christustoebehorenden

Belgische Christadelphians

Christus toebehorenden

Zij die Christus toebehoren.

De Eerste Vruchtdragers.

1 Korinthiërs 15:20-25 : 20 Maar nu is Christus uit de doden opgewekt, de eersteling van hen die ontslapen zijn. 21 Want aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar een ieder in zijn eigen rangorde: Christus, de eersteling, daarna zij die de Christus toebehoren, gedurende zijn tegenwoordigheid. 24 Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want hij moet als koning regeren totdat [God] alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.

De eerste vruchtdragers zijn de vroegere apostels. Zij waren de eersten aangesteld door Jezus Christus. Het was echter Gods keuze wie de mogelijkheden ging krijgen om in het Licht der Waarheid van Verlossing te komen. Die uitverkorenen konden meer inzicht krijgen door het aanvaarden van de taak van de Zendeling.Door Jezus Christus als de Messias te aanschouwen konden zij de Geest ontvangen die hen verlicht. Met het klaarder zien hebben zij kunnen inzien hoe zij terug in Gods ogen rein konden worden en weer aanvaard konden worden als Kinderen van God.

Jakobus 1:18Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen. / 18 Omdat hij het wilde, heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, opdat wij zekere eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn.

Romeinen 8:28-30: 28 Nu weten wij dat God al zijn werken doet samenwerken ten goede voor hen die God liefhebben, hen die volgens zijn voornemen de geroepenen zijn; 29 want hen die hij het eerst heeft erkend, heeft hij ook voorbestemd om gevormd te worden naar het beeld van zijn Zoon, opdat hij de eerstgeborene onder vele broeders zou zijn. 30 Die hij heeft voorbestemd, zijn bovendien degenen die hij ook heeft geroepen; en die hij heeft geroepen, zijn degenen die hij ook rechtvaardig verklaard heeft. Ten slotte zijn degenen die hij rechtvaardig verklaard heeft, degenen die hij ook heeft verheerlijkt.

Johannes 1:9-13: 9 Het ware licht, dat alle soorten van mensen licht geeft, stond op het punt in de wereld te komen. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door bemiddeling van hem ontstaan, maar de wereld kende hem niet. 11 Hij kwam tot zijn eigen huis, maar de zijnen namen hem niet tot zich. 12 Doch aan allen die hem wel ontvingen, heeft hij de macht gegeven Gods kinderen te worden, omdat zij geloof oefenden in zijn naam; 13 en zij zijn niet uit bloed noch uit een vleselijke wil of uit de wil van een man geboren, maar uit God.

2 Thessalonicenzen 2:13-14: 13 Wij zijn echter verplicht God altijd te danken voor U, broeders, bemind door Jehovah, omdat God U vanaf [het] begin heeft uitgekozen voor redding door U met geest te heiligen en door UW geloof in de waarheid. 14 Juist daartoe heeft hij U geroepen door middel van het goede nieuws dat wij bekendmaken, opdat GIJ de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

Johannes 1:13: 13 en zij zijn niet uit bloed noch uit een vleselijke wil of uit de wil van een man geboren, maar uit God.

Het is door de magnetische Kracht van God dat zij als geroepenen in Christus verlost kunnen worden van de erfzonde. Door de ongehoorzaamheid van de eerste mens was het de volgelingen niet meer mogelijk eeuwig te leven. Zij waren onderworpen aan de dood. Door het aanvaarden van Christus als het ultieme offer voor God, zijn dezen die de Heiland als hun Redder aanvaarden, ook de bevoorrechten geworden om eerst op te staan uit de doden. In wezen zijn zij vanaf hun keuze voor Christus verlost uit de dood. Vanaf hun overgave aan Christus kunnen zij weer ongestoord bij hun Vader, Jehovah aankloppen. Ook al sterven wij, bij onze keuze verkondiging zijn wij reeds lid geworden van het Nieuwe Verbond en zijn wij hierdoor tot leven gekomen.

Al diegenen die tijdens of na de loopbaan van Christus leefden zullen in Christus terug tot leven moeten komen door hun wedergeboorte. Indien zij niet over gaan tot een wedergeboorte zullen zij zelfs het Koninkrijk van God niet kunnen betreden, meer nog, zelfs niet zien.

Johannes 3:3: 3 Jezus gaf hem ten antwoord: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: indien iemand niet wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.

Johannes 6:44: 44 Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader, die mij heeft gezonden, hem trekt; en ik zal hem op de laatste dag [uit de dood] opwekken.

Johannes 11:24-29: Martha zei tot hem: „Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.” 25 Jezus zei tot haar: „Ik ben de opstanding en het leven. Wie geloof oefent in mij, zal, ook al sterft hij, tot leven komen; 26 en een ieder die leeft en geloof oefent in mij, zal stellig nooit sterven. Gelooft gij dit?” 27 Zij zei tot hem: „Ja, Heer; ik heb geloofd dat gij de Christus zijt, de Zoon van God, Degene die in de wereld komt.” 28 En toen zij dit had gezegd, ging zij heen en riep haar zuster Maria, terwijl zij heimelijk zei: „De Leraar is er en roept u.” 29 Toen de laatste dit hoorde, stond zij vlug op en ging naar hem toe.

Johannes 5:24:24 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven, en hij komt niet in het oordeel, maar is uit de dood tot het leven overgegaan.

Openbaring 14:4-5: 4 Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt; ja, zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam blijven volgen waarheen hij ook gaat. Dezen werden uit het midden van de mensen gekocht als eerstelingen voor God en voor het Lam, 5 en in hun mond werd geen onwaarheid gevonden; zij zijn zonder smet.

Als omgevormden, geconverteerden of nieuw gemaakten, zijn het de eerste schepselen of nieuwe creaturen in Jezus Christus. Het zijn de heiligen die de eerste impulsen krijgen in het goddelijke of geestelijke leven, door Gods Woord en de daden van Christus.

Volgelingen van Jezus zullen ook werkelijk in eendracht met Hem horen te zijn. De woorden die Hij ons heeft meegegeven zullen wij moeten koesteren.

De Evangeliën en epistels verduidelijken Jezus Zijn zending, zijn opdracht en Zijn boodschap. Al diegenen tot wie het Woord van de verzoening is toevertrouwd zullen het recht krijgen zo als de Eerstgeborene, na Hem op te staan uit de doden.

Hebreeën 4:12-13: 12 Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden. 13 En geen schepping is voor zijn ogen niet openbaar, maar alle dingen liggen naakt en openlijk tentoongesteld voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.

1 Petrus 1:23-25: 23 Want GIJ hebt een nieuwe geboorte gekregen, niet door vergankelijk, maar door onvergankelijk [wedervoortbrengend] zaad, door middel van het woord van [de] levende en blijvende God. 24 Want „alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid is als een bloesem van het gras; het gras verdort, en de bloem valt af, 25 maar wat Jehovah zegt, blijft in eeuwigheid”. Welnu, dit is het „gezegde”, dit wat U als goed nieuws is bekendgemaakt.

2 Korinthiërs 5:17-19: 17 Indien iemand derhalve in eendracht met Christus is, dan is hij een nieuwe schepping; de oude dingen zijn voorbijgegaan, zie! Nieuwe dingen zijn ontstaan. 18 Maar alle dingen komen van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, 19 namelijk dat God door bemiddeling van Christus een wereld met zichzelf verzoende, waarbij hij hun hun overtredingen niet aanrekende, en hij heeft aan ons het woord van de verzoening toevertrouwd.

1 Petrus 1:3-7: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want overeenkomstig zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door middel van de opstanding van Jezus Christus uit de doden een nieuwe geboorte gegeven tot een levende hoop, 4 tot een onverderfelijke en onbesmette en onverwelkelijke erfenis. Ze is in de hemelen weggelegd voor U, 5 die door Gods kracht door middel van geloof behoed wordt tot een redding welke gereed ligt om in de laatste tijdsperiode geopenbaard te worden. 6 In dit feit verheugt GIJU zeer, alhoewel GIJ op het ogenblik voor een korte tijd, indien het zo moet zijn, door velerlei beproevingen wordt bedroefd, 7 opdat de beproefde hoedanigheid van UW geloof — welke van veel grotere waarde is dan goud, dat vergaat ook al wordt het door vuur beproefd — een reden tot lof en heerlijkheid en eer bevonden moge worden bij de openbaring van Jezus Christus.

In zekere zin zijn de navolgers van Christus de nieuwe eerste rijpe vruchten van de tarweoogst. Diegenen die Christus als het volmaakte Lam van God aanvaarden, kunnen in Jezus hun Hogepriester en het Allervolmaakste zoenoffer vinden. De Messias is diegene die elk ander offer overbodig maakt. (Rom 3: 25; 1 Jo 2: 2; 1 Jo 4: 10) Hij is zelfs de Opperpriester die met ons wil delen. (2 Pet 1: 3-4) Net zoals Mozes en Lot uit de wereld van verderf zijn gered, zal Jezus ons Redden. Niet enkel als Hogepriester zal Hij voor ons ten beste spreken bij Zijn Vader, maar Hij zal er zorg voor dragen dat wij van de verzoekingen van een verdorven wereld kunnen bevrijd worden. (2 Pet 2: 9)

Als er geen doden weer levend worden gemaakt, kan men de vraag stellen waarom sommigen zich dan toch nog laten dopen. De eerste Christenen en al diegenen die nu voor het gevaar van hun leven toch nog de opstanding van Jezus als het centrum van hun geloof verkondigen, zouden idioten zijn willens en wetens te kiezen gevaar te lopen voor hun eigen leven.

Gelovige Christenen vertrouwen er echter op dat zoals alle mensen, als nakomelingen van Adam, normaal sterven, maar dat zij als volgelingen van Christus voor God bij Hem zullen horen en hun hoop zullen mogen verwezenlijkt zien.

In geval het Christelijk geloof in de verrijzenis vals zou zijn, zouden al onze inspanningen, ons lijden, godsvrucht en opoffering nutteloos. Indien wij de Vruchten zullen gedragen hebben van een ware Christen, zullen wij, ieder op onze beurt natuurlijk, levend worden.

Exodus 34:22: 22 En gij zult uw wekenfeest vieren met de eerste rijpe vruchten van de tarweoogst, en het feest der inzameling bij de jaarwisseling.

Leviticus 23:17-18:… gebakken te worden, als eerste rijpe vruchten voor Jehovah. 18 … een brandoffer voor Jehovah …, als een vuuroffer tot een rustig stemmende geur voor Jehovah.

2 Korinthiërs 4:13-15: 13 Omdat wij nu dezelfde geest van geloof hebben als waarvan geschreven staat: „Ik heb geloof geoefend, daarom heb ik gesproken”, oefenen ook wij geloof en daarom spreken wij, 14 daar wij weten dat hij die Jezus heeft opgewekt, ook ons te zamen met Jezus zal opwekken en ons te zamen met U zal aanbieden. 15 Want alles geschiedt ter wille van U, opdat de onverdiende goedheid, die werd vermeerderd, overvloedig zou zijn wegens de dankzegging van nog velen meer tot de heerlijkheid van God.

1 Korinthiërs 6:14: 14 Maar God heeft de Heer opgewekt en zal ook ons uit [de dood] opwekken door zijn kracht.

Romeinen 8:11: 11 Indien nu de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in U woont, zal hij die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook UW sterfelijke lichamen levend maken door middel van zijn geest, die in U woont.

Romeinen 6:5-7: 5 Want indien wij één met hem zijn geworden in de gelijkheid van zijn dood, zullen wij stellig ook [één met hem] zijn [in de gelijkheid] van zijn opstanding; 6 want wij weten dat onze oude persoonlijkheid met [hem] aan de paal werd gehangen, opdat ons zondig lichaam inactief gemaakt zou worden, zodat wij niet langer slaven van de zonde zouden blijven. 7 Want wie gestorven is, is van [zijn] zonde vrijgesproken.

1 Thessalonicenzen 4:14-18: 14 Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en wederom opgestaan is, zo zal God ook de ontslapenen door Jezus met hem brengen. 15 Want dit zeggen wij U door Jehovah’s woord, dat wij, de levenden, die in leven blijven tot de tegenwoordigheid van de Heer, de ontslapenen in geen geval zullen vóórgaan; 16 want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, te samen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht; en aldus zullen wij altijd met [de] Heer zijn. 18 Blijft elkaar derhalve met deze woorden vertroosten.

1 Korinthiërs 15:50-57: 50 Dit zeg ik evenwel, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 51 Ziet! Ik vertel U een heilig geheim: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ogenblik, in een oogwenk, gedurende de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit wat verderfelijk is, moet onverderfelijkheid aandoen, en dit wat sterfelijk is, moet onsterfelijkheid aandoen. 54 Maar wanneer [dit wat verderfelijk is, onverderfelijkheid aandoet en] dit wat sterfelijk is, onsterfelijkheid aandoet, dan zal het woord in vervulling gaan dat geschreven staat: „De dood is voor eeuwig verzwolgen.” 55 „Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?” 56 De angel die de dood veroorzaakt, is de zonde, maar de kracht tot zonde is de Wet. 57 Maar God zij gedankt, want hij geeft ons de overwinning door bemiddeling van onze Heer Jezus Christus!

Christus is als eersteling op gestaan uit de doden. Iedereen zal moeten wachten tot Zijn wederkomst vooraleer hij of zij uit de slaap van de dood kan stappen.

Het zijn diegenen die Jezus aanvaard hebben als hun Verlosser die na Hem terug tot leven zullen mogen komen. Pas na die opstanding van “heiligen” zal het einde komen, wanneer Christus Zijn Koninkrijk zal overdragen aan Zijn Vader.