Belgische Christadelphians

Bestseller aller tijden

Een Dagboek van de mensheid met woorden om in ieders hart te dragen.


De Bijbel Woord van God tot ons gebracht als Heilig Schrift.

Het woord van God of het woord van mensen:

Het lijkt vreemd dat mensen er op vertrouwen dat bepaalde overgeleverde geschriften tot hun zouden gekomen zijn door een bovennatuurlijke kracht.

De BIJBEL is meer dan slechts een boek. Het is een waardevolle bibliotheek van 66 boeken — sommige kort en sommige vrij lang — waarin wetten en profetieën alsook geschiedenis, poëzie, raadgevingen en nog veel meer dingen zijn vervat. Eeuwen voor de geboorte van Christus werden door getrouwe joden, of Israëlieten, de eerste 39 van deze boeken geschreven, grotendeels in de Hebreeuwse taal, vandaar ook de benaming Hebreeuwse Geschriften. Dit gedeelte wordt vaak het Oude Testament genoemd.  In die oude werken wordt dieper ingegaan op het Eerste Verbond van God. Hoe en waarom Hij dat Eerste Verdrag opstelde en hoe de mens er mee omging.

De laatste 27 boeken werden door christenen in het Grieks geschreven en zijn wijd en zijd als het Nieuwe Testament bekend. Sommigen noemen de werken geschreven na Christus ook wel de Griekse Geschriften. In die latere werken laat men zien hoe het Eerste Verbond werd bevestigd en vervangen door  het Nieuwe Verbond.

Volgens het interne getuigenis en de meeste oude overleveringen werden deze 66 boeken geschreven gedurende een periode van ongeveer 1600 jaar, die begon toen Egypte een overheersende macht was en eindigde toen Rome de gebiedster van de wereld was.

De Bijbel is een voor alle mensen op aarde geschreven openbaring die van de Soevereine Heer Jehovah afkomstig is. Dit door hem geïnspireerde boek vindt overal ter wereld weerklank omdat het goed nieuws bevat over een door God in het leven geroepen Messiaans koninkrijk, dat voor eeuwig vrede en rechtvaardigheid zal bewerkstelligen op een verenigde paradijsaarde. Er wordt in uiteengezet dat God voor de gevallen mensenwereld liefdevol in een wettige bevrijding van de dood heeft voorzien door middel van het loskoopoffer van zijn Zoon Jezus Christus. — (Johannes 3:16).

Elke oprechte student moet wel onder de indruk komen van het feit dat de bijbel, hoewel die uit een verzameling verschillende boeken bestaat, één harmonieus werk vormt. Dit komt doordat de bijbel van begin tot eind de aanbidding bevordert van slechts één God, wiens kenmerkende eigenschappen nooit veranderen, en alle erin vervatte boeken één overheersend thema ontwikkelen. Deze volkomen harmonie vormt een krachtig bewijs dat de bijbel inderdaad het Woord van God is.

De Heilige Schrift wordt vaak omschreven als “Het woord van God”, maar er zijn twee manieren om naar de Bijbel te kijken. “Het is het woord van God, door God gegeven”, of “Het is het woord over God, door gelovige mensen geschreven”. De meeste mensen, inclusief vele theologen gaan van dat laatste uit.

Een boek dat gelezen moet worden

De Bijbel, die uit 66 geschriften bestaat, is wel beschreven als „waarschijnlijk de meest invloedrijke verzameling boeken in de menselijke geschiedenis”. Ja, dit boek heeft invloed uitgeoefend op enkele van ’s werelds grootste kunstuitingen, literaire werken en muziekstukken. Het heeft een belangrijke invloed gehad op het recht en op veel leefculturen.

Het meest verspreide boek ter wereld

„De bijbel is het meest gelezen . . . boek in de geschiedenis. Van de bijbel zijn meer exemplaren verspreid dan van enig ander boek. Ook is de bijbel vaker en in meer talen vertaald dan enig ander boek.” — „The World Book Encyclopedia.”

Het is geprezen om zijn literaire stijl en wordt door veel ontwikkelde personen hooggeschat. Het heeft een bijzonder diepgaande uitwerking gehad op het leven van mensen in alle lagen van de maatschappij. Het heeft veel van zijn lezers tot een opmerkelijke mate van loyaliteit aangezet. Sommigen hebben zelfs hun leven geriskeerd enkel om de bijbel te lezen.

De best-seller aller tijden

De bijbel kan gerust het hoogst scoren op de best-sellerslist. Het is het meest verspreide boek in de hele geschiedenis. Volgens de uitgave van 1988 van het Guinness Book of World Records werden er tussen 1815 en 1975 naar schatting 2.500.000.000 exemplaren gedrukt. Dat is een reusachtig groot getal. Geen ander boek in de geschiedenis heeft wat het verspreidingscijfer betreft de bijbel zelfs maar benaderd.

Bovendien is geen ander boek in zo veel talen vertaald. De bijbel kan nu, geheel of gedeeltelijk, in meer dan 2500 verschillende talen gelezen worden. Het Amerikaans Bijbelgenootschap bericht dat de bijbel nu voor 98 procent van de bevolking van onze planeet toegankelijk is. Sta er eens bij stil wat een enorme inspanning het vergt de bijbel in zo veel talen te produceren! Welk ander boek heeft die aandacht ontvangen?

Toch staat men ook sceptisch tegenover de bijbel. Er zijn mensen die een uitgesproken mening over dit boek hebben terwijl zij het zelf nooit hebben gelezen. Zij erkennen misschien wel zijn literaire of historische waarde, maar vragen zich af: Hoe kan een boek dat duizenden jaren geleden is geschreven nu van belang zijn in deze moderne wereld? Wij leven in het „informatietijdperk”. De allerlaatste informatie over actuele gebeurtenissen en technologie ligt binnen ons bereik. „Deskundige” raad over vrijwel alle problemen van het moderne leven is ruimschoots voorhanden. Kan de bijbel werkelijk inlichtingen bevatten die in deze tijd praktisch zijn?

Hoewel men 3500 jaar geleden begon met het schrijven van dit boek, is het nog steeds bijzonder levend. Het is verreweg het meest verspreide boek op aarde. Elk jaar worden er zo’n zestig miljoen exemplaren van de gehele bijbel of gedeelten ervan verspreid. De eerste uitgave die met losse letters werd gedrukt, kwam rond 1455 van de drukpers van de Duitse uitvinder Johannes Gutenberg. Sindsdien zijn er naar schatting vier miljard bijbels (in zijn geheel of gedeelten ervan) gedrukt. Geen enkel ander boek, van religieuze of andere aard, komt zelfs maar in die richting.

De bijbel is ook het meest vertaalde boek in de geschiedenis. Hij is in zijn geheel of in gedeelten in meer dan 2100 talen en dialecten vertaald. Meer dan negentig procent van de menselijke familie heeft toegang tot ten minste een deel van de bijbel in de eigen taal. Dit boek heeft dus nationale grenzen overschreden en is boven raciale en etnische barrières uitgestegen.

Statistieken op zich geven u misschien geen dwingende reden om de bijbel te onderzoeken. Niettemin zijn de verspreidingscijfers en het aantal vertalingen indrukwekkend, en ze getuigen van de universele aantrekkingskracht van de bijbel. Het best verkochte en meest vertaalde boek in de hele menselijke geschiedenis is zeker uw aandacht waard.

Gevolgen van het Schrift voor de mensheid

De bijbel kan beslist niet beoordeeld worden naar de woorden en daden van degenen die dit boek enkel citeren of beweren ernaar te leven. Iemand die onbevooroordeeld is, zal daarom zelf te weten willen komen waar de bijbel over gaat en waarom het zo’n opmerkelijk boek is.

Wij geloven dat ’de gehele Schrift door God geïnspireerd en nuttig is’ (2 Timotheüs 3:16).

De bijbel leert dat onderwijs van groot belang is. God wordt ons erin beschreven als de „Grootse Onderwijzer” van zijn volk, en overal in de bijbel worden zijn dienstknechten uitgenodigd hun kennis van hem te verdiepen. — (Jesaja 30:20).

Wij gaan er van uit dat de Schepper van deze aarde Zijn creatie voortdurend in het oog houdt en verder wil begeleiden. Door de eeuwen heen heeft Hij er voor gezorgd dat er bevoorrechte mensen waren die Zijn Plan over mochten brengen en Gods Boodschappen konden verklaren in gewone mensentaal. Artikelen rond De Bijbel Het Woord van God:

 1. De Bijbel of Heilige Schrift
 2. De boekrol
 3. Oudste Hebreeuwse tekst
 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 5. De kunst van het neerschrijven
 6. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 7. Bijbel Woord afkomstig van God
 8. Heilige Schrift Woord van God
 9. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 10. Geïnspireerd Woord
 11. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek
 12. Het betrouwbare woord
 13. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 14. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 15. Het boek in onze handen
 16. Onzeker over relevantie Bijbel
 17. De Bijbel als instructieboek
 18. De Bijbel onze Gids (Christadelphians)
 19. Bible a guide – Bijbel als gids
 20. De Bijbel als Gids (Bijbelstudenten)
 21. Nut van het lezen van de Bijbel
 22. Die Storie van begin tot die einde
 23. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 24. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 25. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 26. Het schrijven van de Pentateuch
 27. Deuteronomium en profetenboeken
 28. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 29. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 30. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 31. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken
 32. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 33. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 34. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 35. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 36. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 37. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 38. De Bijbel voor u en voor uw leven
 39. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 40. Woorden in de Wereld
 41. Voorschriften ons gegeven
 42. Positie van de Bijbel onderzoeker
 43. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 44. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 45. Lezen wat er staat geschreven
 46. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 47. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 48. Symboliek in de Heilige Schrift
 49. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 50. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 51. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 52. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 53. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 54. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 55. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 56. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 57. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 58. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 59. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 60. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 61. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 62. Missionaire hermeneutiek 1/5
 63. Missionaire hermeneutiek 2/5
 64. Missionaire hermeneutiek 3/5
 65. Missionaire hermeneutiek 4/5
 66. Missionaire hermeneutiek 5/5
 67. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 68. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 69. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 70. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 71. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 72. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 73. Bijbel medicijn tegen depressie
 74. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 75. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 76. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 77. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 78. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 79. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 80. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 81. Wat staat er in de Bijbel
 82. Zeg het toch maar
 83. Bijbel boek voor het heden
 84. Mogelijkheid tot leven
 85. De weg ten leven
 86. Bijbel als een waterplas
 87. Een giftige Bijbel
 88. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 89. Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom: Positie en macht
 90. Onze God ook deze van de moslims
 91. Religie, Wet en leven
 92. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 93. Bijbelstudenten in het licht van zo vele kerken: Vele kerken
 94. Bijbelsstudie, Bijbelvorsing,Volharding en Bijbelstudenten
 95. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 96. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 97. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 98. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië
 99. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 100. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 101. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 102. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 103. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 104. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring


Lees verder aanverwante artikelen:

Het Woord van God een hamer

Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God

Aanvoelen en kennis

God ontmoeten in zijn woord

Verbum Domini

40ste verjaardag van 'Dei verbum'

Impuls aan Vernieuwing van de Kerk

Het woord van God…is een troost voor diegene die zich houdt aan God's wil

Bedenking rond Onveranderlijkheid

Gods Woord als scalpel

Gods Woord als regen

Drempelgebed voor Bijbelzondag