eigenhedenaangodtoegeschreven

Belgische Christadelphians

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden van God of mogelijke toeschrijvingen, titels of namen voor God.

Aanwezige

Ezechiël 48 : 35 Rondom zal er achttienduizend el zijn,; en de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: Jehovah zelf is daar. / Jehwah Sjammah / Jehovah is daar / Ik Ben Er/ Ik ben Aanwezig /JHWH Shamah

Abba

Vader

Romeinen 8 : 15 “De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” (Ro 8:15 WV78)

Adonai Jahweh

JHWH Tsabaoth; Kurios Sabaoth; Here Here

Albeheerser

Openbaring 19 : 6 Alleluja! De Heer, onze God, de Albeheerser heeft zijn koningschap aanvaard.

Alfa

Openbaring 21 : 6 Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.

Allerhoogste God, de Allerhoogste.

Genesis 14 : 18-19 En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Daar hij priester was van God de Allerhoogste / JHWH Eljon / Jehovah Eljon ,zegende hij hem met deze woorden: ‘Gezegend zij Abram door God de Allerhoogste / JHWH Eljon / Jehovah Eljon , die de hemel en de aarde gemaakt heeft, / le El Eljon

Psalm 7 : 18 17 (WV78) (7:18) Loven mag ik de Heer om zijn gerechtigheid, psalmzingen bij de harp ter ere van zijn naam: de Heer - de Allerhoogste.

Psalm 47 : (3) 2 Want Jehovah, Eljon / de Allerhoogste, is vrees inboezemend

Almachtige

Genesis 17 : 1 Ik ben God de Almachtige / JHWH Sjaddai / Jehovah Sjaddai

Openbaring 4 : 8 De Almachtige, die was, die is en die komt.

Altoos

Exodus 15 : 18 De Here regeert voor altoos en eeuwig.

Alwetend

1 Samuël 2 : 3 De Here immers is een alwetend God.

Antwoord

Psalm 17 : 6 Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt.

Arm

Psalm 77 : 16 Gij hebt uw volk met machtige arm verlost.

Banier

Exodus 17 : 15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het Jahwe-banier. / Jehovah-Nissi

Barmhartig

Deuteronomium 4 : 31 Jehovah barmhartige God

Psalm 103 : 8 Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.

Exodus 34 :6-7 ... Here, Here God, Jehovah een God barmhartig en goedgunstig, (groot in goedheid en trouw) langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid, die liefderijke goedheid bewaart voor duizenden, die dwaling of ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, maar hij zal geenszin vrijstelling van straf geven, ...

Behoeder

1 Samuel 2 : 9 De voeten van zijn loyalen behoedt HIj

Psalm 145 : 20 Jehovah behoedt die Hem liefhebben

Bekwaammaker

2 Korinthiers 3 : 5 voldoende bekwaam zijn komt van God

Beloner

“in de overtuiging dat gij van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. De Heer die gij dient is Christus.” (Col 3:24 WV78)

Belover

Titus 1 : 2 eeuwig leven, dat God heeft beloofd

Jakobus 2 : 5 God heeft de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Beoordeler

1 Samuel 2 : 10 ... Jehovah zelf zal de einden der aarde oordelen, om aan zijn koning sterkte te geven, om de hoorn van zijn gezalfde te verhogen.

Bepleiter

Spreuken 22 : 23 Jehovah zal hun zaak bepleiten

Beproever

Jakobus 1 : 13 Ik word door God beproefd

Bescherming

Jesaja 27 : 5 Tenzij men Mijn bescherming aangrijpt, met Mij vrede maakt, vrede met Mij maakt.

Beschermer

Spreuken 22 : 23 “Want de HERE zal als hun beschermer optreden en hun berovers doden.” (BOEK)

Bevrijder

2 Samuël 22 : 2 O, Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder.

Bewaarder

Psalm 121 :5 De Here is uw Bewaarder.

Bewijzer van het zijn

Exodus 3: 14 Hiero zei god tot Mozes: "Ik zal bewijzen te zijn wat ik zal bewijzen te zijn" /Ehjeh Asjer Ehjeh / Ego eimi ho on (ego sum qui qum) / JHWH Elohim

Bezitter

Deuteronomium 14 : 2 Gij zijt een volk, dat aan Jahwe uw God is gewijd; uit alle volken van de hele wereld heeft Jahwe u uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. / zijn volk, een speciaal bezit

Genesis 17 : 8 een bezit tot onbepaalde tijd

1 Petrus 2 : 9 een volk tot een speciaal bezit

Blijvende God

1 Petrus 1 : 23 woord van de blijvende God

Boetseerder

Romeinen 9 : 20 O mens, wie zijt gij dan toch, dat gij God wilt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: “Waarom hebt gij mij zo gemaakt?

Bouwer

Hebreeuwen 3 : 4 “Ieder huis wordt door iemand gebouwd en de bouwheer van alles is God.”

Hebreeuwen 11 : 10 “want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is.”

Bruller

Jeremia 25 : 30 Van omhoog zal Jehovah zelf brullen.

Burcht

Psalm 59 : 17 Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.

Deur

Johannes 10 : 9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden.

Doder en in leven houder

1 Samuel 2 : 6 Het is Jehovah die doodt en die in het leven houdt, die in Sjeool doet neerdalen en Hij doet [eruit] opkomen.

Doorvorser

Jeremia 17 : 10 Ik, Jehovah doorvors het hart

Psalm 139 : 1 O Jehovah Gij hebt mij doorvorst

Doorzoeker

1 Kronieken 28 : 9 Jehovah doorzoekt neiging van gedachten

Duif

Mattheus 3 : 16 Gods Geest gelijk een duif

Echtgenoot

Jesaja 54 : 5 Want Hij die u gemaakt heeft is uw man, Jahwe van de machten / Jehovah der legerscharen is zijn naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israel, die de God van heel de aarde heet.

Eén

Markus 12 :29, 32 ... de Heer onze God is de enige God.... er is maar één God. Er is geen God behalve Hij.

Eeuwig

1 Korinthiërs 8 : 4 er geen God is dan één

Psalm 102 : 13 Maar Gij, o Here, troont voor eeuwig, uw naam blijft van geslacht tot geslacht.

El

Machtige; mv. Elohim

Elohim

Onbegrensd machtige; Opdrachtgever

Ene

Exodus 6 : 3 ik heb mij laten zien aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob als God–de–Machtige; mijn naam ‘ENE’ (JHWH / Jehovah) heb ik aan hen niet bekendgemaakt;

Jesaja 46 : 9 Gedenkt de eerste dingen van lange tijd geleden, dat ik de Goddelijke ben, en er is geen andere God, noch iemand gelijk mij;

Engelen

Psalm 91 : 11 Want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.

Erbarmer

Efeziërs 2 : 4 God echter, die rijk is aan erbarming.

Eeuwige

Sterke God, Eeuwige Vader

Formeerder

Jesaja 44 : 24 Uw Formeerder van de moederschoot aan.

Gebieder

Deuteronomium 4 : het woord dat ik u gebied

Gedachtenkennner

Psalm 94 : 11 Jehovah weet de gedachten der mensen

Gedonder

Psalm 29 : 3 De glorierijke God zelf heeft gedonderd. / “De stem van Jahwe is over de wateren, de majesteit Gods spreekt in het onweer. Over de wateren wijd is Jahwe:” (Ps 29:3 WV78)

Geduldige

2 Petrus 3 : 15 Beschouwt geduld van Heer als redding

Exodus 34 : 6-7

Geest

Johannes 15 : 26 De Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, deze zal van Mij getuigen.

Jesaja 61 : 1 De geest van de Heer Jehovah is op mij

Geleider

Psalm 31 : 3 ... terwille van uw naam zult gij mij leiden en geleiden.

Gelukkige

1 Timotheus 1 : 11 “volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd.” (TELOSNT)

Gelukzalige

1 Timotheus 1 : 11 “die strookt met de verkondiging die mij is toevertrouwd: van de glorie van de gelukzalige God.” (1Ti 1:11 NB)

Gemeenteeigenaar

Vergaderinghouder;

Handelingen van de Apostelen 20:28 “hebt dan zorg voor uzelf en voor heel de kudde waarin de heilige Geest u gesteld heeft als opzieners, om de vergadering van God te weiden die hij zich heeft verworven door zijn eigen bloed;” (NB); Gemeente van God

Genadig

Psalm 145 : 8 Genadig en barmhartig is de Here.

Geneesheer, heelmeester, genezer

Exodus 15 : 26 (WV78) Hij hield hun voor:’ Als gij oprecht gehoorzaamt aan het woord van Jahwe, uw God, en als gij doet wat in zijn ogen goed is, als gij zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt: dan zal geen van de ziekten die Ik over Egypte deed komen, u treffen. Ik ben Jahwe, uw geneesheer.’ / die u genees / JHWH Repheka / Jehovah Repheka

Gerechtige

Jeremia 23 : 6 Ik Ben Gerechtigheid / Jehovah is onze rechtvaardigheid / JHWH Tsidqenu / Jehwah Tsidhqenoe

Gerechtigheid

Psalm 40 : 10 Uw gerechtigheid verborg ik niet in mijn hart, Uw trouw en hulp sprak ik openlijk uit; Uw liefde en gunst heb ik nimmer verzwegen Voor de talloze schare!

Getrouwe

1 Petrus 4 : 19 Laten daarom dan ook zij die lijden in overeenstemming met de wil van God, hun ziel blijven toevertrouwen aan een getrouwe Schepper, terwijl zij voortgaan het goede te doen.

Getrouwheid

Deuteeronomium 32 : 4 God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is

Getuige

Job 16 : 19 Mijn getuige is in den hoge

Micha 1 : 2 Jehovah tegen u als getuige dienen

God

Pslam 46 : 11 Ik ben God; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.

Jeremia 10 : 10 Jehovah is in waarheid God

God der goden

Deuteronomium 10 : 17 Want Jehovah, uw God, is de God der goden en de Heer der heren, de grote sterke en vrees inboezemende God, die niemand partijdig bejegent, noch steekpanningen aanneemt,

2 Samuel 22: 32 wie is een God behalve Jehovah

Goed

Psalm 118 : 29 Looft de Here, want Hij is goed, ja Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Psalm 34 : 8 Proeft en ziet dat Jehovah goed is

Goedgunstig

Nehemia 9 : 17 zijt gij een God goedgunstig en barmhartig

Goedertierenheid

1 Kronieken 16 : 34 Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Psalm 51 : 1-6 “Voor den orkestmeester. Een psalm van David; (51-2) toen de profeet Nathan tot hem kwam, nadat hij tot Bathsjeba was gekomen. (51-3) Ontferm u mijner, o God, naar uw goedertierenheid; delg naar uw groot erbarmen mijn overtredingen uit.” (Ps 51:1 LEI)

Grondvester

Job 38 : 4 toen ik de aarde grondveste?

Psalm 78 : 69 En hij ging zijn heilgdom bouwen net als de hoogten, als de aarde, die hij tot onbepaalde tijd heeft gegrondvest

Groot

Psalm 86 : 10 Want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij o God, alleen.

Hart

2 Kronieken 6 : 30 Want Gij alleen ken het hart der mensenkinderen.

Heer der Heren

Deuteronomium 10 : 17 Jehovah is Heer der Heren / Jahwe uw God is de God der goden en de heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God die, niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen;

Heer der Heerscharen

1 Samuël 1 : 11 Jehovah der legerscharen / Heer der Heerscharen / JHWH Tsebaoth

Heerser

Daniel 4 : (4-14) Dit vonnis berust op de beslissing der engelen, deze uitspraak op het woord der heiligen; opdat de levenden zullen erkennen, dat de Allerhoogste de macht heeft over het rijk van de mensen; dat Hij het geeft aan wien Hij wil, en zelfs den geringste der mensen daarover kan aanstellen! / 17 dat de Allerhoogste [de] Heerser is in het koninkrijk der mensen en dat Hij het geeft aan wij Hij wil

Heil

Psalm 68 : 20 Dag aan dag draagt Hij ons; die god is ons Heil.

Heilig

Leviticus 19 : 2 ... ik, Jehovah Uw God, ben heilig.

Openbaring 4 : 8 Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt

Heilsteen

(NBG)

Held

Zefanja 3 : 17 De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost.

Helper

Hebreeuwen 13 : 6 De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen?

Hem

Romeinen 11 : 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

Hemelmaker

1 Kronieken 16 : 26 Alle goden der volken zijn afgoden, maar de Here heeft de hemel gemaakt.

Here der Heerscharen

Jesaja 47 : 4 De naam van onze Verlosser is Here der Heerscharen, de Heilige Israëls.

Here Here / Here Heere / Heer der Heren / Here der Heren / Heere der Heren

Deuteronomium 10 : 17 Jehovah is Heer der Heren / Jahwe uw God is de God der goden en de heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God die, niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen; / Heer boven alle heren / hoogste god en de opperste heer / Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt; / Want de HEER uw God is de God der goden, en de Heer der heeren; de groote, machtige en geduchte God, die geen aanzien des persoons kent, en onomkoopbaar is; / Want de Eeuwige, uw God, Hij is de God der goden en de Heer der heeren; de God, die groot, die machtig en die ontzagwekkend is, die geen aanzien des persoons erkent en geen omkooping aanneemt; / Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt;

Hij die is

Exodus 6:3: Ik ben die ben

Hulp

Psalm 40 : 18 Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder.

Inzicht

Job 28 : 23 God kent de weg tot haar, Hij weet haar verblijfplaats.

Israël

Jesaja 37 : 16 Here der Heerscharen, God van Israël, die op de cherubs troont.

Jah

Psalm 68 : 4 Zingt God toe, bezingt zijn naam met melodieën, heft een lied aan voor Degene die door de woestijnvlakte rijdt als Jah, wat zijn naam is; en jubelt voor zijn aangezicht / Zingt God ter eer, psalmzingt zijn naam, baant die rijdt door de wolken de heerbaan: Jahwe JHWH is zijn naam - juicht voor zijn aanschijn.

Jaloers

Exodus 34 : 14 Jehovah wiens naam Jaloers is

JHWH Jehovah/Jahweh

· JHWH Elohim: Ik Ben God. Genesis 1:1 en Exodus 3:14.

· JHWH Sjaddai: Ik Ben de Almachtige, Genesis 17:1-3; Ontzagwekkende (NBV) Omnipotente; Zegenrijke

· JHWH Eljon: Ik Ben de Allerhoogste, Genesis 14:18-19 en Psalm 7:18, 47:3

· JHWH Jireh: Ik Ben - zal voorzien, Genesis 22:14

· JHWH Rai: Ik Ben Die ziet, Genesis 16:13

· JHWH Repheka: Ik Ben de Heelmeester, Exodus 15:26

· JHWH Tsebaoth: Ik Ben Heer der Heerscharen, 1 Samuël 1:11

Kurios Sabaoth; Here Sebaot; Adonai Jahweh; Here Here

· JHWH Tsidqenu: Ik Ben Gerechtigheid, Jeremia 23:6

· JHWH Nissi: Ik Ben Overwinnaar, Banier, Exodus 17:15 en Numeri 1:52

· JHWH Shalom: Ik Ben Vrede, Richteren 6:24

· JHWH Shamah: Ik Ben Er/Aanwezig, Ezechiël 48:35

· JHWH Eloheinu, JHWH Echad: Ik Ben G´d, Ik Ben Eén, Deuteronomium 6:4

Kennen

Pslam 9 : 17 De Here deed zich kennen, Hij handhaafde het recht.

Koning

Maleachi 1 : 14 Want een groot Koning ben Ik, zegt de Here der heerscharen.

Kracht

Exodus 15 : 2 De Here is mijn kracht en mijn psalm.

Psalm 89 : 8 wie is vol kracht als Gij, o Jah?

Krijgsheld

Exodus 15 : 3 De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.

Lankmoedig

Nahum 1 : 3 De Here is lankmoedig, langzaam tot toorn, doch groot van kracht

Leeuw

Openbaring 5 : 5 De leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen.

Leider

Psalm 23 : 3 Hij leidt mij om Zijns naams wil

Leven

Job 10 : 12 Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaard.

Levengever

Psalm 36 : 9 Bij U is de bron van het leven

Romeinen 6 : 23 de gave die God schenkt, is eeuwig leven

Licht

Jesaja 60 : 19 De Here zal u tot een eeuwig licht zijn.

Liefde

Jeremia 31 : 3 Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.

1 Johannes 4 : 8 want God is Liefde

Liefderijke Goedheid

Exodus 34 : 6 Jehovha, overvloedig in liefderijke goedheid

Liefdevol

Exodus 34 : 6-7

Loyaal

Jeremia 3 : 12 Ik ben Loyaal is uitspraak van Jehovah

Macht

1 Kronieken 29 : 12 Gij hebt het in Uw macht een ieder groot en sterk te maken.

Exodus 15 : 11 Wie onder de goden is als gij, o Jehovah? Wie is als gij, die u machitg betoont in heiligheid? Die gevreesd moet worden met lofliederen, die wonderen doet.

Majesteit

Psalm 96 : 6 Majesteit en luister zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en glorie in Zijn heiligdom.

Mannelijk persoon van oorlog

Exodus 15 : 3 De Heer, Jehovah, Jahweh God, is een mannelijk persoon van oorlog, een oorlogsheld. Jehovah is zijn naam.

Morgenster

Openbaring 22 : 16 Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Naam

Psalm 8 : 10 Oh Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde.

Naijverig

Nahum 1 : 2 Een naijverig God en een wreker is de Here(voor zijn vijanden).

Nieuwgever

Ezechiël 36 : 26 Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste.

Ogen

Psalm 139 : 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin.

Omnipotente

Onderrichter

Psalm 25 : 8 Goed en oprecht is Jehovah. Daarom onderricht hij zondaars in de weg.

Onderwijzer

Psalm 119 : 33 Onderwijs mij, Here, de weg uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe.

Jesaja 30 : 20 ogen die uw Grootste Onderwijzer zien

Ondoorgrondelijk

Psalm 145 : 3 Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Onnaspeurlijk

Job 36 : 26 Het getal Zijner jaren is onnaspeurlijk.

Onpartijdige

Deuteronomium 10 : 17 Want Jehovah, uw God, is de God der goden en de Heer der heren, de grote sterke en vrees inboezemende God, die niemand partijdig bejegent, noch steekpanningen aanneemt,

Ontbloot

Hebreeën 4 : 13 Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem.

Onthuller

Daniël 2 :28 God die een Onthuller van geheimen is

Ontzagwekkende

Genesis 17:1 “Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.” (NBV)

Onveranderlijke

Maleachi 3 : 6 Ik ben Jehovah; ik ben niet veranderd

Oor

Psalm 77 : 2 Mijn stem is tot God, opdat Hij zijn oor tot mij neige.

Open

Spreuken 5 : 21 Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open.

Overvloed

Johannes 10 : 10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Pantser

Psalm 91 : 4 Zijn trouw is schild en pantser.

Priester

Hebreeën 7 : 21 Gij zijt Priester in eeuwigheid.

Raadgever

Jesaja 46 : 10 die van het begin af de afloop vertelt, en van oudsher de dingen die nietgedaan zijn,; die zegt: "Mijn raad zal tot stand komen en al mijn welbehagen zal ik doen;"

Rechter

Genesis 18 : 25 Zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?

Jesaja 30 : 18 Jehovah is een God des gerichts

Jessaja 33 : 22 Jehovah is onze Rechter, Wetgever

Rechtvaardige

Job 34 : 17 De Rechtvaardige, de Geweldige.

Redder

Jesaja 60 : 16 Ik, de Here, ben uw Redder en Verlosser, de Machtige Jakobs.

Psalm 3 : 8 Redding behoort Jehovah toe

Regeerder

Psalm 47 : 9 Want God regeert over de volken, God is gezeten op Zijn heilige troon.

Exodus 15 : 18 Jehovah zal als koning regeren tot onbepaalde tijd, ja voor eeuwig.

Rijkdom

1 Kronieken 29 : 12 Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles.

Rots

Psalm 18 : 3 Mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil.

Jesaja 26 : 4 Jehovah is de Rots van onbepaalde tijden

Schepper

Genesis 1 : 1 In het begin schiep God

Genesis 14 : 19 De Schepper van hemel en aarde.

Schild

2 Samuël 22 : 31 Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

2 Samuël 22 : 3 God is mijn schild en mijn hoorn

Schuilplaats

Psalm 199 : 114 Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.

Signaalmast

Exodus 17 : 15 Voorts bouwde Mozes een altaar en gaf het de naam Jehovah-Nisssi / Jehovah is mijn signaal[mast] / Jehovah is mijn toevlucht / mijn verheffing / mijn opheffer / overwinnaar / Banier

Snel

Psalm 147 : 15 Hij zendt Zijn bevel op de aarde; Zijn woord loopt zeer snel.

Spot

Galaten 6 : 7 Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten.

Staf

Psalm 23 : 4 uw stok en uw staf

Psalm 120 : 2 De staf van uw sterkte

Steenrots

Psalm 18:2 “(18:3) De Heer is mijn steenrots, mijn burcht, gevaren doet Hij mij ontkomen: mijn God, mijn beschuttende rots, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn verheffing.” (WV78)

Stem

Deuteronomium 26 : 14 Ik heb geluisterd naar de stem van de Here, mijn God.

Deuteronomium 4 : 33 De stem van God horen spreken

Joël 3 : 16 Jehovah zal zijn stem laten weerklinken

Sterke

Jesaja 9 : 6 Sterke God, Eeuwige Vader

Psalm 62 : 11 gehoord dat sterkte aan God toebehoort

Sterkte

Psalm 18 : 2 Here, mijn sterkte.

Sterke toren

Spreuken 18 : 10 De naam van Jehovah is een sterke toren

Strafeiser

1 Timotheus 4:6 Jehovah/ De heer is iemand die straf eist

Strenge

Romeinen 11 : 22 zie Gods goedheid en gestrengheid

Strijder

Jesaja 19 : 20 Hij zal hun een verlosser en strijder zenden, die hen zal redden.

Jozua 10 : 14 Jehovah strijd zelf

Succesgever

Psalm 118 : 25 Jehovah, schenk toch succes!

Superieure

Exodus 15 : 7 En in de volheid van uw superioriteit kunt gij neerwerpen wie tegen u opstaan; Gij zendt de brandende toorn uit, als stoppels worden zij erdoor verteerd.

Superioriteit

Micha 5 : 4 de superioriteit van de naam van Jehovah

Tafel

Malechai 1 : 7de tafel van Jehovah is iets verachterlijks

Tempel

Habakuk 2 : 20 Jehovah is zijn heilige tempel

Jeremia 7 : 4 de tempel van Jehovah

Tent

Openbaring 21 : 3 de tent van God is bij de mensen

Terugkoper

Jesaja 54 : 5 Want uw Grote Maker is uw echtgenoot-eigenaar, Jehovah der legerscharen is zijn naam; en de Heilige Israëls is uw Terugkoper. De God van de gehele aarde, zal Hij worden genoemd.

Jesaja 44 : 24 Jehovah uw terugkoper

Jesja 63 : 16 Onze Terugkoper van weleer is uw naam

Tevrezen

Psalm 11 : 10 vrees voor Jehovah

Deuteronomium 10 : 17 Want Jehovah, uw God God der goden en de Heer der Heren, de grote, sterke en vrees inboezemende God, die niemand partijdig bejegent noch steekpenningen aanneemt,

Te zoeken

Zefanja 2 : 3 zoekt Jehovah, al gij zachtmoedigen

Jesaja 55 : 6 Zoekt Jehovah terwijl Hij te vinden is

Toebedeler

Romeinen 12 : 3 mate van geloof die God hem heeft toebedeeld

Toebehoorder

Exodus 9 : 29 .. De donderslagen zullen ophouden en er zal geen hagel meer vallen, opdat gij moogt weten dat de aarde aan Jehovah toebehoort.

Toetser

1 Samuël 2 : 3 door hem worden daden getoetst

Spreuken 21 : 2 Jehovah toetst harten

Toevlucht

Psalm 91 : 2 Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Toren

Spreuken 18 : 10 naam van Jehovah is een sterke toren

Tot stand brenger

Troon

Psalm 45 : 6 God is uw troon tot onbepaalde tijd

Trooster

Jesaja 49 : 13 Jehovah heeft zijn volk getroost

Trouw

Klaagliederen 3 : 23 Uw trouw is groot.

Exodus 34 : 6-7

Uitnemendheid

Deuteronomium 33 : 26 God in zijn uitnemendheid

Uitzender

Galaten 4 : 4 tijdgrens gekomen, God Zijn zoon uitzendt

Vader

Psalm 2 : 7 ben ik uw vader geworden

Jesaja 64 : 8 Jehovah, gij zijt onze Vader

Mattheüs 6 : 8 Want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

2 Korinthiërs 1 : 3 God en Vader van onze Heer Jezus

Efezen 1:5 “Liefderijk had Hij ons bestemd zijn zonen te zijn door Jezus Christus, volgens het welbehagen van zijn wil,”

Efezen 1 : 17 “Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de Geest van wijsheid en openbaring, tot kennis van hem.”

Efezen 6:23 “Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer.”

1Petrus 1 : 3 “Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid de wedergeboorte geschonken heeft tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden;”

Vader van Christus

Christus Zoon van de Vader

“Ook weten wij dat de Zoon Gods gekomen is en ons het doorzicht gegeven heeft om den Waarachtige te kennen. En wij zijn in den Waarachtige, in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is de waarachtige God en het eeuwige leven.” (1Jo 5:20 LEI)

“Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.” (2Jo 1:3 NBV)

“Wie is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de zoon van God is? Deze is het die gekomen is door middel van wateer en bloed, Jezus Christus…” (1JO 5:5-6 NWV)

“Als er íemand de leugenaar is, dan wel wie loochent dat Jezus de Christus is; dát is de anti–christus, die de Vader loochent en de Zoon;” (1Jo 2:22 NB)

“Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen. {}” (Joh 8:19 NBG51)

“Nadat Jezus dit gezegd had, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: "Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig Uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent.” (Joh 17:1 BOEK)

“In onze gebeden voor u danken wij voortdurend God, den Vader van onzen Heer Jezus Christus,” (Col 1:3 LEI)

Jezus Zoon van God

“Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.” (Mr 1:1 NBV)

“ Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.” (1Jo 4:15 WV78)

“God vraagt van ons dat wij in Zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen.” (1Jo 3:23 BOEK)

“Wat we hebben gezien en gehoord, maken we ook u bekend, want we willen dat ook u met ons verbonden bent. En onze verbondenheid is een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.” (1Jo 1:3 GNB)

“63 Maar Jesus zweeg. Nu sprak de hogepriester tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij de Christus zijt, de Zoon van God. 64 Jesus zeide hem: Ge hebt het gezegd. Maar Ik zeg ú: Van nu af aan zult gij den Mensenzoon gezeten zien aan de rechterhand van de Kracht, en Hem zien komen op de wolken des hemels.” (Mt 26:63-64 CANIS)

“De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.” (Mt 27:54 NBG51) Gods Zoon (SVV/Palm/NBV/Leiden/Teleos/Voorhoeve)

“en schreeuwde het uit: Wat hebt Gij met ons te maken, Jesus, Zoon van den Allerhoogsten God? Ik bezweer U bij God, mij niet te gaan kwellen.” (Mr 5:7 CANIS)

“Toen nu al het volk zich liet dopen, en ook Jesus gedoopt was, ging eensklaps, terwijl Hij aan het bidden was, de hemel open, en daalde de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: Gij zijt mijn welbeminde Zoon; in U heb Ik welbehagen.” (Lu 3:21-22 CANIS)

“Als hij Jezus ziet valt hij met een schreeuw voor hem neer en met luider stem zegt hij: wat is er tussen mij en jou, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste?– ik smeek je: pijnig me niet!” (Lu 8:28 NB)

“Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek; maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam.” (Joh 20:30-31 TELOSNT)

“ En terstond predikte hij Jezus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is.” (Hnd 9:20 VoorhNT4)

“aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.” (Ro 1:4 NBV)

“Opdat gij eendrachtig, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus moogt verheerlijken.” (Ro 15:6 PALM)

“God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.” (1Co 1:9 NBG51)

“Dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die keer op keer barmhartig is, de God die in elke omstandigheid troost.” (2Co 1:3 GNB)

“Want Gods Zoon, Jezus Christus, die wij u verkondigd hebben dat wil zeggen ikzelf en ook Silvanus en Timoteüs was geen ja en nee tegelijk, maar bij hem is en blijft het ‘ja’.” (2Co 1:19 GNB)

“De God en Vader van de Heer Jezus, Hij die gezegend is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg.” (2Co 11:31 TELOSNT)

“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.” (Efe 1:3 NBG51)

“Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden.” (Heb 4:14 TELOSNT)

Veilig

Psalm 4 : 9 Want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Veilige hoogte

Psalm 59 : 17 God is mijn veilige hoogte

Verbinder

2 Korinthiërs 1:21 Hij die ons en u onverbrekelijk met Christus verbindt en ons zalft in God,

Verbond maker, verbond sluiter, verbond richter

Genesis 9 : 9 Ik richt mijn verbond op

Psalm 89 : 3 een verbond gesloten jegens David

Jeremia 31 : 31 Ik zal een nieuw verbond sluiten

Verborgene

Mattheus 6 : 6 uw Vader, die in het verborgene is

Verbrijzelaar

Romeinen 16 : 20 God zal Satan onder uw voeten verbrijzelen

Verdelger

Psalm 145 : 20 alle goddelozen zal Hij verdelgen

Verfoeier

Psalm 5 : 6 bedrog door Jehovah verfoeid

Deuteronomium 27 : 15 een beeld iets verfoeilijk voor Jehovah

Vergever

Micha 7 : 18 een God als gij, die dwaling vergeeft

Vergelding

Jesaja 35 : 4 God zal komen met vergelding

Jeremia 51 : 56 Jehovah is een God van vergelding

Vergunner

Hebreeuwen 6 :3 indien God het vergunt

Verheerlijker

Johannes 17 : 5 Vader, verheerlijk mij naast uzelf

Verheven

Psalm 46 : 11 Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.

Jesaja 2 : 11 Jehovah moet hoog verheven worden

Jesaja 57 :15 de Hoge en Verhevene, wiens Naam heilig is

Verhoger

1 Samuël 2 :7 Jehovah vernedert en verhoogt

Filippenzen 2 : 9 God hem tot een superieure positie verhoogde

Verlangen

Psalm 84 : 2 mijn ziel heeft vurig verlangen naar Jehovah

Verlener

Filippenzen 4 : 13 sterkte door hem die mij kracht verleent

Verlichter

2 Timotheus 1 : 7 verlichting bij de openbaring van de Heer

Verlosser

Psalm 43 : 5 Mijn Verlosser en mijn God.

Hosea 13 : 14 Uit Sjeool zal ik hen verlossen

Vermaner

Psalm 19 : 7 De vermaning van Jehovah is betrouwbaar

Psalm 129 : 129 Uw vermaningen zijn wonderbaar

Verneder

1 Samuël 2 :7 het is Jehovah die vernedert

Psalm 147 : 6 Hij vernedert de goddelozen

Vernietiger

Jakobus 4 : 12 hij die kan redden en vernietigen

Verordener

Handelingen 10 : 42 door God verordend tot rechter

Verpletter

Exodus 15 : 6 Uw rechterhand, o Jehovah, toont zich krachtig in vermogen, Uw rechterhand, o Jehovah, kan een vijand verpletteren.

Verschaffer

Galaten 3 : 5 Hij die u de geest verschaft

Verstand

Psalm 147 : 5 zijn verstand is onmetelijk

Spreuken 9 : 10 de kennis van de Allerheiligste is verstand

Verstrooier

Genesis 11 : 9 had Jehovah hen verstrooid

Jeremia 23 : 2 Gij zijt het die mijn schapen hebt verstrooid

Vertrouwen

Spreuken 3: : 5 vertrouwen op Jehovah met heel uw hart

Psalm 84 : 12 gelukkig die op u vertrouwen

Psalm 56 : 11 Op God vertrouwen gesteld

Spreuken Jehovah zal uw vertrouwen blijken te zijn

Verterend Vuur

Deuteronomium 4 : 24 Want Jehovah, uw God, is een verterend vuur, een God die exclusieve toewijding eist.

Hebreeuwen 12 : 29 onze God is een verterend vuur

Verwachte

Jesaja 8 : 17 ik wil Jehovah blijven verwachten

Verwekker

Deuteronomium 32 : 18 Rots die u verwekt

Jesaja 41 : 25 Ik heb iemand verwekt uit het noorden, en hij zal komen