redenendatjezusnietgodis

Belgische Christadelphians

Redenen dat Jezus niet God is

18 Redenen dat Jezus niet God was.

Door Mikael Lyngvig (Denemarken), uit het Engels in vertaling en met nota’s van Marcus Ampe

1. Wanneer Jezus gedoopt werd hoorde men zodra hij uit het water kwam, een stem uit de hemel welke zei: “Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb” (Mattheus 3:16-17) [1]

Wie is wie? God spreekt vanuit de hemel tot diegene op de grond.

2. God kan niet verleid worden door het kwade (Jakobus 1:13) [2] Jezus werd door het kwaad verzocht (Mattheus 4:1-11) [3]. Indien Jezus God was, hoe kon hij verleid worden door het slechte?

3. Jezus aanbad God (Johannes 20:17; Markus 12:29-30; Mattheus 4:10) [4] Hoe kan Jezus God aanbidden als hijzelf God is? Aanbid God zichzelf? [5]

4. aan de houten paal hangende riep Jezus:”Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” (Mattheus 27:46) [6] Indien Jezus God was dan zou God God verlaten hebben? Hoe kan dat? Hoe kan god zichzelf in de steek laten?

5. God kan niet sterven (1Timotheus 6:16) [7] Jezus stierf. Indien Jezus God was hoe kon hij dan sterven? [8]

6. Wie beheerste dan het universum tijdens de drie dagen dat Jezus dood was en in zijn graf lag? Verdween de wereld voor drie dagen?

7. God rees Jezus uit de dood (Handelingen 5:30) [9] Hoe kon God zichzelf uit de dood doen opstaan als hij zelf dood was.

8. Jezus is een boodschapper tussen God en mens (1 Timotheus 2:5) [10] Hoe kan een boodschapper of bemiddelaar een en dezelfde zijn? [11]

9. Jezus zei:”Betreft dag en uur kent geen mens, noch een engel in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar wel Mijn Vader. (Mattheus 24:36) [12] Indien Jezus God is, hoe komt het dan dat hij als God zelf niet weet wat God weet?

10. Indien Jezus God is, hoe kan hij dan naast God staan? (Akte der apostelen 7:56) [13]

11. Indien Jezus God is, tot wie was hij dan aan het bidden in Gethsemane? (Mattheus 26:39) [14]

12. Hoe kan Jezus eer en glorie van God krijgen wanneer hij zelf God is? (2 Petrus 1:17) [15]

13. De Bijbel zegt van Jezus: “Al was hij een Zoon, toch leerde hij gehoorzaamheid door de zaken waarbij hij leed;” (Hebreeën 5:8) [16] Waarom zou God gehoorzaamheid moeten leren?

14. Jezus zat aan de rechterhand van de Majesteit in het hoge (Hebreeën 1:3) [17] Hoe kan God naast zich zelf zitten?

15. Jezus zal zich aan God onderwerpen (1 Korintiërs 15:28) [18] Hoe kan God zichzelf onderwerpen aan God?

16. Hoe kon Jezus als hij zelf God was naar God gaan? (Johannes 14:28) [19]

17. Hoe kan Jezus, die gezonden is door God, de zelfde persoon zijn als diegene die zendt? (Johannes 3:34; 17:3) [20]

18. Hoe kan Jezus tot God opstijgen wanneer hij zelf God was? (Johannes 20:17) [21]

Verwijzingen uit de Heilige Schrift + aanvullende nota’s van de uitgever Marcus Ampe.

[1] “ Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen; en een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’” (Mt 3:16-17 WV78)

[2] “ Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: Ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoeking, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord.” (Jak 1:13 WV78) “Niemand zegge, als hij verzocht wordt, dat hij van God verzocht wordt; want God kan niet verzocht worden tot het kwade, en Hijzelf verzoekt niemand.” (Jak 1:13 LU)

[3] “ Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.’ Hij gaf ten antwoord: ‘Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.’ Jezus zei tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’ Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zeide: ‘Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt.’ Toen zei Jezus hem: ‘Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.’ Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem hun diensten te bewijzen.” (Mt 4:1-11 WV78)

[4] “ Toen sprak Jezus: ‘Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’” (Joh 20:17 WV78)

“ Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: Hoor, Israel! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.” (Mr 12:29-30 WV78)

“ Toen zei Jezus hem: ‘Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.’” (Mt 4:10 WV78)

[5] Wij denken niet dat god zo schizofreen is, alsook zijn er verdere aanwijzingen in de Heilige Schrift dat Jezus zoals andere profeten tot zijn en onze Vader bad en vragen stelde. (nota van uitgever Marcus Ampe)

[6] “ Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem uit: ‘Eli, Eli, lema sabaktani? dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’” (Mt 27:46 WV78)

[7] Terwijl Jezus werkelijk pijn heeft geleden en is gestorven is God de enige, die niet kan sterven en woont in zo’n helder licht dat geen mens Hem kan benaderen. Geen mens heeft Hem ooit gezien of zal Hem ooit zien. Voor Hem is de eer en de eeuwige macht, voor altijd. “ die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.” (1Ti 6:16 WV78)

[8] En welk nut had dan zijn actie hier op aarde? Wat kon er tegenover het kwaad en tegenover de mens bewezen worden?

[9] “ De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan.” (Hnd 5:30 WV78) Jezus stierf werkelijk opgehangen aan een stuk hout. “De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, dien gij gedood hebt, en gehangen aan het hout;” (Hnd 5:30 LU)

Kon Jezus zichzelf dan uit de dood tot leven brengen?

[10] tot wie zou Jezus de boodschap moeten overbrengen als Hij zelf God is en dan ook dadelijk het gegeven aanhoort. “ Want God is een, een is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 WV78)

[11] waarom zou Jezus bemiddelaar genoemd worden en kan hij ons voorspreken bij God als hij die zelfde God is?

[12] Jezus aanschouwde zichzelf als de Zoon van God en gaf daar ook te kennen dat zelfs Hij niet wist wanneer het einde der tijden zou plaats grijpen. “ Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” (Mt 24:36 WV78)

[13] “ en hij riep uit: ‘Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.’” (Hnd 7:56 WV78)

[14] “ Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.’” (Mt 26:39 WV78)

Als hij zelf de Vader is waarom wordt hij dan zo op de proef gesteld en vraagt Christus dat niet zijn wil maar de wil van de Vader zou vervuld worden en zegt hij: “Maar laat het nietgebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’” (Mt 26:39 NBV)

[15] “ Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd: ‘Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb’.” (2Pe 1:17 WV78)

[16] “ hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;” (Heb 5:8 WV78)

Is de Almachtige God niet een en al wijsheid en kent hij alles? Welke dingen kon hij dan nog leren? Aan wie hoefde hij gehoorzaamheid te tonen?

[17] “Hij is afstraling van zijn glorie en afdruk van zijn bestaan; hij draagt alles door zijn krachtig woord; reiniging van de zonden is zijn daad; hij is gezeten ter rechterhand van de Majesteit in den hoge,” (Heb 1:3 NB)

[18] “ En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in alles.” (1Co 15:28 WV78)

duidelijk is er iemand die een tijd al de zaken in beheer zal mogen hebben maar later terug zal moeten overdragen aan diegene van wie hij het gekregen heeft in onderwerping.

[19] “ Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.” (Joh 14:28 WV78) Hoe kan als Jezus God is hij kleiner zijn dan God?

[20] “ Want Hij, die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest.” (Joh 3:34 WV78)

“ En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.” (Joh 17:3 WV78)

Waarom zou Jezus als hij God is nog de Geest van God moeten krijgen om als God te kunnen praten?

[21] “ Toen sprak Jezus: ‘Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’” (Joh 20:17 WV78)