Belgische Christadelphians

Christadelphian mens

Wie is de Broeder in Christus? 

Belgische Christadelphians 

 

 

Wie, wat & hoe Christadelphians

 

Christen genoemd 

Christen, Jood of Volk van God 

Christus toebehorenden 

 

Mijn Geloof

Verschillen tussen Christadelphians en andere kerken in het Christendom

 

Broers en Broeders 

Christenmensen met ons geloof 

Belangrijke Verschillen 

Christelijk Leven 

Dankbaar voor verkregen Offer 

Eén met Christus 

Geloofspunten van de Christadelphians 

Organisatie der Broeders in Christus 

Geschiedenis 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

Belgische Christadelphians 

Christadelphians Wereldwijd 

Opdracht voor Christen 

Bevrijding 

Bijbelstudie 

Boek der Boeken de Bijbel 

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Opdracht tot Getuigenis 

Priesterschap van Christus 

Volharding & Bijbelstudenten 


 

Christendom
Mensdom

 

Doopsel Qui sont les Christadelphes?

Chrétien, Parole de Dieu et la Foi 

Ma Foi 

Vie chrétienne God’s measure not our measure

Guide to Christadelphian Ecclesias

History of the Christadelphians 

Christadelphian People

My Faith 


 

De Christadelphian mens

1.      Wat is een Christadelphian of wat betekent het een Christadelphian te zijn?

Het betekent een broeder van Christus te zijn en duidt op de relatie met Hem. Het is een samenvoeging van Jezus Christus Zijn naam en van Broeder.

2.      Wat is een broer of bloedverwant van Christus?

Diegene die de wil van God doet.

“want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.’” (Mt 12:50 WV78)

“Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.” (Joh 15:14-15 WV78)

3.      Wat is de wil van God en wat horen wij te doen?

Jehovah God wil dat wij geloven in zijn zoon Jezus Christus en dat wij Zijn Geboden onderhouden.

“Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.’” (Joh 6:29 WV78)

“En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God, en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.” (1Jo 3:23-24 WV78)

4.      Wie heeft de naam “Broeders in Christus” gegeven aan diegenen die de Wil van de Vader uitoefenen?

Het is Christus Jezus zelf die zijn volgelingen als Zijn broeder en zusters aanschouwde.

“Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong; daarom schrikt Hij er ook niet voor terug hen zijn broeders te noemen, wanneer Hij zegt:” “Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders en uw lof zingen midden in de gemeente;” (Heb 2:11-12 WV78)

“Toen sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.’” (Mt 28:10 WV78)

“En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij: ‘Ziehier mijn moeder en mijn broeders.” (Mr 3:34 WV78)

“Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” (Ro 8:29 WV78)

5.         Waarom noemen de huidige navolgers van Christus zich naast Broeders in Christus “Christadelphian” in plaats van “Christen”?

Meerdere mensen geven zich uit als Christen maar geloven niet echt in de Waarheid omtrent Christus en volgen Zijn geboden niet op. Het is eerder de naam geworden van een systeem dat gebaseerd is op fabels en tradities eerden dan op heet Woord van God. Vele valse leerstelllingen zijn in het Christendom opgetreden en hebben de Waarheid geweld aangedaan en vervangen. Ook geloven deze Christenen niet in de vervulling gaan van de voorspellingen van de apostelen.

“En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen.” (2Ti 4:4 WV78)

“en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die verkeerde dingen zullen verkondigen om de leerlingen mee te krijgen.” (Hnd 20:30 WV78)

“Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet raken.” (2Pe 2:2 WV78)

“En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat Jahwe lichtend op, zijn glorie verschijnt over u.” (Jes 60:2 WV78)

“Op deze berg verscheurt Hij de sluier die over alle volken ligt, de floers die alle naties bedekt.” (Jes 25:7 WV78)

“Met haar hebben de koningen der aarde gehoereerd, en de bewoners der aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’” (Opb 17:2 WV78)

“en het licht van de lamp zal in u niet meer schijnen, en de stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen. Want uw kooplieden waren de vorsten der aarde en door uw toverkunsten werden alle volken verleid.” (Opb 18:23 WV78)Ook om te lezen:
Bijbelonderzoekers en de Organisatie van de Christadelphians

Christadelphians of Broeders in Christus

Een richtlijn om zich van het verkeerde af te houden

Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken

Mensen moeten weten waar je voor staat

Onze houding naar anderen belangrijk om te overtuigen

Vergeet niet dat wie je bent slechts zo belangrijk is als wat je doetNiet houden van dat soort Christenen

Religie, Wet en Leven

God zal niet vragen ...

Wacht niet op anderen voor een gezonde houding

Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen

Hoe ons te gedragen


Pleidooi voor broederschap tussen christenen
Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
Christelijke Overdenking: Zijn broeder haten
Geketend zijn door de liefde voor een ander
Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
Als sneeuwvlokken een zacht tapijt vormen