hemelenhel

Belgische Christadelphians

Hemel en Hel

Hemel en hel

Wat is de hemel?

De Bijbel geeft enkel belangrijke détails betreft de hemel of hemelruimte:

“ de hemel behoort aan de Heer, aan het mensdom schonk Hij de aarde.” (Ps 115:16 WV78)

“ (89:12) Gij, wien hemel en aarde behoren, die de wereld formeerde en haar volheid.” (Ps 89:11 WV78)

“ die zeiden: ‘Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.’” (Hnd 1:11 WV78)

“ Nooit is er iemand naar de hemel geklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen.” (Joh 3:13 WV78)

“ David immers is niet ten hemel opgestegen, maar toch zegt hij zelf: De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand,” (Hnd 2:34 WV78)

“ Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.” (Hnd 2:29 WV78)

Hieruit mogen wij onthouden dat de hemel de woonplaats is van God de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde. Wij zullen God niet ontmoeten in de hemel voor noch na de dood. De hemel is de troon van God. De verkozenen zullen zeker koningen en offerpriesters zijn, maar zij zullen op aarde regeren. “ En Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde.’” (Opb 5:10 WV78)

Dat alles zal in overeenstemming zijn met Psalm 115, vers 16: “ de hemel behoort aan de Heer, aan het mensdom schonk Hij de aarde.” (WV78) en het zal een grote vreugde mogen zijn wanneer bij het einde der tijden de volledige aarde in vrede vervuld zal zijn voor iedereen want

“ De aarde immers zal worden vervuld met kennis van Jahwe’s glorie, zoals de zee boordevol staat met water.” (Hab 2:14 WV78)

Het goddelijk plan zal zich vervolledigen hier op aarde. Wij verstaan waarom Jezus heeft gezegd: niemand is naar de hemel opgestegen” en waarom Petrus zegt “David is niet naar de hemel gegaan”.

Waarom zouden wij trouwens naar de hemel moeten gaan wanneer hier een hemel op aarde is beloofd. Wanneer wij weten dat God Zijn zegeningen voor hier op aarde heeft beloofd aan Zijn getrouwen, waarom zouden wij dan verwachtingen hebben voor een hemel?

Petrus heeft gezegd: “ Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd. De hemel moest Hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarover God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten sinds oude tijden.” (Hnd 3:19-21 WV78)

De profeten uit het Oude Testament spreken over het herstel der dingen en spreken over een Koninkrijk van God op aarde waarvoor Jezus zal terugkeren als Koning der koningen en Heer der Heren. “ En op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren’.” (Opb 19:16 WV78)

Met Jezus mogen wij bidden “ Uw Rijk kome, Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.” (Mt 6:10 WV78)

Waar is de hel?

“Hel” is een bijbels woord dat dikwijls verkeerd begrepen wordt.In het Oude Testament betekende het eenvoudig weg “graf”. In het Nieuwe Testament duidt het ofwel “graf” aan ofwel de vallei van Hinnom, welke werkelijk een vallei te Jeruzalem is. Er werd dan verwezen naar de plaats waar de ijken werden verbrand.

De idee waarbij de hel een plaats zou zijn waar slechte mensen zouden branden na hun dood, is een verkeerde gedachte. Waarom? Omdat de Bijbel bevestigd dat de goede zielen of mensen in de dood zijn voorgegaan door Christus. Op het ogenblik van Zijn verrijzenis is Jezus uit de dood opgestaan.

Er bestaat geen twijfel over deze twee waarheden. In zijn boek Handelingen van de Apostelen haalt Petrus in zijn tweede hoofdstuk, verzen 26 en 27 [1], Psalm 16 vers 10 aan dat zegt: “ Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood {aan de hel}, geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen;” (Ps 16:10 WV78) Vervolgens zegt Petrus dat David goed wist wat God belooft had. “ Welnu, omdat hij een profeet was en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.” (Hnd 2:30-31 WV78) dat wil zeggen dat Christus lichaam niet tot het bederf is gekomen terwijl hij “onder de doden verbleef” {in de hel was} bij het ogenblik van zijn opstanding.

Niet enkel is Jezus terug uit de hel gekomen, hij heeft ook gezegd” “ de levende. Ik was dood, en zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.” (Opb 1:18 WV78)

Sleutels zijn gemaakt om deuren te openen. Jezus geeft ons een levendig beeld ven “de opening van de poorten” van de hel en van de dood mits hij zal terugkeren om de doden weer op te wekken, ze te oordelen en het Koninkrijk van God te vestigen. (1 Corinthiërs 15:20-23) [2]

Stellen wij nu de vraag: “Waar was die hel, het verblijf van de doden, waar Jezus naartoe was gegaan?” De Bijbel zegt: “ Toen het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten. Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen.” (Mt 27:57-60 WV78) De Hel, of het verblijf van de dode was dus een graf. De hel, de rustplaats voor doden, in een uitgraving of een graf, is een duistere of donkere ruimte, een bedekte of afgesloten plaats, juist als een graf.

Het Hebreeuwse “schéol” en het Griekse “hades” kunnen in het Nederlands vertaald worden als “de verblijfplaats der doden” of”de bedekte plaats” of ook wel “het onderaardse”, “de schoot van de onderwereld” duidend op de plaatsen die wij niet kunnen zien.

Het woord schéol heeft helemaal niet de betekenis van een eeuwigdurende foltering voor slechteriken. Jonas gebruikte het woord schéol of hel om aan te geven dat hij in de buik van een grote vis was beland (Jonas 2:2-3) [3] als een mooie beschrijving van een “gesloten ruimte”.

Twee andere Griekse woorden worden in het Nieuwe testament ook als “hel” vertaald. Eén van de twee vinden wij enkel bij 2 Petrus 2:4: “ Want ook de engelen die zondigden heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld {hel}[Tartarus] verwezen en in duistere holen opgesloten, in afwachting van het Gericht.” (2Pe 2:4 WV78) In het Boek, NBG, Palm, Teleos, Voorhoeve en de Naardense vertaling als “afgrond” vertaald. “Hel” bij Canisius, Leidense en Staten Vertaling.

Ketenen der duisternis in de Lutherse vertaling.

De andere aanhaling slaat terug op de vallei van Hinnom bij Jeruzalem, waar men de lijken van criminelen (en minder gegoeden) op hopen gooiden en om hygiënische redenen en om de stank te vermijden verbrande. Het vuur bleef wel steeds aan maar eens vernietigd door het vuur waren ze voor steeds verwoest.

Al de inwoners van Jeruzalem wisten zeer goed wat Jezus bedoelde toen hij sprak over een lichaam dat riskeerde “in het gehenna” gegooid te worden. (Mattheus 5:29) [4] Het gaat hem daar om een blijvende dood, de volledige verwoesting, voor al diegenen die niet in het spoor van God willen treden.

Hoe kan de kennis van hemel en aarde ons verder vooruit helpen?

Het kan ons veel helpen. De Bijbel spreekt over de hemel, maar God heeft de mens niet voor de hemel voorbestemd. Indien wij sterven voor de wederkomst van Christus, zullen wij in het graf terechtkomen (de hel, de verblijfplaats van alle doden). Indien wij toebehoren aan Christus geloven wij echter niet dat het een blijvende dood zal zijn. Jezus zegt: “ Jezus zei haar: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,” (Joh 11:25 WV78)

De dienaren van Christus zullen gezegend zijn en zullen het eeuwige leven kunnen verkrijgen na het oordeel. Voor hen die in Christus geloven en Hem willen volgen is er een prachtig vooruitzicht ook al is het vergankelijke eerst afgestorven. “ En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: De dood is verslonden, de zege is behaald!” (1Co 15:54 WV78)

De Schepper heeft Zijn creatie voorzien. God heeft beloofd de hele aarde met Zijn glorie te vullen. Dat zal gebeuren wanneer Jezus zal terugkomen om te oordelen levenden en doden en om het Koninkrijk van God waar te maken. Jezus zal vanuit de stad Jeruzalem. de stad van de grote Koning regeren. (Mt 5:35) In die tijd zullen alle heersers hem hulde brengen en alle volken hem onderhorig zijn. (Ps 72:11)

“ Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraim, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der aarde.” (Zac 9:10 WV78)

En U? Zal u bij de vele heilige getrouwen van Christus behoren? Zoals hen zal u als u de leerstellingen van Christus getrouw gevolgd hebt kunnen rekenen op een hemel op aarde en deelgenoot kunnen zijn van een onsterfelijke bevolking op aarde. “ Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.” (Da 12:3 WV78)

Indien u vanaf nu Christus wil volgen kan ook u deel uit maken van hen die en zalig leven zullen hebben in het Koninkrijk van God. U kan ook deel uit maken van hen die in de komende jaren de belofte over hen zullen krijgen. Zal u dan met een gerust geweten kunnen horen en er zeker van zijn:” Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven.” (Joh 14:19 WV78)

Het Koninkrijk van God is nabij. En op die dag zullen de zegeningen van God uit de hemel de hale aarde bedekken.

Indien u de Boodschap uit de Heilige Schrift beter wenst te begrijpen vraag dan gerust ons gratis studie materiaal aan. Zonder verplichting zullen wij u graag van het nodige voorzien.

Wij hebben naast de folders het tijdschrift Met Open Bijbel en kunnen u ook een schriftelijke Bijbelstudie aan bieden.

Schrijf naar de Belgische Christadelphians, Foksweg 14; B.3061 Leefaal, of naar onze Nederlandse Broeders in Christus, Postbus 520, Nl 3800 AM Amersfoort

[1] “ daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan {de hel} het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien.” (Hnd 2:26-27 WV78)

[2] “ Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren;” (1Co 15:20-23 WV78)

[3] “ (2:3) Hij zei: ‘In mijn nood roep ik Jahwe aan, roep ik tot Hem om antwoord. Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik: Luister naar mijn stem! (2:4) Gij hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee; stromen water omgeven mij; al uw brekers, al uw golven slaan over mij heen.” (Jon 2:2-3 WV78)

[4] “ Indien uw rechteroog u aanstoot geeft, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.” (Mt 5:29 WV78)

> hemel

>> Hellevuur

>>> Bestaat er zo iets als een werkelijke fysische plaats of als een geestelijke toestand waar gevallen engelen en mensen zouden gepijnigd worden voor eeuwig? > Gevallen Engelen