planvangod

Plan van God

God's intenties.

Het Plan van God voor deze wereld en voor u

Wat is het probleem van deze wereld?

Men moet wel een bewoner van een andere planeet zijn om niet aan te nemen dat deze wereld problemen heeft.

Een Amerikaanse politiechef zei eens: “Er is geen discipline. Het is de totale achteruitgang. Men respecteert de wet en de waarden niet meer.”

Ziedaar duidelijk kort samengevat de situatie van de wereld waarin wij leven.

De afwezigheid van de discipline heeft de corruptie teweeg gebracht, immoraliteit, geweld, drugsmisbruik, diefstal, ontvoering, kindermisbruik, homoseksualiteit, abortussen en doodslag.

De morele ondergang welke ook stress met zich mee brengt, het egoïsme en verhoogde zelfdoding.

De maatschappijen en economieën smelten weg. De bevolking gelooft in een verhoogde toename van de milieu belasting wegens de verhoging van 50 miljoen personen per jaar.

Jaarlijks sterven er meer dan 10.000 kinderen onder de 5 jaar aan ontbering en ziekte. De toekomst van de mens overgelaten aan zichzelf laat maar een somber beeld.

Een trieste geschiedenis.

Waarom de wereld zich in zulke situatie bevindt?

De reden waarom de wereld zo lijdt zijn de gevolgen van het ontbreken aan geloof en van het niet houden aan de Wetten van God.

Van bij het ontstaan van de wereld heeft de mens verkozen zich te houden aan zijn eigen regels en zijn eigen richting in plaats van het spoor van God te willen volgen. Adam zondigde door aan God ongehoorzaam te zijn en wij als zijn “kinderen” hebben sindsdien ook gezondigd.

Jezus Christus, de Zoon van God, is er in geslaagd te leven zonder te zondigen. Luisteren wij naar wat hij over dit onderwerp te zeggen heeft aan de mensen: “De mens wordt slecht daar het vanuit het hart is dat de slechte ideeën komen zoals het doden, overspel, wellust, diefstal, valse getuigenis en de lastertaal” (Mattheus 15:19)[1] Ziehier een verschrikkelijke maar zeer juiste lijst.

en de apostel Paulus voegt er aan toe: “Van waar komt de verleiding, en vanwaar komen de twistpunten onder ons? Is het niet van onze passies die onder onze leden wortelen?” (Jakobus 4:1)[2]

Zonder God bevindt de mens zich in een wanhopige toestand en zonder hulp. De menselijke natuur vereist een nodige verandering. Maar wanhoop niet!

Wanneer God morgen Jezus Christus terug op de aarde ziet, zal alles beter gaan en veel beter zijn.

Heeft God werkelijk een plan voor deze wereld?

Maar ja, zonder twijfel! De Bijbel, Gods Woord spreekt er ons onomwonden over.

Stel u de vraag: “Waar heeft de wereld naad aan?”” Vergelijk dan uw ideeën aan deze: een wereldheerser, vrede, afwezigheid van hongersnood, angst vervuiling, verdrukking. Verder heeft de wereld nood aan niet-corrupte leiders, goede gezondheid, een gemeenschappelijke begrijpelijke taal, rechtvaardige wetten, hulp aan de minderbegoeden. En de wereld heeft in het bijzonder noodzaak aan kennis van Gods wetten en moet ze begrijpen en er aan houden.

God heeft beloofd al die idealen te realiseren door middel van Jezus en zijn onsterfelijke getrouwen. De Bijbel noemt die tijd van zegeningen “Het Koninkrijk van God”.

Ziedaar het Plan van God. Er komt spoedig een hartbeklemmende tijd waar men de Mensenzoon vanaf een wolk zal zien neerdalen met veel omhaal (Lukas 21:27)[3]

Jezus zal wederkomen om de belofte die aan Maria gedaan werd te volbrengen. God zal hem de troon van David, zijn stamvader, geven. Hij zal over het huis van Jakob regeren voor eeuwig, en zijn rijk zal geen einde kennen. (Lukas 1:32-33)[4]

Ja, Jezus komt terug om Koning der Joden te zijn. Maar niet enkel van de Joden. Hij zal koning zijn over al de mensen op aarde.

God doet nooit aan zijn beloften tekort, Hij komt ze steeds na.

Hij beloofde aan Jezus: “Ik geef je de naties als erfenis, alle uithoeken van de aarde geef ik je in bezit.” (Psalm 2:8)[5] Omtrent deze leider zei God:“Alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle natiën hem dienen” (Psalm 72:11)[6]

Men kan het niet ontkennen, Jezus zal de Koning der Koningen” zijn en “Heer der Heren” (Openbaring 19:16)[7]

Het zal een tijd van zegeningen zijn in het Koninkrijk van God voor hen die het Gods oordeel zullen overleven.

Daar zal iedereen in goede gezondheid een aangenaam, vredevol leven kunnen genieten (Jesaja 35). Men zal het Woord van God bestuderen (Jesaja 2:2-5)[8]. “En die tijd zullen zij Jeruzalem de troon van de Eeuwige noemen en men zal de gedachten van een slecht hart niet meer volgen.” (Jesaja 3:17)[9]

Twee andere prachtige feiten zullen de keuze van Jezus, Zoon van God, als koning rechtvaardigen.

Eerst is Jezus de ideale mens voor dat werk. Denken wij een ogenblik aan zijn karakter: hij was zonder zonde, oncorrupt, vol liefde, beleefd, aardig, medelijdend en gevoelig voor de noden van de zwakkeren. Bovendien was hij moedig, mentaal sterk en rechtvaardig. Hij bezat het vermogen en had de autoriteit van God. En als koning van de wereld zal hij al deze bekwaamheden nodig hebben om de natiën te leiden.

Vervolgens, mits hij een perfect leven heeft geleid op aarde, steeds de wil opvolgend van zijn Vader, heeft God hem opgewekt na zijn dood en hem een eeuwig leven gegeven. Hij zal regeren tot alle vijanden van God vernietigd zullen zijn. En de wereld zal dan geen andere koning meer nodig hebben. Op het einde zal hij dan de dood zelf tot vernietiging brengen. (1 Corinthiers 15:25-26)[10]

Hebt gij uw deel in het goddelijk plan?

Voorzeker ja! Vast en zeker hebt u plannen voor het huidige leven. Dat plan zou enkel van de volgende elementen kunnen bevatten:

  1. trouwen en een gezin stichten

  2. goed werk hebben

  3. veilig spelen

  4. een gelukkig pensioen beleven

Ziedaar enkele aspecten welke vele mensen graag zouden hebben. Nochtans zijn die objecten ver van het vergelijken van Gods beloften voor hen die Hem nu trouw zijn en Hem willen volgen.

Ziehier enkele van Zijn beloften:

   • Wanneer Jezus terug komt om de doden op te wekken en hen te beoordelen zal hij het eeuwig leven voorleggen aan hen die God lief gehad hebben en Hem hebben gehoorzaamd.

   • Paulus zegt dat Jezus door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt, Hij ons sterfelijke lichaam zal veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne. (Filippenzen 3:21)[11]

   • Zij die uit de dood zijn verrezen en het eeuwig leven zullen hebben en met Jezus zullen regeren over het Koninkrijk, zullen mee helpen de wetten van God over de hele wereld aan te leren. De vrijgekochten zullen Jezus gedurende 1000 jaar helpen te regeren over de naties. (Openbaring 20:4)[12]

   • De getrouwe dienstknechten van God (de verlosten) zullen niet meer sterven. Na de tweede opstanding, die zal plaatsgrijpen na het einde van het duizendjarig rijk, zullen alle uitverkorenen blijvend, voor eeuwig, in zijn Koninkrijk leven.

Aldus zal God “Alles in allen zijn” en alles volledig beheersen (1 Corinthiërs 15:28)[13]

God stelt voorwaarden.

Vergelijk nu uw levensplan met het plan voor het leven dat God voorstelt aan zijn dienaren. Het levensplan van God is voorzeker het grootste en veel belangrijker dan het onze. Meer nog, het plan van God kent geen einde. Zelfs al kom je er toe je eigen plan waar te maken, zal het slechts de tijdspanne kunnen duren van je eigen aardse leven en zal de dood je van alles ontnemen.

Indien je eeuwig wenst te leven, in de wereld van God, kan je dat doen. Het ligt in jouw bereik. Maar het zal inspanningen van jouw kant vragen. Jezus zegt: “Volg mij!” en “Indien je van mij houdt, hou je aan mijn geboden.” (Johannes 14:15)[14]

Ben je bereidt vanaf nu na te volgen?

God heeft beloofd: “Diegene die zal geloven en die zal gedoopt worden zal gered worden. (Markus 16:16)· Jezus heeft gezegd dat als hij zal terugkomen in de glorie van zijn Vader hij “ieder naar zijn werken zal belonen” (Mattheus 16:27)[15]

Voor de geliefden van God zal de dag komen dat het “tabernakel of tent van God onder de mensen zal komen”. Hij zal onder hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal met hen zijn. Hij zal al de tranen uit hun ogen wegwissen en de dood zal er niet meer zijn, alsook zal er geen verdriet meer zijn, geen geween, geen pijn, want zij zullen verdwenen zijn. (Openbaring 21:3,4)[16]

God wenst dat jij ook van de zegeningen van die grote dag zal genieten.

[1] “Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering.” (Mt 15:19 WV78)

[2] “Waar komen bij u die vechtparijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?” (Jak 4:1 WV78)

[3] “Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.” (Lu 21:27 WV78)

[4] “32 Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken 33 en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’” (Lu 1:32-33 WV78)

[5] “Vraag het Mij slechts en Ik geef volkeren u tot een erfdeel, u tot een eigen bezit de aarde tot aan haar randen.” (Ps 2:8 WV78)

[6] “alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.” (Ps 72:11 WV78)

[7] “En op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren’.” (Opb 19:16 WV78)

[8] “2 Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Jahwe {Jehovah} vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels; en alle volken stromen naar hem toe, 3 naties gaan op weg en zeggen: ‘Komt, laat ons gaan naar de berg van Jahwe, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit Jeruzalem het woord van Jahwe.’ 4 Hij zal recht doen tussen de vele volken, en machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer. 5 Huis van Jakob, komt, laat ons wandelen in het licht van Jahwe.” (Jes 2:2-5 WV78)

[9] “zal de Heer de sluier afrukken van de schedels van Sions dochters, ontneemt Jahwe haar voorhoofd alle sier.” (Jes 3:17 WV78)

[10] “25 Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 26 En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.” (1Co 15:25-26 WV78)

[11] “Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.” (Flp 3:21 WV78)

[12] “En ik zag tronen en zij namen daarop plaats en hun werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en hun hand. En zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang.” (Opb 20:4 WV78)

[13] “Zodra dus alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon Zichzelf onderwerpen aan Dengene, die alles aan Hem onderwierp, opdat God zij: Alles in allen.” (1Co 15:28 CANIS)

[14] “Zo gij Mij liefhebt, onderhoudt dan mijn geboden.” (Joh 14:15 CANIS)

[15] “Want de Mensenzoon zal met zijn engelen komen in de heerlijkheid van zijn Vader, en dan zal Hij iedereen volgens zijn werken vergelden.” (Mt 16:27 CANIS)

[16] “3 En ik hoorde van de Troon een machtige stem en ze sprak: Zie, de Woonstede Gods bij de mensen: Hij zal zijn Tent bij hen spannen. Zij zullen zijn volk zijn, Hij: God met hen! 4 Elke traan wist Hij weg uit hun ogen; En nooit zal de dood er meer zijn, Geen rouw, geen geween en geen smart; Want het vroegere is voorbij!” (Opb 21:3-4 CANIS)

> Plan van God en wereldvrede