Litteratur om Bogøs historie

Bøger og periodica

 • Andersen, A.P. Bogø Sparekasse 1873-1923, 1923, 31 s.
 • Beretning om Bogø Navigationsskole: Bogø, den 3. Januar 1885, Bogø Navigationsskole, 1885, 15 s., illustreret.
 • Bogø i 200 år. Træk af Bogøs historie i anledning af 200 årsdagen for øens løskøbelse, Stege 1969. 55 s. (En ombrudt, søgbar version i pdf kan downloades).
 • Bogø Navigationsskole 1866-1916, 1916, 29 s., illustreret.
 • Bogø Sømandsforening 1863-1913 [jubilæumsskrift], 1913, 15 s. Siderne er affotograferet og kan ses enkeltvis her.
 • Bogø År 2000. 100 års handel og håndværk på Bogø, Møn Offset, 1999. ISBN 87-985396-1-2.
 • Bogøs historie. Årsskrift (årstal). ISSN 2596-5026. Første gang under denne titel som Bogøs historie. Årsskrift 2017, udgivet i 2018. ISBN 978-87-970248-1-2. Fortsættelse af Årsskrift for Bogø Lokalhistoriske Forening. ISSN 2245-3857. Under denne titel er udkommet syv årgange for årene 2010-2016.
 • Bogøsange, 2017, 22 sange, udg. af Bogø Lokalhistoriske Forening. ISBN 978-87-970248-0-5.
 • Clemmensen, Niels. Konflikt og konsensus i kommunen. Det landkommunale selvstyre i Danmark i det 19. århundrede. København, 2011. ISBN 978-87-635-3610-3.
 • Degn, Ole. Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1658. Kbh.: Rigsarkivet, 2004. ISBN 87-7497-206-5.
 • Farøbroerne. Red. S.K. Andersen m.fl. Udgivet af Møn Kommune, Nørre Alslev Kommune, Vordingborg Kommune, Storstrøms Amtskommune og Vejdirektoratet, 1985, 140 s. ISBN 87-7491-160-0.
 • Farø-broerne på halvvejen. 1983. ISBN 87-981514-0-1.
 • Friis-Petersen, H. I. Degne i Aarhus Stift. II. Degne i Lolland-Falster Stift. Aarhus 1945. Maskinskrevet.
 • Fritzbøger, Bo. Skove og skovbrug på Falster 1652-1685; Landbohistorisk Selskab, 1989. ISBN 87-7526-085-5. Scannet version.
 • Gravesen, Palle. Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter, bind 3, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. Udgivet af Miljøministeriets Fredningsstyrelse i samarbejde med Dansk Botanisk Forening. København 1982. ISBN 87-503-3793-9.
 • Gruno, Klavs Espen. Rasmus Stæhrs dagbog. Indblik i en øbondes liv og dagligdag set gennem hans dagbog fra Farø, 1801-1854. Landbohistorisk Selskab, 2010. ISBN 978-87-7526-217-5.
 • Hjelholt, Holger. Falsters Historie. Bind 1-2. 1. Tiden indtil Enevælden. 2. Fra Enevældens Indførelse til Udgangen af det 18. Aarhundrede. København 1934-45.
 • Holm, Torben. SEAS 75 år. SEAS A/S 1987. ISBN 87-982672-1-3.
 • Jørgensen, Torben F. En ganske almindelig kostskole. Bogø Kostskole 100 år. 1. Skolen, 2. Erindringer om skolen. Stubbekøbing 1987. ISBN 87-982632-1-8 og ISBN 87-982632-3-4.
 • Kristensen, Erland. Pastoratsarkiver: Møn og Bogø, Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1988. 89 sider. ISBN 87-7472-092-9.
 • Krogh, C. C. v. Meddelelser om den kongelige Livgarde til Hest : et Bidrag til dens Historie, væsentlig støttende sig paa de i Archiverne opbevarede, originale, hidtil utrykte Aktstykker og Dokumenter. København 1886.
 • Ladefoged, Kjeld. En kortfattet Beskrivelse af det mønske Skovbrugs Historie fra Øens Bebyggelse og op til Øens Salg 1769 : samt en Kort Beretning af Bogø Skovs Historie og Drift i Tidsrummet fra 1769 indtil 1933. Udgivet af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1933. 72 s., maskinskrevet studenteropgave.
 • Larsen, Alfred. Lolland-Falsters degne og skoleholdere. Kbh.: Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, 1960.
 • Lerdam, Henrik. Birk, lov og ret. Birkerettens historie i Danmark indtil 1660. København 2004. ISBN 87 7289 974 3.
 • Lütken, O.D. Præstøe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det kongl. Landhuusholdnings-Selskab. Bind 13 af Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende. Foranstaltet, efter Kongelig Befaling, ved Landhuusholdningsselskabet. København 1839. Reprografisk genudgivet i 1983 af Historisk Samfund for Præstø Amt i samarbejde med Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger. ISBN 87-88596-00-1.
 • Møn II : Bogø, Borre, Damsholte, Elmelunde, Fanefjord, Keldby, Magleby 1842-1968, 1968 indgået i Møn Kommune. Registratur (Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm), 1982. 230 sider. ISBN 87-7472-043-0.
 • Nielsen, O. Kong Valdemar den Andens Jordebog, København 1873.
 • Register til årbøgerne 1912-2002. Udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt i 2004. Udarbejdet af Carsten Koch. Redigeret af Pernille Koch. Kan downloades fra DIS-Danmark. / En oversigt over årbøgernes indhold fra 2000 og frem findes på nettet.
 • Schmidt, Holger. Postkort fra Bogø, 1996. 62 sider, illustreret i farver.
 • Sørensen, Poul. Bogø Bryggeri og Fejø Bryggeri, 2000. 20 blade, illustreret.
 • Årsskrift for Bogø Lokalhistoriske Forening. ISSN 2245-3857. Under denne titel er udkommet syv årgange for årene 2010-2016. Fortsat under titlen Bogøs historie. Årsskrift (årstal). ISSN 2596-5026. Første gang under den nye titel som Bogøs historie. Årsskrift 2017, udgivet i 2018. ISBN 978-87-970248-1-2.

Artikler i antologier og tidsskrifter

 • Andersen, A.P. "Fortegnelse over præsterne paa Bogø fra 1584 til vore dage" i Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, 12, 1923, side 128-132.
 • Andersen, A.P. "Af Bogøs Historie" i Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, 12, 1923, side 110-142.
 • Dam, Peder. "Skovenes udbredelse før landboreformerne" i Landbohistorisk Tidsskrift, 2009:1, ss. 51-88.
 • Ebbesen, Klaus. "Offer til de døde" i Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, 1980/81, side 47-59.
 • Fenger, Ole. "Kongelev og krongods" i Historisk Tidsskrift, Bd. 100, h. 2 (2000), side 257-284.
 • Frantzen, Ole L. "Skanser i Storstrøms Amt 1643-1814" i Kulturhistoriske Studier 2002 / Sydsjællands Museum, 2003, side 51-122.
 • Koch, Niels. "Færgefarten på Grønsund" i Jubilæumsskrift 1984-2009 / Lokalhistorisk Forening Stubbekøbing, 2008, side 51-57.
 • Ladefoged, Kjeld. "Jul på en ø" i Julen jeg husker, red. af Hjalmar Havelund, 1984, side 40-49. ISBN 87-416-1323-6.
 • Raae, Karsten. "Fællesskove" i Skovdyrkeren, 34, 2015, side 7.
 • Schmidt, August F. "Bogø Bylov" i Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny Række, bd. 2, 1943, side 27-35. Se også her på webstedet.
 • Thorndahl, Jytte. "En dansk vindelektriker. Elektriker Johannes Juul opfandt lavvoltskomfuret og blev far til den moderne vindmølle" i Elektrikeren, u.å., side 30-33.
 • Utkov, J. "Bogø-forbindelsen" i Dronning Alexandrines Bro, udgivet af Præstø Amtsråd 1943. (Indeholder desuden bidrag af Høyrup, F.H. "En oversigt over brosagens forløb" og Engelund, Anker. "Broarbejdernes projektering og udførelse").
 • Venge, Mikael. "Fra sogneråd til storkommune" i Hundrede år med Møn. En antologi om Møn de sidste 100 år, Møn Bibliotek 2006, side 52-70. ISBN 87-990731-1-0.

Endvidere henvises til oversigten over artikler i Bogø Lokalhistoriske Forenings årsskrifter nedenfor.

Årsskrift 2010. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Christian Bille: Hvad en ålestanger mener at kunne huske?

· Redaktionen: Kong Kristian d. Tiendes [Christian 10.s] besøg på Bogø onsdag d. 12. juni 1929.

· Lars Seerup: Fru M.A. Johnsons generøse gave til Bogø.

· Ejler Svan: Hulehøj i Bogø Østerskov.

· Ole Olsen: Morgenstund har guld i mund. [En fortælling om møntfund i familien Kræsing].

Årsskrift 2011. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Da der var dyrskue på Bogø.

· Ejler Svan: Bogø Andelsmejeri 1893-1964.

· Janni Riise: Fra min barndom på Bogø.

· Mia Gerdrup: Badehotellet Søvang, Bogø.

· Lars Seerup: Ole Olsen 1940-2011.

Årsskrift 2012. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ejler Svan: LMAF, Smedestræde 5 [Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fællesindkjøb].

· Mia Gerdrup: Den hvide pige på Bogø.

· Svend Aage Christensen: Britiske journalister interneret på Bogø.

Årsskrift 2013. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

· Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

· Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

· Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.


Årsskrift 2014. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ulla Nielsen: Egnsretter.

· Ejler Svan: Grønsundvej.

· Christian Bille: Peter Bille.

· Christian Bille og Mia Gerdrup: Peter Billes brev – hvem er hvem?

Årsskrift 2015. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Else Zachodnik: Min tid i Bogø I.F.

· Peter Mikkelsen: Min tid med Bogø I.F. Volley.

· Ejler Svan: Artikel i Stubbekøbing Avis, 19. april 1921, ”Den svenske Kaserne paa Bogø fuldstændig nedbrændt i nat”.

· Svend Aage Christensen: Bogøs administrative placering fra middelalder til nutid, verdsligt og gejstligt.

· Kaj Christoffersen: Erindringer fra min barndom ved Farø Vad.

· Ejler Svan: Udskrift af åstedsforretning [i 1881 vedrørende den nuværende Tjørnedalsvej].

Årsskrift 2016. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Lars Seerup: Bogø Skole 1938-1968.

· Jørgen Stæhr: To aviser på Bogø. Fra Bogø Avis til Bogø Tidende.

· Svend Aage Christensen: Lys over Bogø! Trådene trækkes og møllerne snurrer.

· Brigitte Alfter: Fra selvforsynende landbrug til maskinstation. Interview med Doris Nielsen om et landboliv på Bogø.

· Ejler Svan: Bogøs karmærker.

· To billeder fra skibsfører H.P. Nielsens erindringer: Den traditionsrige årlige skovtur med Bogø Skole til pavillonen i Østerskov.

· Arkitekt J.C. Louring: Plantegning fra 1941 for ny kommuneskole på Bogø.

Bogøs historie. Årsskrift 2017. Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade
 • Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950
 • Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005
 • Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002
 • Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016
 • Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki
 • Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015
 • Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat


Bogøs historie. Årsskrift 2018. Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Grønlandsskipperen „Fox“ Olsen. Af Mia Gerdrup og Svend Aage Christensen
 • Interview med Rosa og Jørgen Damsbo. Af Brigitte Alfter
 • Engelske soldater på Farø i 1807. Af Rasmus Stæhrs dagbog. Af Svend Aage Christensen
 • Aage Kjelsø – en spaniensfrivillig på Bogø. Af Lars Seerup
 • „Mordbrænderen“ Karen Kirstine, 19 år. Af Mia Gerdrup
 • Interiørbilleder fra Bogø. Af Svend Aage Christensen
 • Henrik Pontoppidan på Bogø og Farø. Af Svend Aage Christensen
 • Hertha Damkjær: „Det var noget med musik hele tiden“. Af Brigitte Alfter
 • De tre møller på Møllebakken. Af Svend Aage Christensen
 • En ærkekøbenhavnsk lærerfamilie på Bogø, 1934-42. Af Ole Østerby
 • Restenil-Olsen: et hædersnavn. Et mislykket røveri i Bogø Bank i 1962. Af Svend Aage Christensen
 • Bogøs sognefogeder, 1791-1973. Af Svend Aage Christensen