Voorstelling


 

Belgische Christadelphians 

 

 

 

 

Aarde 

AdressenBroeders in Christus Wereldwijd 

Adressen Broeders in Christus België 

Afgoderij 

Afstraling van Gods heerlijkheid 

Al of niet Bidden 

Artikels 

Bedenkingen, Overdenkingen 

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid 

Beloften van God 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen 

Bestemming van de aarde 

Bestraffing vermijden 

Bestseller aller tijden 

Bevrijding 

Bezinnen 

Bijbelstudie 

Boek der Boeken de Bijbel 

Broers en Broeders 

Christadelphian mens 

Christadelphians Wereldwijd 

Christelijk Leven 

Christendom 

Christenmensen met ons geloof 

Colofon 

Dankbaar voor verkregen Offer 

De Gezondene 

De Onschuldige 

Dood 

Doop 

Eigenheden aan God toegeschreven 

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 

Erfenis 

Eén met Christus 

Gebed 

Geest 

Geloof 

Geloof in slechts één God 

Geloofsbelijdenissen 

Geloofspunten van de Christadelphians 

Geloof voor God aanvaardbaar 

Geschiedenis 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

God komt ons ten goede 

Hemel 

Hemel en Hel 

Het Beschreven Lam 

Het Heelal 

Het Zoenoffer 

Hij die Komt 

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader 

Hoop 

Hoop op Leven 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Jezus moest sterven 

Koninkrijk van God 

Lectuur 

Leven na de dood 

Levenslessen 

Lijden 

Lijden, waarom God het toelaat 

Lucifer 

Mensdom 

Menselijke Natuur 

Mijn Geloof 

Moeilijkheden 

Neerslachtigheid 

Niet zeker dat er een God is 

Nieuwe uitgaven 2007 

Omtrent Geloof en Gospel 

Onschuldig Lam 

Opdracht tot Getuigenis 

Opdracht voor Christen 

Open Groep 

Opstanding 

Opstanding en Oordeel 

Op wie Hopen 

Organisatie der Broeders in Christus 

Organisatie Gemeenschap 

Overwegingen 

Persoonlijkheid 

Pijn 

Plan van God 

Plan van God en wereldvrede 

Priesterschap van Christus 

Profielschets van Marcus Ampe 

Publicaties & Uitgaven van de Broeders in Christus 

Rechtvaardigen 

Redding 

Redding door Volharding 

Redding verliezen 

Redenen dat Jezus niet God is 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Relatie tot Christus 

Relatie tot God 

Relatie tot medemens 

Rond de Bijbel 

Rond God de Allerhoogste 

Rond Jezus 

Sabbat of Zondag 

Satan of Duivel 

Sekten 

Sterfelijkheid 

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel 

Teken van het verbond 

Terugkeer van Jezus 

Tijdschriften 

Trots Blokkade tot geloof 

Uitvaren 

Uitzicht op de toekomst 

Verandering door de Bijbel 

Verkondigen 

Verwijsteksten 

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal 

Volharding & Bijbelstudenten 

Wie, wat en hoe Christadelphians 

Woord van God 

Zaterdag of zondag 

Ziel 

Zoenoffer 

Zondagsrust of Sabbatviering 

Zoon van God 

 

 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


 

 

~Voorstelling~ 

 

Welkom bij onze paginas toegewijd aan de studie van de bijbel.

Hier proberen wij duidelijk te maken wat er in de Heilige Schrift staat, hoe men die woorden kan interpreteren en wat de Christadelphians geloven.

Onze naam afkomstig van Christa Delphos,verwijzende naar Christa Delphia, de Stad van Broederlijke liefde, waar de leden als "Broeders in Christus" zich politiek ongebonden, verbonden voelen met de Nazareen Jezus (Yeshua) die zij aanschouwen als de Beloofde Verlosser, de Messias.

In de loop van alle eeuwen zijn er altijd waarheidlievende personen geweest. Om er slechts enkelen te noemen: John Wycliffe (ca. 1330–1384) en William Tyndale (ca. 1494–1536) hielpen het vertalen van de bijbel vooruit, ook al liepen zij gevaar hun leven of vrijheid te verliezen. Wolfgang Fabricius Capito (1478–1541), Martin Cellarius (1499–1564), Johannes Campanus (ca. 1500–1575) en Thomas Emlyn (1663–ca. 1741) aanvaardden de bijbel als Gods Woord en verwierpen de Drieëenheid. Ook Henry Grew (1781–1862) en George Storrs (1796–1879) aanvaardden de bijbel en verwierpen de Drieëenheid, en tevens brachten zij waardering tot uitdrukking voor het loskoopoffer van Christus.

In 1525 distantieerden in Zwitserland verscheidene ernstige Bijbelonderzoekers, Bijbelvorsers of Bijbelstudenten zich van de kerkelijke koers van de overheid en namen de naam Broedersin Christus. Overal ter wereld zijn er steeds mensen geweest die ernstig aan de Bijbelse waarheden bleven vasthouden.

De Christadelphians bestaan als dusdanige denominatie voor meer dan150 jaar. De beweging werd opgericht door de fysicus John Thomas (1805-1871),die vond dat het Christendom niet werkelijk het ware geloof van Christus en Zijn apostelen voorstelde. Toen van overheidswege in de negentiende eeuw een benaming werd gevraagd, koos men Paulus’ beschrijving van de gemeenteleden te Colosse, “de broeders in Christus”, en werd in Engelssprekende landen de oorspronkelijke Griekse uitdrukking verangliseerd tot de naam Christadelphians. Van uit de Griekse wortels Christos (Christus) en adelphoi (broeders) met de eindvorming -ianos werden namen als "christian" of diegene die behoort tot Christus gevormd, alsook Christ-adelphian, of "Philadelphia(n)" (stad van broederlijke liefde).

Sinds 1864 verscheen “The Christadelphian Magazine” maandelijks, uitgestuurd van uit Birmingham, U.K.

In 1844 schreef John Thomas “Disciples of Christ” en startte dat zelfde jaar een tijdschrift genaamd “The Herald of the Future Age”. Thomas schreef in 1848 het boek “Elpis Israel - An Exposition of the Kingdom of God.” Hij stichtte meerdere groepen van af 1848; waar gewoonlijk naar wordt verwezen als “the Thomasites”. Zijn motivatie was om terug te keren naar wat hij geloofde het geloof te zijn van de vroeg Christelijke kerk. In 1864, nam de groep formeel de naam “Christadelphians” (Brothers of Christ).

De beweging overleefde de dood van haar stichter in 1871.

De daaropvolgende jaren groeide de congregaties in West en Oost Europa, Afrika, Australië, Azië, en Amerika.

Het Schriftonderzoek dat aanleiding gaf tot de oprichting van een aparte broederschap werd gestimuleerd door de overtuiging dat het christendom van de eerste tijd af sterk heeft geleden door de nadelige invloed van de Griekse cultuur en filosofie, welke vele veranderingen in de leer van Jezus Christus heeft gebracht. Dit had als gevolg dat er niet enkel vele afwijkingen van het oorspronkelijke evangelie kwamen, maar dat er meerdere geloofsgroepen of kerkgemeenschappen ontstonden welke tegen elkaar in het verweer gingen. Hiervoor hadden de apostelen al gewaarschuwd. Om die redenen wilden de ernstige Bijbelonderzoekers doelbewust alle kerkelijke geloofsformuleringen en tradities terzijde stellen en werd intensief gestreefd terug te gaan naar de zuivere bron van het geloof verkondigd door de profeten van Israël en de apostelen van Christus.

Christus voor ogen houdende proberen wij dagelijks aan ons bewustzijn en karakter te werken om onze persoonlijkheid te laten groeien om meer en meer een volwaardig mens te worden naar de wil van God. En die Wil van God kunnen wij terugvinden in de Bijbel, die wij als leidraad veelvuldig ter hand nemen. Wij zijn er van overtuigd dat het dat Woord van God is dat wij horen te volgen.

De Broeders erkennen de Bijbel als de enige bron van goddelijke openbaring in deze tijd. Zij zien in Christus’ geboorte te Bethlehem de vervulling van Gods belofte een Zoon te verwekken uit de mensheid, waardoor de Schepper aller dingen ook “de God en Vader van onze Heer Jezus Christus” is. Jezus uit Nazareth wordt aanvaard als de Beloofde Redder, de Messias. Zij aanvaarden zonder reserve dat Hij “in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen”. Jezus Christus, Zoon van God, is als de Messias de Leidsman van de behoudenis, die God door lijden heen heeft volmaakt om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Als gevolg van zijn gehoorzaamheid op aarde tot de kruisdood toe heeft God Hem verhoogd tot zijn rechterhand en gesteld tot hoofd van zijn gemeente. Dankzij Zijn Zoenoffer kunnen alle mensen gered worden en rechtstreeks tot God komen.

Als deelgenoten in Christus Zoenoffer, de dood aan een houten paal, proberen wij naar Christus voorbeeld te leven en trouw naar Zijn woord de Waarheid te onderzoeken.

Maar de Broeders geloven ook dat de behoudenis ons alleen wordt aangeboden op grond van persoonlijk geloof in Christus. Daarom volgen zij de praktijk van de eerste christenen en beschouwen de doop door onderdompeling als de door God ingestelde wijze waarop een gelovige zich met Christus kan verenigen om door God aangenomen te worden.

Het doel van de Christadelphians is om ons geloof te beleiden als de eerste Christenen. Dat betekent dat we geen centrale organisatie hebben en geen priesters of voorgangers. De meeste gemeenschappen in de wereld hebben geen eigen gebouw maar gebruiken locale ruimtes die we huren. Wij vinden dat wij overal tezamen kunnen komen om in gemeenschap als broeders en zusters in Christus onze kennis en ervaringen te delen.

We zijn er van overtuigd dat als navolgers van Christus wij ook moeten opvolgen wat Jezus ons heeft opgedragen. “Gaat en onderwijst alle volkeren” is daarom ook een belangrijk opdracht.
Elke Christen zou ook apostel Paulus zijn opdracht om over heel de wereld te gaan prediken moeten uitvoeren. De betrachting van de Broeders in Christus is het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God dan ook over heel de wereld te verspreiden.
Alsook willen wij spiritualiteit stimuleren en een dragende omgeving creëren voor onze leden en willen wij verder inzicht geven van de Bijbel en haar vitale boodschap aan het algemene publiek.

Wij geloven sterk in de Bijbelse profetieën en kijken uit naar de terugkeer van de Heer Jezus Christus en het naderende Einde der Tijden. Op het Laatste oordeel zal het Koninkrijk van God volledig voltrokken kunnen worden.

Dan zullen wij gezegend kunnen worden waarvoor wij nu reeds bidden:

“Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel”

 

Een opsomming in wat we geloven is:

 • God is één, NIET drie personen.( Deuteronomium 6 vers 4, Johannes17v3, 1Corinthiers 8v6, 1Timotheus 2v5)

 • Jezus Christus is de zoon van God NIET God de zoon.(Lucas1v35, Johan.14v28, Handelelingen 2v22, Galaten 4v4)

 • De heilige geest is God's actieve kracht, NIET een apart persoon.(Job 33v4,Lucas 1v35, Hand.8v17&19, Hand.10v38)

 • Het menselijk lichaam is stervelijk en vergaat, NIET een onstervelijke ziel.(Ezechiel 18v4, Prediker 3v19&20, 1Cor.15v 45&54)

 • De doden zijn onbewust, NIET levend in de hemel of hel.(Job 3v11&14, Psalm 6v5, Psalm 146v4, Prediker 9v5&6&10)

 • "Hel" betekend "het graf", NIET het eeuwige vagevuur.(Gen.37v35, Job 13v14, 1Cor.15v55)

 • Jezus KOMT terug naar de AARDE om zijn Koninkrijk op te zetten(Jesaja2v2-4, Daniel 2v44, Zefanja 3v8&9, Zacharia 14v9, Openbaring 2v25-27)

 • De doden die in Christus zijn gedoopt zullen herijzen op de laatste dag(Dan. 12v2, 1Cor.15v56, 1Thessalonicenzen 4v16&17)

 • Christus zal de herrezene beoordelen en belonen wanneer hij terug komt.(Mat. 16v27, 1Cor.4v5, 2Tim. 4v1, 2Thes. 1v7&8, Openb.22v12)

 • De rechtvaardigen zullen voor altijd op de aarde leven met de Heer.(Psalm 37v11&22&29, Spreuken 11v31, Mat. 5v5, Openb.5v10)

 • De goddelozen zullen vergeten worden maar niet eeuwig worden gemarteld(Psalm 37v20, Maleachi 4v1&3, Mat. 21v41, 2Petrus 2v12)

 • De Bijbel(oorspronkelijk gegeven aan de mens)is een heilig en onfeilbaar boek.(Jesaja 8v20, Johan.10v35, 2Tim. 16&17, 2Petrus 1v21)

 • Een gelovige word gedoopt door TOTALE onderdompeling in water om te worden gered.(Marcus 16v16, Gal.3v27, handelingen 8v38, Romeinen 6v4)


-_-_-

 > Enkele Belangrijke Verschillen