Kongelige resolutioner

1660-1719

Rentekammerets kongelige resolutioner 1660-1719 er en i Rigsarkivet udarbejdet fortegnelse i 12 store foliobind. Fortegnelsen er forsynet med navne- og stedregister, og derfor kan man let finde de resolutioner, der har med Bogø at gøre. Alle 12 bind er scannet og findes på ArkivalierOnline. I noteringen af den enkelte resolution er i nederste højre hjørne angivet et løbenummer. Efter disse løbenumre er fortegnelserne ordnet.

Følgende løbenumre vedrører Bogø: 5909, 7982, 16623, 17024, 17582, 20450, 23100, 23275-23278, 23280-23283, 23484, 23864, 24067.

Farø omtales i nr. 24481.

Resolutioner fra 1717-1718 viser, at det var under overvejelse at gøre Møn og Bogø til ryttergods, men at det blev opgivet. Andre resolutioner fra samme tidsrum viser, at lange og tunge ægtkørsler (pligtkørsler) gik hårdt ud over bøndernes vogne. Vi er dog i vidt omfang henvist til at gætte os frem til, hvad ægtkørslen på Bogø nærmere bestod i.

I oversigten mangler dog forordningen af 8. december 1696 med titlen "Privilegier for Stege Byes, samt Møens Lands og Baagøes Indbyggere (til sammes Tiltagelse og Fremvext i Næring og Brug, 8. Dec 1696".

Opslag i navne- og stedregisteret vedrørende Bogø. Person- og stedregisteret findes i et særskilt bind 13.

Resolution af 1718 om vejrmølle på Bogø

En moderne fortegnelse over Rentekammerets kongelige resolutioner 1660-1719 i 12 store foliobind. Fortegnelsen er forsynet med navne- og stedregister, og derfor kan man let finde de resolutioner, der har med Bogø at gøre. Alle 12 bind er scannet og findes på ArkivalierOnline

Fortegnelsens referat af en kongelig resolution fra 11. januar 1718. Heri hedder det, at Tobias Ibsen på egen bekostning må lade opbygge en vejrmølle på øen Bogø.

Kongelige resolutioner - forkortelser med henvisninger til de originale akter:

  • K.R. = Pakkerne "Kongelige Resolutioner" 1707-19. (V.A. II.4).

  • R.P. = Relations- og Resolutionsprotokoller, Nr. 55-78 (1703-19) Vedføjet bindets nr. og fol.