Marknavne 1798

Bogøs marknavne i 1798

Det her viste skema anfører marknavnene i alfabetisk orden; længere nede på siden bliver marknavnene vist både i matrikelnummerorden og i nummerorden efter de oprindelige gårdlodder. Oplysningerne i skemaet stammer for de fire første kolonners vedkommende fra Møns Amts Landvæsenskommissions originaldokument: det er gårdloddens nummer, åsens navn, om indlod eller udlod, samt loddens hovedorientering. Nogle år efter udskiftningen blev gårdloddernes numre erstattet af matrikelnumre. Som tiden gik og matriklerne blev delt ved salg og arv, kom nogle af lodderne til at brede sig over flere matrikelnumre. Ud fra sit lokalkendskab ”oversatte” Kargaard Svan i et notat de gamle gårdlodders numre til nyere tids matrikelnumre. Ligeledes supplerede han med oplysninger om de i nogle tilfælde ret nye gårdnavne. Dette er anført i de efterfølgende seks kolonner. Endelig har jeg for yderligere at lette orienteringen for den læser der måske ikke er stedkendt, forsøgt mig med at indsætte nutidige adresser for gårdene.

Ved at sammenholde oplysningerne i skemaet kan man således nå frem til en tilnærmelsesvis placering af åsene i landskabet, og det er et af formålene med undersøgelsen her, da vi er så uheldigt stillet at det oprindelige udskiftningskort med påførte marknavne ikke er bevaret. Faktisk kunne man tage et blankt kort over Bogø og forsøgsvis indskrive stednavnene på kortet efter oplysningerne i skemaet.

Billedfiler med skema med marknavne 1798

Først bringes tre billedfiler med Bogøs marknavne i skemaform. De kan åbnes enkeltvis, der kan zoomes i dem, de kan downloades og de kan udskrives i A3-format.

PDF-fil med skema med marknavne 1798

I PDF-format kan alle tre sider af skemaet ses og printes på én gang - bedst i A3-størrelse. Ved et klik på pilen i øverste hjørne til højre for dokumentet kan det både downloades og printes.

Skema over marknavne 1798 3 sider.pdf

Excel-fil med skema med marknavne 1798

I Excel-filen som både kan downloades og printes, og hvor man allerede her i dette skærmbillede kan rulle igennem skema, er data tilgængelige i tre forskellige sorteringer som er tilgængelige i de sorte faneblade under arket:

  • Alfabetisk efter marknavn
  • I nummerorden efter matrikelnummeret i kolonne E
  • I nummerorden efter gårdenes oprindelige lodnumre som noteret i kolonne A
Marknavne ved udskiftningen 1798.xlsx