Ridefogeder

Mens Møn og Bogø var krongods, var der i Stege en ridefoged for de to øer. Den sidste ridefoged, Mathias Schmidt, bliver betegnende nok amtsforvalter i 1769, da krongodset bliver solgt ved auktion.

Der er brug for en undersøgelse af, hvad fæstebønderne på Bogø egentlig mærkede til ridefogederne i tiden frem til løskøbelsen i 1769. En ridefoged var godsejerens repræsentant på et gods og tog sig af forholdet til bønderne, sørgede for at bøndergårdene blev fæstet ud, når de var ledige, opkrævede skatter og landgilde, mødte i retten på ejerens vegne osv. Det er vanskeligt at forestille sig, at ridefogeden på noget tidspunkt skulle have deltaget i den konkrete ledelse af arbejdet på det vidtstrakte krongods - og da slet ikke på en lille ø som Bogø.

1697-1720

  • Hans Pedersen, fra 1697 Ridefoged over Møen og Bogø, nævnes som den, der holdt postbudet mellem Møen og Vordingborg, hvad han antagelig er vedblevet med til sin død i 1720 (begr. 6. marts).

1721-1726

  • Peter Ratken, født ca. 1684, begr. 5. marts 1726 i Stege. Gift med Anne Cathrine, født ca. 1694, begr. 11. august 1727 i Stege. Ridefoged på Møn og Bogø 18. marts [15. april] 1720. Tillige tolder på Møn og postmester i Stege 16. juni 1721. Han benævnes også amtsskriver. Hans enke overtog postmesterembedet 24. maj 1726, men døde blot et år senere.

1726-1727

  • Frederik Braëm, født ca. 1692, begr. 13. januar 1727 i Stege. Fuldmægtig hos broderen, renteskriver Nicolaj Braëm. Ridefoged på Møn og Bogø samt tolder i Stege 12. marts 1726.

1727-1750

  • Christoffer Schmidt, født 26. marts 1697 på Lolland, død 9. august 1750 i Stege. Gift 20. august 1727 i Nakskov med Cathrine Krey (datter af skipper Knud Hansen K. og Magdalene Ibsdatter Rød), født 11. marts 1699 i Nakskov, død 8. juni 1762 i Stege. Konstitueret regimentsskriver ved det lollandske ryttergods. Ridefoged på Møn og Bogø 27. januar 1727, tillige tolder på Møn 17. september 1727, [kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750]. – Ligsten i Stege kirke.

1750-1751 [1769?][som toldembedsmand, men måske helt frem til 1769 som ridefoged; og måske i forlængelse heraf som amtsforvalter fra 1769].

  • Mathias Schmidt (søn af tolder Christoffer S. og Cathrine Krey), født ca. 1728 i Stege, begr. 4. juli 1796 i Stege. Gift 1. gang 7. marts 1759 i Maribo med Anne Elisabeth Sølling (datter af hospitalsforstander Knud Sølling og Mette Kirstine Wichmand), døbt 16. september 1739 i Maribo, død 13. september 1770 i Stege. Gift 2. gang 15. september 1775 i Stege med Anne Regine Borre, født ca. 1741, begr. 27. juli 1778 i Stege. Kgl. kontrollør imod toldforpagterne i Stege 14. september 1750, afskediget 13. april 1751. Tillige ridefoged over Møn og Bogø 14. september 1750. Inspektør ved Tugt- og Manufacturhuset i Stege 30. oktober 1750. Amtsforvalter over Møn 18. oktober 1769.


Kilde: Michael Bach: Danske toldembedsmænd 1660-1864 (blog), hentet 3.3.2019.

Breve til ridefogeden, 1704-1768

Rigsarkivet. Møns Amt. Kopibog med breve til ridefogeden m.fl., 6 pakker, 1704-1768. Er scannet og tilgængelig på ArkivalierOnline.