Nyt på siden

30. januar 2020

Skomager Frederik Schmidt

Et familiealbum med udløbere fra familiens hjem i Bogø Hovedgade 58. Her er familien samlet til Anna og Frederik Schmidts diamantbryllup i 1942.


14. januar 2020

I sit store værk om Møn skrev pastor Paludan i Fanefjord nogle besindige, velovervejede ord om bøndernes forlystelser.

11. januar 2020

Om børneskovturen i 1890'erne

Skibsfører H.P. Nielsen voksede op på Ålborggården. Han fortæller i sine barndomserindringer fra 1890'erne om at gøre gymnastik i træsko (især hop på stedet) og om den årlige børneskovtur (med bagerne Olsen og Gottliebs fristende boder i skoven). H.P. Nielsen skrev sine erindringer i 1958-60.


10. januar 2020

Isbåde ved Skåningebro

Et kvarters video.

8. januar 2020

Se Bogø Mølle dreje rundt i 1938

Der findes ikke mange filmstumper, hvor både møllevinger og vindrose drejer rundt, men her er en af dem.


6. januar 2020

Her taler vi fremtid og ikke historie

Foreningen viser i nærmeste fremtid Olsen Banden - den første af slagsen fra 1968 - med bjergtagende scener fra Bogø.

6. januar 2020

Fra et klasseværelse på Rytterskolen 1938

Der findes mange udendørsfotos fra skolen, men de måske eneste billeder fra Rytterskolens klasseværelser er dem, der kan klippes ud som stillbilleder af en kortfilm fra 1938 fra Bogø om en flok piger og drenge, der sparer sammen til en Københavnertur.


25. december 2019

Den store mekaniseringsbølge 1947-1960

Annonce fra Damsholte for en Ferguson. Se mekaniseringens resultater på Bogø. Den animalske trækkraft åd en stor del af produktionen op. Om traktoren hed det: "Den æder kun, når den arbejder".

15. december 2019

Dødeligheden blandt de 0-9 årige

Mia Gerdrup har indtastet oplysninger om, hvor mange børn, der døde på Bogø i årene 1850-1899, og hvad de døde af. Vi har sammenlignet med de landsdækkende gennemsnit i et par diagrammer.

9. december 2019

Selveje til bøndergårde omkring 1500

Skemaet viser selvjets fordeling i Danmark og Sverige.

5. december 2019

Mølleejer Erich Dan, Bogø

Var en af dem, der i 1870'erne arbejdede for en inddæmning og tørlægning af Letten og Fanefjord Kirkenor.

16. november 2019

Præstens klage over nytårsuroligheder 1826

Pastor Rafn klagede i 1826 over matrosernes nytårsskyderi. Også fastelavnsskikkene fordømte han.

11. november 2019

Afskedsgave til lærer Niels Petersen og frue

Flødekande og sukkerskål i sølv som afskedsgave til lærer Niels Petersen og hans kone Julie Wehberg Petersen i anledning af, at de forlod deres stilling i S. Nissum for at tiltræde embedet som førstelærerpar på Bogø. Inskriptionen på kanden lyder: "N.P., J.P. Minde fra Beboerne. S. Nissum 1875". På sukkerskålen står: "N.P., J.P. Minde fra Ungdommen. S. Nissum 1875".

10. november 2019

Bogø Skole på udflugt til Møn i 1958

Vi har sat navne på alle deltagerne.

1. november 2019

Landbruget før udskiftningen omkr. 1800

Fordelingen af jorden mellem de enkelte gårde i landsbyen var en indviklet affære i det trevangsbrug, som blev praktiseret gennem århundreder i det meste af Østdanmark. Vi har lidt om det her. Svend Aage Christensen har også en smule om systemet på ss. 52-55 i den nye bog 'Da Bogø blev moderne'.

14. oktober 2019

Vesterskov i midten af 1700-tallet

Dette er formentlig det sidste billede, vi har af Bogø Vesterskov før fældningen i 1769.

13. oktober 2019

Post, telegraf og telefon på Bogø fra 1861

En tidslinje med nogle træk af kommunikationsmidlernes udvikling i perioden 1861-2004.

12. oktober 2019

Ringspil på Navigationsskolen i 1884

Dette interessante billede af syv elever - alle fra Dragør - udmærker sig ved sin ælde og ved at vise en anden side af livet end de kendte eksamensfotos.

1. oktober 2019

Pendling

Bogøs historie er også samtidshistorie; ikke kun fæstebønder og polarfart, og den omfattende pendling til og fra Bogø hver eneste dag er et rigtigt samtidshistorisk fænomen. Det er først for alvor kommet i gang siden 1985, da Farøbroerne blev bygget.

24. september 2019

Skovfogedparret Ladefoged

Dette vidunderlige billede af skovfogedparret Ella og Johannes Ladefoged har vi modtaget fra Kjeld Ladefogeds datter Liselotte Aasberg. Johannes Ladefoged var gennem mange år, fra 1917 til 1962, en engageret skovfoged på Bogø.

20. september 2019

Ny bog om Bogøs historie

På lokalrådets opfordring har den lokalhistoriske forening udgivet en jubilæumsbog med titlen ”Da Bogø blev moderne – 1769-2019”. Den er på 140 sider og blev præsenteret i Skovpavillonen på selve jubilæumsdagen den 20. september 2019 af forfatteren, Svend Aage Christensen. Bogen vil blive husstandsomdelt på Bogø ved Lokalrådets foranstaltning.

Se indholdet her.

Læs også om løskøbelsesjubilæerne i 1944 og 1969.


18. september 2019

En af Idas forgængere

Dampbåden S/S Bogø sejlede på ruten Bogø (Lindebroen) – Møn (Grønsund Færgebro) – Falster (Stubbekøbing) fra 1897 til 1917. Den var bygget på Slotsværft R. Holtz i Harburg ved Hamborg. Se færgen her.

14. september 2019

1656: Kort over Bogø, Møn og Nordfalster

Laurembergs skønne kort blev trykt hos Johannes Janssonius i Amsterdam. Det findes på Det Kgl. Bibliotek.

5. september 2019

Bogø bylov af 1783 og dyrkningsfællesskabet

Kortet viser en dansk landsby før udskiftningen med de enkelte gårdes mange smalle agerstriber, fordelt på landsbyens tre hovedmarker. Undertiden kunne det være svært for karle og drenge at finde deres husbonds agre i dette virvar.

29. august 2019

Læge Kristian Linnets biografi


18. juli 2019

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

13. juli 2019

Den øverste chef for Bogøs skove

Conrad Reventlow (1644-1708), gehejmeråd og overjægermester fra 1681 til 1699. Som overjægermester var han øverste chef for kronens skove og vildtbaner og dermed også for skovene på Bogø.


30. juni 2019

Roearbejde på Bogø

Udateret foto, men vel fra perioden 1915-20.

30. juni 2019

Brugskunst på Hovedgaden

Fra 1972 til 1976 havde Alice Caspersen en forretning med brugskunst på Bogø Hovedgade 118.


18. juni 2019

Hvem boede på Bogø Hovedgade 58?

Lidt om de første beboere.


11. juni 2019

Fæstebønder pløjer og sår i 1600-tallet

Her sker det med den sjællandske krog (ard), ikke med hjulplov. Fra titelbladet til firebindsværket Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed


6. juni 2019

Kirsten Hansens barndomserindringer

Østmøn i 1930'erne og 1940'erne set gennem et barns øjne. Kirsten, der var gift med dykker Jensenius Hansen, Bogø, nedskrev sine barndomsindtryk på opfordring, da hendes barnebarn Daniel i 1994 arbejdede med et erindringstema i skolen.


5. juni 2019

Asfaltering i Østerskov

I midten af 1960'erne lagde vejmand Poul Nielsen for sidste gang asfalt gennem Østerskov. Sønnen Ove Nielsen fotograferede.

4. juni 2019

Ærkebiskop Hans Svane fik Bogø i pant

Fra 1659 til 1661 gav kongen Hans Svane Bogø i pant. Se nærmere på BOGØS HISTORIE.


29. maj 2019

Jordebog over Bogø og Møn fra 1697

Vi har forleden scannet godt 50 sider af jordebogen i Rigsarkivet. De over 50 MB kan downloades fra vores webside. Her kan man læse, at skovfogeden for Vesterskov og Østerskov hed Hans Rasmussen Klog. Ved de såkaldte husmænd er erhvervet angivet. Derved udgør jordebogen også en tidlig erhvervsstatistik for Bogø. F.eks. er der ni vævere på øen i 1697.

17. maj 2019

Centraladministrationens udvisning i 1754

af brænde, hjultømmer og gærdemateriale fra skovene til hver enkelt husstand på Bogø.


17. maj 2019

Den nye udgave af BOGØS HISTORIE

2018-udgaven kan købes i Bogø Brugs eller bestilles i foreningen. Den indeholder artikler om en kendt grønlandsskipper, en "mordbrænderske", engelske soldater på Farø i 1807, en spanienskæmper, Bogø Mølle i tre forskellige udgaver, historiske interiørbilleder fra Bogø, den unge Henrik Pontoppidans besøg på Bogø og Farø i 1872, en ærkekøbenhavnsk skolelærers oplevelser på Bogø Kostskole 1934-42, et bankrøveri lige til at grine af, Bogøs sognefogeder, samt interviews med Bogø-borgere.

9. maj 2019

I 1717 søgte fæstebønderne på Bogø kongen om lov til at få bygget en mølle


10. april 2019

Auktionen over krongodset og Bogøs løskøb

I denne form blev det første gang bekendtgjort, at kongen ville sælge krongodset på bl.a. Møn og Bogø: "Placat angaaende Auctions Holdelse over endeel forbeholden Kongelig Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begreben Nyeords Øe, item paa Baagöe, Masnedöe, Fauröe, Færöe [dvs. Tærø] og Langöe, ...". Udstedt af Rentekammeret, den 4. april 1769.

18. marts 2019

Ny side om løskøbelsesjubilæerne

Vi har samlet materiale fra 1944 og 1969 om jubilæumsfestlighederne. Bl.a. er der en billedsløjfe med 15 billeder fra 1944. Den kan downloades og egner sig til fremvisning. I 1969 var der 253 tilmeldinger til spisning og bal i forsamlingshuset.

15. marts 2019

Nydeligt kort over Farø

Opmålt af C.C. Gercken i 1772.

1. marts 2019

Smede-Aage

Aage Drejer, Smede-Aage, f. 11. maj 1903, med naboen Ernst i smedehuset. Borddugen var altid praktisk nok aviser. I sin ungdom emigrerede Aage til Argentina, men vendte senere tilbage til Bogø.

22. februar 2019

Kirken med to store kakkelovne

Her er svaret, hvis man har spurgt sig selv, om menigheden sad og frøs i kirken om vinteren.

15. februar 2019

Slagter Basnæs på Lollikegård


13. februar 2019

Spilckers liste

I Spilckers bog fra 1946 er der beskrivelser af ca. 70 gårde på Bogø. Med medlemmernes hjælp har vi fået sat adresser på dem allesammen og sat dem op i en liste i adresseorden. På vores webside kan man rulle i listen og afprøve nogle af de mange links, der fører videre til beskrivelser og luftfotos af de enkelte gårde. I bunden af listen er der også nogle af de gårde, som Spilcker ikke havde med i sine beskrivelser. Listen er opstillet alfabetisk efter vejnavne.

18. januar 2019

Så blev der fundet et billede af det lave tårn

Vi har savnet et billede af, hvordan Bogø Kirke så ud, før tårnet i 1868 blev forhøjet med 10 alen, godt 6 meter. Nu er det fundet i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Forsamlingshuset 1956

17. januar 2019

Hundredevis af nye afdansningsfotos

102 fra 1956. Vi har fået en samling billeder fra fotograf Erhardt Christiansens arkiv. De er scannet fra negativer i Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Omfattet af de nyfremkomne fotografier er årene 1956-1957-1958-1959. Det sidste år desværre i dårlig kvalitet.

Bomærker i et dokument fra 1652. 12 bønder fra Sortsø skriver under med deres skarpkantede kruseduller. De var selvsagt analfabeter.

30. december 2018

Karmærker er ikke noget særligt for Bogø

siden om karmærker er der nu placeret et udklip fra Falsters Nørre Herreds tingbog, hvor 12 bønder fra Sortsø skriver under med deres bomærker.

22. december 2018

Christian 5.s matrikel for Bogø

Markbogen for Bogø i Christian 5.s matrikel er på ca. 700 sider. Markbøgerne stammer fra 1681-83. Ifølge protokollens side 1 har Bogo By tre marker. Den første kaldes Nye Mark, den anden Møllehøjs Mark og den tredje Sønder Mark.

20. december 2018

Lægen og præsten oppe at køre

En anekdote, sikkert fra 1910'erne, om Nis Linnet og Harald Biering.

18. november 2018

Bogø Navigationsskole blev oprettet i 1866

Her ses den på et foto fra engang mellem 1867 og 1884.


20. oktober 2019

Grønsund (ex Gammelør) i Bogø Havn i 1991

Bygget i Nykøbing Mors i 1967. Sejlede på Bogø-Stubbekøbing 1979-1995. På kajen ses åledrivkvasen Karen, som i 1995 forlod Bogø for at vende tilbage i 2015.