Belgische Christadelphians

Geest

Het normaal menselijke te buiten gaande. Het niet aan de materie gebondene. Levenskrachten.De Ziel en het Onstoffelijke. 

Hier zullen wij dieper ingaan om het al of niet zijn van  geestelijke wezens, spoken of extra elementen in aardse of buitenaardse wezens. De redelijke, voelende en willende zelfstandigheid die al of niet gebonden is aan de materie.

eerst is er de geest van een mens, het denken van een persoon. De ziel is de levensadem of de kracht van het wezen. 

Ook zullen wij duidelijk maken als er over de Heilige Geest gaat dat het over de Kracht van God gaat en niet zo zeer over een persoon.

-_-_-

 

Definitie: Het Hebreeuwse woord roe'ach en het Griekse pneu'ma, welke woorden vaak met "geest" worden vertaald, hebben diverse betekenissen. Ze hebben alle betrekking op iets wat voor mensenogen onzichtbaar is, op een in beweging zijnde kracht. Het Hebreeuwse en het Griekse woord worden gebruikt met betrekking tot (1) wind, (2) de levenskracht die in aardse schepselen werkzaam is, (3) de aandrijvende kracht die uit iemands figuurlijke hart voortkomt en die hem ertoe beweegt om op een bepaalde manier te spreken en te handelen, (4) geïnspireerde uitingen die afkomstig zijn van een onzichtbare bron, (5) geesten en (6) Gods werkzame kracht. 

-_-_-_-


Geest, Spiritisme

A.      Wat de heilige geest is


Uit een vergelijking van bijbelteksten die betrekking hebben op de heilige geest blijkt dat mensen ermee "vervuld", 'gedoopt' en "gezalfd" kunnen worden (Luk. 1:41; Matth. 3:11; Hand. 10:38). Geen van deze uitdrukkingen zou passend zijn indien de heilige geest een persoon was.


Jezus noemde de heilige geest ook een "helper" (Grieks: pa·ra·kle'tos), en hij zei dat deze helper zou "leren", 'getuigenis afleggen', "spreken" en 'horen' (Joh. 14:16, 17, 26; 15:26; 16:13). Het is in de Schrift niet ongewoon om iets te personifiëren. Over wijsheid wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze "kinderen" heeft (Luk. 7:35). Zonde en dood worden als koningen aangeduid (Rom. 5:14, 21). Alhoewel in sommige teksten staat dat de heilige geest 'sprak', blijkt uit andere teksten duidelijk dat dit door bemiddeling van engelen of mensen gebeurde (Hand. 4:24, 25; 28:25; Matth. 10:19, 20; vergelijk Handelingen 20:23 met 21:10, 11). In 1 Johannes 5:6-8 wordt niet alleen gezegd dat de géést "getuigenis aflegt", maar ook "het water en het bloed". Geen van de in deze teksten genoemde uitdrukkingen bewijst dus op zich dat de heilige geest een persoon is.


Een correcte identificatie van wie of wat de heilige geest is, moet stroken met alle schriftplaatsen waarin naar die geest wordt verwezen. Vanuit dit standpunt bezien, is het logisch de gevolgtrekking te maken dat de heilige geest de werkzame kracht van God is. Het is geen persoon maar een sterke kracht die God van zichzelf doet uitgaan om zijn heilige wil te volbrengen. - Ps. 104:30; 2 Petr. 1:21; Hand. 4:31.

Gods werkzame kracht, geen persoon.  Han 2:2, 3, 33; Jo 14:17

Gebruikt bij schepping, inspiratie bijbel, enz.  Ge 1:2; Ez 11:5

Verwekt, zalft Christus’ lichaamsleden.  Jo 3:5-8; 2Kor 1:21, 22

Geeft Gods volk thans kracht en leiding.  Ga 5:16, 18

B.         Levenskracht geest genoemd

Levensbeginsel, onderhouden door ademhaling.  Jak 2:26; Job 27:3

Macht over levenskracht berust bij God.  Za 12:1; Pr 8:8

Levenskracht van mensen, dieren behoort God toe.  Pr 3:19-21

Geest aan God toevertrouwd met hoop op opstanding.  Lu 23:46

C.         Spiritisme moet worden geschuwd als demonenwerk

Gods Woord verbiedt het.  Jes 8:19, 20; Le 19:31; 20:6, 27

Waarzeggerij is demonisme; veroordeeld.  Han 16:16-18

Leidt tot vernietiging.  Ga 5:19-21; Opb 21:8; 22:15

Astrologie verboden.  De 18:10-12; Jer 10:2

Aanverwante lectuur:

Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #4 Georganiseerde wereld

Demonische invloeden en occultisme

Niets edel in het vlees dat tot zichzelf wordt gelaten

Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen

Bedenkingen Openstelling tot God

Is een Demon een op zijn eigen bestaande geest?

De genezing van de verlamde

Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest

De Bijbel onze Gids #9God, Jezus Christus en de Heilige Geest

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #3:14-25

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #4:26-33

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #10: 80-85

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #1 God de Vader

95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #2 De Geest

Verlichting door Gods Geest

Hij heeft de Pneuma, de Kracht van Hem gegeven

Kerkgroei en samengaan

De uitstraling van God en zijn pleitbezorger

Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest

Joodse interpretatie van Zoon van God

Hij heeft de Pneuma, de Kracht van Hem gegeven

Hoop zal niet worden beschaamd

Verlichting door Gods Geest

Geest van God geeft liefde, hoop en vrijheid

The radiance of God's glory and the counsellor

Christ begotten through the power of the Holy Spirit

If Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life

He has given us the Pneuma, the force, from Him

Not enlightened by God's Spirit

The Spirit of God imparts love,inspires hope, and gives liberty

Debate does not have to implement accepting other beliefs