Kommissionen af 1697 ang. Møns og Bogøs opkomst

I 1685 forlagdes en del af livgarden til hest til Møn, og dens chef, oberst (senere generalløjtnant) Samuel Christoph v. Plessen (død 1704) blev samtidig udnævnt til amtmand over Møns amt. Hans styre gav anledning til stærke klager over misrøgt, og der blev under 12. sep. 1696 nedsat en kommission, som afgav betænkning den 16. okt. s. å. (se Rtk. 2243.59, fol. 172). De nærmere omstændigheder ved denne kommission er ikke kendte og dens arkiv ikke bevaret, men dens betænkning gav anledning til, at der under 1697 2. og 6. feb. nedsattes en ny kommission til at foretage indretninger til Møns samt Bogøs opkomst og konservation og til at erkyndige sig om et andragende fra bønderne på Møn angående deres slette tilstand og måden, hvorpå de kunne blive hjulpet.

Se nærmere i arkivdatabasen Daisy.

Kommissionen af 1697 angående Møns og Bogøs opkomst

Kommissionen af 1697 ang. Møns og Bogøs opkomst

Kommissionen af 1697 ang. Møns og Bogøs opkomst

Ovenstående klip er hentet fra VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER XII. RENTEKAMMERET, I, Danske og norske afdelinger 1660-1848. VED JENS HOLMGAARD. UDGIVET AF RIGSARKIVET, KØBENHAVN 1964