christadelphianmens

Belgische Christadelphians

Christadelphian mens

Wie is de Broeder in Christus?

Wat is een Christadelphian of wat betekent het een Christadelphian te zijn?

Het betekent een broeder van Christus te zijn en duidt op de relatie met Hem. Het is een samenvoeging van Jezus Christus Zijn naam en van Broeder.

2. Wat is een broer of bloedverwant van Christus?

Diegene die de wil van God doet.

“want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.’” (Mt 12:50 WV78)

“Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.” (Joh 15:14-15 WV78)

3. Wat is de wil van God en wat horen wij te doen?

Jehovah God wil dat wij geloven in zijn zoon Jezus Christus en dat wij Zijn Geboden onderhouden.

“Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.’” (Joh 6:29 WV78)

“En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God, en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.” (1Jo 3:23-24 WV78)

4. Wie heeft de naam “Broeders in Christus” gegeven aan diegenen die de Wil van de Vader uitoefenen?

Het is Christus Jezus zelf die zijn volgelingen als Zijn broeder en zusters aanschouwde.

“Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong; daarom schrikt Hij er ook niet voor terug hen zijn broeders te noemen, wanneer Hij zegt:” “Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders en uw lof zingen midden in de gemeente;” (Heb 2:11-12 WV78)

“Toen sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.’” (Mt 28:10 WV78)

“En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij: ‘Ziehier mijn moeder en mijn broeders.” (Mr 3:34 WV78)

“Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” (Ro 8:29 WV78)

5. Waarom noemen de huidige navolgers van Christus zich naast Broeders in Christus “Christadelphian” in plaats van “Christen”?

Meerdere mensen geven zich uit als Christen maar geloven niet echt in de Waarheid omtrent Christus en volgen Zijn geboden niet op. Het is eerder de naam geworden van een systeem dat gebaseerd is op fabels en tradities eerden dan op heet Woord van God. Vele valse leerstelllingen zijn in het Christendom opgetreden en hebben de Waarheid geweld aangedaan en vervangen. Ook geloven deze Christenen niet in de vervulling gaan van de voorspellingen van de apostelen.

“En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen.” (2Ti 4:4 WV78)

“en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die verkeerde dingen zullen verkondigen om de leerlingen mee te krijgen.” (Hnd 20:30 WV78)

“Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet raken.” (2Pe 2:2 WV78)

“En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat Jahwe lichtend op, zijn glorie verschijnt over u.” (Jes 60:2 WV78)

“Op deze berg verscheurt Hij de sluier die over alle volken ligt, de floers die alle naties bedekt.” (Jes 25:7 WV78)

“Met haar hebben de koningen der aarde gehoereerd, en de bewoners der aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’” (Opb 17:2 WV78)

“en het licht van de lamp zal in u niet meer schijnen, en de stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen. Want uw kooplieden waren de vorsten der aarde en door uw toverkunsten werden alle volken verleid.” (Opb 18:23 WV78)