Provster

1549-1841

Listen over provster i Falster Nørre Herred fra 1549 til 1841 er fra Immanuel Barfod, Den falsterske Gejstligheds Personal-Historie, Bind 2, 1854. Dog blev Nørre og Søndre Herreds provstier i 1824 slået sammen til et provsti for hele Falster.

Oscar Meulengracht (1848-1928)

Provst Oscar Meulengracht var også formand for Bogøs skoledirektion.

Provst Meulengracht fotograferet hos Bryde i Nykøbing F.

Hans Peter Gyllembourg Koch (1807-1883)

Provst for Falster 1860-1882

Af Hof- og Statskalenderen kan man se, at Bogø i 1861 hørte til Falsters Provsti under Lolland-Falsters Stift. Provst Koch står i spalte 443 under Falster Nørre Herred. Han var det gejstlige medlem af Bogø Skoledirektion.


Kongelig Dansk Hof- og Statscalender. Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1861. Scannet af Google. Søgbar.

Hans Peter Gyllembourg Koch (1807-1883). Provst for Falsters provsti 1860-1882. Provstiet omfattede Bogø Sogn.

Skoledirektionen for Bogø bestod af amtmanden for Præstø Amt og provsten for Falster. Da Christen Berg i 1874 blev tildelt en tilrettevisning af minister Worsaae, var det således amtmand Fritz Brun og provst Hans Peter Gyllembourg Koch, som stod for ekspeditionen af sagen.

I kølvandet på den såkaldte Keldernæs-sag, hvor Berg havde forsvaret lærer Andersen i Keldernæs, som var blevet tildelt en ministeriel irettesættelse, modtog Berg selv i 1874 en tilrettevisning fra undervisningsminister Worsaae. Den nægtede Berg at tage imod og opsagde i konsekvens heraf sin førstelærerstilling på Bogø. Denne strid er nærmere beskrevet i en artikel af Svend Aage Christensen i foreningens årsskrift for 2021, Bogøs historie.

I sin provstetid i Falster Provsti, 1860-1882, residerede Hans Peter Gyllembourg Koch i præstegården i Riserup, syd for Nørre Vedby.