Belgische Christadelphians

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader

Rond Jezus Christus, de Rechtvaardige Rechter, die zal komen om te oordelen levenden en doden. 


“Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na een enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,” (Heb 10:12 WV78)
 
duidelijk gaat het hier over Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, die wij Jezus Christus noemen en als Offer Lam erkennen als onze enige mens die Adam en Eva hun zonde kon ongedaan maken. Het betreft de enige persoon die zich kon beroepen goddelijk te zijn en kon bogen op een zuiver bestaan op deze aarde. als enige kon Jezus zich beroepen niet aan verleiding bezweken te zijn en zich niet de soevereiniteit van Zijn Vader in vraag gesteld te hebben. Aan Hem heeft Jehovah, onze God, het recht gegeven om aan Zijn rechter hand te zitten. Merk op dat God niet heeft gezegd dat Hij, de Christus, in Zijn plaats mocht zitten. Neen Hij heeft wel een ere plaats gekregen, maar deze is nog steeds naast God en niet in plaats van God. Merk ook op dat Christus vooreerst gestorven is, terwijl God nooit gestorven is en nooit zal sterven. Pas na de verrijzenis heeft Christus de mogelijkheid gekregen in  eeuwigheid gezeten te zijn aan de rechter [hand] Gods;” (Zie vermelde Heb 10:12)
Het is daar dat Hij naast zijn Vader zal zitten om ons juist bij Zijn Vader te vertegenwoordigen. (En merk Emmanuel-Paulus dat het niet ik ben die zegt naast en bij) Wie beweert er dat Christus niet naast zijn Vader, God de Almachtige, de Hoogst Verhevene, Vader van Allen, zou zitten? Zijn diegenen die beweren dat Christus Jezus dezelfde persoon is als God de Vader met hun denken wel in overeenstemming met de Bijbelse teksten waar duidelijk staat dat zij op twee verschillende plaatsen zitten. Ik weet dat God over al is, maar dat betekent nog niet dat Hij zich manifesteert in twee verschillende personen die verschillende beweringen zouden afleggen over zichzelf en de andere. Beiden geven in de Heilige Schrift te kennen wie de ene en wie de andere is. Daar mag men gewoon niet aan voorbij gaan. Ook wordt ons duidelijk gemaakt in de Schriften wie tegen wie spreekt en wat er gezegd wordt. Daar zouden wij de juiste eerlijke besluiten uit moeten trekken. Ook al moeten wij dan afwijken van afwijkende ingelepelde doctrines. dat kan het voor vele mensen moeilijk maken om tot een beslissing in hun geloof te komen. Maar dat zij proberen werkelijk te zien én te lezen én te begrijpen wat er in zwart en wit geschreven staat.
 
“Van David. Een psalm. Zo zegt het Jahwe tot mijn heer: ‘wees gezeten aan mijn rechterhand: welhaast doe ik uw vijanden zijn een voetschabel voor uw voeten.’” (Ps 110:1 WV78)
 
 “Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,” (Heb 1:3 WV78)
“Want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden.” (Heb 5:1 WV78)
 
“Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,” (Heb 1:3 WV78)
 
 “Heeft Hij ooit tot een van de engelen gezegd: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten?” (Heb 1:13 WV78)
 
 “De kern van ons betoog is nu, dat wij zulk een hogepriester hebben. Gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel,” (Heb 8:1 WV78)
 
 “Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na een enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,” (Heb 10:12 WV78)
 
 “Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.” (Heb 12:2 WV78)
 
 “De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd?” (Mt 22:44 WV78)
 
 “Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gij zegt het. Maar Ik zeg U: vanaf nu zult ge de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht en komen op de wolken des hemels.’” (Mt 26:64 WV78)
 
 “Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en gij hoort. David immers is niet ten hemel opgestegen, maar toch zegt hij zelf: De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand,” (Hnd 2:33-34 WV78)
 
 “Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israel bekering en kwijtschelding van zonden te schenken.” (Hnd 5:31 WV78)
 
 “Maar hij, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods rechterhand;” (Hnd 7:55 WV78)
 
 “Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?” (Ro 8:34 WV78)
 
 “heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,” (Efe 1:20 WV78)
 
 “In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.” (Da 7:13 WV78)