Heerlijke einde

 

Als wij beweren christenen te zijn

zullen wij uitzien naar de tijd wanneer de aarde volmaakt zal worden door het werk van Christus en vervuld van de heerlijkheid Gods:

Tot Mozes: "Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des Heren de ganse aarde vervullen zal" (Numerieken 14.21)

De Psalmen: "0 God, verleen de koning uw recht, en uw gerechtigheid de Zoon des konings. Hij richte uw volk met gerechtigheid... Geloofd zij de Here God, de God van lsrael, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerljkheid vervulle de ganse aarde" (Psalmen 72:1-2, 18-19)

Jesaja: "Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken" (Jesaja 11:9)

Habakuk: "Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken" (Habakuk 2:14)

Paulus: "Daarna het einde, wanneer (Christus) het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en ktacht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood" (1 Corinthiërs 15:24-26)

Jezus: "En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen". "Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan" (Openbaring 20:14; 21:3-4)

De Bijbel toont dus hoe de volmaaktheid die bij de schepping bedoeld was, uiteindelijk verwezenlijkt zal worden in de tegenwoordigheid van al de ware heiligen Gods.