Kirke og præstegård

Dronefoto: Per Christensen, 28. september 2021

Bogø Kirke er en middelalderlig langhuskirke. Sydmurens midterparti i rå kampesten er formentlig fra romansk tid, ca. 1200, mens resten af bygningen har sengotisk præg, ca. 1500. De øvrige dele af langhuset er opført i munkesten og kridtkvadre. Omkring reformationstiden eller måske senere i 1500-tallet har langhuset inklusive den østlige korafslutning fået fire fag krydshvælv. Våbenhuset i syd og tårnet i vest med sydvendt trappehus er begge opført i munkesten i sengotisk tid. Våbenhus og tårn har fladt loft. Tårnet fik først sin nuværende højde i 1868.

Læs Nationalmuseets beskrivelse af Bogø Kirke.

Fra bogværket Danmarks Kirker, i daglig tale kaldet Kirkeværket.

Altertavlen i bruskbarok fra 1655 er blevet restaureret i flere omgange, senest i 1935. Foran storfeltets muslingskal-niche er stillet en velsignende Kristusfigur med verdenskuglen, flankeret af frie korintiske søjler på høje fodstykker; foran sidefelternes lavere nicher står noget mindre evangelistfigurer, Matthæus og Markus, og over nicherne er der firkantede indskriftfelter med gotisk skrift. Topfeltet, der også flankeres af frie søjler, er glat. Uden for topvingerne står på storgesimsen to ganske små evangelistfigurer: Lukas og Johannes. Topkartouchen har et reliefskåret F3 under en krone.

Alterbordet er fortil dækket af et panel fra 1661; til siderne flankeres panelet af to kraftigt skårne bruskværksvinger.

Se artikel af Lars Seerup: Altertavlen i Bogø Kirke i Bogøs historie. Årsskrift 2021. Foto: Svend Aage Christensen, 2022

Menighedsrådets brochure fra 1991

I 1991 udgav menighedsrådet en brochure om kirken og dens omgivelser.

2

3

4

5

6

Døbefonten tegnet af arkitekt Mogens Clemmensen i 1926.


Fotograferet af Lars Seerup i Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv.

Kirkeskibene - den mest plausible beskrivelse

I Kirkesynsprotokol Bogø, som findes i kirkens arkiv, er der en lidt anden historie om kirkeskibene end den, der fremgår af brochuren på denne side og af Niels Christiansens bog Kirkeskibe i Stege-Vordingborg Provsti fra 2017. Kirkesynsprotokollen er med store afbrydelser ført fra 1862 til 2008.

Om kirkeskibenes historie er der i protokollen dels en indførsel fra 1869, dels en inventarfortegnelse fra 1915, meget omhyggeligt ført af den daværende kirkeværge, navigationslærer Antoni Landt. Indførslen fra 1869 burde umiddelbart have høj kildeværdi, da den er samtidig med den ophængning af to af kirkeskibene, som den nævner. Den adskiller sig dog noget fra Antoni Landts inventarfortegnelse fra 1915, der alt i alt virker mere plausibel og også bærer træk af det selvoplevede, idet Landt havde været ansat ved Navigationsskolen siden 1869.

Protokollens beskrivelse i inventarfortegnelsen fra 1915 lyder således:

I Kirken findes ophængt 3 Skibe, fregatriggede, nemlig:

 • I anden Hvælving et armeret Handelsskib, 10 Kanoner, i 1869 skænket Kirken af Skibsfører Ole Thomsen. Skibets Navn: "Brødres Minde". [1 m langt].

 • I tredje Hvælving et Linieskib (Tiden for Ophængningen ubekendt) førende 66 Kanoner (Træ). [85 cm langt]. Rasmus Stæhr nævner i sin dagbog, at de unge søfolk, medlemmer af Bådsmandslauget, i 1818 bar et kirkeskib rundt i procession på Bogø og Farø. I en avisartikel fra samme år fortælles det med nogen forargelse, at de unge søfolk sågar gik i optog med kirkeskibet i Vordingborg og Nyråd. Om det skib, som blev båret rundt i 1818, var det samme som linieskibet i tredje hvælving, lader sig ikke umiddelbart afgøre. 1818-begivenheden er beskrevet i Bogøs historie. Årsskrift 2021, s. 81.

 • I fjerde Hvælving et Handelsskib, skænket i 1869 af Pastor L. Pasbjerg, rigget af Elever fra Navigationsskolen. Navn: "Bogø". [2 m langt].

Kalkmalerierne i Bogø Kirke

Kalkmalerierne på loftet over hvælvene er interessante, ikke så meget for deres motiv og udformning, der kendes langt bedre fra andre kirker, men for de oplysninger om kirkens historie, som de giver. Malerierne er udført i begyndelsen af 1500-tallet, formentlig af Elmelundeværkstedet. Hvælvene blev indbygget i midten af 1500-tallet. Nationalmuseet skriver, at malerierne blev overkalket, allerede da hvælvene blev indbygget, men om det også gælder de fragmenter, vi ser her, er uklart. Der foreligger i hvert fald ikke noget om, hvem der i givet fald skulle have fremdraget de rester, vi ser i dag.

Et andet spørgsmål er, om de dele af malerierne, som befandt sig under hvælvene, blev overkalket allesammen allerede i 1500-tallet. Rapporten fra et kirkesyn i 1803 rummer denne formulering fra provstens side: "Hvelvingen i Choret, som er bemalet med bisarre og hæslige Figurer, burde overhvidtes." Overkalket er de så blevet, men man tænker umiddelbart, at det kunne være resterne af Elmelundeværkstedets værk, der her faldt for hvidtekosten - og altså senere end Nationalmuseet formoder.

Nedenfor ses et kalkmaleri i Bogø Kirke, formentlig et værk fra Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520). Det findes på nordvæggen i loftsrummet over skibets hvælv. Motivet antages at være Eva under uddrivelsen fra Paradiset. Hendes udslagne hår er gult; i øvrigt findes der næppe andre farver end brunrødt. Desuden stjerner, rosetter og rankeslyngsornamentik. Fotografier: Lise Thillemann Sørensen, 2011. Kilde: Nationalmuseet. Kalkmalerier i danske kirker.

Kalkmaleri i Bogø Kirke. Sankt Kristoffers hånd holder om vandringsstaven, der skød friske skud, da han bar Jesusbarnet over floden. Der er tale om en ny fortolkning fra 2019 ved Nationalmuseets ikonograf Sissel F. Plathe.

Bogø Kirke med to store kakkelovne

Bogø Kirke med to høje kakkelovne. Fotograferet af Anton Rasmussen, Stubbekøbing, formentlig omkring 1900. Kirkens arkiv.

Kakkelovnene var blevet installeret i 1882. I 1908 var de "opbrændte og ubrugelige" og blev erstattet af en stor kakkelovn midt i kirken ved sydvæggen. Af en inventarfortegnelse fremgår det, at der endnu i 1915 var kakkelovn i kirken. Først i 1918 blev der stiftet et lån med henblik på etablering af et "varmeværk" , som blev anbragt i kirkerummet lige inden for døren. Ved det arrangement mistede man et par stolestader. Der blev indlagt elektricitet i kirken i 1914.

Bogø Kirke med harmonium

På postkortet er kirken udstyret med et harmonium ved indgangen. Dette harmonium var blevet skænket af menigheden i 1913. I et notat om kirkesynet i 1914 oplyses det, at harmoniet var blevet købt i firmaet Petersen og Stenstrup i København og havde kostet 1.100 kr. Frobenius-orglet blev først bygget i 1958. Postkortet er afsendt af komponisten Rued Langgaard i juli 1932. Påskriften 'Harmonium' skyldes ham. Kortet viser altertavlen og prædikestolen før istandsættelsen i 1935. Fra Mia Gerdrups samling.

Der havde dog ikke manglet musik i kirken, før harmoniet blev indkøbt i 1913. I en annonce fra 1906 efter en tredjelærer til Bogø Kirke krævedes det, at ansøgerne skulle forpligte sig til at traktere kirkens orgel.

Der er elektriske lamper i loftet. Elektricitet var blevet ført frem til kirken i 1911 og indlagt i 1914. Det havde kostet 440 kr., hvoraf den ene halvdel blev afholdt af Sognerådet, den anden del af kirketiendeejerne.

Bogø Præstegård

Den 5. juni 1760 brændte præstegården med alle kirkebøgerne. Ved branden skal præsten, Mathias Hansen Bloch, have reddet en kat fra at indebrænde i stedet for at redde kirkebøgerne. Der er derfor ingen egentlig fortegnelse over øens beboere før dette år. På Odense Landemode den 8. oktober 1760 blev læst en kongelig bevilling af 18. juli 1760 omhandlende tilladelse for Mathias Bloch til at oppebære 1 rigsdaler af hver kirke i Fyns Stift (som Bogø dengang hørte til) til at genopbygge sin afbrændte præstegård. På samme Landemode blev 9. juni 1760 fremlagt et tingsvidne om den præstegården overgåede "u-lykkelige Ildsvaade, som ved Torden og Lynild den 5te Juni sidst afvigte ganske blev lagt i Aske".

Præsten søgte også om at få fire egetræer til opførelsen af en ny præstegård. Men der var ikke i første omgang nogen hjælp at hente fra datidens finansministerium, Rentekammeret. Det fremgår af et brev fra Rentekammeret til Møns Amt af 28. marts 1761, "hvorved forlanges, at Amtmanden vilde tilkiendegive Sogne-Præsten paa Baagøe, at hans giorte allerunderdanigste Ansøgning om, at ham 4 Eege af de Kongl. Skove maatte worde skienket, kunde efter Omstændighederne ikke blive Hs. Kongl. Maytt. forestillet." (Møns Amts ekstraktprotokol, 1761-1773, fol. 41, no. 4)


Bogø præstegård 1760-1921. Her blev forfatteren Henrik Pontoppidans far født i 1814. Boligen i det trefløjede anlæg blev nedrevet i 1921 for at gøre plads til den præstegård, som man ser i dag. Den nye præstegård blev tegnet af arkitekt Ejnar Ørnsholt, Nakskov. Håndværkertilbud på arbejdet blev åbnet i maj 1922, og så gik det ellers stærkt med opførelsen. Murermestrene N.C. Nielsen og N.J. Petersen, Stubbekøbing, indsendte allerede deres regning for murerarbejdet den 8. august 1922. Tømrermester Harald Carlsen, Stubbekøbing, udførte tømrerarbejdet og fremsendte sin regning den 6. september 1922. Præstegården stod dog nok først helt indflytningsklar i 1923. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

I årene 1900-1902 var der flere gange brand i præstegården. Lolland-Falsters Folketidende, 31/7 1902.

Bogø præstegård set fra havesiden. Denne præstegård blev tegnet af arkitekt Einar Ørnsholt og stod færdig i 1922-23. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

Præstegårdshaven med udsigt mod Sjælland. Udateret, men formentlig taget samtidig med ovenstående billede af facaden af den nye præstegård og altså efter 1923.

Pastor Biering med familie i præstegårdshaven, udateret, men før 1919.

Præstefamilien Biering på en bænk i haven et par år efter 1900. Fra venstre sidder Magda Augusta Biering f. 1891, kaldet Gukke, med sin tamme due. Derefter Else Biering f. 1897, så præstefruen Meta Biering med sønnen Poul Biering på skødet. Poul var født omkring 1900; han emigrerede til Amerika i begyndelsen af 1920'erne. Pigen imellem præsteparret er formentlig Anna Boas, en niece af fru Biering, der voksede op i præstegården. Og til sidst pastor Harald Biering.

Præstefamilien Biering grupperet på havesiden af den gamle præstegård. Udateret, men måske omkring 1910-15.

Den nye præstegård fra 1922. Den nye præstegård blev tegnet af arkitekt Ejnar Ørnsholt. Murermestrene N.C. Nielsen og N.J. Petersen, Stubbekøbing, indsendte deres regning for murerarbejdet den 8. august 1922. Tømrermester Harald Carlsen, Stubbekøbing, udførte tømrerarbejdet og fremsendte sin regning den 6. september 1922. Præstegården stod dog nok først helt indflytningsklar i 1923.


Arkitekt Einar Ørnsholt i 1913 - knap 10 år før han tegnede Bogø Præstegård.


Restaurering i 1979-80 af Bogø præstegård, som var nyopført fra 1922-23. Regningen blev på 1,2 mio. kr. (Det er naturligvis forkert, når der i avisartiklen tales om, at præstegården blev ombygget i 1922. Den blev som omtalt flere steder på denne side nybygget i 1922).


Ny Dag (Nakskov), 25. august 1979.

Præstegårdens jorder efter udskiftningen i 1785

I Årsskrift 2019 for Bogøs historie offentliggøres for første gang et interessant kort fra 1785 over præstegårdsjordens udskiftning. Før 1785 havde præstegårdens jorder som det var vanligt ligget spredt i Bogøs 3 marker og på overdrevene, men i 1785 blev de samlet på én lod. Det er denne nye tilstand kortet illustrererer. Præstegården er markeret med det røde kvadrat i sydvest. I nordøst går præstegårdsjorden helt ud til Ellenæs Hage, hvor den støder op til degnejorden. Kortet udmærker sig foruden ved sin smukke udførelse ved at landmåler Zøllnern har påført marknavnene: Rævegravs Agre, Skovbryns Agre, Alterstens Agre, Hejrebjergs Agre, Ellernæs Agre, Hulagre, Sandstykkerne, Peder Degns Mose, Gåseholm, Præstemose, Præstemose Stok, Hestemose Stok og Toften.

Hvis man vil downloade udskiftningskortet i stor størrelse med henblik på at zoome ind på detaljerne eller bruge det som åbningsbillede på sin store skærm, kan man bruge dette link: http://kortlink.dk/258rx

Kortet er fundet på Rigsarkivet. Møns Amt. Landvæsenskommission for Møns Herred: Åstedsforretninger for Møn (1779-1823).

Kortet er klikbart og kan åbnes i stor størrelse.

Forpagtningskontrakt for præstegårdsjorden, 1924

I 1924 indgik Bogø Menighedsråd en detaljeret forpagtningskontrakt på 12 år med parcellist Carl Christensen. Der var på dette tidspunkt 20 tdr. land tilbage af de oprindeligt meget større præstegårdsjorder. Kontrakten rummer detaljerede beskrivelser af afgrøder, dyrkningsmetoder og sædskifte. Kontrakten findes i Stubbekøbing Herreds digitaliserede skøde- og panteprotokol, nr. 1026, under tingdagen 26. juni 1924.

Bogø Kirkes tilstand i 1803

Læs Tilstandsrapport for Bogø Kirke, 1803. En længere sag på tre sider.

På dette sted blot et par enkelte citater:

 • "Gulvet under Kirkestolene paa begge Sider /:den øverste Fruentimmer=Stoel undtagen:/ er den bare Jord. - Det burde overalt belægges med Brædder. Gulvet i Vaabenhuset kan passere. Kirkestolene paa begge Sider, som for det meste hverken ere brugbare eller anstændige, men Deels staae op og ned, Deels ere Brøstfældige, og Deels mangle enkelte Stykker, som vel blive for vidtløfftigt her at opregne; - behøve heelt igiennem at ombygges og males."

 • "Hvelvingen i Choret, som er bemalet med bisarre og hæslige Figurer, burde overhvidtes."

Forhøjelse af kirketårnet i 1868

For bedre at kunne tjene som sømærke blev kirketårnet forhøjet godt 6 m i 1868. Herom berettede Stubbekøbing Avis den 24. marts 1868.

"Bogø Kirke, der i en lang Række af Aar har tjent som ledende Mærke for Seiladsen igjennem det af den indenrigske Skibsfart stærkt befærdede Farvand imellem Sjælland og Møen, navnlig på Strækningen fra Kallehave til Tærø, har i de senere Aar tabt sin Betydning som Mærke, efterat Kirken er bleven skjult deels ved opførte Bygninger og deels ved den tiltagende Væxt af de den omgivende Træer. Nogle af disse have vel været benyttede som Mærke istedetfor Kirken; men da de selv for dem, der ere kjendte i Farvandet, ere vanskelige at finde, afgive de ikke et betryggende Mærke for Seiladsen, hvorfor der gjentagende er gjort opmærksom paa denne Ulempe; navnlig har Chefen for Opmaalingsexpeditionen i 1866 fremhævet det som paatrængende nødvendigt at hæve den omhandlede Vanskelighed ved at anbringe et høiere Taarn eller et Lodsmærke paa Bogø Kirke, ligesom ogsaa Overlodsen over Sjællands, Møens, Lollands og Falsters Distrikter har fremhævet det særdeles Ønskelige i at faae bemeldte Taarn forhøiet. - Skeer dette, vil man tillige derved opnaa at erholde et længe savnet ledende Mærke for Farvandet imellem Sjælland og Falster, den saakaldte Storstrøm, ligesom for endeel af Grønsund ind. Marineministeriet har været betænkt paa at bringe dette Forslag i Udførelse, men har troet at burde afvente en forestaaende Reparation af Kirken, hvorved nogen Besparelse vil kunne opnaaes. - Denne Reparation er nu ifølge derom modtagen Meddelelse forestaaende, idet Kirkeinspektionen har paalagt Sognet i den kommende Sommer at istandsætte Kirketaarnet med et nyt Tag m.V., og det er da Ministeriets hensigt at benytte denne Leilighed til at lade Taarnet forhøje 10 Alen. [1 alen = 0,62771 m] Bekostningen herved er efter et derover affattet Overslag, hvorved Intet er fundet at erindre, anslaaet til 1272 Rd. 84 Sk. Forslaget tiltrædes af Finantsudvalget. (Langel. Av.)"

Overlodsen for østre distrikt var fra 1866 til 1880 den navnkundige kontreadmiral Edouard Suenson.

Deklaration om tårnet

Af Stubbekøbings Herreds skøde- og panteprotokol fremgår det, at der den 14. juli 1868 blev tinglyst en deklaration underskrevet af Bogø Kirkes værger, ifølge hvilken de påtog sig forskellige forpligtelser i forbindelse med byggeriet og den efterfølgende vedligeholdelse af tårnet.

Vedligeholdelsesforpligtelsen viste sig senere at blive meget byrdefuld, idet der havde været anvendt dårlig mørtel ved opførelsen. (Kirkesynsprotokol Bogø)

Sådan så kirken ud i 1862 med det lave tårn. Tagryggen på tårnet var kun en meter højere end skibets rygning.

 • Titel: Baagøe Kirke, Falsters Nørre Herred 1862.

 • Ophav: Becker, I. G. Burman (26.4.1802-6.10.1880) apoteker, historisk samler.

 • Oprindelsesdato: 1862.

 • Lokalitet: Danmark, Bogø, Bogø By, Bogø Kirke.

 • Kommentar: Tegningen sidder i: Dr. I. G. Burman Beckers antiqvarisk-topografiske Samling, Kirker på Fyn, Langeland, Lolland og Falster.

 • Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Den eneste kendte illustration af Bogø Kirke med lavt tårn.

Istandsættelse i 1935

Læs kilder til istandsættelsen af kirkens altertavle, prædikestol og krucifiks i 1935 og de forudgående tanker om en mere omfattende restaurering

Reskripter af 1754 og 1805 om Farøs kirkelige betjening

I 1754 blev Farøs placering i den kirkelige administration ændret:

Kongeligt reskript af 19. april 1754

Rescr. (til Biskopperne over Sjellands og Fyens Stifter, samt Notits til Generalkirke-Inspectionen), ang. at Bønderne paa Farøe maae herefter søge deres Kirkegang og Ministerialforretninger paa Bogøe, hvor da Præst og Degn skal nyde af dem deres Offer og Accidentier, imod at Præsten antager sig deres Sjele-Sorg, og Degnen deres Ungdoms Underviisning; men at derimod bemeldte Farøe-Beboere skal, herefter som fra Alders Tid, svare deres Tiende til Præsten og Kirken i Vordingborg. (Efter Begjering af disse Beboere, fordi de havde for lang og besværlig Vei til deres Sognekirke i Vordingborg).

Kongeligt reskript af 25. januar 1805

Næste ændring kom med kongeligt reskript af 25. januar 1805 til Sjællands biskop. Ved dette reskript blev Farø-bøndernes præstetiende overført fra Vordingborg til Bogø, mens kirketiende fortsat skulle betales til Vordingborg kirke.

En annonce i Stubbekøbing Avis, 4. januar 1887, viser, at Farøs betaling af kirketiende til kirken i Vordingborg fortsatte i lang tid, formentlig helt frem til loven om tiendeafløsning af 1903 og dens gennemførelse i årene 1908-1918.

Se artikel i Wikipedia om tiendeafløsning.

Bogø - et sogn under Fyens Stift - fra arilds tid til 1803

Den nærmere behandling af Bogøs administrative tilknytningsforhold, verdsligt og gejstligt, sker på en særskilt side.

Af ovenstående reskript fremgår Bogøs tilhørsforhold til Fyens Stift allerede klart, idet spørgsmålet om Farøs kirkelige tilhørsforhold sorterede under både Fyens og Sjællands stifter. At flytte Farø fra Vordingborg til Bogø sogn var ikke blot en sogneflytning, men også en flytning fra Sjællands til Fyens Stift.

Her skal som illustration af Bogøs tilhørsforhold til Fyens Stift anføres et par citater fra Odensebispen Hans Mikkelsens dagbøger.Lister over Bogøs biskopper findes her.

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1621-41 ved Anne Riising og Mogens Seidelin (Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991].

Juni 1628, s. 27.

 • 9. Eiler Qvitzow bad om, at hr. Niels i Vigerslev måtte blive indkaldt hertil.

 • 10. Han kom og bevidnede, at han aldrig havde sagt det, som rytterne pådigtede ham.

 • 12. [Jeg satte over til Tåsinge og overnattede hos hr. Peder.]

 • 14. Ole Mortensen [Andresen], der var kaldet til kapellan i Rudkøbing, overhørte og godkendte jeg og ordinerede den 15. i Lindelse Kirke.

 • 17. Jeg drog til Halsted. Jeg blev hos lensmanden Laurids Grubbe til frokost og middag.

 • 19. Jeg drog til Stokkemarke, og der traf jeg Jørgen Jørgensen, der var vendt tilbage fra Tyskland.

 • 21. Jeg deltog i froprædikenen i Rødby; menigheden var talrigt til stede.

 • 26. [Jeg visiterede Maribo skole. En strid mellem præsten og kapellanen blev bilagt.]

 • 27. Jeg visiterede i Hunseby Kirke; børnene var meget talrige og særdeles godt underviste. Til frokosten var sammen med mig to præster fra Femern, som klagede over den uret, der var sket dem, idet de mente, at tilsynet med kirkerne på den ø var overdraget mig.

 • 29. Jeg døbte et barn af provsten i Nysted. Jørgen Jørgensen prædikede om det mistede får.

Juli 1628

 • 1. Jeg henvendte mig til Hendes Majestæt Dronningen; jeg drog til Stubbekøbing.

 • 2. På Mariæ besøgelsesdag viede jeg hr. Poul Hansen og præstens datter på Bogø; hen mod aften vendte jeg tilbage til Stubbekøbing.

 • 5. Da jeg var kaldt tit dronningen, fortalte jeg, hvad der var blevet fuldført ved visitatsen på Falster. [Jeg tilkaldte hr. Hans i Skelby og irettesatte ham efter dronningens befaling.]

 • 7. Jeg deltog i præstekalentet for Lollands Sønder herred i Søllested.

 • 8. Jeg deltog i Nørre herreds kalente i Købelev.

 • 9. Hos hr. Peder i Landet på Tåsinge overnattede jeg. Hr. Bendix i Svindinge [ansøgte for første gang om hørerembedet i Assens for sin søn.]

 • 11. [Christen n. Skaane, der var anbefalet os af Resen, indfandt sig hos mig og ansøgte om hørerembedet ved Odense skole.]

 • 13. Willums Barbara bad om fru Ellens stipendium for sin søn Jørgen, for hvem jeg skrev en anbefaling til fru Ellen.

 • 15. Christen n. Skaane, der var anbefalet os af Resen og søgte hørerembedet i Odense, irettesatte jeg på grund at hans usømmelige klædedragt.

 • 16. [Jeg skrev til provsten i Assens om det drab, der var begået af høreren.]

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1621-41 ved Anne Riising og Mogens Seidelin (Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991].Den Poul Hansen, som biskop Hans Mikkelsen viede på Bogø den 2. juli 1628, var fra 1627 kapellan hos sognepræst Jacob Nielsen. Poul Hansen efterfulgte Jacob Nielsen i embedet på Bogø 1633-48.

I afdelingen med personalia er der endvidere nogle få separate præstebiografier, f.eks. over Harald Biering.

Menighedsråd i Bogø Sogn

Mindetavle for krigsforliste

Mindetavle i Bogø Kirke over krigsforliste under verdenskrigen 1939-1945.

Bogø Kirke og Sognegård i 2018

Bogø Kirke i 2019

Den 19. april 2019, kl. 20.43

Bogø kirkes hjemmeside

Bogø kirkes hjemmeside med oplysninger om menighedsrådet findes på https://www.bogoekirke.dk/om-kirken/menighedsraad/

Den så således ud 30.5.2021. Hjemmesidens forside er på https://www.bogoekirke.dk/

Einar Ørnsholt, Ejnar Ørnsholt