Sognefogeder

Bogø sognefogeddistrikt blev oprettet 11. november 1791 og nedlagt 1. april 1973.

Amtmanden var overøvrigheden og kongens øverste embedsmand i lokalsamfundet. Han sorterede direkte under Danske Kancelli, Rentekammeret eller Krigskancelliet, alt efter hvad sagen drejede sig om. Under ham fungerede retsbetjentene, som hed herredsfogeder. De var dommere eller politimestre i deres herreder. I hvert landsogn kunne herredsfogeden fra sidst i 1700-tallet udpege en sognefoged, altså en lokal politimyndighed, vistnok formelt udnævnt af amtmanden. Sognefogederne fik efterhånden ret omfattende opgaver som lægdsmænd, stævningsmænd og pantefogeder, ligesom de deltog i registreringen af dødsboer.

Benævnelsen sognefoged var også i brug før 1791, men altså uden at være lovfæstet.

Sognefogeden var udstyret med et sognefogedskilt i kæde til at bære om halsen. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Gårdejer Morten Stub, sognefoged 1791-1802

Matrikelnummer 7, Stubholm

Gårdejer Rasmus Sørensen, sognefoged 1802-1820

Matrikelnummer 12, Pihlgård.

(Ved referatet fra en brandtaxation af Bogø Mølle i 1813 kaldes Bogøs sognefoged imidlertid Christoffer Holm).

Gårdejer Hemming Bille, sognefoged 1820-1838

Matrikelnummer 26, Billegården

Gårdejer Jørgen Stub, sognefoged 1838-1847

Matrikelnummer 7, Stubholm

Gårdejer Chresten Kargaard Thomsen, sognefoged 1847-1866

Matrikelnummer 5, Skovgård

Smedemester Chresten Andersen, sognefoged 1866-1898

Bogø Hovedgade 103. Det ligner en tanke, at det lige netop i provisorietiden ikke er en gårdejer, der er sognefoged. Smedjen blev overtaget af Christian Jørgensen i 1891.

Gårdejer H.H. Aalborg, sognefoged 1898-1922

Hemming Aalborg, matrikelnummer 9, Jørgensminde

Gårdejer Jens Peter Nielsen, sognefoged 1922-1940

Matrikelnummer 27a, Lindegården

Jens Peter Nielsen, Lindegården, matrikelnummer 27a, Fruekildevej 13. Medlem af Bogø Sogneråd i 1921, sognefoged 1922-1940, i bestyrelsen for Nordfalsters Bank fra 1923.

Gårdejer Arnold Andersen, sognefoged 1940-1959

Matrikelnummer 28, Birkagergård. Gårdejer, sognerådsformand Arnold Andersen blev pr. 1. august 1940 udnævnt til sognefoged.

Gårdejer Kargaard Svan, sognefoged 1959-1973

Matrikelnummer 13, Nørrebækgård

Liste over Bogøs sognefogeder

Liste fra Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Bogøs sognefogedskilt er bevaret i Bogø Lokalhistoriske Arkiv. I nogle sogne havde fogeden også en guldtresset kasket.