Ridefogeder

Ridefogeder i Nykøbing Len / Nykøbing Amt, –1683

Fra middelalderen til 1689 hørte Bogø under Nykøbing Len, som ca. 1660 med Enevælden blev til Nykøbing Amt.

Vi kender navnene på en del af de falsterske ridefogeder. Deres distrikt var stort. Foruden Falster omfattede det Fejø, Femø, Askø og, frem til 1683, Bogø. Ridefogedembedet i Nykøbing Amt blev nedlagt i 1683.

Jakob Christensen var ridefoged til 1657.

Aleksander Pedersen Rumohr, 1657-1661.

Hans Jensen Stenholt, 1661-1683.

Ridefogeder i Møns Amt 1689–1769

Siden middelalderen hørte Bogø under Nykøbing Len. Først i 1689 blev Bogø flyttet til Møns Amt, der under lensvæsenet havde heddet Stegehus Len.

For krongodset på Møn og Bogø var der fra 1689 en fælles ridefoged for de to øer i Stege. Den sidste ridefoged, Mathias Schmidt, blev betegnende nok amtsforvalter i 1769, da krongodset blev solgt ved auktion. Når kronen ikke længere havde gods på øerne, var der heller ikke brug for en kongelig ridefoged.

Der er brug for en undersøgelse af, hvad fæstebønderne på Bogø egentlig mærkede til ridefogederne i tiden frem til løskøbelsen i 1769. En ridefoged var godsejerens repræsentant på et gods og tog sig af forholdet til bønderne, sørgede for at bøndergårdene blev fæstet ud, når de var ledige, opkrævede skatter og landgilde, mødte i retten på ejerens vegne osv. Det er vanskeligt at forestille sig, at ridefogeden selv på noget tidspunkt skulle have deltaget i den konkrete ledelse af arbejdet på det vidtstrakte krongods - og da slet ikke på en lille ø som Bogø. Dertil har han haft udsendinge og budbringere.

Bojsen nævner nogle af de tidligere – og Bogø uvedkommende – ridefogeder på Møn

"Herved oplyses rækkefølgen af forvaltere under Marselis: Mathias Ratken, Jens Povlsen Colding (til 1668), Christen Baltsersen, der tillige var landsdommer (måske afgået 1673), Peder Sörensen, Abraham Jakobsen." 

1685

Omkring 1685-1697

"Amtmanden gjorde Fremlaan til Andre af Ladegaardenes Forpagtning. Han havde nemlig Stege og Elmelunde Ladegaarde i Forpagtning af Kongen mod 1000 Rdlr. aarlig Afgift, men overlod dem til Ridefogeden Christian Arentzen og dennes Svoger, Herredsfogeden Henrik Pedersen, af hvilke han fik betydelig større Afgift, end han selv svarede." (Johan Paludan, bd. 1, s. 423). Skrives andre steder Arentsen og omtales også som amtsforvalter. I 1688 underskrev han sig Christian Arentsøn Kgl. May. Ridefoged paa Møen.  

1697–1720

1721–1726 

1726–1727 

1727–1750 

1750–1751 [1769?][som toldembedsmand, men måske helt frem til 1769 som ridefoged; og i forlængelse heraf som amtsforvalter fra 1769].


Kilder: Michael Bach: Danske toldembedsmænd 1660-1864 (blog), hentet 3.3.2019. Endvidere Den danske postetat 1624-1927.

Amtsforvaltere 1769–1848

Se Henry Bruun: Danmarks amtsforvaltere 1660-1848. Bogø vedblev i endnu godt 100 år efter 1848 at høre under Møn Amtstue.

Ovennævnte Mathias Schmidt efterfølges af

1797—1805

Breve til ridefogeden, 1704–1768

Rigsarkivet. Møns Amt. Kopibog med breve til ridefogeden m.fl., 6 pakker, 1704-1768. Er scannet og tilgængelig på ArkivalierOnline.