geloofsbelijdenissen

Belgische Christadelphians

Geloofsbelijdenissen

Geloofsbelijdenissen

De oudere generatie heeft als kind op school in de godsdienstlessen nog de Akte Van Geloof Geleerd.

Als wij die uitgeschreven geloofsbekentenissen eens naast datgene leggen wat Christadelphians geloven zal men eerder merken dat vele burgers heden ten dage ver afgeweken zijn van die ode aan het geloof en die bekentenis van wat hun (Christelijk) geloof in houdt.

Vergelijk de Geloofsbelijdenissen:

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS voor Broeders in Christus.

of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

1. Ik geloof in slechts Één God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare.

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de

maagd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,

gestorven en begraven,

5. de derde dag wederom opgestaan uit de doden;

6. opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de almachtige Vaders;

7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de

doden.

8. Ik geloof in den Heilige Geest, Gods Kracht.

9. Ik geloof een helige, algemene, Christelijke Kerk, de

gemeenschap der heiligen;

10. vergeving der zonden;

11. wederopstanding uit het vlees;

12. en een eeuwig leven.

-_-_-_-

GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA

Ik geloof in één God, den almachtigen Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den eniggeboren Zoon van God, geboren uit den Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door Welken alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid, is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heiligen Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is; en ten derden dage opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel; zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden; Wiens Rijk geen einde zal hebben. En in den Heiligen Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van den Vader en den Zoon uitgaat, Die te zamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de Profeten. En één, heilige, algemene en apostolische Kerk. Ik belijd één Doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.

Hoewel deze geloofsbelijdenis de naam draagt van de plaats Nicéa (Klein-Azië), waar in het jaar 325 het eerste oecumenische concilie werd gehouden, is dit niet letterlijk de belijdenis die op dat concilie is opgesteld. De hier geplaatste versie van deze belijdenis is na 362 ontstaan en uitgebreid op het tweede oecumenische concilie te Constantinopel (381), terwijl nog later de woorden "en den Zoon" (bij het uitgaan van den Heiligen Geest) eraan zijn toegevoegd. Deze geloofsbelijdenis wordt dan ook wel genoemd "het Niceno-Constantinopolitanum".

-_-_-_-

Geloofsbelijdenis van een Christadelphian.

1. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en van al het zichtbare en onzichtbare;

2. En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,

3. geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn.

4. Die om ons mensen en om onze zaligheid, is gezonden uit de hemel, en vlees geworden is van de Heiligen Geest, Gods Kracht, uit de maagd Maria,

5. en is mens geworden; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, gestorven is en begraven is;

6. maar ook den derde dag opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel;

7. zit aan de rechterhand van de Vader,

8. en zal wederkomen met de heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden;

9. Wiens Rijk geen einde zal hebben.

10. En in de Heiligen Geest, Die de Kracht van God is en levend maakt,

11. Die gesproken heeft door de Profeten.

12. Ik geloof in één, heilige, algemene en apostolische Kerk.

13. Ik belijd één Doopsel tot vergeving van de zonden,

14. en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuwen. Amen.

In welke Kerk wilt u geloven? Is de kerkgemeenschap waarbij u bent een groep die dienst voert zoals de apostelen het deden?

Christadelphians of Broeders in Christus trachten hun naam waardig volgelingen van Christus te zijn, door Jezus Christus zijn prediking na te volgen en een Kerk op te bouwen zoals de eerste Christenen het deden.

> Geloofspunten van de Christadelphians

Of vindt ook Onze overtuiging