godkomtonstengoede

Belgische Christadelphians

God komt ons ten goede

Verlossing voor allen.

“(63:4) uw genade gaat boven dit leven. En mijn lippen spraken uw lof.” (Ps 63:3 WV78)

“Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen, die gered werden.” (Hnd 2:47 BOEK)

Doorheen de geschiedenis hebben vele nietige schepsels het aan gedurfd om tot hun Schepper te praten.

Vele onbekenden zijn reeds heen gegaan, maar hebben in hun leven mogen genieten van de beantwoording van hun gebeden.

“loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.” (Hnd 2:47 WV78)

“U gaf mij het leven, was goed en vriendelijk voor mij en Uw goede zorgen hebben mij bewaard.” (Job 10:12 BOEK)

“Dat leven werd zegen en geluk, het stond onder uw bescherming.” (Job 10:12 WV78)

“Weet: Gods oog rust op wie Hem vrezen, die van Hem de genade verbeiden,” (Ps 33:18 WV78)

“Want ik weet: de levende God zal het voor mij opnemen en mij tenslotte in mijn recht herstellen, hier, op deze wereld.” (Job 19:25 GNB)

“Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.” (Job 19:25 NBV)

God zal alles niet op zijn beloop laten. Hij heeft reeds enkele malen in gegrepen. De Zondvloed, Sodom en Gomorrah zijn enkele drastische ingrepen, maar Hij heeft ook de liefdevolle daad gesteld door ons Zijn Zoon te sturen om ons de zegeningen van Gods Redding te brengen. Het is God de Vader die aanvaard heeft dat Zijn Zoon Jezus zou optreden als de Christos, de Messias, de Redder hier op aarde voor ons allemaal.

Maar wij mogen er van verzekerd zijn dat zo wel Christus terug zal komen en dan mee in aanwezigheid zal zijn met Zijn Vader.

“die zeiden: ‘Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.’” (Hnd 1:11 WV78)

“Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten afleggen aan Hem die gereed staat levenden en doden te oordelen.” (1Pe 4:5 WV78)

“We weten toch wie gezegd heeft: Mij komt het toe te straffen, Ik zal vergelden, en ook: De Heer zal rechtspreken over zijn volk?” (Heb 10:30 WV78)

“die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.” (1Pe 3:22 WV78)

Diegene die zal oordelen is Jezus. en die beoordelaar zit aan de rechterhand van God. Zo God zal daar ook zijn op het laatste oordeel en zal goedkeuren wat Zijn Zoon goed beschikt.

Wij beseffen ook dat God een god van goedheid en liefde is, die zich wil ontfermen over diegenen die Hem willen volgen. voor hen wil Hij een baken van licht zijn en een toevluchtsoord, een baken en burcht.

“Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de HERE, Die Zich over u ontfermt.” (Jes 54:10 BOEK)

“Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem staan.” (Efe 1:4 BOEK)

“Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn trouw wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt nooit, dat zegt Jahwe, die zich over u erbarmt.” (Jes 54:10 WV78)

“Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.” (1Jo 3:1 WV78)

“In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.” (Efe 1:4 WV78)

“Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet.” (Efe 5:1 BOEK)

Overwin de angst om te bidden.

“Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen Zijn kinderen, wij zíjn het ook. De mensen, die God niet kennen, begrijpen daar niets van.” (1Jo 3:1 BOEK)

Aan Christenen is de keuze om te doen als de psalmenzanger:

Jehovah's goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. "Ik zal met mijn mond Uw naam grootmaken.” (Ps 63:3/4 BOEK)

Laten wij vertrouwen op de Enige Ware God en Zijn liefde wederkerig beantwoorden met getrouwe bediening, en geduldig onze hoop in Hem stellen, rekenend op Zijn bescherming tijdens dit leven vol beproevingen, met het bewustzijn dat ons een mens niet zal kunnen klein krijgen of voor eeuwig vernietigen, terwijl God ons een eeuwig leven zal kunnen geven.