Innkalling til Årsmøte 17.03.2019 kl. 20:00

Publiseringsdato: 17.mar.2019 11:05:47

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 17.03.2019 kl. 20:00 på skype.

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmeldingen

4. Godkjenne regnskap og revis1onsberetning

5. Innkomne forslag og saker

-Antall medlemmer i IECU

-Videre aktivitet i NEK

6. Budsjett for 2019

7. Fastsette kontingent

8. Valg: Valgkomiteens forslag

9. Eventuelt


Styret

11. 03. 2019