Zepperen (d'Oye)

Zepperen, motte op d'Oye

Volgens een mondelinge mededeling van de heer K. Stevaux van Brustem zou hier een grote motheuvel, beplant met bomen, aan de noordkant van het huidige klooster gestaan hebben. Een gedeelte van de ringgracht moet nog

lang open gelegen hebben. Zoals op meerdere plaatsen was ook hier de oude torenfundering omgebouwd geworden tot ijskelder. In het begin van deze eeuw werd de heuvel geslecht.

Of volgens de Remacluskring:

De Mot, dat zijn nu enkele boomgaarden met grachten vol riet en knotwilgen, eigendom van het kerkfabriek. Naar verluidt lagen er vroeger steenblokken in de gracht en werden in 1906 funderingen van een haard en een stenen pijp aangetroffen. De versterking lag halfweg tussen kerk en begaardenklooster. Een zeker Jan Gorren, in 1425 schenker van de bouwgrond van dit klooster en later ook pastoor, was eigenaar van dit goed. In de 16de eeuw heette het in de archieven ...Jan Gorren gerven goet ghenaempt die Mot..., en in 1785 ...een stuck ackerland genaemt de mot omcingelt met eenen vijvergraght... De overlevering wil dat op deze plek de hoeve van Aert Mertens door de Spanjaarden in 1580 werd verwoest.

Door constante troepenverplaatsingen in oorlogstijd was het platteland kwetsbaar voor plunderingen. Willem van Oranje's troepen plunderden het dorp en het begaardenklooster in 1568, terwijl de Spaanse troepen, in garnizoen te Zoutleeuw, ook regelmatig op rooftocht kwamen. Zepperen was een eilandje van een Maastrichtse kapittelkerk in het Lonerland. De militaire beschermers zoals de heren van Brustem lieten het dorp nogal eens aan zijn lot over en de dorpen probeerden hun veiligheid dan maar af te kopen door aan diverse partijen 'protectiepenningen' te betalen.

Of volgens Willem Driesen uit Zepperen:

De Motte op d’Oye in Zepperen lijkt toch wel een ijskelder uit het midden van de 19de eeuw geweest te zijn, gebouwd door Charles de Pitteurs-Hiegaerts, die toen zijn kasteel (voormalig begaardenklooster) uitrustte met alle comfort voor een gentleman farmer zoals neerhof en ijskelder.

- A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, pag. 79, 1970.

- Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.

- Remacluskring Zepperen