Slægterne Kehling, Holm, Stub, Thomsen og Karstensen 

Slægtskabsforhold og Ejendomsbesiddelser for nogle Bogøfamilier i Aarene 1725 – 1925 - Af E. Karstensen (1969)

Teksten er maskinlæst efter et maskinskrevet forlæg og kan rumme fejllæsninger . F.eks. har softwaren vanskeligt ved at skelne mellem bogstaverne s og g i skrivemaskinskriften Courier.

Formaalet med Udarbejdelsen af de indheftede Stamtavler I - II - IV, Matrikelkort og Personbeskrivelse har været at faa et Overblik over de indbyrdes Slægtskabsforhold samt Ejendomsindehavere for de fire Bogøfamilier: Kehling — Thomsen — Holm og Stub samt Slægtskabet til Karstensen Familien Stamtavle III. I Stamtavlerne er dog ikke alle Personer anført, men de findes for de flestes vedkommende under Personbeskrivelserne.

Kehling — Thomsen Familien Stamtavle I og Matrikelkort 1811

Rasmus Hendriksen Kehling blev født Aar 1697 og ejede Kehlinggaarden i Bogø By, den laa før Udskiftning af Gaardene omtrent overfor Bergs Mindestøtte dog lidt nordligere. Rasmus Kehling var gift med Johanne, hendes Fødselsaar og Fødenavn fortaber sig i det uvisse, da Bogøs Kirkebøger gik tabt ved Præstegaardsbranden i 1760. Landsarkivet ejer derfor ikke Kirkebøger af tidligere Aargange, ellers findes Kopier af alle paa dette Arkiv. Alle Bøger samt Folketællings Lister fra 1787 paa Rigsarkivet er indtil ca. 1850 skrevet med gotisk Skrift og det forudsætter naturligvis Kendskab hertil, naar man søger Oplysning om Antal af Familiemedlemmer, Fødsels—, Vielses— og Dødsdatoer.

Rasmus Kehling og Johanne havde to Døtre — Ane Rasmusdatter født 1734 og Dorthe Rasmusdatter født 1736. Rasmus døde 1782, men en Tid efter Johannes Død i 1760 afstod han Gaarden til sin yngste Datter Dorthe, der i 1770 blev gift med Ole Andersen. Datteren Ane levede i et stadigt Uvenskab med Faderen, der havde sat sig imod et Giftermaal med en ung Mand, der havde tjent paa Kehlinggaarden. Hun døde som Sindssyg i 1829 hos sin Søsterdatter — og det var paa hendes Gaard hun klædte sig i en hvid Dragt, hun selv havde spundet af afreven Faareuld og fik derfor Tilnavnet: "Den hvide Pige" nærmere beskrevet i en Bog af Gudmand-Høyer. Bogen findes paa Det Kgl. Bibliotek, der dog nødigt udlaaner den og henviser til Universitetsbiblioteket, der maaske heller ikke udlaaner den, heldigvis findes nogle enkelte Ekspl. paa private Hænder. [Siden affattelsen af denne tekst er bogen blevet digitaliseret af Det Kgl. Bibliotek, og den er således tilgængelig på nettet, red.].

Dorthe og Ole Andersen havde flere Børn, den ældste Søn Hans Olsen kaldet Kehling blev gift med Lars Mogensens Datter og overtog Svigerfaderens Gaard Matr. 6 paa Øens østre Side, af andre Børn var kun Margrethe rask og rørig, hendes tre Søstre var vanføre og den ene af disse Johanne Olesdatter født 1773 blev gift med Peter Larsen Mogensen og Svoger til Hans Kehling. Efter Peter Larsens Død giftede Johanne sig med Rasmus Christensen Bonde. I begge Johannes Ægteskaber blev kun født vanføre Børn, der alle døde som smaa — hun døde selv 1845.

Ved Udskiftning af Kehlinggaarden i Byen ca. 1807 blev den flyttet til Vesterskov. Jorden havde Grænser mod det Areal, hvor Vesterskoven havde ligget, før den blev fjernet ved Øens Løskøbelse 1769. Gaarden blev opdelt i to Parceller og Margrethe, der var gift med Peter Hansen kaldet Kehling, overtog Matr. Nr. 35, medens Matr. 34 tilfaldt Johanne og Peter Larsen og senere Rasmus Bonde i det andet Ægteskab. Gaarden kaldtes ogsaa Bondegaarden (i nyere Tid Tage Hansens) og det var den hvide Piges sidste Opholdssted. Margrethes to vanføre Søstre boede hos hende paa Kehlinggaard Matr. 35 (Kristen Carstensen).

I Peter Hansens og Margrethes Ægteskab blev født fem Børn, alle raske, den ene Datter Ane Dorthea Petersdatter født 1807 blev Stammoder til Thomsen Familien efter sit Giftermaal i 1827 med Chresten / Christen Kargaard Thomsen født 1795, han kom til Bogø som Møllersvend fra Sønderjylland og købte senere Skovgaarden Matr. 5 (Riises) I Ægteskabet var tre Sønner, Hans Christensen Thomsen født 1832, Ole Christensen Thomsen født 1834 og Johannes Christensen Thomsen født 1837.

Den ældste Søn Hans Thomsen var meget velagtet paa Bogø og en Foregangsmand paa mange Omraader, dertil kom at han ogsaa var Bogøs største Mand i legemlig Betydning. Ole blev Sømand og senere Skibsfører og bosatte sig i Aarhus. Johannes, der i Størrelse ikke gav sin Storebroder meget efter, overtog Gaarden Matr. 19a paa Vesterskov. Alle tre Sønner havde dog været Søfolk, det var almindeligt den Gang, og studerer man de gamle Kirkebøger, kan man se at der ved Indgaaelse af Giftermaal i de fleste Tilfælde ved Brudgommens Navn er vedhæftet "Matros". Ved Vornedskabets Ophævelse omkring Aar 1700 blev der samtidig indført en Lov om, at en Søn af hver Familie paa øer og ved kyster skulle oplæres i Sømandsskab, dette skulle altsaa være en Godtgørelse ved Fritagelse for Hoveri.

Margrethe og Peter Hansens anden Datter Karen Petersdatter født 1803 blev i 1829 gift med Carsten Mathiasen og overtog Kehlinggaarden Matr. 35 og hos dem boede Peter Hansen og Margrethe som Aftægtsfolk indtil de døde i 1855—56. Carsten Mathiasens Sønner var Mathias Carstensen og Kristen Carstensen, han overtog senere Matr. 35. De to sønner var Helfætre til de tre Thomsensønner.

Hans Thomsens Datter Kirstine Thomsen født 1866 paa Skovgaarden blev i 1891 gift med Niels Peter Hansen Svan og overtog Gaarden Matr. 13b. Niels Peter Svan var Broder til Skibsfører Anders Svan, der var gift med Anna Karstensen Stamtavle III. Hans Thomsens anden Datter Christiane Thomsen født 1874 blev i 1897 gift med Niels Anton Riise og arvede Skovgaarden Matr. 5.

Johannes Thomsen, Broder til Hans Thomsen blev i 1862 gift med Rasmus Holm Larsens Enke Ellen Kathrine Jørgensdatter født 1833 og Datter af Jørgen Sørensen Stub Matr. 7 i Byen, hun havde Gaarden Matr. 19a efter sin første Mand. I Johannes Thomsens Ægteskab var to Sønner Thomas Peter Thomsen og Christen Thomsen. Thomas fik en Parcel af 19a - medens Christen overtog Hovedgaarden. Deres Søster Rasmine Thomsen blev gift med Jens Peter Karstensen, en Bror til Anna Karstensen gift Svan.

Holm — Thomsen — Stubfamilierne

Efter Kehlingfamiliens Ophør med Bidrag i større Omfang til Slægtskabet fortsatte Thomsen og Stubfamilien den videre Udvikling, dog med Holmfamilien som Bindeled. I et vist Aaremaal fra 1800 Tallet og indtil ca. 1920 var en meget stor Del af Bogøs Gaarde ejet af disse Familier ikke mindst paa grund af Stubfamiliens Indsats med Stamfaderen Jørgen Sørensen-Stub som Overhoved, men først maa Holmfamiliens Bidrag til Sammenholdet nævnes.

Holm Familien Stamtavle II og Matrikelkort 1811—1836

Ejendommen Matr. 18 paa Vesterskov ejedes i 1811 af Lars Christensen Degn (senere H.J. Stub) og Hans Søn Rasmus Holm Larsen født 1815 blev i 1841 gift med Hans Rasmussen (Skaanings) Datter Maren Marie Rasmusdatter fra Genbogaarden Matr. 19. Bygaardene til de to Ejendommen laa før Udskiftningen lidt Syd for den nuværende Brugsforening med Nr. 19 nærmest. Iflg. Matrikelkort 1836 lod Hans Rasmussen Matr. 19 opdele i 2 Parceller 19a og 19b. Matr. 19a blev overtaget af Rasmus Holm Larsen, medens 19b blev overdraget Hans Rasmussens anden Datter Kirsten gift med Anders Pedersen i 1835, han var Søn af Peder Christensen Ungermand Matr. 9.

I Rasmus Holm Larsens Ægteskab med Maren Marie var to Døtre Kirstine Rasmusdatter født 1846, hun blev gift med Niels Aalborg og de overtog 19b efter Mosteren Kirsten, der var barnløs, den anden Datter Sine født 1849 blev gift med Hans Andersen Holm og bosatte sig paa Holmegaarden Matr. 29 paa Østerskov. Maren Marie døde 1853 og samme Aar giftede Holm Larsen sig med Ellen Kathrine Jørgensdatter af Stubfamilien og i dette Ægteskab fødtes Sønnen Hans Jørgen Holm i 1857, Hans Far døde efter en Rideulykke, da Hans Jørgen var 5 Aar. Hans Jørgen Rasmussen Holm blev i 1881 gift med Caroline Nielsen, en Datter af Niels Hansen og overtog Gaarden Matr. 14 ved Siden af Kirken, i dette Ægteskab var fire Børn, den ældste af Sønnerne Holm—Holm overtog Niels Pils Gaard Matr. 12. Niels Rasmussen Pil stammer fra Matr. 18, han var ogsaa af Stubfamilien. H.J. Holms yngste Søn Christian Holm overtog Gaarden efter sin Far og blev gift ind i Stubfamilien. H.J. Holm var Halvbroder til sin Moders Børn med Johannes Thomsen.

Morten Andersen Stub ejede i Begyndelsen af Aar 1800 Gaarden Matr. Nr. 7 i Bogø By og den ligger paa det samme Sted som dengang (senere Thorsens). Hans Datter Karen Mortensdatter født 1800 blev i 1819 gift med Jørgen Sørensen, han var senere Sognefoged og havde mange Tillidshverv, der ogsaa førte ham ind i Behandling af en Række Skiftesager for Øens Beboere, og som det fremgaar af de gamle Skifteprotokoller. Jørgen Sørensen med Tilnavnet Stub / Jørgen Sørensen Stub og hans Kone fik otte raske Børn, der efterhaanden dannede Familier rundt om paa Gaardene, og de otte Børn nævnes nedenfor efter Alder og nummereres derefter. Alle fik de Efternavnet Jørgensen efter Faderens Fornavn, og alle fik Tilnavnet Stub. Børnebørnene var Fætre og Kusiner, og nogle Fætre blev gift med deres Kusiner.

1)  Hans Jørgensen født 1819 blev gift med Karen Rasmusdatter og deres Datter var Jørgine Stub, hun ejede Bogø Badehotel og blev af alle kaldt "Moster". Hun afstod Hotellet til en Familie Svendsen, Fru Svendsen var ud af Kehlingfamilien og Datter af Kristen Carstensen Matr. 35.

2)  Peter Jørgensen født 1821 blev gift 1844 med Karen Kirstine Hansdatter, og de arvede Gaarden Matr. 7a efter Faderen Jørgen Sørensen, der opdelte Gaarden Matr. 7 i 2 Parceller. Peter Jørgensens Datter var Line Petersdatter født 1867 og gift med Aksel Thorsen (Emanuel Thorsens Forældre).

3)  Rasmus Jørgensen født 1823 blev i 1844 gift med Lars Christensens Datter Johanne Larsdatter fra Matr. 18, hun var Søster til Rasmus Holm Larsen. Ved sit Ægteskab flyttede Rasmus Jørgensen ud paa Matr. 18 og overtog Gaarden (senere H.J. Stubs). Den ældste Søn Niels Jørgensen født 1844 blev gift med Grete Andersen Pil, han blev derefter kaldt Niels Pil og havde Bygaarden Matr. 12. En anden Søn af Rasmus Jørgensen var Peter Rasmussen Stub født 1846, han blev efter sit Ægteskab med Trine Hansdatter Ejer af Gaarden Matr. 27 paa Østerskov — ogsaa han blev Sognefoged. Hans tre Sønner var Hans Bille — Vigand og Johannes Stub, de to sidste blev senere Ejere af henholdsvis Matr. 18a og Matr. 12.

Rasmus Jørgensens to Døtre fik efter deres Giftermaal hver sin Part af Matr. 18, den ene Ane født 1852 blev i 1874 gift med Hans Ungermand, han var en Søn fra Matr. 9. Den anden Datter, Mette Kirstine født 1865, blev i 1884 gift med Hans Jørgen Stub fra Matr. Nr. 7b.

4)  Ane Kirstine Jørgensdatter født 1825 blev gift med Rasmus Pedersen Ungermand fra Matr. 9 og i dette Ægteskab var Sønnen Hans Ungermand se 3) og Jørgen Ungermand født 1854, han overtog Gaarden Matr. 9.

5)  Niels Jørgensen født 1827 blev i 1853 gift med Hans Kehlings Datter Karen Hansdatter fra Matr. 6, han arvede en Parcel 7b fra Hovedgaarden Matr. 7 i Byen. Den ene af hans Sønner Anders Stub fik Matr. 7b efter Faderen, medens den ældste Søn H.J. Stub overtog Matr. 18a se 3). Niels Jørgensens Datter Anna Stub blev født 1867, hun var Moder til Minna Holm.

6)  Kirsten Jørgensdatter født 1830 blev gift med Husejer Peter Hansen, og de fik Datteren Ellen Kathrine Hansdatter, der blev gift med Rasmus Jacobsen Kas, og de var Forældre til Ingeborg Aalborg, gift med Peter Holm Matr. 19b, og til Ribold Kas.

7)  Ellen Kathrine Jørgensdatter født 1833, var først gift med Rasmus Holm Larsen, og hun flyttede ved dette Ægteskab ud paa Matr. 19a, derefter med Johannes Christensen Thomsen, der overtog Gaarden. (Se under Thomsen Familien) .

8)  Søren Jørgensen Stub født 1837 var den yngste af de otte Søskende. Han blev gift 1867 med Ane Dorthea Petersen og overtog Matr. 10c paa Vesterskov, der var udparcelleret fra Gallegaarden Matr. 10 i Byen.

Søren Jørgensen Stubs ældste Datter Karen Kirstine født 1869 blev gift med Anders Petersen Ungermand, der fik Gaarden Matr. 6a, den tilhørte i 1811 Hans Kehling. Søren Stubs anden Datter Rasmine, født 1872, overtog sammen med sin Mand Rasmus Rasmussen Stub Fødegaarden Matr. 10c. 

De fire store Familier Kehling — Holm — Thomsen og Stub har nu ejendomsmæssigt udspillet deres største Rolle. Mange af Slægtsgaardene er gaaet over paa fremmede Hænder, selvom der endnu er nogle enkelte af Familierne, der holder Skansen. For ca. 100 Aar siden var ikke mindre end 16 Gaarde i disse Familiers Besiddelse. 

Familien Karstensens Bidrag Stamtavle III til Slægtskabet med de fire "store" har ikke været overvældende; naar den er medtaget, kan det se ud som en Tilsnigelse — men den har dog været indblandet, og maaske maa det ogsaa bemærkes, selvom det er en Tilfældighed, at een af denne Familie i Dag ejer Matr. 35, og det var egentlig derude Historien begyndte for mange Aar siden. 

Slægtskabernes Oprindelse: Ane Dorthea Kehlings Ægteskab med Christen Kargaard Thomsen i 1827 Matr. Nr. 35 og 5

Ellen Kathrine Stubs Ægteskab i 1853 med Rasmus Holm Larsen og med Johannes Thomsen i 1862 Matr. Nr. 7 - 18 - 5.

 

Kildeangivelser:


 sign. E. Karstensen 1969.


Slægterne på matriklerne 6, 10, 11, 13, 14 og 19. Udarbejdet af E. Karstensen (1970) 

[Tillæg til "Slægtskabsforhold og Ejendomsbesiddelser for nogle Bogøfamilier i Aarene 1725 – 1925" - Af E. Karstensen (1969)]

Teksten er maskinlæst efter et maskinskrevet forlæg og kan rumme fejllæsninger . F.eks. har softwaren vanskeligt ved at skelne mellem bogstaverne s og g i skrivemaskinskriften Courier.

Ejendommen Matr. 6 ejedes af Hans Olesen Kehling fra 1797 - 1809, han var Søn af Ole Andersen Kehling fra Kehlinggaarden i Byen og blev gift med Lars Zachariasens Datter Kirstine. Efter Hans Olesens Død i 1809 giftede hun sig med Hans Jacobsen fra Møn, og han antog Kehlingnavnet. Kirstine døde 1820, og Hans Jacobsen giftede sig med Ane Dorthe Mortensdatter, en Datter af Morten Stub, Matr. 7, hun var Søster til Karen Mortensdatter, der blev Stammoder til den store Stubfamilie. I Ane Dortheas Ægteskab med Hans Jacobsen fødtes Sønnen Anders Hansen i 1827 og Datteren Karen Hansdatter i 1830, hun giftede sig med Niels Jørgensen fra Matr. 7b, og de var Forældre til Hans Jørgen Stub, Anders Stub og Anna Stub. Matr. 6 blev overtaget af Anders Hansen, gift med Ane Rasmusdatter, f. 1829, deres Børn var Ane Dorthea Jacobsen, gift med skovfogeden og Rasmine Andersen, gift med Kristian Andersen, Matr. 33 Østerskov [Østerskovgård], og Forældre til Celia Thorsen. Anders Hansen døde 1857, og hans Enke giftede sig derefter med Jens Ungermand fra Matr. 9, og deres Søn, Anders Ungermand, f. 1867, overtog Matr. 6.

Ejendommen Matr. 10 ejedes i 1811 af Rasmus Galle, hans Søn, Peder Rasmussen Galle, havde to Døtre, den ældste, Maren Pedersdatter, blev gift med Frederik Andersen Holm og overtog Gaarden Matr. 34 paa Vesterskov efter Rasmus Bonde, Frederik Holms Datter var Olavia Lydik. Peder Galles anden Datter, Ane Dorthea Pedersdatter, gift med Søren Stub, fik ved sit Giftermaal den vestlige Part af Matr. 10. Søren Stubs Børn var Karen Kirstine Ungermand, gift med Anders Ungermand, og Rasmine Stub, gift med Rasmus Rasmussen Stub, de overtog Gaarden Matr. 10c. Søren Stub var Broder til Ellen Kathrine Thomsen, Matr. 19a.

Ejendommen Matr. 11, se Kortet fra 1811 • Bygaarden laa ved Smedemosen og ejedes af Poul Aalborg. Jorden grænsede op til Rasmus Galle, Søren Pils og Hans Rasmussens Ejendomme. Poul Aalborg døde 1825, og hans Søn, Niels Poulsen Aalborg, f. 1805, overtog Gaarden, han var gift med Ane Katrine Rasmusdatter, og i dette ægteskab fødtes Sønnen Hans Peter Nielsen i 1831, der blev Far til Niels Peter Svan. Svannavnet blev tilført fra Ole Petersen Svan, der efter Niels Poulsen Aalborgs Død i 1837 blev gift med hans Enke. Gaarden blev udstykket, og Ole Svan beholdt en Parcel, senere Jens Steffensens Gaard.

(NB! Den ovenfor nævnte Aalborg Slægt må ikke forveksles med Niels Aalborg, Matr. 19b).

Ejendommen Matr. 13 tilhørte Hans Pedersen Kræsing, han var Far til Peder Kræsing og Ane Kathrine Hansdatter, der blev gift med Hans Peter Nielsen, Far til Niels Peter Svan. Peder Kræsing havde Børnene Mette Stine Kræsing, Jacob Kræsing og Marie Thomsen. Det maa være Hans Pedersen Kræsing, der opdelte Matr. 13 mellem de to Søskende Peder og Ane Kathrine i Aaret ca. 1856.

Ejendommen Matr. 14 ejedes af Peder Mortensen og hans Sønnesøn Christian Mortensen, f. 1817, der blev gift med Elise Larsdatter fra Matr. 18 og Søster til Holm Larsen, der efter Christian Mortensens Død giftede sig med Niels Hansen kaldet Mortensen, han var Enkemand og havde 2 Døtre i sit Ægteskab med Trine Olsen, den ene, Karoline, blev gift med H. J. Holm og overtog Gaarden, den anden giftede sig med Kaptajn Svava Jensen.

Ejendommen Matr. 19. Bygaarden ejedes i 1805 af Lars Mogensen, og ved Udflytningen i 1808 overgik den til Hans Rasmussen, f. 1785, han var Søn af Rasmus Hansen Skåning, Matr. 22. Hans Rasmussen blev ogsaa kaldet Mogensen, og han blev gift med Lars Zachariasens Datter Sidsel 1808. Hans Rasmussens Svigersøn Holm Larsen, der overtog Matr. 19a, giftede sig igen efter sin kones Død i 1853 med Ellen Kathrine Stub. Holm Larsen døde 1862, og Ellen Kathrine blev samme Aar gift med Johannes Christensen Thomsen, der overtog Gaarden Matr. No. 19a.

x)Lars Mogensens Navn findes hverken i Folketællingslisterne i 1787 eller 1801. I Bogøs Jubilæumsskrift er han anført som Ejer af Matr. 19, og i Bogen "Den hvide Pige" forekommer Navnet. Det er ganske usandsynligt, at hans Navn ikke skulle være nævnt i Listerne, medmindre han ogsaa havde et andet Navn. Ved at gennemgaa Tilhørsforholdet til andre Slægter mener jeg, at hans Døbenavn var Lars Zachariason,og dette navn staar i Listerne.

I Bogen "Den hvide Pige" er Hans Olesens Kone angivet som Datter af Lars Mogensen - men ved sin Død i 1820 er hun anført som Datter af Lars Zachariasen. Hun var Halvsøster til Sidsel, der blev gift med Hans Rasmussen, og de overtog Gaarden Matr. 19, som ejedes af Lars, der altsaa efter min Mening hed Zachariasen, men blev kaldt Mogensen.

Med ovenstaaende indstiller jeg min Slægtsforskning og slutter med en Tak til Minna Holm, Johannes Thomsen og Kargaard Svan for de modtagne Oplysninger, der har hjulpet mig ved mine Undersøgelser i Arkiverne

E. Karstensen 1970