boekderboekendebijbel

Belgische Christadelphians

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God ter beschikking voor alle mensen

De Bijbel Woord van God tot ons gebracht als Heilig Schrift.

Boek der boeken.

De Heilige Schrift of het geïnspireerde Woord van Jehovah, geldt als het grootste boek aller tijden vanwege zijn ouderdom en vanwege de invloeden naar anderen die het teweegbracht. Zijn verbreiding, het aantal talen waarin het vertaald is geworden, het aantal aanhalingen in andere werken, laten ons zien dat het een enorme belangrijkheid heeft voor de gehele mensheid.

De Bijbel zelf is een volledig op zichzelf staand werk dat eigenlijk geen aanvullingen meer nodig heeft. Het is geen nabootsing of een kopie van een ander werk. De Bijbel beveelt zichzelf aan door zijn absoluut originele inhoud en door het literair meesterschap.

Alle eer voor het boek gaat echter uit naar één persoon, die men als de opdrachtgever en voorlezer kan betitelen. Het is namelijk de Schepper zelf die als Auteur zijn Woorden en gedachten heeft laten opschrijven door mensen, zodat andere mensen deze woorden ook ter harte zouden kunnen nemen.

De boeken Het woord Bijbel komt van het Griekse biblia, dat boeken (meervoud) betekent. De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken, door meer dan 35 schrijvers, geschreven over een periode van meer dan 2000 jaar.

Het bestaat uit een:

  • Oude Testament (de boeken van het oude verbond) - 39 boeken, geschreven over een periode van tenminste 1500 jaar.

  • Nieuwe Testament (het nieuwe verbond) - 27 boeken, geschreven over een periode van ongeveer 50 jaar.

Deze vormen tezamen de boeken van de ‘kanon’ (de verzameling schriften die tot de Bijbel gerekend worden), in totaal 66 boeken.

Andere boeken

Er zijn ook een aantal andere Oud Testamentische boeken die niet tot de kanon worden gerekend. In protestantse kringen heten die Apocrieve (letterlijk: verborgen) boeken, en in katholieke kringen de Deutero-canonieke boeken (de 2e canon). Deze maakten geen deel uit van het Hebreeuwse Oude Testament. In katholieke Bijbelvertalingen zijn deze boeken wel opgenomen. De reden hiervoor is dat zij waren opgenomen in de Griekse vertaling van het Oude Testament, en later ook in de Latijnse vertaling (de Vulgaat). In oude protestantse Bijbels zijn ze soms opgenomen als een apart ‘blok’ tussen het Oude en Nieuwe Testament, of helemaal achteraan, en met een uitleg dat ze wel nuttig zijn om te lezen, maar dat ze niet tot de kanon behoren. Hieronder wordt er in iets meer detail op ingegaan.

De indeling

Een vrij gebruikelijke indeling van de Bijbel in de Christelijke wereld is de volgende:

Oude Testament:

  • Historische boeken (17)

  • Poëtische boeken (6)

  • Profetische boeken (16)

De historische boeken zijn ongeveer op tijdsvolgorde in onze Bijbel opgenomen.

De poëtische en profetische boeken hebben een andere volgorde Nieuwe Testament:

  • Historische boeken (5) - Evangeliën en Handelingen

  • Brieven (21) - de meeste van Paulus

  • Profetisch boek (1) - Openbaring

De boeken van het Nieuwe Testament zijn gerangschikt volgens bovenstaande indeling, en niet op volgorde van schrijven. Het Oude Testament

Het Oude Testament (= het oude verbond, zie 2 Kor. 3:14) is ontstaan vanaf vermoedelijk de tijd van Abraham (of zelfs eerder) tot aan ca. 400 v. Chr. De Joden deelden het in als:

  • De Wet (Tora)

  • De profeten (Nebiim)

  • De geschriften (Chetoebim)

Naar de beginletters hiervan duiden zij hun complete Bijbel (ons Oude Testament) aan als Tenach. Deze indeling wordt o.a. genoemd in het apocriefe boek Jezus Sirach (3e eeuw v. Chr.), bij de historicus Flavius Josephus (1e eeuw na Chr.), en in het Nieuwe Testament (daar vaak alleen ‘wet en profeten’). Lucas 11:51 noemt als profeten allen van Abel (in Genesis) tot Zacharia (in Kronieken); dit waren het eerste en het laatste boek van de Hebreeuwse Schrift. Bijna alle Oud Testamentische boeken worden aangehaald in het Nieuwe Testament, met mogelijke uitzondering van Ester en Hooglied. Inhoud:

  • Wet (beter: leer): Genesis t/m Deuteronomium (ook bekend als de ‘Pentateuch’ - penta, vijf in het Grieks)

  • Profeten:

    • Vroege profeten: Jozua, Richteren, Samuël, Koningen

    • Latere profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, de ‘twaalf’ (Hosea t/m Zacharia)

  • Geschriften:

    • Dichterlijke boeken: Job, Psalmen, Spreuken

    • De rollen: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Ester (gelezen op de gedenkdagen - Pasen, Pinksteren, de verwoesting van de tempel, Loofhutten en Purim - in de synagoge)

    • Daniël, Ezra+Nehemia, Kronieken

Deze lijst, of een daarmee overeen komend aantal boeken, is bekend uit diverse bronnen. Er was bij de Judeese Joden volledige overeenstemming over.

Apocriefe boeken

De Alexandrijnse Joden hebben deze boeken geleidelijk vertaald in het Grieks (Septuaginta vertaling). Zij voegden er een aantal in het Grieks geschreven boeken aan toe:

  • 3 en 4 Ezra

  • Aanvullingen op Ester

  • Judit

  • Tobit

  • 1-4 Makkabeeën

  • Oden

  • Wijsheid (of: wijsheid van Salomo)

  • Wijsheid van Jezus Sirach

  • Psalmen van Salomo

  • Baruch 1-5 en Baruch 6 (of: Brief van Jeremia)

  • Aanvullingen op Daniël: Daniël 13 (Suzanna en de oudsten) en Daniël 14 (Bel en de draak)

  • Gebed van Manasse

De oorspronkelijke christelijke gemeente maakte gebruik van de (Griekse) Septuaginta. Op de synodes van Hippo Regius (393) en Carthago (397) werd, in navolging van Athanasius en Augustinus, de lijst van de Septuaginta aangenomen. De kerken van de Reformatie zijn teruggekeerd tot de Hebreeuwse lijst, maar in de volgorde van de Septuaginta. Allen (ook de RK kerk) beschouwen deze boeken als ‘canoniek’. De RK kerk erkent daarnaast ook de meeste boeken van de uitbreiding volgens de Septuaginta, maar noemt deze deuterocanoniek (de tweede canon). Zij verwerpt echter als apocrief: 3 en 4 Ezra, 3 en 4 Makkabeeën, Oden, Psalmen van Salomo, Baruch 6 (de brief van Jeremia) en het gebed van Manasse (hoewel deze wel in de Vulgaat staat). Voor de protestantse kerken zijn alle aanvullingen van de Septuaginta apocrief. Daarnaast zijn er nog andere boeken, de pseudo-epigrafa, die door iedereen worden beschouwd als niet-canoniek. De boeken van “Henoch” en de “Hemelvaart van Mozes” behoren hiertoe. Laatst is het Evangelie van Judas nog in het nieuws geweest.

Het Nieuwe Testament

Het NT berust op de opdracht van Jezus om zijn woorden te prediken. De hele verkondiging brengt een verduidelijking van de Wensen van God en van datgene dat God reeds via het Oude Testament aan de mensen had overgeleverd. Alles wat de apostelen hadden geschreven gold als canoniek en brengt ons een verslag van de vroegste uitdraging van de Goede Bodschap. Toch bezitten wij niet alles. Een vroege aanduiding was: de woorden van ‘de Heer en de apostelen’, dat waren de evangeliën en de brieven (van Paulus). Reeds vroeg was men het redelijk eens over de canon; dit werd op de synodes van Hippo Regius en Carthago bevestigd (niet vastgesteld!). Er heeft echter lang twijfel bestaan aan de zogenaamde katholieke of algemene zendbrieven, dat zijn de brieven die niet van Paulus zijn (Hebreeën, en de brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas). Er zijn ook een zeer groot aantal apocriefe boeken uit de tijd van het NT, in te delen als apocriefe ‘evangeliën’ (18 stuks nog overgeleverd en nog eens 10 bekend van vermeldingen door andere auteurs), apocriefe ‘Handelingen’ (16 stuks), apocriefe brieven (7 stuks), en apocriefe openbaringen (7stuks). Daarnaast zijn er de geschriften van de zgn. apostolische vaders, kerkleiders uit de tweede eeuw die de apostelen nog persoonlijk gekend zouden hebben. Deze geschriften zijn wel authentiek, maar worden niet tot de canon gerekend (ooit echter wel). Ze bevatten nauwelijks leer, maar vooral aanwijzingen voor een christelijk leven. Tenslotte is er nog “de herder van Hermas” dat lange tijd als canoniek werd beschouwd, maar waarschijnlijk is ontstaan rond 150 na Chr.; het zou geschreven zijn door een broer van paus Pius I. Het is vooral historisch interessant omdat het inzicht geeft in de opkomst van het primaat van de bisschoppen en de paus.

Het woord van God of het woord van mensen:

Het lijkt vreemd dat mensen er op vertrouwen dat bepaalde overgeleverde geschriften tot hun zouden gekomen zijn door een bovennatuurlijke kracht.

De BIJBEL is meer dan slechts een boek. Het is een waardevolle bibliotheek van 66 boeken — sommige kort en sommige vrij lang — waarin wetten en profetieën alsook geschiedenis, poëzie, raadgevingen en nog veel meer dingen zijn vervat. Eeuwen voor de geboorte van Christus werden door getrouwe joden, of Israëlieten, de eerste 39 van deze boeken geschreven, grotendeels in de Hebreeuwse taal. Dit gedeelte wordt vaak het Oude Testament genoemd. De laatste 27 boeken werden door christenen in het Grieks geschreven en zijn wijd en zijd als het Nieuwe Testament bekend. Volgens het interne getuigenis en de meeste oude overleveringen werden deze 66 boeken geschreven gedurende een periode van ongeveer 1600 jaar, die begon toen Egypte een overheersende macht was en eindigde toen Rome de gebiedster van de wereld was.

De Bijbel is een voor alle mensen op aarde geschreven openbaring die van de Soevereine Heer Jehovah afkomstig is. Dit door hem geïnspireerde boek vindt overal ter wereld weerklank omdat het goed nieuws bevat over een door God in het leven geroepen Messiaans koninkrijk, dat voor eeuwig vrede en rechtvaardigheid zal bewerkstelligen op een verenigde paradijsaarde. Er wordt in uiteengezet dat God voor de gevallen mensenwereld liefdevol in een wettige bevrijding van de dood heeft voorzien door middel van het loskoopoffer van zijn ZoonJezus Christus. — (Johannes 3:16).

Elke oprechte student moet wel onder de indruk komen van het feit dat de bijbel, hoewel die uit een verzameling verschillende boeken bestaat, één harmonieus werk vormt. Dit komt doordat de bijbel van begin tot eind de aanbidding bevordert van slechts één God, wiens kenmerkende eigenschappen nooit veranderen, en alle erin vervatte boeken één overheersend thema ontwikkelen. Deze volkomen harmonie vormt een krachtig bewijs dat de bijbel inderdaad het Woord van God is.

De Heilige Schrift wordt vaak omschreven als “Het woord van God”, maar er zijn twee manieren om naar de Bijbel te kijken. “Het is het woord van God, door God gegeven”, of “Het is het woord over God, door gelovige mensen geschreven”. De meeste mensen, inclusief vele theologen gaan van dat laatste uit.

Een boek dat gelezen moet worden

De Bijbel, die uit 66 geschriften bestaat, is wel beschreven als „waarschijnlijk de meest invloedrijke verzameling boeken in de menselijke geschiedenis”. Ja, dit boek der boeken heeft invloed uitgeoefend op enkele van ’s werelds grootste kunstuitingen, literaire werken en muziekstukken. Het heeft een belangrijke invloed gehad op het recht en op veel leefculturen.

Het meest verspreide boek ter wereld

„De bijbel is het meest gelezen . . . boek in de geschiedenis. Van de bijbel zijn meer exemplaren verspreid dan van enig ander boek. Ook is de bijbel vaker en in meer talen vertaald dan enig ander boek.” — „The World Book Encyclopedia.”

Het is geprezen om zijn literaire stijl en wordt door veel ontwikkelde personen hooggeschat. Het heeft een bijzonder diepgaande uitwerking gehad op het leven van mensen in alle lagen van de maatschappij. Het heeft veel van zijn lezers tot een opmerkelijke mate van loyaliteit aangezet. Sommigen hebben zelfs hun leven geriskeerd enkel om de bijbel te lezen.

De best-seller aller tijden

De bijbel kan gerust het hoogst scoren op de best-sellerslist. Het is het meest verspreide boek in de hele geschiedenis. Volgens de uitgave van 1988 van het Guinness Book of WorldRecords werden er tussen 1815 en 1975 naar schatting 2.500.000.000 exemplaren gedrukt. Dat is een reusachtig groot getal. Geen ander boek in de geschiedenis heeft wat het verspreidingscijfer betreft de bijbel zelfs maar benaderd.

Bovendien is geen ander boek in zo veel talen vertaald. De bijbel kan nu, geheel of gedeeltelijk, in meer dan 2500 verschillende talen gelezen worden. Het Amerikaans Bijbelgenootschap bericht dat de bijbel nu voor 98 procent van de bevolking van onze planeet toegankelijk is. Sta er eens bij stil wat een enorme inspanning het vergt de bijbel in zo veel talen te produceren! Welk ander boek heeft die aandacht ontvangen?

Toch staat men ook sceptisch tegenover de bijbel. Er zijn mensen die een uitgesproken mening over dit boek hebben terwijl zij het zelf nooit hebben gelezen. Zij erkennen misschien wel zijn literaire of historische waarde, maar vragen zich af: Hoe kan een boek dat duizenden jaren geleden is geschreven nu van belang zijn in deze moderne wereld? Wij leven in het „informatietijdperk”. De allerlaatste informatie over actuele gebeurtenissen en technologie ligt binnen ons bereik. „Deskundige” raad over vrijwel alle problemen van het moderne leven is ruimschoots voorhanden. Kan de bijbel werkelijk inlichtingen bevatten die in deze tijd praktisch zijn?

Hoewel men 3500 jaar geleden begon met het schrijven van dit boek, is het nog steeds bijzonder levend. Het is verreweg het meest verspreide boek op aarde. Elk jaar worden er zo’n zestig miljoen exemplaren van de gehele bijbel of gedeelten ervan verspreid. De eerste uitgave die met losse letters werd gedrukt, kwam rond 1455 van de drukpers van de Duitse uitvinder Johannes Gutenberg. Sindsdien zijn er naar schatting vier miljard bijbels (in zijn geheel of gedeelten ervan) gedrukt. Geen enkel ander boek, van religieuze of andere aard, komt zelfs maar in die richting.

De bijbel is ook het meest vertaalde boek in de geschiedenis. Hij is in zijn geheel of in gedeelten in meer dan 2100 talen en dialecten vertaald. Meer dan negentig procent van de menselijke familie heeft toegang tot ten minste een deel van de bijbel in de eigen taal. Dit boek heeft dus nationale grenzen overschreden en is boven raciale en etnische barrières uitgestegen.

Statistieken op zich geven u misschien geen dwingende reden om de bijbel te onderzoeken. Niettemin zijn de verspreidingscijfers en het aantal vertalingen indrukwekkend, en ze getuigen van de universele aantrekkingskracht van de bijbel. Het best verkochte en meest vertaalde boek in de hele menselijke geschiedenis is zeker uw aandacht waard.

Gevolgen van het Schrift voor de mensheid

De bijbel kan beslist niet beoordeeld worden naar de woorden en daden van degenen die dit boek enkel citeren of beweren ernaar te leven. Iemand die onbevooroordeeld is, zal daarom zelf te weten willen komen waar de bijbel over gaat en waarom het zo’n opmerkelijk boek is.

Wij geloven dat ’de gehele Schrift door God geïnspireerd en nuttig is’ (2 Timotheüs 3:16).

De bijbel leert dat onderwijs van groot belang is. God wordt ons erin beschreven als de „Grootse Onderwijzer” van zijn volk, en overal in de bijbel worden zijn dienstknechten uitgenodigd hun kennis van hem te verdiepen. — (Jesaja 30:20).

Wij gaan er van uit dat de Schepper van deze aarde Zijn creatie voortdurend in het oog houdt en verder wil begeleiden. Door de eeuwen heen heeft Hij er voor gezorgd dat er bevoorrechte mensen waren die Zijn Plan over mochten brengen en Gods Boodschappen konden verklaren in gewone mensentaal.

Waarom de bijbel lezen?

Leidraad

De bijbel biedt leiding in kwesties van moraliteit, en er worden doeltreffende oplossingen in beschreven voor de problemen van misdaad, honger en vervuiling. De moeilijkheid is dat de meeste mensen de bijbel niet langer bezien als een gezaghebbende bron in zulke aangelegenheden. Eens werd er met respect naar geluisterd — althans in het Westen. Hoewel de bijbel door mensen werd geschreven, aanvaardden in het verleden de meesten in de christenheid de bijbel als het Woord van God en geloofden zij dat God zelf de inhoud ervan had geïnspireerd.

Gehaat en bemind

Terzelfder tijd moeten wij er nota van nemen dat geen ander boek in de hele geschiedenis het doelwit van zo veel boosaardige tegenstand en zelfs haat is geweest. Hierbij kan men dan ook afvragen hoe het komt dat dit Boek der boeken zo veel weerstand kon opbrengen. Dit moet toch ook echt te maken hebben met de draagkracht van de inhoud er van.

Bijbels zijn vanaf de middeleeuwen tot in onze twintigste eeuw in het openbaar verbrand. En het lezen of verspreiden van de bijbel is zelfs in onze tijd met boete en gevangenzetting gestraft. In vroeger eeuwen hadden zulke „misdaden” dikwijls marteling en de dood tot gevolg. Zelfs vandaag vinden wij mensen die gemarteld worden om het lezen en het verspreiden van het in de Bijbel neergeschreven gedachtengoed.

De inhoud der boeken is door velen als gevaarlijk voor de mensheid aanschouwd geworden terwijl anderen het juist als een mogelijkheid tot redding van die mensheid aanschouwen.

Doorheen de eeuwen heen hebben de Geschriften veel mensen weten te begeesteren en hebben zij ook een ongelofelijke drang ondervonden om hun kennis van de Heilige Schrift wereldkundig te maken. Met een ongelofelijke bezieldheid hebben lezers van de Heilige Schrift de woorden van de Boeken trachten over te brengen tot hun naasten. Zij hebben een enorme toewijding opgebracht om de bijbel tot de mensen te brengen. Velen zijn ondanks niet-aflatende vervolging de bijbel blijven lezen. Neem bijvoorbeeld William Tyndale, een zestiende-eeuwse Engelsman die te Oxford studeerde en een gerespecteerd lector aan de Universiteit van Cambridge werd.

Tyndale hield van de bijbel. Maar in zijn tijd stonden de religieuze autoriteiten erop dat de bijbel in het Latijn, een dode taal, zou blijven. Teneinde de bijbel toegankelijk te maken voor zijn landgenoten, besloot Tyndale hem daarom in het Engels te vertalen. Daar dit bij de wet verboden was, moest Tyndale zijn onbezorgde academische carrière opgeven en naar het vasteland van Europa vluchten. Hij leidde lang genoeg het moeilijke bestaan van een vluchteling om de Griekse Geschriften (het „Nieuwe Testament”) en een gedeelte van de Hebreeuwse Geschriften (het „Oude Testament”) in zijn moedertaal te vertalen; maar uiteindelijk werd hij gevangengenomen, veroordeeld wegens ketterij en gewurgd, en zijn lichaam werd verbrand.

Tyndale is slechts een van de velen die alles hebben opgeofferd om de bijbel te lezen of hem voor anderen beschikbaar te stellen. Geen ander boek heeft zoveel gewone mannen en vrouwen met zo’n enorme moed kunnen bezielen. In dit opzicht is de bijbel werkelijk ongeëvenaard.

De Bijbel is het Woord over God

De Bijbel is Gods openbaring aan de mensen. Het zijn de opgetekende gedachten en gebeurtenissen die door de eeuwen heen over de mensen zijn gekomen. De boeken trachten een beeld te scheppen van de gebeurtenissen en de achtergronden van de schepping en van de relatie tussen de schepselen en hun bron.

De Bijbel is het resultaat van het zoeken van mensen naar God. God heeft mensen geïnspireerd te schrijven, d.w.z dat zij schreven wat God hen ingaf; niet als robots, maar aan de hand van ingevingen. Ook al schreven de uitverkoren mensen vanuit hun eigen belevingswereld, werden hun gedachten gevoed door een bovennatuurlijke kracht. Niettegenstaande dat zij goddelijke inspiratie hadden bleven zij alhoewel zeer gelovig toch heel erg mensen van hun tijd met hun goede kanten en hun slechte kanten. Zij verhulden hun gebreken in hun schriftuur niet.

De bijbel is ook uniek wegens datgene wat veel van zijn schrijvers zelf over de totstandkoming ervan te zeggen hebben. Zo’n veertig personen, onder wie koningen, herders, vissers, civiele ambtenaren, priesters, ten minste één generaal alsook een arts, hadden een aandeel aan het schrijven van de verschillende gedeelten van de bijbel. Doch herhaaldelijk deden de schrijvers dezelfde bewering: dat zij niet hun eigen gedachten maar die van God optekenden. Derhalve lezen wij in de bijbel dikwijls uitdrukkingen zoals: „De geest van Jehovah was het die door mij heeft gesproken, en zijn woord was op mijn tong”, of: „Dit heeft de Soevereine Heer, Jehovah der legerscharen, gezegd” (2 Samuël 23:2; Jesaja 22:15). In een brief aan een mede-evangelieprediker schreef de apostel Paulus: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.” — (2 Timótheüs 3:16, 17).

Hoewel de Bijbel is ontstaan door de hand ven vele schrijvers, is God zelf de werkelijke auteur daarachter, en is het toch één verhaal. Bijbelteksten zijn vaak ontstaan doordat verschillende verhalen zijn samengevoegd tot één geheel.

In overeenstemming met de aanspraak die de bijbel erop maakt Gods woord te zijn en niet dat van mensen, worden er vragen in beantwoord die alleen God kan beantwoorden. Er wordt bijvoorbeeld in uiteengezet waarom menselijke regeringen niet in staat zijn geweest duurzame vrede te brengen, hoe mensen de grootste voldoening in het leven kunnen vinden en wat de toekomst brengt voor de aarde en de mens daarop. Welnu, als nadenkend persoon hebt u zich deze en soortgelijke dingen ongetwijfeld ook vaak afgevraagd. Waarom zou u niet op zijn minst de mogelijkheid beschouwen dat de bijbel Gods Woord is en derhalve het enige boek dat een gezaghebbend antwoord op deze vragen kan geven?

De Bijbel is betrouwbaar, al moeten wij ons wel voortdurend afvragen wat het doel is van bepaald verhaal.

Tegenstellingen

Een vaak tegen de bijbel ingebrachte beschuldiging is dat de bijbel zichzelf tegenspreekt. Gewoonlijk hebben degenen die dit zeggen, zelf de bijbel niet gelezen; zij herhalen slechts wat zij hebben gehoord. Sommigen hebben evenwel naar het schijnt echte tegenstrijdigheden gevonden en zijn daardoor verontrust.

Is de bijbel onwetenschappelijk? Spreekt de bijbel zichzelf tegen? Bevat de bijbel werkelijke geschiedenis of slechts mythen? Zijn de in de bijbel opgetekende wonderen werkelijk gebeurd?

Vele zaken kan men reeds controleren door gewone niet religieuze geschriften er tegenover te stellen.

Schijnbare tegenstellingen (vertaal- en overschrijffouten uitgezonderd) vinden hun oorsprong in het feit dat wij de achtergronden onvoldoende kennen, of doordat wij gewoon verkeerd lezen. Kennelijke tegenstellingen komen voort uit het feit dat er verschillende schrijvers zijn, of omdat het verhaal afkomstig is van verschillende bronnen

Als de bijbel werkelijk het Woord van God is, moet de bijbel harmonieus zijn, niet tegenstrijdig. Waarom schijnen sommige passages dan met andere in tegenspraak te zijn? Voor het antwoord hierop moeten wij bedenken dat hoewel de bijbel het Woord van God is, dit boek gedurende een periode van verscheidene eeuwen door een aantal mannen werd geschreven. Deze schrijvers hadden verschillende achtergronden, schrijfstijlen en begaafdheden, en al deze verschillen komen tot uiting in het schrijven.

Als bovendien twee of meer schrijvers dezelfde gebeurtenis bespreken, zou de één bijzonderheden kunnen vermelden die de ander weglaat. Daarbij komt nog dat verschillende schrijvers het onderwerp op verschillende manieren behandelen. Hebt u ooit twee mensen een gebeurtenis horen beschrijven waarvan zij beiden getuige waren geweest? Zo ja, is het u dan opgevallen dat elk van hen bepaalde details beklemtoonde die indruk op hem hadden gemaakt? De één liet misschien dingen weg die de ander vermeldde. Beiden vertelden echter de waarheid. Hetzelfde geldt voor de vier evangelieverslagen van Jezus’ bediening, alsook voor andere historische gebeurtenissen waarover door meer dan één bijbelschrijver verslag wordt uitgebracht. Elke schrijver tekende nauwkeurige inlichtingen op, ook al vermeldde de één details die de ander wegliet. Door al de verslagen te beschouwen, kan men een vollediger begrip krijgen van wat er gebeurde. Zulke variaties bewijzen dat de bijbelverslagen onafhankelijk van elkaar opgetekend werden. En hun wezenlijke harmonie bewijst dat ze waar zijn. De één beschrijft de stof misschien in chronologische volgorde, terwijl de ander misschien een andere indeling volgt.

Vaak kunnen ogenschijnlijke inconsequenties opgelost worden als wij eenvoudig de context onderzoeken.

De Bijbel toont een ontwikkeling in het denken en de opvattingen over God en geeft ons een beeld van de verhoudingen tussen de mensen, de schepping en hun Schepper. God heeft ons bewust geopenbaard wat wij moeten weten voor onze behoudenis. . De Bijbel is een eenheid; de boodschap is van begin tot eind gelijk.

Tekortkomingen

Er is nog veel mysterie dat wij nooit zullen weten. Veel zaken zijn door de taal- en cultuurverschillen niet altijd zo duidelijk of brengen niet altijd eensgezinde interpretaties.Er ontbreekt veel in de teksten dat wij er zelf bij moeten bedenken in onze ogen. Maar in weze zouden wij ook een duidelijk inzicht kunnen krijgen als wij die zuivere tot onze overgeleverde schriften zouden bekijken in hun geheel. Een grote fout die velen maken is de teksten uit elkaar halen en slechts enkele zinnen op hun eigen bekijken en interpreteren zonder rekening te houden met de rest.

In de Bijbel vinden wij alles dat wij weten moeten. Ook buiten de Bijbel is veel te vinden dat van nut is. Maar de Bijbel laat zien op wie wij moeten hopen, is compleet en kan antwoorden brengen op onze levensvragen. Het kan het meest hoopgevende boek zijn als wij bereid zijn het te lezen en te onderzoeken. De kennis en wijsheid ligt voor ons ter beschikking.

Er zijn ook buiten-bijbelse tradities die we niet mogen verwaarlozen. Elk deel van de Bijbel heeft zijn waarde, al zijn sommige stukken beslist moeilijker dan andere. Alleen het totaal geeft een volledige openbaring van God. De Bijbel lijkt een toevallige verzameling geschriften, waar je uit kunt halen wat je aanspreekt. De Kracht van het Boek ligt daar in dat diegene die wil luisteren, zien en begrijpen door zelfstudie verder inzicht kan krijgen.Bestudering van het geheel is niet nodig. God heeft het mogelijk gemaakt Hem beter te leren kennen en heeft iedereen de kans willen geven om Hem te leren ontdekken om zo dichter tot Hem te komen. Men hoeft ook niet specifiek hoog geschoold zijn om inzicht te kunnen krijgen in Gods Wil. Iedereen kan doorheen de 66 boeken raad vinden en scholing om hem verder door het leven te krijgen op een betere manier. Door zich bereid op te stellen kan het zijn dat men verder doorheen de Hebreeuwse, Aramese en Griekse Geschriften een zoektocht naar God zal wagen en de Juiste Weg zal vinden, door meer en meer inzicht in de Heilige Schrift te vinden, door Goddelijke begeleiding, of onder invloed van Gods Geest welke ook nog vandaag tot ons kan komen.

Heden en toekomst.

Het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen, desnoods tot in het kleinste detail is voor God geen enkel probleem. De eerste boeken van de Heilige Schrift brengen eigenlijk de Geschiedenis van de Mensheid. Reeds in de Oude geschriften vinden wij krachtige bewijzen voor de goddelijke inspiratie van de bijbel. Wij kunnen er niet naast kijken hoe de erin opgetekende profetieën tot vervulling zijn gekomen. Maar dit kan ons ook tot denken aanzetten en ons doen afvragen of die laatste drie onvervulde profetieën of toekomstvoorspellingen ook niet tot vervulling zullen komen? Ook kan men niet buiten het erkennen van de ondoorgrondelijke wijsheid die erin is vervat, alsook de opmerkelijke invloed die de bijbel op het leven van mensen heeft. Zulke passages zijn voor ons de garantie dat het een boodschap van God zelf betreft. Het voorzeggen van de toekomst is voor mensen principieel niet mogelijk. Wel kunnen mensen algemene toekomstverwachtingen hebben. Zogenaamde ‘voorzeggingen’ kunnen alleen door latere schrijvers toegevoegd zijn onder de naam van de oorspronkelijke schrijver. God heeft ook onze tijd voorzien, en wij kunnen daarom niet naar eigen inzicht in het Boek gaan ‘schrappen’. We leven nu in een heel andere tijd. Grote delen zijn voor ons niet meer van belang. De principes in de Bijbel zijn van alle tijden. Wij moeten dus proberen het boek te begrijpen zoals het is geschreven. Het boek is een cultuurgebonden afspiegeling van zijn tijd. Wij moeten het eerst “naar deze tijd toe vertalen”.

Goddelijke wijsheid ook voor ons.

De Bijbel beklemtoont de belangrijkheid van wijsheid. Daarin staat: „Wijsheid is het voornaamste. Verwerf wijsheid; en bij alles wat gij verwerft, verwerf verstand” (Spreuken 4:7). Er wordt ook in erkend dat het ons mensen vaak aan wijsheid ontbreekt, en ons wordt de aanmoediging gegeven: „Schiet iemand van u daarom te kort in wijsheid, dan moet hij God blijven vragen, want hij geeft aan allen edelmoedig.” — (Jakobus 1:5).

Hoe ’geeft God edelmoedig wijsheid’? Eén manier is door ons aan te moedigen de bijbel te lezen en er lering uit te trekken. Het bijbelboek Spreuken bevat de aansporing: „Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en míjn geboden als een schat bij u weglegt, om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, . . . zult gij de vrees voor Jehovah begrijpen, en de kennis van God zult gij vinden. Want Jehovah zelf geeft wijsheid” (Spreuken 2:1, 2, 5, 6). Als wij de raad uit de bijbel toepassen en zien hoe doeltreffend die is, beseffen wij dat zulke raad werkelijk van goddelijke wijsheid getuigt.

De bijbel bevat veel ons ten goede komende voorschriften die ons helpen ons leven in juiste banen te leiden. Als bron waaruit wij raad kunnen putten, is de bijbel uniek. Door de Bijbel te bestuderen kunnen wij kennis putten uit een betrouwbare bron. De erin vervatte raad is altijd nuttig. De geboden raad is nooit louter theoretisch en berokkent ons nooit schade. Het grote terrein dat de bijbelse raad bestrijkt, is ongeëvenaard. Degenen die de raad in hun leven toepassen en zien hoe die altijd tot hun welzijn is, komen tot het besef dat de bijbel een unieke bron van wijsheid is.

Herhaaldelijk is gebleken dat als mensen volgens de bijbel leven, zij hier baat bij hebben. Wanneer zij de bijbel negeren, lijden zij schade. Geen enkel ander oud of modern stelsel van raadgevingen werpt op elk terrein zoveel nut af en geldt voor mensen van alle rassen. Zulke wijze raad kan niet louter volkswijsheid zijn. Dat de bijbel een rijke schatkamer van zulke wijsheid is, vormt een krachtig bewijs dat de bijbel het Woord van God is.

Hoop tot leven voor u weggelegd

Met het Oude testament kunnen wij in de spiegel der mensheid kijken die ons leidt naar de Verlosser Jezus Christus, terwijl het Nieuwe Testament ons de reflectie aan biedt.

Er is totaal geen reden om in het ongewisse te blijven leven of om verteerd te worden door de vele moeilijkheden.

Niettegenstaande al de moeilijkheden die het leven ons voorlegt, kunnen wij uit de vele boeken die samen de Heilige Schrift opmaken, heel veel wijsheid en kracht putten om sterk te staan in ons leven. Het zal ons weerbaar maken en de hoop tot leven kunnen aanbieden als geen ander. Door het Boek ter hand te nemen en regelmatig te bestuderen kan de Kracht van God in jou gaan inwerken en zal je bewuster worden van de Goddelijke drijfveer in jou. God zal je de wasdom geven. Met de Bijbel in de hand kan je een ware navolger van God worden en een vooruitzicht krijgen op een onnoemelijk mooie toekomst dankzij het geloof in en door de daad van Jezus Christus, het Lam van God. Het doel ligt voor u zo maar te halen, met welslagen. Er heersen zeer vele vooroordelen tegenover mensen die God willen volgen en aldus de juiste Weg willen op gaan. Hij die voorziet in alle noden stelt voor u oplossingen ter hand in het Boek en doormiddel van zijn inspirerende Kracht.

Christus heeft de pijn op zich genomen en de losprijs betaald zonder dat wij er echt iets voor hebben moeten doen. Door Zijn offerdaad genieten wij verlossing. Het was een vrije gift uit Liefde.

Ook u kan die hoop tot het allerbeste omzetten tot Hoop tot leven en tot Verwezenlijking van de Waarheid. Negatieve gedachten kunnen wij opzij zetten en zelfs gaan verbannen. Onze dorst naar vrede kan gelaafd worden. Met geduld en gebed zal u verder op weg kunnen gaan als u bereid bent u open te stellen om het Ware Geloof te vinden en uw leven daaraan ook verder aan te passen als u nieuwe zaken te weten bent gekomen.

Voor hen die zich Christen willen noemen is het belangrijk dat zij nagaan of zij werkelijk datgene doen wat hun leermeester ook verkondigt en opgedragen heeft. Doen zij hem na? Durf jij Hem navolgen en geloven dat de Verlosser zal ingrijpen?

Durf af te stappen van deze wereld en durf een nieuwe toekomst tegemoet te lopen. Durf te behoren tot de volgelingen van Christus.

De Broeders in Christus willen u hier gerust bij helpen.

Artikelen rond De Bijbel Het Woord van God:

 1. De Bijbel of Heilige Schrift

 2. De boekrol

 3. Oudste Hebreeuwse tekst

 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs

 5. De kunst van het neerschrijven

 6. Kennis en wijsheid door een Oud Boek

 7. Bijbel Woord afkomstig van God

 8. Heilige Schrift Woord van God

 9. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

 10. Geïnspireerd Woord

 11. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek

 12. Het betrouwbare woord

 13. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

 14. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

 15. Het boek in onze handen

 16. Onzeker over relevantie Bijbel

 17. De Bijbel als instructieboek

  1. De Bijbel onze Gids (Christadelphians)

 18. Bible a guide – Bijbel als gids

 1. Nut van het lezen van de Bijbel

 2. Die Storie van begin tot die einde

 3. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt

 4. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible

 5. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant

 6. Het schrijven van de Pentateuch

 7. Deuteronomium en profetenboeken

 8. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament

 9. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

 10. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

 11. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken

 12. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

 13. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten

 14. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora

 15. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

 16. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

 17. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

 18. De Bijbel voor u en voor uw leven

 19. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed

 20. Woorden in de Wereld

 21. Voorschriften ons gegeven

 22. Positie van de Bijbel onderzoeker

 23. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen

 24. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen

 25. Lezen wat er staat geschreven

 26. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

 27. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

 28. Symboliek in de Heilige Schrift

 29. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal

 30. Bijbel op de eerste plaats #1/3

 31. Bijbel op de eerste plaats #2/3

 32. Bijbel op de eerste plaats #3/3

 33. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

 34. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

 35. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap

 36. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

 37. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

 38. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

 39. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

 40. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

 41. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

 42. Missionaire hermeneutiek 1/5

 43. Missionaire hermeneutiek 2/5

 44. Missionaire hermeneutiek 3/5

 45. Missionaire hermeneutiek 4/5

 46. Missionaire hermeneutiek 5/5

 47. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

 48. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

 49. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

 50. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

 51. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

 52. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren

 53. Bijbel medicijn tegen depressie

 54. Letterlijke bijbelvertaling verkozen

 55. De Bijbel in 451 talen beschikbaar

 56. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?

 57. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

 58. Een Nieuwjaar met een Oud Boek

 59. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God

 60. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel

 61. Wat staat er in de Bijbel

 62. Zeg het toch maar

 63. Bijbel boek voor het heden

 64. Mogelijkheid tot leven

 65. De weg ten leven

 66. Bijbel als een waterplas

 67. Een giftige Bijbel

 68. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

 1. Onze God ook deze van de moslims

 2. Religie, Wet en leven

 3. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen

 1. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels

 2. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is

 3. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel

 4. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië

 5. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen

 6. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien

 7. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis

 8. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet

 9. Bijbelsmokkelaars in andere tijden

 10. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring

Why believing the Bible