Nyt på siden

24. august 2019

Ny Møn Kommune i 1968

I 1968 blev Bogø Kommune nedlagt og Møn Kommune oprettet. Her er den nyvalgte kommunalbestyrelse.

14. august 2019

Bogøs matroser i 1801

En liste over de mange indrullerede matroser på Bogø ved folketællingen i 1801. Flertallet boede i Gammelby. En stikprøve i folketællingerne samme år for Kalvehave og Fanefjord sogne viser praktisk taget ingen indrullerede dér, men derimod landsoldater.

18. juli 2019

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

13. juli 2019

Den øverste chef for Bogøs skove

Conrad Reventlow (1644-1708), gehejmeråd og overjægermester fra 1681 til 1699. Som overjægermester var han øverste chef for kronens skove og vildtbaner og dermed også for skovene på Bogø.


30. juni 2019

Roearbejde på Bogø

Udateret foto, men vel fra perioden 1915-20.

30. juni 2019

Brugskunst på Hovedgaden

Fra 1972 til 1976 havde Alice Caspersen en forretning med brugskunst på Bogø Hovedgade 118.


18. juni 2019

Hvem boede på Bogø Hovedgade 58?

Lidt om de første beboere.


13. juni 2019

Sandager Jeppesen på Møllegården

Gitte og Eskild Jørgensen fra Stæhrgården hjalp Sandager Jeppesens med Møllegården. Her Eskild Jørgensen og Sandager Jeppesen.


13. juni 2019

Nu er der navne på konfirmandbilledet fra 1960


11. juni 2019

Fæstebønder pløjer og sår i 1600-tallet

Fra titelbladet til firebindsværket Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed


9. juni 2019

Gårdmaleri af Tuborgdepotet

Fra 1908 var der landbrug, vognmandsforretning og øldepot på gården, Bogø Hovedgade 28.


8. juni 2019

Bogøs amtmand 1672-1681

Cornelius Lerche på et maleri fra 1662 af den spanske maler José Antolínez. Det stammer fra slutningen af Lerches ambassadørtid i Madrid.

6. juni 2019

Kirsten Hansens barndomserindringer

Østmøn i 1930'erne og 1940'erne set gennem et barns øjne. Kirsten, der var gift med dykker Jensenius Hansen, Bogø, nedskrev sine barndomsindtryk på opfordring, da hendes barnebarn Daniel i 1994 arbejdede med et erindringstema i skolen.


5. juni 2019

Asfaltering i Østerskov

I midten af 1960'erne lagde vejmand Poul Nielsen for sidste gang asfalt gennem Østerskov. Sønnen Ove Nielsen fotograferede.

4. juni 2019

Ærkebiskop Hans Svane fik Bogø i pant

Fra 1659 til 1661 gav kongen Hans Svane Bogø i pant. Se nærmere på BOGØS HISTORIE.


29. maj 2019

Jordebog over Bogø og Møn fra 1697

Vi har forleden scannet godt 50 sider af jordebogen i Rigsarkivet. De over 50 MB kan downloades fra vores webside. Her kan man læse, at skovfogeden for Vesterskov og Østerskov hed Hans Rasmussen Klog. Ved de såkaldte husmænd er erhvervet angivet. Derved udgør jordebogen også en tidlig erhvervsstatistik for Bogø. F.eks. er der ni vævere på øen i 1697.

27. maj 2019

Bogø-sømænd omkom i 1897

Den tremastede bark WATERQUEEN af København forliste i 1897. Kaptajn Rasmus Hartvig Dreijer af Bogø, letmatros Peter Mortensen af Hasle, ungmand Christian Hansen af Bogø og matros Heinrich Bargmann af Oldenburg omkom alle ved forliset. Se nærmere på BOGØS HISTORIE.


26. maj 2019

Landbrugets tidlige historie er nyskrevet

En ny, kort gennemgang af fæstevæsen og hoveri på Bogø

17. maj 2019

Centraladministrationens udvisning i 1754

af brænde, hjultømmer og gærdemateriale fra skovene til hver enkelt husstand på Bogø.


17. maj 2019

Den nye udgave af BOGØS HISTORIE

2018-udgaven kan købes i Bogø Brugs eller bestilles i foreningen. Den indeholder artikler om en kendt grønlandsskipper, en "mordbrænderske", engelske soldater på Farø i 1807, en spanienskæmper, Bogø Mølle i tre forskellige udgaver, historiske interiørbilleder fra Bogø, den unge Henrik Pontoppidans besøg på Bogø og Farø i 1872, en ærkekøbenhavnsk skolelærers oplevelser på Bogø Kostskole 1934-42, et bankrøveri lige til at grine af, Bogøs sognefogeder, samt interviews med Bogø-borgere.

9. maj 2019

I 1717 søgte fæstebønderne på Bogø kongen om lov til at få bygget en mølle


29. april 2019

Foreningsaktiviteter maj 2019-marts 2020


29. april 2019

Konfirmanderne fra 1958


19. april 2019

Tonnage - samlet drægtighed - 1824

Udvalgte tolddistrikter i den danske stat (hvori Slesvig og Holsten)

18. april 2019

Tonnagen i havnene omkring Bogø i 1824

(Stege, Stubbekøbing, Vordingborg) var temmelig lille, når man sammenligner med Flensborg, Sønderborg, Åbenrå, Marstal og Ærøskøbing. En commercelæst kan sættes til ca. 2,6 tons.

Fra "Tabeller til den statistiske Udsigt over den Danske Stat i Begyndelsen af Aaret 1825".


11. april 2019

En anekdote om Christen Berg

Navigationslærer Antoni Landt har fortalt den.

10. april 2019

Auktionen over krongodset og Bogøs løskøb

I denne form blev det første gang bekendtgjort, at kongen ville sælge krongodset på bl.a. Møn og Bogø: "Placat angaaende Auctions Holdelse over endeel forbeholden Kongelig Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begreben Nyeords Øe, item paa Baagöe, Masnedöe, Fauröe, Færöe [dvs. Tærø] og Langöe, ...". Udstedt af Rentekammeret, den 4. april 1769.

9. april 2019

Bogø Menighedsråd 1934 med portrætter


Fortegnelsen er dog ufuldstændig. Forstander Hans B. Kragh var også medlem.


5. april 2019

Søkablet fra Møn til Skt. Petersborg

Når Møn, Falster og Bogø (1872) så tidligt fik telegraf, hang det måske sammen med, at en af de vigtigste internationale forbindelser, den til Rusland, Kina og Japan, blev ført via Møn, nærmere betegnet et kabelhus på stranden ved Pomlerende, ved Liselund, hvorfra søkablet blev ført via Dueodde til Letland og videre til Skt. Petersborg. Søkablet var klar til drift i 1865, og den transsibiriske forbindelse blev officielt åbnet i 1872.

30. marts 2019

Smedestræde 16 - næsten nyopført

Volmer Karstensen kaldte sit smede- og maskinværksted VOKA.

28. marts 2019

Volmer Karstensen i Smedestræde 16

Volmer Karstensen kaldte sit smede- og maskinværksted VOKA. Han flyttede til Bogø i 1943 og opførte værkstedet med beboelse på 1. sal. Han var født i St. Damme på Vestmøn i 1910 som søn af barber Kristian Karstensen og modehandlerske (senere telefoncentralbestyrer) Marie Karstensen. I midten står datteren Lene.

Leif Nowicki er den tredje ejer på stedet.

19. marts 2019

Kongelige resolutioner om Bogø 1660-1719

En moderne fortegnelse over Rentekammerets kongelige resolutioner 1660-1719 i 12 store foliobind. Fortegnelsen er forsynet med navne- og stedregister, og derfor kan man let finde de resolutioner, der har med Bogø at gøre. Alle 12 bind er scannet og findes på ArkivalierOnline.

18. marts 2019

Ny side om løskøbelsesjubilæerne

Vi har samlet materiale fra 1944 og 1969 om jubilæumsfestlighederne. Bl.a. er der en billedsløjfe med 15 billeder fra 1944. Den kan downloades og egner sig til fremvisning. I 1969 var der 253 tilmeldinger til spisning og bal i forsamlingshuset.

15. marts 2019

Nydeligt kort over Farø

Opmålt af C.C. Gercken i 1772.

14. marts 2019

Nu er Bogøs historie på gaden

Vi kører en stak hen i Brugsen i dag, så også ikke-medlemmer af foreningen kan få glæde af den.

De medlemmer, der ikke fik deres frieksemplar ved generalforsamlingen, kan forvente at få deres eksemplar bragt eller tilsendt i begyndelsen af april måned.

Indholdsfortegnelsen er her.

9. marts 2019

Billedsløjfe om færgefart 1904-1959

Mange billeder fra bygningen af Ida hos Vennike i Stege.

4. marts 2019

Bybrønden i Nyby

Foreløbig kender vi placeringen af fire af de oprindelige fællesbrønde på Bogø. Måske var der flere.

3. marts 2019

Sommerhusene anno 1974

Set fra kostskolens have. Landmålerne er ved at måle op til byggeriet af kostafdelingen Paw.

1. marts 2019

Smede-Aage

Aage Drejer, Smede-Aage, f. 11. maj 1903, med naboen Ernst i smedehuset. Borddugen var altid praktisk nok aviser. I sin ungdom emigrerede Aage til Argentina, men vendte senere tilbage til Bogø.

22. februar 2019

Kirken med to store kakkelovne

Her er svaret, hvis man har spurgt sig selv, om menigheden sad og frøs i kirken om vinteren.

15. februar 2019

Slagter Basnæs på Lollikegård


13. februar 2019

Spilckers liste

I Spilckers bog fra 1946 er der beskrivelser af ca. 70 gårde på Bogø. Med medlemmernes hjælp har vi fået sat adresser på dem allesammen og sat dem op i en liste i adresseorden. På vores webside kan man rulle i listen og afprøve nogle af de mange links, der fører videre til beskrivelser og luftfotos af de enkelte gårde. I bunden af listen er der også nogle af de gårde, som Spilcker ikke havde med i sine beskrivelser. Listen er opstillet alfabetisk efter vejnavne.

29. januar 2019

Ny fortolkning af kalkmaleri

Sissel F. Plathe, Nationalmuseets ikonograf, har lige leveret en ny fortolkning. Billedet forestiller Sankt Kristoffers hånd, der holder om hans vandringsstav, som skød frisk løv, mens han bar Kristusbarnet over floden. Kalkmaleri i Bogø Kirke. Formentlig et værk fra Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520). Findes på nordvæggen i loftsrummet over hovedskibets hvælv. Til højre ved tømmeret ses resterne af en glorie.

28. januar 2019

Harald Biering

Sognepræst på Bogø. Fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling.


24. januar 2019

Nicolai Edinger Balle Clausen

1801-65. Sognepræst på Bogø 1844-57 .

Foto: Julius Wulff, København. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

23. januar 2019

Hans Andreas Wiborg

I Det Kgl. Biblioteks billedsamling er der fundet et foto af sognepræsten på Bogø fra 1857 til 1873.


18. januar 2019

Så blev der fundet et billede af det lave tårn

Vi har savnet et billede af, hvordan Bogø Kirke så ud, før tårnet i 1868 blev forhøjet med 10 alen, godt 6 meter. Nu er det fundet i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Forsamlingshuset 1956

17. januar 2019

Hundredevis af nye afdansningsfotos

102 fra 1956. Vi har fået en samling billeder fra fotograf Erhardt Christiansens arkiv. De er scannet fra negativer i Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Omfattet af de nyfremkomne fotografier er årene 1956-1957-1958-1959. Det sidste år desværre i dårlig kvalitet.

7. januar 2019

Købmand Tjørneby og fru Karla

Fra Frida Grønbech har vi fået dette billede af den navigatøruddannede købmand og fru Karla, altid kaldt "Musse".


Bomærker i et dokument fra 1652. 12 bønder fra Sortsø skriver under med deres skarpkantede kruseduller. De var selvsagt analfabeter.

30. december 2018

Karmærker er ikke noget særligt for Bogø

siden om karmærker er der nu placeret et udklip fra Falsters Nørre Herreds tingbog, hvor 12 bønder fra Sortsø skriver under med deres bomærker.

22. december 2018

Christian 5.s matrikel for Bogø

Markbogen for Bogø i Christian 5.s matrikel er på ca. 700 sider. Markbøgerne stammer fra 1681-83. Ifølge protokollens side 1 har Bogo By tre marker. Den første kaldes Nye Mark, den anden Møllehøjs Mark og den tredje Sønder Mark.

20. december 2018

Lægen og præsten oppe at køre

En anekdote, sikkert fra 1910'erne, om Nis Linnet og Harald Biering.

SPILCKER III, Bogøs gårde.pdf

18. december 2018

16 sider om Bogøs gårde kan downloades

I 1946 udgav Spilcker et trebindsværk om gårde på Lolland-Falster. I bind 3 er der 16 sider om Bogø. De kan ses og downloades her. Ved mange af beskrivelserne er der et billede.

Den 6. februar 2019, kl. 14-16, holder vi et lille møde i Sognegården. Ved fælles hjælp forsøger vi at identificere de gårde i Spilckers oversigt, hvor man kan være i tvivl om beliggenhed og navn.

14. december 2018

"Bogø i 200 år" kan downloades

Publikationen er på 55 sider. Den blev udgivet i 1969 under redaktion af Karl Jakobsen, Kargaard Svan og Jørgen Damsbo-Andersen.

Flemming Olsen har stillet en scannet, søgbar version af publikationen til rådighed for Bogø Lokalhistoriske Forening.

10. december 2018

Da svenskerne kom til Bogø

Sådan nogenlunde kan det have set ud, da den svenske hær kom ridende over isen fra Stubbekøbing den 11. februar 1658. Erik Dahlbergh tegnede den lignende overgang fra Langeland til Lolland et par dage før, den 7. februar 1658.

18. november 2018

Bogø Navigationsskole blev oprettet i 1866

Her ses den på et foto fra engang mellem 1867 og 1884.