Badehotellet

Badehotellet Søvang

Artikel af Mia Gerdrup, bragt første gang i Årsskrift 2011 fra Bogø Lokalhistoriske Forening.

Mia Gerdrup Badehotellet Søvang.pdf

Johannes Andersen Stranddal, som opførte Badehotellet i 1895, ses her i 1906 med sin familie.


Bogø Badehotel eller Badehotellet Søvang blev opført i 1895 af Johannes Andersen, der tidligere havde drevet fællesmejeriet på Bogø og i 1889 også havde startet et hvidtølsbryggeri.

Næstved Tidende meddelte den 29. maj 1895, at brændevinsafgiften for Johannes Andersens gæstgiveri på Bogø var fastsat for tre år til 25 kr. om halvåret.

Det gik ikke Andersen godt med badehotellet. I 1901 blev det meddelt, at han var gået fallit. (Berlingske, 10. december 1901); (Thisted Amtsavis, 11. december 1901).

Ved en auktion den 24. marts 1902 erhvervede Jørgine Hansen hotellet som ufyldestgjort panthaver. Med et bud på 13.200 kr. var hun højstbydende.

Frk. Stub solgte pr. 1. marts 1916 badehotellet til kaptajn Svend Villiam Svendsen, Ringkøbing, for 28.000 kr. Til hotellet hørte 8 tdr. land, der sammen med besætning og inventar medfulgte i handlen. I begyndelsen af juli 1929 meddelte aviserne, at badehotellet havde begyndt sæsonen med 14 badegæster, og at der var fuldt besat resten af måneden.

Hotelejer Svend Villiam Svendsen og hustru Anna Marie Karstensens søn Knud Christian Svendsen var udlært kok og havde bl.a. arbejdet for kongehuset. I årene 1941-46 drev han hotellet i forbindelse med sin fars sygdom og overtog det i april 1942. Herom berettede Knud Svendsen i et interview i Lolland-Falsters Folketidende, 14.6.2003.

Den 8. marts 1984 berettede Knud Svendsen, der på det tidspunkt var ejendomshandler i Nr. Alslev, på en helside i Lolland-Falsters Folketidende om en episode i august 1944. Hans artikel har titlen "Den dag jeg fangede den rødhårede tyv". Tyven var en tysk desertør, som i første omgang slap væk fra Svendsen, men mere interessant er det, at Svendsen i artiklen fortæller, at han var gruppefører for en modstandsgruppe på Bogø på fem mand. To af de andre, fortæller han, var ritmester Andersen, Birkagergaard, og dennes søn Anders Erling Andersen.

Tvangsauktion over Bogø Badehotel tilhørende direktør Chr. Larsen, Charlottenlund, torsdag den 13. april 1950.

I juni 1950 var badehotellet blevet genåbnet for ophold og servering. Direktør Knud Svendsen havde købt hotellet ved tvangsauktionen i april og havde siden istandsat både hotellet og haven.

Knud Svendsen havde som nævnt i 1941-42 overtaget hotellet efter sine forældre, men havde solgt det i 1946. Siden havde hotellet haft 3 ejere, og den sidste havde ikke engang været i stand til at åbne hotellet. I 1947 var en af de nye ejere i øvrigt blevet dømt ved retten i Stubbekøbing for at have taget for høje priser for snaps og smørrebrød. Han fik konfiskeret 350 kr. og skulle betale en bøde på 600 kr. Nu havde Svendsen så købt hotellet tilbage i april 1950 og i juli 1950 annoncerede badehotellet med at man modtog selskaber på indtil 250 personer.

I 1952 var der arrangeret sankthansbål ved badehotellet med hotelejer Knud Svendsen som taler.

Værtinde på Badehotellet 1902-1916, Jørgine Hansen/Jørgine Stub, kaldet "Moster".

Postkort afsendt i 1912. Broerne og badehusene var der allerede i 1897.

Det stod imidlertid efterhånden klart, at søgningen til hotellet var for lille og driften ikke rentabel - til trods for at Knud Svendsen var en særdeles habil kok. I november 1952 gav han derfor Bogø Kommune et tilbud om at overtage Badehotellet for 50.000 kr. med henblik på at anvende det som alderdomshjem. Det blev ikke til noget. I december undersøgte Københavns Kommunelærerforening, der drev feriekolonien Stenkilde på Bogø, mulighederne for at overtage Badehotellet til hjem for børn over 14 år om vinteren og feriekoloni i almindelighed om sommeren. Heller ikke denne plan blev realiseret.

I begyndelsen af 1953 overtog Knud Svendsen Clausens Hotel på Skagen og lejede Badehotellet til gæstgiver Nielsen på Bogø Kro. Foruden kroen drev gæstgiver Nielsen derefter bistået af sin svigersøn Børge Andreasen både Badehotellet og restaurationen i Bogø Forsamlingshus.

I 1955 købte Københavns Magistrat ifølge en avisnotits Bogø Badehotel af hotelejer Knud Svendsen. Hotellet havde ikke haft åbent i 1955. Det hed, at magistraten ville indrette svagbørnskoloni i badehotellet. I Lolland-Falsters Stifts-Tidende var oplysningerne nogle lidt andre. Her hed det, at det var et københavnsk kommunelærerpar, E. Frydenlund Hansen og hans kone, der var køberne. Sælgeren var Knud Svendsen, Clausens Hotel på Skagen, der havde solgt ejendommen på Bogø for 50.000 kr. Lærerparrets plan var at åbne en skole for udviklingshæmmede elever i løbet af sommeren 1956. Dermed var Bogø Badehotels æra endeligt forbi efter 60 omskiftelige år.


Svend Villiam Svendsens biografi i Hotelværter og Restauratører, bd. I, 1937

Badehotellet Søvang omkring 1904

Postkort indgået i Det Kongelige Biblioteks billedsamling i 1905

Annonce for badehotellet Søvang i Nationaltidende, 9. juni 1905. Pension for kun 3 kr. om dagen.

Kommende konseilspræsident ferierer på Bogø i 1905

C.Th. Zahle var dansk konseilspræsident (statsminister) 1909-1910 og 1913-1918. 1895-1928 medlem af folketinget, 1928-1939 medlem af landstinget. Han var 1911-13 herredsfoged og borgmester i Stege.

I juli-august 1905 holdt han fire ugers ferie på Badehotellet "Søvang" på Bogø. Det fremgår af hotellets medtagne og noget fragmentariske gæstebog. Han skriver: I Juli Maaned kom jeg hertil for at hvile ud en 8 Dages Tid, men Forholdene tiltalte mig saa meget, at jeg blev her i 4 Uger og nu kun nødigt rejser bort fra dette Sted, hvor jeg har sejlet, fisket, jaget, drevet, tilbragt al den tid, hvori jeg ikke sov, i den frie, sunde Luft. Jeg siger ”Moster” (kælenavn for den daværende ejer Jørgine Stub) en oprigtig Tak for denne fortræffelige Ferie. Den 11/8 1905, C. Th. Zahle". Gæstebogen er bevaret efter den senere ejerfamilie Svendsen og er fortsat i familieeje. Her affotograferet af Mia Gerdrup.

Tidlige billeder og postkort fra Søvang

Kapsejlads ved Bogø Badehotel på øens nordside. Årstallet er ukendt, men kan meget vel være 1897. Det år afholdt den nystiftede Bogø Sejlforening sin første kapsejlads i farvandet nord for Bogø. Datoen var den 27. juni, og sejladsen blev afsluttet med fællesspisning på Badehotellet, som ejedes af Sejlforeningens formand, Johannes Andersen. I 1897 var den dygtige fotograf Anton J. Rasmussen fra Stubbekøbing meget aktiv på Bogø. Det kunne godt være et tegn på begivenhedens store betydning for arrangørerne, at han var blevet tilkaldt.

Udateret postkort fra Det Kongelige Biblioteks billedsamling. Måske omkring 1905-10.

Udateret postkort

Georg Schmidt serverer under kapsejlads ved Bogø Badehotel. Udateret.

Glade dage på badehotellet i 1920

Navigatører på udflugt med damer.

Nr. 2 fra højre er Aage Willum Caspersen.


Transporten i 1926

Badehotellet tur/retur for 1 kr. Men så kørte man også med øens karetmager.


Annonce i Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 11.6.1926.

Fra luften i 1939

Sylvest Jensen luftfoto, 1939.

Britiske journalister interneret i 1940

De britiske journalister, der i 1940 på tysk foranledning var blevet interneret på Bogø Badehotel, efterlod sig denne lille hilsen i murværket. Forløbet af denne ufrivillige badeferie er beskrevet i en artikel i Årsskrift 2012 for Bogø Lokalhistoriske Forening.

I august 1940 blev briterne overført til interneringslejre i Jylland, interneringslejrene ved Hald og på St. Grundet. Forhistorien var her, at i begyndelsen af maj 1940 indsattes ca. 70 engelske og franske statsborgere i Vestre Fængsel i København. 11. maj blev de overført til en interneringslejr, der var indrettet ved Hald, men allerede den 21. maj 1940 blev de transporteret til Tyskland. 21. august 1940 åbnedes den anden interneringslejr ved Hald, hvori 20 britiske statsborgere blev indsat, altså bl.a. dem fra Bogø. Lejren ved Hald blev nedlagt 1. juni 1941, da de internerede overførtes til en nyopført lejr på St. Grundet ved Vejle. Lejrene bestyredes af embedsmænd fra det danske fængselsvæsen. En fortegnelse over arkivalierne fra disse to lejre findes i ”ARKIVREGISTRATURER I, FORSKELLIGE ARKIVER (X-arkiver)”, udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg 1964.

De interneredes navne er indgraveret i et sølvcigaretetui fra Georg Jensen. De fem journalister var Stephen House fra Sunday Times og Daily Sketch med hustruen Leonie samt to hunde. William Kelland, der havde repræsenteret Exchange Telegraph i Danmark i 20 år, med dennes danske hustru Inge og 2-årige søn Ib. Anthony Mann fra Daily Telegraph og Morning Post med sin tyskfødte hustru Traute og den lille datter Ellen. Ronald Selkirk Panton fra Daily Express med den russiskfødte hustru Natalja Nikolajevna Snesareva, et nyfødt barn, en nurse og fire katte, samt den enlige James White.

På forsiden er graveret monogrammet BB. Det står muligvis for Bogø Badehotel. Vi har modtaget billederne af etuiet fra Tue Heiselberg, der har arvet det efter sin far, korrespondent Vagn Heiselberg, som måske har fået det af en af de internerede.

I Bogø Lokalhistoriske Forenings Årsskrift 2012 havde vi en artikel om interneringslejren. Den kan downloades fra vores webside. Interneringen på Bogø er omtalt i en fodnote til William Shirers berømte Berlin Dagbog.

Fra interneringslejren for britiske journalister på Bogø Badehotel i 1940. Vi har modtaget billedet fra en søn af en af de internerede. Herren med hat er redaktør William H. Kelland. Størrelse: 6 x 9 cm.

Film på Bogø Badehotel i 1943

Albert Rasmussens film "Falster i farver" gik i 1943 sin sejrsgang på egnen. Mandag den 4. oktober 1943 blev den vist på Bogø Badehotel, hvor ca. 100 tilskuere gav deres bifald til kende.

Kostskolen Søvang

I efteråret 1955 købte lærerparret Frydenlund Hansen som nævnt Badehotellet med henblik på at drive skole for retarderede børn. Hvordan det gik, foreligger der ikke umiddelbart noget om.

Fra 1960-62 var Søvang en afdeling af Bogø Kostskole, hvor man under ledelse af hr. og fru Frydenlund - som noget nyt - havde en blanding af piger og drenge boende. Det første år seks lidt større piger og otte små drenge. Og det følgende år 14 piger og 15 mindre drenge. Det overskuelige antal elever bevirkede, at det hele havde et hjemligt præg.

I 1962 blev skolen solgt til Frydenlunds. De indrettede kostskolen "Søvang", der konkurrerede med Bogø Kostskole til 1967.

Brøndby Kommunes Observationsskole fra 1968

I 1967 købte Brøndbyernes Kommune bygningerne for at oprette en observationsskole på Bogø, hvor skolebørn i op til et år kunne opholde sig fra mandag til fredag med henblik på at få afdækket deres vanskeligheder. Hovedsagelig for børn over 10 år. (Brøndby Kommunes beskrivelse af 2006). Skolen åbnede i januar 1968 og havde plads til 18 børn. Pehr Damkjær var skoleinspektør, og Hertha Damkjær var en af de fire fastansatte lærere. I 1973 blev Ove og Mariann Paarup ansat som lærere på skolen.

Badehotellet i 2014

I 2009 købte tre par det tidligere badehotel af Brøndby Kommune, som i en årrække havde anvendt det som observationsskole. Ejerforeningen har et websted med flere billeder.

Skråfoto fra 19. juni 2019

Udsnit af Kortforsyningens Skråfoto, 19. juni 2019