verwachtingen

Verwachtingen

Verwachtingen

De verwachting of hoop van Israël.

Zacharia schreef: “Als voor jou ook, bij het bloed van het verdrag, heb ik jouw gevangenen uit de kuil gezonden waar geen water is. Keer je naar de sterkhouder, jij gevangenen van de verwachting: zelfs vandaag verklaar ik dat ik het dubbele zal bezorgen aan jou.” (Zacharia 9:11,12)[1]

Wij zijn allen geboren gevangenen van zonde en dood. Nochtans, door het bloed van Christus, het bloed van het Nieuw Verbond, kunnen wij hopen bevrijd te worden uit de gevangenis.

Het Hebreeuwse in Zacharia 9:12 is letterlijk “de hoop”. Er is slechts “één hoop” (Ephesiërs 4:4)[2]. Het is de hoop van de verkondiging of de Gospel. (Kolossensen 1:23)[3] Paulus noemde het de “verwachting van Israël” (Handelingen der Apostelen 28:20).[4] Voor deze verwachting, zegt hij, was hij in de ketenen geslagen. Hij was werkelijk een gevangene van de verwachting. Paulus zei tot Agrippa: “En nu sta ik en wordt ik geoordeeld voor de hoop en de belofte gemaakt door God aan onze vaders.”(Handelingen 26:6)[5] De beloften gemaakt aan Abraham, Isaak en Jakob vormde de basis van zijn verwachtingen. Abraham voorziet een eerste voorbeeld van een man welke de hoop koesterde voor een tijd waarin de beloften zouden vervuld worden. “Diegene die tegen alle verwachtingen geloofde in hoop, dat hij de vader zou kunnen worden van vele naties, volgens datgene wat uitgesproken was, zo zal zijn zaad zijn.”(Romeinen 4:18)[6]

Ongelijk de zegeningen van de Wet, zijn de beloften gebaseerd op de rechtvaardiging door het geloof en niet door de perfecte gehoorzaamheid aan de werken van de Wet. Alzo zullen zij eeuwig duren. Daarvoor zijn het aldus “betere beloften” (Hebreeuwen 8:6)[7] De “verwachting van de belofte” is daarom een “betere hoop”. (Hebreeuwen 7:19)[8]

Verwachting van eeuwig leven.

De “ene hoop” is omschreven op verscheidene andere manieren:

  • De hoop is rechtvaardig (Galaten 5:5)[9]

  • De hoop is glorie (Kolossensen 1:27)[10]

  • De hoop is pantser van redding (1 Thessalonicensen 5:8)[11]

  • De hoop is eeuwig leven (Titus 3:7; cf. 1:2)[12]

Al deze verschillende beschrijvingen slaan terug op de tijd wanneer het Koninkrijk zal hersteld zijn tot Israël. De verwachtingen van de ware gelovigen is dat zij op een dag samen in de tijd zullen mee maken dat de aarde vol rechtvaardigheid zal zijn. De aarde zal vol glorie van God zijn. En zij zullen delen in de tijd dat ze verlossing zullen hebben van zonde en dood door de genade gave van eeuwig leven. Hoop is daarom een belangrijk onderdeel van verlossing. Zoals Paulus zegt: “Omdat wij gered zijn door hoop.” (Romeinen 8:24)[13] De verwachting is een levende hoop mogelijk gemaakt door de opstanding van Christus: “Gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, welke volgens zijn overvloedige genade ons weer tot een levende hoop heeft gebracht door de opstanding van Jezus Christus.” (1 Petrus 1:3)[14]

David schreef: “Mijn vlees zal ook rusten in hoop.” (Psalm 16:9)[15] Petrus haalde dit aan en toonde aan dat het betrekking had op Christus: “Bovendien zal mijn vlees rusten in hoop.” (Handelingen 2:26)[16] In de Psalm heeft het Hebreeuwse woord “hoop” de zin van “vertrouwelijk” of “veilig”. Christus verwachting was gebaseerd op de zekerheid dat God hem uit de doden zou doen opstaan. Hij verwachtte dit en vertrouwde God zelfs al als kind: “Maar Jij bent diegene die mij uit de baarmoeder nam: Jij deed mij hopen wanneer ik aan mijn moeders borst lag.” (Psalm 22:9)[17]

De God van hoop.

Het belang van het verwachten is door Paulus getoond wanneer hij zei dat God “de God van hoop” is. (Romeinen 15:13)[18] Onze verwachtingen moeten naar God gericht zijn (Handelingen 24:15)[19] en onze “hoop” moet “in God” liggen. (1 Petrus 1:21)[20]

Onze verwachtingen kunnen liggen in de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is en nog steeds blijft geven aan allen. (Handelingen 17:24-25)[21] Jij is de bron van het leven. (Psalm 36:9)[22]

Heel het productieve land behoort God toe, maar Hij wil met ons delen (Psalm 50:9, 10, 12)[23] Hij heeft zelfs voorzien dat de verrotting en dood konden weggenomen worden zodat iedereen die geloof stelt in Gods Zoon, Jezus Christus, in de hoop kan leven van eeuwig leven. (Johannes 3:16)[24]

Het is een God die niet partijdig is, maar oog heeft voor iedereen en al diegenen wil aanvaarden die Hem vrezen, hun geloof in Hem stellen en op Hem hopen, of het nu Joden zijn of niet, van alle volkeren. (Handelingen 10:34,35; 11:18; Romeinen 3:29)[25]

Wij kunnen onze hoop stellen op de “God van hoop” omdat wij met onze verwachtingen er zeker van kunnen zijn dat die God liefde is, (1 Johannes 4:8)[26] en volmaakt in al Zijn activiteit, getrouw, rechtvaardig en oprecht. (Deuteronomium 32:4)[27] Mede doordat Hij alle wijsheid bezit en bij Hem ook alle macht hoort kunnen wij onze verwachtingen ook stellen op Hem die bereidt is raad en verstand te geven. (Job 12:13)[28]

Op Hem kunnen wij ook onze hoop stellen omdat wij er op aan kunnen dat onze God barmhartig, goedgunstig, langzaam tot toorn is en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid. (Exodus 34:6)[29]

Hij kan gerust onze “God van hoop” zijn omdat Hij niet traag is ten aanzien van Zijn belofte, maar wel geduldig is en aan allen edelmoedig geeft, terwijl Hij wil dat iedereen gered wordt en niemand verloren gaat. (2 Petrus 3:9; Johannes 1:15; Jeremiah 3:12)[30]

Hoe kunnen wij hoop hebben?

Bij definitie omhelst hoop die dingen die wij niet kunnen zien: “Maar hoop dat is gezien is geen verwachting, voor wat een mens ziet, waar zou hij nog voor hopen? Maar indien wij onze hoop stellen voor datgene wat wij niet kunnen zien, dan wachten wij er met geduld op.” (Romeinen 8:24,25)[31] Wij moeten daarom geduld hebben of doorzettingsvermogen als onze hoop moet ontwikkelen. Dit verdragen van de verwachting moeten wij op alle tijden kunnen voortzetten en verijst een krachtinspanning langs onze kant. “Waarvoor wij onze lenden van de geest omgorden, bezonnen zijn en hopen tot het einde voor de genade dat ons is gebracht door de openbaring van Jezus Christus.” (1Petrus 1:13)[32] en zo zal hoop komen met ervaring: “Geduld bewerkt ervaring; en ervaring hoop” (Romeinen 5:4)[33]

Spreuken 13:12 somt op hoe het voor gelovigen is als zij wachten voor het voorvallen van de hoop van eeuwig leven: “Uitgestelde hoop maakt het hart ziek: maar wanneer het verlangen komt is het een levensboom.”[34]

Maar de verwachting komt niet enkel uit ervaring. Onze hoop is gebaseerd op het Woord van God. “Voor welke dingen ook voorheen geschreven waren voor ons te onderrichten, dat wij door geduld en vertroosting van de geschriften hoop mogen hebben.” (Romeinen 15:4)[35]

De hoop komt uit de hemel, en wij kunnen er enkel meer over te weten komen door Gods geopenbaarde Woord: “De hoop welke voor u in de hemel is uitgelegd, waarover je voorheen in de wereld hebt gehoord in de waarheid van de Gospel.” (Kolossensen 1:5)[36] Wanneer wij tot het Woord van God horen, zouden wij geloof moeten hebben. (Romeinen 10:17)[37] Dit geloof zou dan een sterke onderliggende basis moeten vormen voor onze verwachtingen: “Nu is het geloof de substantie voor de verhoopte dingen het bewijsmateriaal voor de niet geziene dingen.” (Hebreeuwen 11:1)[38]

Het effect van hoop.

De verwachting van Israël zou de oorzaak moeten zijn dat wij ons verheugen:

  • Blij zijn in de verwachting van de glorie van God (Romeinen 5:2)[39]

  • Verblijden in verwachting (Romeinen 12:12)[40]

  • Verheugen op de tot het einde verstevigde hoop (Hebreeuwen 3:6)[41]

De verwachting heeft een zuiverend effect op de gelovige: “Beminde, nu zijn wij de zonen van God, en het bleek nog niet wat wij zouden zijn: maar wij weten dat, wanneer wij zullen verschijnen, wij als hem zullen zijn; omdat wij hem zullen zien zoals hij is. En elke man die zijn hoop in hem gesteld heeft zuivert zich zelf, zoals hij (Christus) puur is.” (1 Johannes 3:2,3)[42]

Wij zouden de hoop van Israël naar anderen toe moeten prediken en wij zouden bereid moeten zijn om anderen uit te leggen om welke redenen wij deze hoop hebben: “Heilig de Heer God in uw harten: en wees steeds klaar om een antwoord te geven aan elke mens die je een reden vraagt omtrent de verwachtingen die je in je draagt met gedweeheid of zachtmoedigheid en met angst of gepaste eerbied.” (1 Petrus 3:15)[43]

Hoop is een belangrijk onderdeel van de liefde van God, mits liefde “hoopt voor alle dingen” en alles verdraagt (1 Korinthiërs 13:7)[44] Dat is, al de dingen die God beloofd heeft zullen wij moeten verwachten. Maar al is hoop levensbelangrijk, het is niet zo belangrijk als liefde: “En nu volharden geloof, hoop, liefdadigheid (liefde), deze drie; maar de grootste van deze is barmhartigheid (liefde)” (1 Korinthiërs 13:13)[45]

Israël en hun hoop.

Wanneer de invasie van Gog door Israël plaats neemt, zal de natie Israël denken dat alle hoop verloren is. Ze zullen denken dat het met hen gedaan is: “Dan zei Hij (God) tot mij, Zoon van mensen, deze beenderen zijn het gehele huis van Israël: aanschouw, zeggen ze onze beenderen zijn gedroogd, en onze hoop is verloren, wij zijn voor onze delen afgesneden” “Ezekiël 37:11)[46] Maar in de genade van God zal de Heer Jezus Christus hen afleveren en dan zullen zij met Paulus zeggen dat God en de Heer Jezus Christus onze Hoop zijn. (1 Timotheus 1:1)[47]

[1] “11 Wat u betreft, om het bloed van uw verbond laat Ik uw gevangenen vrij uit de put zonder water. 12 Keert terug naar de vesting gij gevangenen die kunt hopen; nog heden kondig Ik af: Ik zal u het dubbele vergoeden.” (Zac 9:11-12 WV78)

[2] “ een lichaam en een Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat.” (Efe 4:4 WV78)

[3] “ Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.” (Col 1:23 WV78)

[4] “ Dat is dus de reden, waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken. Het is om de verwachting van Israël, dat ik deze ketenen draag.’” (Hnd 28:20 WV78)

[5] “ En nu sta ik terecht om de hoop op de belofte die door God aan onze vaderen is gedaan;” (Hnd 26:6 WV78)

[6] “ Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt, en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, gelijk hem gezegd was: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.” (Ro 4:18 WV78)

[7] “ In feite echter is de bediening die Jezus is ten deel gevallen, veel verhevener, evenals het verbond waarvan Hij de middelaar is en de beloften waarop het berust.” (Heb 8:6 WV78)

[8] “ de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht en een nieuwe en betere hoop wordt gewekt, die ons dichter bij God brengt.” (Heb 7:19 WV78)

[9] “ Want wij, wij verwachten door de Geest de verhoopte gerechtigheid van het geloof.” (Ga 5:5 WV78)

[10] “ Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En het luidt: ‘Christus is in u’, en ook: ‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid.’” (Col 1:27 WV78)

[11] “ Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn, toegerust met het pantser van geloof en liefde en met de helm der heilsverwachting” (1Th 5:8 WV78)

[12]“ Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar onze hoop op gericht is.” (Tit 3:7 WV78)

“ in de hoop op het eeuwige leven. Reeds lang geleden heeft God, die niet liegt, eeuwig leven beloofd” (Tit 1:2 WV78)

[13] “ In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt: wie verwacht nog wat hij al ziet?” (Ro 8:24 WV78)

[14] “ Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.” (1Pe 1:3 WV78)

[15] “9 Wel mag mijn hart zich verheugen, wel mag mijn geest zich verblijden: mij komt het niet te na - ik ben veilig. 10 Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood, geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen;” (Ps 16:9-10 WV78)

[16] “ daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop,” (Hnd 2:26 WV78)

[17] “ (22:10) Gij deed mij de moederschoot uitgaan, aan haar borst hebt Gij mij gevlijd;” (Ps 22:9 WV78)

[18] “ Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij overvloeit van hoop, door de kracht van de heilige Geest.” (Ro 15:13 WV78)

[19] “ Op God heb ik mijn hoop gesteld, zoals ook zij die koesteren, dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Hnd 24:15 WV78)

[20] “ Door Hem gelooft gij in God, die Hem van de doden opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof in God tevens hoop op God.” (1Pe 1:21 WV78)

[21] “24 De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. 25 Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig heeft, want Zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles.” (Hnd 17:24-25 WV78)

[22] “ (36:10) Gij bergt de bron des levens, in uw licht zien wij licht.” (Ps 36:9 WV78)

[23]“9 doch Ik wens geen stier uit uw stal, geen bokjes uit uw omheining. 10 Mij behoort wat er leeft in het woud, en de duizenden dieren in de bergen,” (Ps 50:9-10 WV78)

“ Had Ik honger - Ik vroeg niets aan u: Mij behoort de aarde en haar rijkdom.” (Ps 50:12 WV78)

[24] “ Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh 3:16 WV78)

[25]“34 Petrus nam het woord en sprak: ‘Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, 35 maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is.” (Hnd 10:34-35 WV78)

“ Toen zij dat gehoord hadden, waren zij gerustgesteld en verheerlijkten God met de woorden: ‘Zo heeft God dan ook de heidenen de bekering ten leven geschonken.’” (Hnd 11:18 WV78)

“ Is God soms allen de God van de Joden en niet van de heidenen? Neen, ook van de heidenen,” (Ro 3:29 WV78)

[26]“ De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.” (1Jo 4:8 WV78)

[27]“ Hij is de rots, wat Hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is Hij en waarachtig.” (De 32:4 WV78)

[28]“ ervaring en kracht, Hij doorziet en leidt de dingen.” (Job 12:13 WV78)

[29]“ Jahwe ging hem voorbij en riep: ‘Jahwe! Jahwe is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw,” (Ex 34:6 WV78)

[30]“ De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u, daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat.” (2Pe 3:9 WV78)

“ En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.” (Joh 1:5 WV78)

“ Roep naar het noorden en zeg: Kom terug, afvallig Israël - godsspraak van Jahwe -, Ik ben niet kwaad meer op u. Neen, Ik ben genadig - godsspraak van Jahwe -, Ik blijf niet zinnen op wraak.” (Jer 3:12 WV78)

[31]“24 In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt: wie verwacht nog wat hij al ziet? 25 Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid.” (Ro 8:24-25 WV78)

[32]“ Weest daarom wakker en actief, weest nuchter, vestigt heel uw hoop op de genade die uw deel wordt, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.” (1Pe 1:13 WV78)

[33]“ volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop.” (Ro 5:4 WV78)

[34]“ Altijd maar hopen maakt het hart ziek, maar een vervuld verlangen is een levensboom.” (Spr 13:12 WV78)

[35]“ Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift in hoop zouden leven.” (Ro 15:4 WV78)

[36]“ omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen, toen het evangelie, het woord van de waarheid,” (Col 1:5 WV78)

[37]“ Zo ontstaat dan het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.” (Ro 10:17 WV78)

[38]“ En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat hij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.” (Heb 11:1 WV78)

[39] “ Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods.” (Ro 5:2 WV78)

[40] “ Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.” (Ro 12:12 WV78)

[41] “ Christus echter is getrouw als zoon, aangesteld over het huis van God. En dat huis zijn wijzelf, als wij tenminste ons vertrouwen en de hoop die onze trots is ongeschokt bewaren tot het einde.” (Heb 3:6 WV78)

[42] “2 Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij Hem zullen zien zoals Hij is. 3 Wie zulk een heil van God verwacht, maakt zich rein, zoals Christus rein is.” (1Jo 3:2-3 WV78)

[43]“15 heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. 16 Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster.” (1Pe 3:15-16 WV78)

[44]“ Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.” (1Co 13:7 WV78)

[45]“ Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.” (1Co 13:13 WV78)

[46]“ Daarop zei Jahwe tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk Israël. Bij hen leeft de gedachte: Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan.” (Eze 37:11 WV78)

[47]“ VAN PAULUS, apostel van Christus Jezus krachtens de opdracht van God onze Heiland en van Christus Jezus onze hoop,” (1Ti 1:1 WV78)