Overlaar (Mol-centrum)

"ORDONNANTIE gemaeckt by de savelmeesters van Overlaer met advoy ende consent van de principaelste ingesetenen aldaer, raeckende de Schanse.

In den iersten alsoo hoochnoodich gevonden is tot defensie van den inlandsche oirloghe mits de distansie ende veyre gelegentheyt van de steden, onder de se dorpe te moeeken forten ende schansen waarinne de huyslieden hun in tyde van noode soude mogen retireren ende opdat aldaer goeden regel ende policye soude mogen gehouden worden,tot conservatie van een ieder persoon ende syne opgevluchte goederen, hebben tsamenderhant gemaect ende gesloten de se naervolgende poincten ende articelen:

 1. In den ierste: dat neymant op de se schanse en mach plaetse hebben oft coopen sonder dat hy heeft syne residentie ende wooninghe onder desen servele. te waere met generaal advoy ende consent van den geheelen savele ende dat het waer een alsulcken persoon die men vont niet te wesen ende proufijtelyke voor de voer schreven schanse.
 2. Item: soo yemant vertreckt vuyt den savel hebbende daer op de schans geene vaste huysinghe oft koye gemaect, verliest syne plaetse, maer soo hy daer op heeft gebout, mach synen leefdaghe lanck deselve gebruycken ende daernaer synen erffgenaemen by aldien zy wederom onder dit savel coemen woonen ende andersintz nyet mitz helpende deselve schanse onderhouden ende daertoe contribuerende gelyck andere van den savele, maer mogen wel vercoopen aan yemand ende aen degene die onder dit savel woonen maer nyet de plaetse aen andere.
 3. Item: soo wie compt te sterven: d'erffgenaemen verlieren hun onbebouwde plaetse maer mach één van de kinderen ende anders nyemant deselve plaetse behouden mitz gevende eens cen't voerschreven savel dry gulden of een halff ton biers ter optie van den saevelmeester mitz hy woont oft blyft woonen in't savel ende heeft altyt de prefentie dengenen die het vaderswoonhuys heeft beerft, ten ware het onder hun anders worde gecavelt ende geconditionneert.
 4. Item: soo eymant syn huysen oft koyen affkochte aen eymant buyten den savel woonende om op andere schanse geseth te worden mogen die van den savele denselve coop ende allen tgene daer inne cooper gehouden is.
 5. Item: degene die dobbel plaetsen hebben moeten in alle lasten dobbel contribueren ende met twee persoonen savelen, dan die met gespan eoemen sullen met hun gespan ende voerman volstaen al hebben sy dobbel oft meer plaetsen. De savelmeester mach compareren op't savel alst geboden is, sonder te wercken mitz houdende policye onder de werckluyden als casse avenant.
 6. Item: dat nyemant en sal moghen op de schanse vuur stoecken oft vier breng hen als in tyde van noode.
 7. Item: dat men sal maecken tot bewaernisse van deselve schansche een huysken om yemant van goeden name ende fame daerinne te mogen woonen om de schansche en de goederen gaede te slaen tot opbouwinge van welcke huyse een ider sal contribueren naer raet ende groote synder plaetsen soomen dat vuyt den savel nyet en can vinden.
 8. Item: dat men tot gelycken cost int tselve huys sal stellen een en oven,ende sal ider coemen backen in den selven oven gehouden wesende te geven aen den wachter voor 't gaede slaen van den vuer twee blancken eer hy 't vuer in den hoven oft d' meel in't huys mach brengen.
 9. Item: dat ider plaetseaen denselven wachter jaerlycx sal moeten geven dry stuyvers op prompte parate ende reele executie.
 10. Item: datten selve wachter gehouden sal wesen alle morgen de schansche te openen des versocht synde ende tsaevontz metter sonneonderganck te sluyten ende deselve altyt t' openen als noot is.
 11. Item: Dat den selven wachter gehouden issyn huysken te onderhouden van wanden ende dacke maer mach het vitsel halen op 't saevel.
 12. Item: datten selven wachter gehouden is te wercken voer aen de poort op dat hy sien can wie daer in ende vuyt gaet,in ende vuyt wordt gedragen.·
 13. Item: datten nyemant vanden savel en sal in tyde van legers onder deselve moge soetelen oft yet vercoopen op de schanse gevlucht synde oft eenighe soldaten daer op te brengen oft laeten coemen op pene van .....
 14. Item: wie 't goet,Beesten oft oock de meesters of Baracken wyst aen de soldaeten op de schanse coemende vragende naer hunne patroms oft hunne goederen verbeurt die ierste keere ..... ende voer de twieden keer het dobbel ende voer den derden keere syn plaetse ende dobbelen pene.
 15. Item: neymant en mag met keyren oft wagen, beesten oft ander getuygh de straten besetten in tyde van vluchtinge,maer moeten die alsdan los ende vry syn,ende wie contraire dede sal t'elcken verbeuren .....
 16. Item: wie bevonden wort d'een den anderen iet te nemen oft te stelen oft oock yet van plaetse van yemande yet te draghen onder pretext van leeninghe, sonder kennisse van den eygenaer oft twee van den gebueren verbeurt syne plaetse ende blyft gebannen van de schanse laetende voerts de correctie aen den officier.
 17. Item: Geboden synde te wercken op seeker ure ende met seeker gespan of geweer, wie een quartier compt naer den clockslach verbeurt .... x st.
 18. Item: soo wie den savelmeester nyet aen en staet op dwerck coemende can heyschen eenen sterckeren sal moeten comen, valt in pene.
 19. Item: wie den servelmeester quolyck toespreekt oft injurieert 'syn in't calengieren oft andersintz sal t'elckens verbeuren .... x st.
 20. Item: soo yemant gecalengiert synde nyet en betaelde sal denselven datelyck synen pene moeten opleggen andersintz sal daervoer geexecuteert worden,ende sal de pene d'executie dryvende hebbe voer syn moitte 2 st. ende daervoer oock denselve pene goetdoen.
 21. Item: wie eenighe ingangen maect in de veste om water te scheppen oft beesten te drencken verbeurt t'elcken .... st. ende moet op synen cost ende last 'tselve gat wederom opmaecken.
 22. Item: nyemant en vermach over de vesten te gaen oft dimmen oft eenich goet van achter aff worpen over de veste op pene van ...
 23. Item: nyemant en vermach in de voorschreven vesten roiten vlas oft kemp,noch hout op verbuerte vnn't goet, maer sal gelaten ende verhuert wordden voer een vry viswaeter tot profyt van den savel.
 24. Item: soo wie in den vooschreven vesten bevonden wordt te vissen, dese nyet gehuert hebbende sal verbeuren thien gulden ende tot dien steen tot correctie van den officier als een vischdieff.
 25. Item: nyemant en vermach eenich graen te wassen in de vesten ten ware in tyde van noot op pene van ...
 26. Item: wie bevonden wort eenich hout aH te houden dat op de wallen geplant is die sal verbeuren 6 guld. ende tot dyen moeten opleggen ende betalen de dubbel werde van den hout ende noch staen ter correctie van den officier.
 27. Item: zoo doer yemantz quade toesicht aen huysinghe van yemanden aen den gemeynen puth, brugge oft ketens iet wordden gebrocken sal alsulcken delinquant tselve synen cost moet opmaecken.
 28. Item: nyemant en sal moghen eenighe vuyle stinckende putten te maecken, vuyle handwercken daer op' escerceren ende die alreede daerop gemaect syn sullen moeten gestopt ende vuytgebrocken worden.

Het reglement handelt in nummer 14 over barakken, en is toepasselijk op een meer westelijk huizengroep aan de Corbiestraat. Deze barakken dienen geenszins te worden aanzien als de gebouwen binnen de omwalling daar de tekst deze aanduidt als huizing, kooi of plaats. Deze barakken dient men eerder te zien als de plaatsen, nabij de schans, van waaruit de burgerwacht de omgeving afspiedde.