Belgische Christadelphians

Rond God de Allerhoogste

Betreft Hij die was, is, en steeds zal zijn. De God zonder begin of einde. De Schepper van alles, wiens Naam Heilig is.

 Homepage 

 

 


Geloof in slechts één God 

God, Jezus Christus en de Heilige Geest

God versus goden


Niet zeker dat er een God is 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert?

Jehovah wiens Naam Heilig is

Jehovah mijn sterkte

Eigenheden aan God toegeschreven 

Redenen dat Jezus niet God is 

Is God Drie-eenheid 


Op wie Hopen

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

God komt ons ten goede 

Wat is Gods doel met de aarde? 

Plan van God en wereldvrede

God is positief

God Helper en Bevrijder


Rond de Bijbel 

Zoon van God 

Relatie tot God 

Plan van God

Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid


Koninkrijk van God 

Plan van God

Wat is Gods doel met de aarde? 

Woord van GodDieu de La Bible existe 

Chrétien, Parole de Dieu et la Foi 

Place de Dieu comme SoigneurNot sure there exist a God 

Only One God 

Reasons That Jesus Was Not God

Disappointed with God 

Suffering-Through 

Full authority belongs to God 

God His reward 

Gods instruction about joy and suffering 

God of gods 

God’s measure not our measure 

God’s non answer 

God’s promises to us in our suffering 

Incomplete without the mind of God 

Is God hiding His face when He is seemingly silent? 

Mission Son of God perceived as failure


Suffering - Through the Apparent Silence of God

Words from God about suffering

 


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***

Pages en Neerlandais / Nedelandstalige Hoofdstukken

Pages en Allemand / Deutsche Seite

Page en Anglais / English pages

Index

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia

Jehovah, God

A.         Gods naam

„God” vage term; onze Heer heeft persoonlijke naam.  1Kor 8:5, 6; Ge 22:14; Ex 17:15; Ri 6:24

Wij bidden dat zijn naam worde geheiligd.  Mt 6:9, 10

Gods naam is Jehovah.  Ps 83:18; Ex 6:2, 3; 3:15; Jes 42:8

Jehovah in Waarheid God Jer 10:10

Jehovah, God zijn Naam, waardig gebruiken Ex 20:7; Sp 18:10;

Naam in v.d. Palm-vert. o.a. in Ex 6:1, 2 Þ2, 3Ü.  Ex 32:5; 34:5, 6; Ps 83:19 [18]; Jes 42:8

Jezus maakte naam bekend.  Jo 17:6, 26; 5:43; 12:12, 13, 28

B.         Gods bestaan

Hij die is en zal zijn en steeds geweest is, de “Ik ben die ben” die er voor iedereen is Ex 20:2; Ps 81:10; Ho 13:4; Ro 3:29

God zien en toch blijven leven onmogelijk.  Ex 33:20; Jo 1:18; 1Jo 4:12

Onnodig God te zien voordat men gelooft.  Heb 11:1; Ro 8:24, 25; 10:17

God gekend door zijn zichtbare werken.  Ro 1:20; Ps 19:1, 2

Vervulling der profetie bewijst Gods bestaan.  Jes 46:8-11

Aan die god behoort alles toe Ex 9:26

Wiens wil geschied Han 21:14

Sterke Eeuwige Vader Jes 9:6

C.         Gods eigenschappen

Jehovah is de God der goden De 10:17; 2Sa 22:32

Schepper van hemel en aarde Ge 1:1; 1:27; jes 4:5; 65:17; Jak 1:17; Opb 4:11

Almachtig Opb 19:6

Geest 2Co 3:17

Eigenaar van het Koningschap Ps 22:28; 47:7; Ps 125:2; Jes 66:1;

Wiens deel het volk is De 32:9; 1Co 10:26; 2Ti 2:19

Onze Vader en Jezus Christus Zijn Vader 2Co 1:3; Ps 2:7; 89:26; Jes 64:8; Mt 6:9

Diegene die Leven en dood geeft 1Sa 2:6; 1Sa 17:47; Jak 4:15

En tot wie Redding behoort Ps 3:8; Ps 18:10; Sp 21:31; Jes 26:4

Is almachtig, bezit alle macht.  Job 37:23; Opb 7:12; 4:11

Munt uit in wijsheid.  Job 12:13; Ro 11:33; 1Kor 2:7

Die welke elk hart doorgrond 1 Sa 16:7

God is liefde.  1Jo 4:8, 16; Ex 34:6; 2Kor 13:11; Mi 7:18

De Goedheid zelve Ps 34:8

Jehovah een God barmhartig Ex 34:6

En Helper Heb 13:6; 12:6

Een heilige, volmaakte god Le 19:2; Ps 19:7; Opb 4:8

De Geduldige langzaam eer Hij zich kwaad maakt Na 1:3; 2Pe 3:19

Maar ook de God van wraakoefeningen, een verterend Vuur De 4:24; Ps 94:1

Leider der Legerscharen Jes 1:24; 8:13; 9:7; 47:4 Ju 9

Rechter boven alle rechters Jes 30:18; 33:22; Ps 75:7

Is rechtvaardig, oefent gerechtigheid.  De 32:4; Ps 37:28

D.      Niet allen dienen dezelfde God

Jehovah onze enige God horen wij te aanbidden Mr 12:29; Mt 4:10

Weg die goed schijnt, is dit niet altijd.  Sp 16:25; Mt 7:21

Twee wegen, slechts één leidt tot leven.  Mt 7:13, 14; De 30:19

Vele goden, maar slechts één ware God.  1Kor 8:5, 6; Ps 82:1; Ex 20:3; De 7:16

Voor leven kennis van ware God noodzakelijk.  Jo 17:3; 1Jo 5:20

E.         Gods naam aanroepen

Wij horen Gods Naam te gebruiken en kenbaar te maken Jes 12:4; Ex 6:3; 9:16; 20:7

Wij horen gods Naam te eren om redding te verkrijgen Ps 50:15; 55:16; 145:18; ; Ro 10:11-13; 15:11;  Han 2:21; Lu 4:8; Fil 2:9

Vol liefde De 6:5

Hem alleen erend Ex 20:3,5; 23:24; 34:14; 2Ko 17:35 De 4:25; 5:7,9; Lu 20:25;; Nu 25:11; Mt 4:10; Lu 10:27; Pr 12:1;Sp 3:9

Aan Jehovah horen wij exclusieve toewijding te geven Na 1:2

 

-_-_-_- 

 Aanverwante artikelen op andere Websites:  - Voor de MSN en Multiply website artikelen, gelieve de titelte gebruiken als search in onze Nieuws site Our World (zie naaststaande kolom)


Belangrijkheid van Gods Naam

Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

God: menselijk idee of Goddelijke openbaring

De enquête vraag van de maand: Bestaat God?

Twijfel aan God

Als God bestaat

Alles aan de Ene onderworpen

God Adonai Allah

Goddelijke Naam

Bedenkingen Beeld van God

Hoe ziet God er uit

Geschriften en kracht van God #1 Inzicht

Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

Geest van aanneming waarbij wij roepen Abba, Vader

Bedenkingen Beeld van God

Aanbid enkel de Schepper van alles

Hou vast aan één God

God leren kennen belangrijkste zaak

De levende God vandaag

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen

Alle dingen zijn van God

God is positief

De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn

Eigen godsbeelden scheppen

Verlaging van God

Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat

De gevende en beschermende God

'Allah' verboden voor Maleisische christenen

God is de sterkte van mijn hart

Moderne benadering van God

Christenen vragen atheïsten te bewijzen dat God niet bestaat

God is geen mens

Dorst en drink van Levend water

Slapende God

Aanhalingen Geweld van de liefde

Doctrine van de Drievuldigheid

Heidense invloeden op het trinitarisme

Calvijn worstelde ook met de drie-eenheidsleer

De Bijbel onze Gids #9God, Jezus Christus en de Heilige Geest

Mei nummer van Kruisbanier tegen niet-trinitariërs

Kerkvaders onmisbaar voor continuïteit christelijke traditie


Over gods Geest: Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #4 Georganiseerde wereld


Proeven van de zoetheid van God

God is geen mens

De rol van de Vader en zijn Zoon

De uitstraling van God en zijn pleitbezorger

Afstraling van God's heerlijkheid

Niet goddelijkheid van Christus toch

Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God

Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #2:6-13

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #3:14-25

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #6:42-52

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #8:64-75

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #9:76-79

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #10: 80-85

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #1 God de Vader

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #3 Betreft Jezus C

Bedenkingen Verwarring tussen Jezus en God

Nota's over Heilige Drievuldigheid en Voorbestaan van Jezus

Met wie kan je hem vergelijken

Wie zijt Gij, Here?

Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan

Hij die zit aan de Rechterhand van Zijn Vader

Christus winnen, Jehovah vertrouwen

Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden

In elkaar zijn

Geschapen om te leven in relatie met God

Het scheuren van de hemelkleren

Aanpassing Kerkritus

Roep tot God zodat Hij u kan verhoren

Jehovah laat mij iets voelen van nabijheid, die ook leegte vol maakt en drukte stil legt

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof

Waarom ik voor de Islam kies? #1 God, de Schepper

Waarom ik voor de Islam kies? #2 Jezus volgens Qor'aan

God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd

Vrees hebben voor de juiste persoon

Wie gaat er tegen ons zijn (video)

Kies voor Leven (video)

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

Indien God Zijn eigen wil niet heeft

Help ons U in deze deze dag te erkennen

Zoals God ons ziet

Prioriteiten vooropstellen

Net als een grote klok luidend weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God

Enige wijze God Uw geweldige naam loven wij

God houdt van mij

God is altijd online

God is daar waar wij Hem roepen

Wees een klaarstaande gever

Niets anders geeft

Christenen slaan terug met eigen busreclames

Geschapen volmaakte mens ging toch verkeerd

God is levend maar dienst voor God bestaat niet meer

God vebannen uit het openbaar leven

De Kern van God dienen

Karakter van God en Christelijke Invloeden op het Bibliotheekwezen

Geheime evangeliën en verdwenen vormen van het christendom

Bijbelse Plaatsen

Verwijzing naar God in grondwet

Onze redenen Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua

Praise the God with His Name

Jehovah Yahweh Gods Name

This month's survey question: Does God Exist?

Peter Soszek, a Christian engineer, affirms the existence of God

What does God look like

Names And Titles Of The Deity

Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen

God is the 'God of ...'

God only wise Thy great name we praise

God is One (video)

Stick to one God

All things or of God

Only worhsip the Creator of all things

Songs in the night Worship God only

Songs in the night for January 9 Thou shalt worship the Lord thy God


Believing in God the rewarder

The giving and protecting God

Diminishing God

God does not change

God is my refuge and my fortress in Him I will trust

Trust God to shelter, safety and security

Call unto God so that He can answer you

God is Positive

God is the strength of my heart

God showing how far He is willing to go to save His children

God Rending His Garments

What God does


Scriptures That Show That Jesus (Yahshua) Is Not Yahweh (Jehovah)

Who is Jesus #1 Introduction

Who is Jesus #2 Jesus Christ, man who died

Who is Jesus #4 Clear statements that our heavenly Father is his "God"

Who is Jesus #6 Jesus prays to God

Who is Jesus #7 Also. Trust in God; trust also in me

Who is Jesus #8 Father greater than Jesus

Who is Jesus #9 100% or not

Who is Jesus #12 Conclusion

Da Vinci Code: Was Jesus Human or Divine?

Gain Christ, trusting Jehovah

How is it that Christ pleased God so perfectly?


Created to live in relation with God

Choose Life

Without God no purpose, no goal, no hope

Patience and “longsuffering”of God

Jehovah is good unto them that wait for Him

Word was God 

Pluralis Majestatis

Evangelical and the Ordinary God


Trinity function

Trinity versus Tritheism

For those who have not the rudiments of an historical sense

How did the Trinity Doctrine Develop

How the Doctrine of the Trinity came to the Church

Why the trinity was accepted in Europe

The Pagan Influence of The catholic church ......The Pagan Trinity, and Saint B

Historical Development of Trinity

The Evangelical and the Ordinary God

Restoration Light Is the Trinity a Biblical Doctrine?

The Father is the Only True God

Should we think that the sons of the Most High, the sons of God, are man-made gods?

Jesus and his God


To exercise blind-faith you must expel your honesty

Terrorist Attacks & the Father

My dearest child,

Our God is an awesome God (video)

I know You're there (video)

My Home is God Himself

Revealed Truth

Covenant Encounter with God

God who loves you will never stop being who he is.

God's Goodness When Leadership Hurts

He went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God

God only wise Thy great name we praise

World charged with grandeur of God

Scientists who decided that humans could do without God