hoopeerstechristenen

Hoop eerste christenen

Op verzoek brengen wij hier een anders verloren artikel van de Vrije Christenen. (Voor de voetnota's gelieve handmatig naar de bodem van de pagina te gaan) (De inhoud er van hoeft niet volledig in overeenstemming te zijn met het Christadelphian denken)

Welke hoop stelt het Nieuwe Testament christenen in het vooruitzicht?

Toen Paulus aan de gemeente in Efeze schreef, sprak hij over de “ene hoop waartoe jullie geroepen zijn”.[1] Welke hoop was dit? Het was de hoop om met Jezus verenigd te zijn in het hemelse koninkrijk van Zijn Vader. Sommige groeperingen geloven dat er twee in het vooruitzicht gestelde ‘hopen’voor “christenen” zijn, een hemelse en een aardse. Wat zegt de Schrift hierover?

Jezus wil Zijn Kerk of Gemeente bij zich en dat zal gebeuren wanneer Hij in zijn heerlijkheid met de engelen terugkomt om zijn bruid te halen, wat ook de eerste opstanding wordt genoemd.[2] Nadat dit is gebeurd zal eerst het oordeel over Babylon de Grote en daarna over de natiën worden voltrokken.[3] Velen zullen tijdens dit oordeel God verheerlijken en op aarde in leven blijven. De natiën zullen door Jezus en Zijn bruid met een ijzeren staf geregeerd worden opdat iedereen zich onderwerpt aan Jezus en Hem als Messiaanse Koning aanvaart.[4] Dit zal 1000 jaar duren en daarna zal een algemene opstanding plaatsvinden van allen die ooit geleefd hebben.[5] Dit is de tweede opstanding. Iedereen zal geoordeeld worden op basis van de dingen die hij heeft gedaan.[6]

In Openbaring 20:1-3 staat geschreven dat Satan de duivel bij het begin van het Millennium gevangen zal worden genomen en op non-actief zal worden gezet. Vanaf die tijd kan hij de “natiën niet meer misleiden”. Dit betekent evenwel dat deze natiën misleid zijn tot op het moment dat Satan gevangen wordt genomen. Wordenmet deze natiën de christenen bedoeld? Groeperingen die aannemen dat alleen “christenen” met een aardse hoop Armageddon zullen overleven en in het Millennium zullen terecht komen, hebben een probleem. Zijn deze “christenen” door Satan misleid? Wij geloven niet dat ze dit zelf zullen geloven of beweren. Daarom is het geloof, dat “christenen” een aardse hoop op eeuwig leven in het Millennium hebben, niet correct.

De Bijbel spreekt niet over aanbidders van JHWH en discipelen van Jezus als over natiën. Zij zijn heiligen, broeders, slaven, maar niet ‘de natiën’.Het zou oneerbiedig zijn hen louter als de mensen of natiën weer te geven, want ze hebben toch een verhouding met God.Uit hoofdstuk 20 van Openbaring kan niet worden opgemaakt dat deze natiën gelovigen zijn, laat staan christenen.De context leert ons dat, nadat Satan is gebonden, de heiligen met Jezus beginnen te regeren.[7] Als we dit vergelijken met Openbaring 2:24-29 dan zien we dat er wordt gezegd dat deze heiligen met Jezus zullen regeren over de natiën en dit zijn dus ‘de natiën’ uit Openbaring 20. Maar, hoe zullen zij deze natiën regeren? Met een ijzeren staf zodat ze aan stukken worden gebroken![8]

Een vaak aangehaalde passage in Openbaring is deze over de “144.000” en de “grote schare”.[9] Eerlijk gezegd is de bewijsvoering om van de “144.000” een hemelse klasse te maken en van de “grote schare” een aardse, aan de magere kant.

Bestaat er over de eerste christenen een historische verslag dat er op wijst dat christenen tijdens de 1000 jaar op aarde zouden leven? Papias, die nogal fantasierijk schrijft over de aardse toestanden tijdens de 1000 jaar, houdt de zegeningen van de oude profeten voor aan de mensheid en niet aan christenen!Nergens kan men een verwijzing vinden dat de eerste christenen geloofden dat er tijdens deze 1000 jaar een groep van christenen op aarde zou leven.

Eens nagedacht over het feit dat Johannes hoort dat er 144.000 worden verzegeld en hierna een grote schare ziet? Johannes ziet wat deze verzegelden zijn, een grote schare die niemand tellen kan. Niemand kan ze tellen omdat het aantal niet bepaald is door de Vader. Het getal 144.000 staat symbolisch voor een geordende klasse van priesters net als in de aardse tempel te Jeruzalem.De indeling in 12 afdelingen is een beeld van deze tempeldienst. Trouwens, indien de stammen niet letterlijk zijn, de indeling niet letterlijk is, waarom zouhet getal dan letterlijk moeten zijn? De context van Openbaring 7 waar de grote schare vóór de troon wordt gezien begint in hoofdstuk 4. In vers 1 van dit hoofdstuk lezen we dat Johannes wordt uitgenodigd op te stijgen naar de hemel en vanuit die positie ziet hij de grote schare vóór Gods troon.

Bespreking van Efeziërs 4:1-6

“Daarom verzoek ik, de gevangene in [de] Heer, U dringend zo te wandelen dat GIJ U de roeping waarmee GIJ werdt geroepen, waardig toont,met volledige ootmoedigheid des geestes en zachtaardigheid, met lankmoedigheid, elkaar in liefde verdragend,er ernstig naar strevend de eenheid des geestes te bewaren in de verenigende band van vrede.Eén lichaam is er en één geest, zoals GIJ ook werdt geroepen in de ene hoop waartoe GIJ werdt geroepen;één Heer, één geloof, één doop;één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is.”

Iemand zou kunnen opwerpen dat de eerste christenen deze “ene hoop” hadden omdat toen het aantal van 144.000 nog niet volledig was. Merk op dat Paulus het heeft over de eenheid tussen alle christenen. Allen behoren tot één lichaam, dat van Christus. Zij hebben allen één geest ontvangen, zij hebben allen slechts één Heer en hebben allen slechts één geloof, allen worden gedoopt in dezelfde ene doop en hebben allen slechts één God en Vader, terwijl ze allen slechts één hoop hebben, de hemelse. Paulus maakt duidelijk dat ze in alles verenigd zijn en dat indien iemand verdeeld op één punt zou zijn, hij zich buiten het Lichaam van Christus zou stellen.

Waar in de bijbel vindt men een profetie of een uitspraak dat er op een bepaald moment “christenen” zouden zijn met een andere hoop? Hoe kan iemand weten tot welke groep christenen hij behoort? Wie kan hem dat vertellen? Hoe kan men weten dat er, aangezien er volgens sommigen slechts 144.000 naar de hemel zouden gaan, er vóór die tijd nog vacatures waren, zonder enig bewijs te hebben van het exacte aantal uit de vorige eeuwen?

Als je hetverslag in Handelingen leest, dan bemerk je dat het aantal christenen onder leiding van de heilige geest enorm toenam.Dit evangelisatiewerk gebeurde met de hulp van de heilige geest en het succes was enorm. Bij sommige gelegenheden werden er duizenden gedoopt! In Handelingen 1:8 en 9 had Jezus immers beloofd: “….maar GIJ zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op U gekomen is, en GIJ zult getuigen van mij zijn zowel in Jeruzalem als in geheel Judéa en Samária en tot de verst verwijderde streek der aarde.” Ramsey MacMullen, docent vroege kerkgeschiedenis aan de universiteit van Yale, schat dat er in elke generatie ongeveer 500.000 mensen christen zijn geworden ... totdat keizer Constantijn zich in het jaar 312 na Christus bekeerde. Op dat moment bestond ongeveer vijf tot acht procent van de totale bevolking van het Romeinse Rijk uit christenen. - Huizen die de wereld veranderen door Wolfgang Simon - blz. 69 par. 1

In Kolossenzen 1:21-23 schreef Paulus:“Ja U, die eens vervreemd en vijanden waart omdat UW geest gericht was op de werken die goddeloos waren, heeft hij nu wederom verzoend door middel van diens vleselijke lichaam, door [zijn] dood, om U heilig en onbesmet en vrij van enige beschuldiging voor zijn aangezicht te stellen,mits GIJ natuurlijk blijft in het geloof, bevestigd op het fundament en standvastig, en U niet laat afbrengen van de hoop van dat goede nieuws, hetwelk GIJ hebt gehoord en datin heel de schepping die onder de hemel is, werd gepredikt. Van dit [goede nieuws] ben ik, Paulus, een bedienaar geworden.”

Er moeten alleen al in de eerste en tweede eeuw op zijn minst honderdduizend christenen zijn geweest. Hoeveel christenen hebben trouwens niet hun leven gegeven onder vervolging ten tijde van de Romeinse overheersing?

Een variëteit van teksten in de Hebreeuwse Geschriften (O.T.) wordt door sommige groeperingen gebruikt om een ‘aardse hoop’ aan christenen voor te schotelen. Welke teksten zijn dit?

“De rechtvaardigen, díe zullen de aarde bezitten, En zij zullen er eeuwig op verblijven.” – Psalm 37:29

Is het fair om te besluiten dat dit vers in de Psalmen twee hopen voor christenen leert? Of gaat deze tekst erover dat uiteindelijk de rechtvaardigen de aarde zullen bewonen en dat voor eeuwig? Ik geloof dat de originele hoop voor de mensheid was op een Paradijsaarde te leven en dit voor eeuwig. Deze hoop koesterden de O.T. gelovigen voor zichzelf en degenen die geregeerd zullen worden door de Messias. Later werd er een heilig geheim geopenbaard dat de Messias zijn volgelingen bij zich zou brengen in de eeuwige woonplaatsen bij de Vader.

“Hij heeft de aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; Ze zal tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen worden gebracht.” – Psalm 104:5

Dit vers vertelt ons alleen dat de aarde eeuwig zal bestaan. Het zegt ons niets over een aardse hoop voor christenen die heden ten dage leven.

“En hij zal stellig rechtspreken onder de natiën en de zaken rechtzetten met betrekking tot vele volken. En zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen. Natie zal tegen natie geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren” – Jesaja 2:4

Deze tekst bewijst niets omtrent een aardse hoop voor christenen. Het gaat hier over de vredige toestanden die er op aarde zullen zijn onder de heerschappij van de Messias. De tekst zou ook gebruikt kunnen worden om de vereniging tussen joden en heidenen te beschrijven waarover Paulus het heeft in zijn brief aan de Efeziërs hoofdstuk twee.

“En de wolf zal werkelijk een poosje bij het mannetjeslam vertoeven, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleggen, en het kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar; en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn. Ja, de koe en de beer zullen weiden; samen zullen hun jongen neerliggen. En zelfs de leeuw zal stro eten net als de stier. En de zuigeling zal stellig spelen bij het hol van de cobra; en op de lichtopening van een giftige slang zal een gespeend kind werkelijk zijn eigen hand leggen. Men zal generlei kwaad doen noch enig verderf stichten op heel mijn heilige berg; want de aarde zal stellig vervuld zijn van de kennis van Jehovah, zoals de wateren ook de zee bedekken.” – Jesaja 11:6-9

Net als de vorige teksten bewijst dit niet dat er christenen met een aardse hoop zouden zijn. Vroege kerkvaders brachten deze verzen in verband met het duizendjarige rijk van Christus, maar pasten deze zegeningen toe op de mensheid en niet op de christenen zelf.

“De wildernis en de waterloze streek zullen zich uitbundig verheugen, en de woestijnvlakte zal blij zijn en bloeien als de saffraan. Ze zal zonder mankeren bloeien, en ze zal werkelijk blij zijn met blijdschap en met vreugdegeroep. De heerlijkheid van de Libanon zelf moet haar gegeven worden, de pracht van de Karmel en van Saron. Er zullen er zijn die de heerlijkheid van Jehovah, de pracht van onze God, zullen zien.

Sterkt de slappe handen en maakt de wankelende knieën vast. Zegt tot degenen die angstig van hart zijn: „Weest sterk. Weest niet bevreesd. Ziet! UW eigen God zal komen met wráák, ja, God met vergelding. Hijzelf zal komen en ulieden redden.”In die tijd zullen de ogen der blinden geopend worden, en zelfs de oren der doven zullen ontsloten worden. In die tijd zal de kreupele klimmen net als een hert, en de tong van de stomme zal een vreugdegeroep aanheffen. Want in de wildernis zullen bruisende wateren zijn opgeweld, en stromen in de woestijnvlakte. En de door de hitte verschroeide bodem zal als een rietpoel zijn geworden, en de dorstige bodem als waterbronnen. In de verblijfplaats van jakhalzen, een rustplaats voor [ze], zal groen gras zijn met riet en papyrusplanten.” – Jesaja 35:1-7

Deze verzen geven niet te kennen dat er een aardse hoop is voor christenen, maar spreken over de zegeningen die de natiën zullen ontvangen onder het Messiaanse Koninkrijk.

Paulus past vers 3 toe op het geestelijke Israël in zijn tijd en geeft er een geestelijke vervulling aan. (Hebreeën 12:12)

“Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen.” – Jesaja 65:17

God zou ‘nieuwe hemelen’ en een ‘nieuwe aarde’ scheppen. De ‘nieuwe hemelen’ zijn het ‘nieuwe’ of ‘hemelse Jeruzalem’ en de ‘nieuwe aarde’ het terrein waarover zij regeren. Daniël had een droom met als thema een beeld dat de politieke machten tot op de tijd van Jezus wederkomst afbeeldt. Na de vernietiging van dit beeld zal er een nieuwe aarde ontstaan. Het zal veel beter zijn dan de ‘nieuwe wereldorde’ die mensen hebben trachten te scheppen.De “koningen” zullen deze nieuwe hemelen vormen en de niet-christelijke natiën de nieuwe aarde.[10]

Vergelijk met Jesaja 51:16: “En ik zal mijn woorden in uw mond leggen, en met de schaduw van mijn hand zal ik u stellig bedekken, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten en tot Sion te zeggen: ’Gij zijt mijn volk.’”De besproken tekst geeft niet te kennen dat er twee keuzes voor christenen zijn.

Enkele teksten uit het Nieuwe Testament

“Gelukkig zijn de zachtaardigen, want zij zullen de aarde beërven.” –Matteüs 5:5

Deze tekst wordt vaak door de “aardse-hoop-aanhangers”, gebruikt als een bewijs dat ze op aarde gaan blijven.Er wordt gezegd dat de zachtaardigen de aarde zullen beërven. In het N.T. wordt het woord beërven “altijd” in verband gebracht met de christenen (met een hemelse hoop). Alleen zonen kunnen beërven en geen “buitenlanders”.[11] Daarom kan deze tekst geen toepassing hebben op de zogezegde “christenen” met een aardse hoop omdat zij geen zonen van de Vader zijn.

“Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde”. – Matteüs 6:10

Deze tekst bewijst niet dat er voor christenen twee hopen zijn weggelegd. Het verzekert ons ervan dat Gods wil op aarde zal geschieden. NERGENS geeft de Heer Jezus zijn discipelen de hoop eeuwig op aarde te leven!INTEGENDEEL,hij leert het volgende: Johannes 17:5, 24: “En nu, Vader, verheerlijk mij naast uzelf [IN DE HEMEL] met de heerlijkheid die ik naast u had voordat de wereld was.Vader, met betrekking tot wat gij mij hebt gegeven, wens ik dat waar ik ben [IN DE HEMEL], ook zij bij mij mogen zijn, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij hebt gegeven, omdat gij mij hebt liefgehad vóór de grondlegging der wereld.”

Jezus onderwees dat zijn discipelen hun beloning zouden ontvangen in het hemelse koninkrijk van zijn Vader. Matthéüs 13:43: “In die tijd zullen de rechtvaardigen zo helder schijnen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft, hij luistere.”Dit koninkrijk is hemels, daar waar Gods troon staat. Hier doet Jezus een aanhaling uit Daniël 12:3: “En zij die ,inzicht hebben, zullen stralen als de glans van het uitspansel; en degenen die de velen tot rechtvaardigheid brengen als de sterren tot onbepaalde tijd, ja, voor eeuwig.” Dit zal in vervulling gaan nadat Michaël zal zijn opgestaan ten tijde van de verdrukking en wedergeboren christenen tot hemels leven zijn opgewekt (Daniël 12: 1, 2). Jesaja 66:1: “Dit heeft Jahweh gezegd: „De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Waar is dan het huis dat gijlieden mij kunt bouwen, en waar is dan de plaats, mij tot rustplaats?””In zijn Openbaring belooft onze Heer Jezus Christus wat inOpenbaring 3:21: staat: “Wie overwint, hem zal ik geven met mij plaats te nemen op mijn troon, evenals ik heb overwonnen en met mijn Vader plaats heb genomen op zijn troon.”Deze troon is hemels zoals duidelijk blijkt uit Openbaring 4:1-2: “Na deze dingen zag ik, en zie! een geopende deur in de hemel, en de eerste stem die ik als [met het geluid] van een trompet met mij hoorde spreken, zei: „Stijg hierheen op, en ik zal u de dingen tonen die moeten geschieden.” Na deze dingen geraakte ik onmiddellijk in [de] geest: en zie! een troon bevond zich op zijn plaats in de hemel, en er is iemand op de troon gezeten.”De heiligen worden gezien in de hemel vóór de Troon. (Openbaring 7:9-17; 15:2; 19: 1, 6) Zij worden gezien als opgewekt voor hemels leven. (Openbaring 11:12, 13)

“Maar er zijn nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen.” – 2 Petrus 3:13

Hier doet Petrus een aanhaling uit Jesaja 65:17. Niets in dit vers suggereert dat er voor christenen twee hopen zijn weggelegd. Petrus schrijft zelf dat de heiligen “deelhebbers zullen zijn in de goddelijke natuur.” [12] Hij zegt dat de heiligen zullen binnen gaan in het eeuwige koninkrijk. [13] Paulus beziet dit als een hemels koninkrijk. [14] Verder zegt Paulus dat wij inwoners van de hemelen zullen worden. [15]

“En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” – Openbaring 21:4

Sommigen passen dit vers toe op de “nieuwe aarde”, maar deze uitspraak in Openbaring is dezelfde als die in Jesaja 25:8.[16]Dit vers wordt aangehaald door Paulus in 1 Korinthiërs 15:50-54 [17] en past het toe op degenen die voor eeuwig, onsterfelijk leven in de hemel zullen ontvangen. Niets in Openbaring geeft te kennen dat de heiligen op een nieuwe aarde zullen leven.

Enkele teksten die de hemelse roeping voor christenen ondersteunen

„Van die tijd af begon Jezus te prediken en te zeggen: „Hebt berouw, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”” – Mattheüs 4:17

„„Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood, want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe.” – Mattheüs 5:3

„Verheugt U en springt op van vreugde, want UW beloning is groot in de hemelen; zo immers hebben zij de profeten vóór U vervolgd.” – Mattheüs 5:12

„Predikt op UW tocht en zegt: ’Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’” – Mattheüs 10:7

„Want wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, ontbonden zou worden, wij een gebouw van God zullen hebben, een niet met handen gemaakt, eeuwig huis in de hemelen.” – 2 Korinthiërs 5:1

„Wat ons betreft, ons burgerschap bestaat in de hemelen, uit welke plaats wij ook vurig een redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederde lichaam zal veranderen om het gelijkvormig te maken aan zijn glorierijke lichaam, overeenkomstig de werking van de kracht die hij bezit, ja, om alle dingen aan zich te onderwerpen.” – Filippenzen 3:20-21

Dit zijn slechts enkele teksten die de hemelse hoop voor christenen aantonen. De vraag is waar er in het Nieuwe Testament een aardse hoop voor christenen wordt voorgesteld. Indien we geen verzen gaan knippen en plakken kan niemand een tekst vinden waar dit wordt onderwezen.

Bespreking van Galaten 4:22 - 5:1

“Er staat bijvoorbeeld geschreven dat Abraham twee zonen kreeg, één bij de dienstmaagd en één bij de vrije vrouw; 23 maar die bij de dienstmaagd werd in werkelijkheid naar de wijze van het vlees geboren, de andere bij de vrije vrouw uit kracht van een belofte. 24 Deze dingen vormen een symbolisch drama, want deze [vrouwen] betekenen twee verbonden: het ene, afkomstig van de berg Sinaï, brengt kinderen ter slavernij voort, en dat is Hagar. 25 Deze Hagar nu betekent Sinaï, een berg in Arabië, en zij komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want zij is met haar kinderen in slavernij. 26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is onze moeder.27 Want er staat geschreven: „Wees vrolijk, gij onvruchtbare vrouw, die niet baart; breek uit en roep luid, gij vrouw die geen barensweeën hebt, want de kinderen van de eenzame vrouw zijn talrijker dan [die] van haar die de man heeft.” 28 Wij nu, broeders, zijn kinderen die tot de belofte behoren, evenals Isaäk. 29 Maar evenals destijds degene die naar de wijze van het vlees geboren was, hem ging vervolgen die naar de wijze van de geest geboren was, zo ook nu. 30 Maar wat zegt de Schrift? „Verjaag de dienstmaagd en haar zoon, want de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erfgenaam zijn met de zoon van de vrije vrouw.” 31 Daarom zijn wij, broeders, geen kinderen van een dienstmaagd, maar van de vrije vrouw.5 Voor zulk een vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Staat daarom vast en laat U niet opnieuw een slavenjuk opleggen.”

Deze verzen maken duidelijk dat de kinderen van het Nieuwe Verbond talrijker zullen zijn dan deze van het Oude Verbond.[18] Hoeveel kinderen (Israëlieten) heeft het Oude Verbond gehad tot op de tijd dat Paulus dit onder inspiratie opschreef? Minder dan 144.000?Merk ook op dat God had beloofd dat als de gehele natie Israël, alle stammen, gehoorzaam zouden zijn, zij een koninkrijk van priesters-koningen zouden worden. Ja, de hele natie![19]Indien Israël Jezus had aanvaard als Messias, dan was er geen sprake van dat er heidenen als priesters-koningen opgenomen zouden worden. Dat blijkt uit Paulus’ brief aan de Romeinen.[20]

En zei Jezus ook niet in Johannes 14:2 dat er in het huis van zijn Vader vele woningen zijn en beloofde Hij henniet dat Hij daar voor hen een plaats zou bereiden?Zei Jezus dat Hij plaats had voor maar slechts 144.000 discipelen? Je kan toch moeilijk zeggen dat 144.000 veel is in vergelijking met de mensheid. Dat met de uitdrukking “kinderen” niemand anders dan wedergeboren christenen wordt bedoeld is ook duidelijk, daar enkel de kinderen in het Nieuwe Verbond zijn opgenomen.

In Lukas 19:11-27 vertelt Jezus een illustratie over slaven die minen worden toevertrouwd. De beloning die ze ontvangen om beleidvol te zijn, is het regeren over steden (Vergelijk Openb. 2:26, 27). Een parallelle gelijkenis vinden we in Matthéüs 25:14-30. Sommigen zeggen dat de beloning het opzicht over evangelisatieactiviteiten is.[21]In de illustratie in Matthéüs zegt Jezus dat deze 'goede en getrouwe slaaf' 'de vreugde van de meester' binnen mag gaan. Wat is deze vreugde? In de Nieuwe Wereldvertaling[22] bij Matthéüs 25: 21 wordt in de kruisverwijzing verwezen naar Hebreeën 12:2. In het vers 23 van Matthéüs 25 bij " .. ik zal u over veel dingen aanstellen", wordt verwezen naar Lukas 19:19. [23]

Een goede twee jaar nadat de apostel Johannes de Openbaring had ontvangen, schrijft hij in 1Johannes 2:2: "En hij is een zoenoffer voor onze zonden echter niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld." Hoe hebben de christenen aan wie hij dit schreef, dit begrepen? Ze moeten hier profijt van hebben getrokken, anders was het aan hen niet geschreven. Johannes geeft geen uitleg over dit vers. Waarom dan zeggen dat het tot in de 20ste eeuw heeft geduurd voordat men begreep wie met "de gehele wereld" werd bedoeld? Sommigen leggen uit dat met ‘de gehele wereld’ christenen met een aardse hoop wordt bedoeld.

Jezus heeft zijn bloed gegeven voor de gehele mensheid, niet slechts voor de christenen. Hoe dat zo? In het Evangelietijdperk (sinds 33 n.Chr. tot en met Armageddon) mogen allen die dat willen van de Vader de gelegenheid aangrijpen deelhebbers worden van het hemelse koninkrijk. Zij zullen een koninklijke en priesterlijke natie vormen die gedurende de 1000 jaar over de natiënzullen heersen (Openbaring 20: 3, 6, 8). Deze natiën zullen bestaan uit miljoenen mensen die door Jezus en de Christenen [de bruid in de hemelen] met een ijzeren staf zullen geregeerd worden.

Toch zegt het Nieuwe Testament dat er mensen tijdens Christus’ wederkomst de dood zullen vinden.

Men zou zich kunnen afvragen wie dan vernietigd zullen worden? Degenen die openlijk 'christenen' weerstaan! (Vergelijk 2 Thessalonicenzen 1:6-10 met Matthéüs 25: 41-46) Wat is dan het doel van de prediking sinds 33 n.Chr.? Het bijeenvergaderen van de tarwe (voortreffelijke christenen) of het bijeenbrengen van de koninkrijkserfgenamen, de bruid van Christus.[24] Eenieder die deze bijeenvergadering heeft weerstaan, zal door Jezus worden tenietgedaan. Wanneer tijdens de “verdrukking” de koningen der aarde, militaire bevelhebbers, groten der aarde en het gewone volk zich tegen de heiligen zullen keren, zullen ze de woede van JHWH en Zijn Zoon ondervinden. Toch zal het grootste deel van de mensheid, vooral degenen die nooit beweerd hebben christenen te zijn en nooit de kans hebben gekregen kennis te maken met dit Evangelie (door culturele, religieuze en erfelijke hinderpalen) in het 1000 jarige rijk de natiën vormen die met een ijzeren staf zullen worden geweid.

Al je er bij stil staat, dan is het N.T. niet geschreven voor “christenen” die beweren een aardse hoop te hebben ontvangen. Welke gedeelten spreken tot hen? Buiten enkele verzen die door interpretatie aan hen zijn toebedeeld, wordt er niet rechtstreeks raad en vertroosting aan hen gegeven. Je zou het kunnen illustreren met een kennis die jouw testament leest en tracht anderen te overtuigen dat daar ook iets voor hem in staat, terwijl er over hem helemaal niets wordt gezegd. De “christenen” met een aardse hoop doen hetzelfde met het N.T. Het is geschreven voor de christenen die aan de “ene hoop”, de hemelse, vasthouden. Hoe kunnen nu deze aardse-hoop-aanhangers anderen onderwijzen en raad geven uit de Schrift terwijl dit niet tot hen is gericht? Het zou net hetzelfde zijn indien hier iemand in België je uit een Amerikaans wetboek vertelt wat je plichten en rechten zijn! Dit kan interessant zijn, maar het heeft hier in Europa geen enkele rechtsgeldigheid. Zo heeft het N.T. geen enkele rechtsgeldigheid voor wie niet is opgenomen in het Nieuwe Verbond. Het is wel interessant, maar het is niet bindend, men kan op de rechten geen beroep doen, noch is men gebonden door de plichten.

Besluit

De bijbel onderwijst dat Jezus zal terugkomen om zijn Gemeente bij zich te brengen. Op dat moment zullen allen die beweren christenen te zijn, als schapen en bokken of als tarwe en onkruid worden gescheiden. (Zie artikelen over deze onderwerpen op onze Bijbelonderzoekers en Christadelphian sites.) De christenen die niet voldoen aan Jezus’ vereisten om met hem te delen in zijn heerlijkheid, zullen hun straf ondergaan, wat de dood zal betekenen.[25] Daarna zal Jezus met de opgewekte en tot geestelijk leven veranderde christenen de natiën oordelen. Een groot deel van de mensheid zal sneuvelen, maar toch zullen er zoveel overlevenden zijn dat er over natiën kan worden gesproken. De Schrift schijnt te kennen te geven dat 2/3 van de joden en 1/4 van de mensheid in de verdrukking zal sterven (Zacharia 13:8 en Openbaring 6:8; 9:18). Deze natiën zullen onder andere bestaan uit mensen die het “goede nieuws” nauwelijks hebben gehoord. Dan zal het Millennium beginnen en zullen de natiën zich dienen te onderwerpen aan Christus. Zijn mederegeerders, Zijn bruid, zullen op de aarde regeren, over “steden”. Net als engelen die in de hemel verbleven naar de aarde kwamen om Gods boodschappen en verordeningen aan mensen te openbaren, zullen de dan in de hemel levende christenen naar de aarde kunnen komen om te regeren (Gen. 18:1,2; 19:1). Op aarde zal er een zichtbare stad zijn die het hemelse Jeruzalem wordt genoemd (of vertegenwoordigt). Na de duizend jaar zal Satan, nadat hij is losgelaten, proberen veel mensen weer achter zich aantrekken en dan zullen zij in opstand komen en naar de heilige stad gaan. Christus zal hen vernietigen en daarna vindt de algehele opstanding plaats, waarna de dood voor eeuwig in het meer van vuur zal verzwolgen worden. Wij wensen niet dogmatisch te zijn over deze punten, maar ze schijnen overeen te komen met het verslag in Openbaring 20-21.

Het is onze wens dat alle christenen streven naar de hemelse roeping om voor altijd met Jezus verenigd te zijn.

[1]Efeziërs 4:4-6

[2]Mattheüs 24:30, 31; Openb. 20:5, 6

[3]Openbaring 17:1, 2; 19:15-21

[4]Openbaring 2:26-27

[5]Openbaring 20:4 (duizend jaar); 12, 13 (opstanding)

[6]Johannes 5:28, 29; Openb. 20: 12, 13

[7]Openbaring 20:4-6

[8]In de NWT wordt er in Openbaring 2:26 bij “autoriteit over de natiën” verwezen naar Openbaring 20:4.

[9]Openbaring 7

[10]Openbaring 5:9, 10; 20:4, 6.

[11]Jozua 1:5-6: “Wees moedig en sterk, want gíj zult dit volk het land doen beërven dat ik hun voorvaders onder ede beloofd heb hun te geven.” Reeds hier is het duidelijk dat JHWH de joden het land Israël laat beërven omdat zij “zonen” van hun voorvaderen zijn.

Matthéüs 19:29: “En een ieder die ter wille van mijn naam huizen of broers of zusters of vader of moeder of kinderen of landerijen heeft verlaten, zal vele malen meer ontvangen en eeuwig leven beërven.”

1 Korinthiërs 6:9-10: “Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen,noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven.”

1 Korinthiërs 15:50: “Dit zeg ik evenwel, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.” (Kruisverwijzing naar Johannes 3:3: “Jezus gaf hem ten antwoord: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Indien iemand niet wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.””

Galaten 5:21: “…uitingen van afgunst, drinkgelagen, brasserijen en dergelijke. Aangaande deze dingen waarschuw ik U van tevoren, zoals ik U reeds van tevoren gewaarschuwd heb, dat wie zulke dingen beoefenen, Gods koninkrijk niet zullen beërven.”

Hebreeën 1:14: “Zijn zij niet allen geesten voor openbare dienst, uitgezonden om te dienen ten behoeve van hen die redding zullen beërven?”

Hebreeën 6:11-12: “Maar wij begeren dat een ieder van U dezelfde naarstigheid aan de dag legt om tot het einde toe de volle verzekerdheid van de hoop te hebben, opdat GIJ niet traag wordt, maar navolgers zijt van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.”

Hebreeën 10:36: “Want GIJ hebt volharding nodig, om, na de wil van God gedaan te hebben, de [vervulling van de] belofte te ontvangen.”

1 Petrus 3:9: “.. vergeldt geen kwaad met kwaad noch beschimping met beschimping, maar, integendeel, schenkt een zegen, want tot deze [loopbaan] werdt GIJ geroepen, opdat GIJ een zegen zoudt beërven.”

Openbaring 21:7: “Een ieder die overwint, zal deze dingen beërven, en ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn.”

[12]2 Petrus 1:4: “Door middel van deze dingen heeft hij ons vrijelijk de kostbare en zeer grootse beloften gegeven, opdat GIJ daardoor deelhebbers aan de goddelijke natuur moogt worden, na het verderf dat door de wellust in de wereld is, te zijn ontvlucht.”

[13]2 Petrus 1:11: “In feite zal U aldus rijkelijk de ingang worden verschaft in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus.”

[14]2 Timotheüs 4:18: “De Heer zal mij bevrijden van elk goddeloos werk en [mij] redden voor zijn hemelse koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”

[15]2 Korinthiërs 5:1: “Want wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, ontbonden zou worden, wij een gebouw van God zullen hebben, een niet met handen gemaakt, eeuwig huis in de hemelen.”

[16]Jesaja 25:8: “Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde wegnemen, want JHWHh zelf heeft [het] gesproken.”

[17]1 Korinthiërs 15:50-54:“Dit zeg ik evenwel, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet! Ik vertel U een heilig geheim: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, gedurende de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit wat verderfelijk is, moet onverderfelijkheid aandoen, en dit wat sterfelijk is, moet onsterfelijkheid aandoen. Maar wanneer [dit wat verderfelijk is, onverderfelijkheid aandoet en] dit wat sterfelijk is, onsterfelijkheid aandoet, dan zal het woord in vervulling gaan dat geschreven staat: „De dood is voor eeuwig verzwolgen.”” (Zie naar de kruisverwijzingen in de NWT bij vers 54)

[18]Openbaring 7: 9

[19]Exodus 19:5-6: “Nu dan, indien GIJ mijn stem strikt zult gehoorzamen en mijn verbond inderdaad zult onderhouden, dan zult GIJ stellig uit alle [andere] volken mijn speciale bezit worden, want de gehele aarde behoort mij toe.En GÍJ zult mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie worden.’ Dit zijn de woorden die gij tot de zonen van Israël dient te zeggen.” In de NW wordt hier verwezen naar 1 Petr. 2:9 en Openb. 5:10 waar over de heiligen wordt gesproken.

[20]Romeinen hoofdstuk 11.

[21]Zoals Jehovah’s Getuigen zeggen.

[22]Uitgegeven door het Wachttorengenootschap

[23]Hebreeën 12:2: "terwijl wij oplettend het oog gericht houden op de Voornaamste Bewerker en Volmaker van ons geloof, Jezus. Wegens de hem in het vooruitzicht gestelde vreugde heeft hij een martelpaal verduurd, schande verachtend, en is hij aan de rechterhand van de troon van God gaan zitten." - Delen in de vreugde van de meester is delen met hem in koninkrijksmacht. Vergelijk met Openbaring 3:21: “Wie overwint, hem zal ik geven met mij plaats te nemen op mijn troon, evenals ik heb overwonnen en met mijn Vader plaats heb genomen op zijn troon.” Lukas 19:19: ‘Ook tot deze zei hij: “Voert ook gij het bewind over vijf steden.’”Jehovah's Getuigen geloven dat de vervulling van Matteüs 25:14-30 sinds 1919 in vervulling is gegaan. De slaaf met vijf talenten, de slaaf met twee talenten en de slaaf met één talent beelden klassen af. De beloning van de twee getrouwe slaven is 'nog meer predikingswerk'. Dit is duidelijk in tegenspraak met de kruisverwijzingen in hun bijbel en met de illustratie in Lukas 19 die over hetzelfde gaat.

[24]Bijeenvergaderen in wat? In een organisatie, een bepaalde kerk? Nee, samen te brengen in wat de Bijbel als het Lichaam van Jezus omschrijft. Alle getrouwe en beleidvolle christenen, waar ze zich ook bevinden, maken deel uit van dit Lichaam.Bij Jezus wederkomst zullen de engelen deze christenen verzamelen: de oogst wordt binnen gehaald.Thans zien we in de christelijke wereld dat vele christenen zich terugtrekken uit hun kerk en samen met anderen thuis de Bijbel gaan lezen en bestuderen. Er is sprake van een opleving van huisgemeenten over de gehele wereld. Velen beseffen dat er iets schort aan de kerken waarin zij zich bevinden. (Openbaring 18:1-6. Merk op dat de joden Babylon pas verlieten toen haar val en vernietiging aan de gang was.)

[25]Matteüs 25:46