Grundlovsdag

Grundlovsfesten 2018. Scene på den gamle festplads i skoven. 

Foto: Jørgen Stæhr.

Sædvanligvis bliver der holdt en tale ved grundlovsmøderne; i 2009 af Ole Stig Andersen, tidl. direktør for Folketinget og forhenværende chef For PET. I forkortet udgave blev talen trykt som kronik den 5. juni 2009 i Berlingske Tidende under titlen Tillæg til Grundloven.

I 1999 var taleren tidligere forbundsformand Georg Poulsen, og i 1980 fhv. kulturminister Kr. Helveg Petersen, der talte om miljøspørgsmålet.

Joy Raun: Plakat til grundlovsfesten i 1999, hvor den tidligere formand for Dansk Metalarbejderforbund, Georg Poulsen, talte.

Den tidligere formand for Dansk Metalarbejderforbund, Georg Poulsen, bliver modtaget.

Tom Jacobsens ekvipage.

Leif Nowicki i sin Overland ved en grundlovskørsel i midten af 1970'erne - og med harmonika på bagsædet. Smedemester Nowickis Overland er fra 1921. Den blev kendt som "Grundlovsbilen" efter at have deltaget i grundlovskørslerne 25 år i træk.

Foto: Jonna Riise; fra Janni Riises samling.

Kenneth Nøhr klar til grundlovskørsel ca. 1960 med sin mormor Esther Nielsen til venstre og sin mor Ruth Nøhr til højre. 

Foto: Poul Nøhr.

Grundlovskørsel på Ålborgvej i 1961. Lægeboligen og Solhøj i baggrunden.

Grundlovskørsel på Bogø. Foto fra Lokalarkiv for Møn. https://arkiv.dk/vis/6276458


Bogø Grundlovsforening

Foreningens ældste protokoller gik til ved en brand for mange år siden. Derfor hedder det på foreningens hjemmeside, at man desværre ikke ved præcis, hvor gammel grundlovsforeningen er. I gråbogen om Bogøs historie, "Bogø 200 år", angives det dog, at Bogø Grundlovsforening blev stiftet i 1915.

Traditionen med at holde grundlovsfest på Bogø går imidlertid væsentlig længere tilbage end Grundlovsforeningens stiftelse, og det står klart, at grundlovsfesterne var politiske manifestationer. 

I et klip fra Stubbekøbing Avis, 6. juni 1900 står der således:

"For en del Aar siden havde man på Bogø fået indført den Skik at fejre Grundlovsfest ved i Fællesskab at køre Øen rundt. Vogntoget, som ledsagedes af Hornmusik, gik først ud til Skansen på Vestpynten (Vesterskov) og derfra ud på Østsiden for at slutte i Skoven, hvor man i munter Feststemning nød de medbragte Mad- og Drikkevarer.

Det var netop i de Aar, da Striden om Grundloven stod på sit højeste, at man her på Bogø ville vise, at også her var Kong Frederiks Folkegave elsket, og at også på denne lille Ø ville man være med til at ære den og kæmpe for den, så længe der endnu var Tøddel eller Bogstav af den tilbage. Men da i Slutningen af Firserne de Moderate gjorde ”højre om” og derved udviskede de politiske Skellinier og slappede den politiske Interesse hos en stor del af Folket, hørte vore Grundlovsfester op.

I år [altså i år 1900, red.] havde imidlertid nogle Gaardmænd undfanget den Idé atter at fejre Grundlovsdagen på den gamle Vis, og i Gaar så man da igen en anselig Vognrække, fyldt med glade Mennesker, køre fra Forsamlingshuset ud til Skansen, hvor der gjordes holdt et Øjeblik, for at den herlige Udsigt over Smaalandshavet ret kunne nydes. Turen sluttede som i gamle Dage nede i Skoven hvor der, efter at de medbragte Madkurve var tømte, herskede en overordentlig munter Stemning, og hvor Dansen gik for sig med Liv og Lyst." [Et par afsnit udeladt, red.]

Artiklens påstand om, at "vore Grundlovsfester hørte op i Slutningen af Firserne", modsiges imidlertid af et referat fra grundlovsfesten fra 1889, som vi har fundet i Stubbekøbing Avis, 8. juni 1889, med titlen "Grundlovsfest paa Bogø". Hvis man læser på og mellem linjerne i referatet, er det klart, at den politiske kampånd fra forfatningskampens og provisorietidens år er det lyslevende grundlag også for grundlovsfesten i 1889. Referatet herfra lyder således:

”Stubbekjøbing, den 7. Juni 1889"

"Grundlovsfest paa Bogø. En Del af Bogøs Beboere foretog paa Grundlovsdagen den sædvanlige Kjøretur Øen rundt til Festpladsen i Skoven, hvorpaa Madkurvene kom frem. Efter endt Spisning bød Gaardejer H.C. Thomsen Forsamlingen Velkommen og meddelte, at han havde formaaet Pastor Bjerring [Biering, red.] til at holde en Tale i Dagens Anledning. Pastor Bjerring talte saa om den varme Kjærlighed, vi skulle nære til vor Velsignede Grundlov og udbragte et Leve for Samme. Lærer Svendsen talte for Grundloven og Danmark og udbragte et Leve for gamle Danmark. Færgemand H.J. Hansen var glad over, at de to Gendarmer, han havde set komme herover, var forsvundne igen, da han troede, at de ikke var velsete paa Bogø. H.F. Steffensen kunde fuldtud erkjende, at vi skulle have Kjærlighed til vor Grundlov, men fandt det naturligt, at en kjær Gjenstand skulde og burde man ogsaa værne om, naar den led Uret, ellers var det ikke den sande Kjærlighed. Han haabede, at Ungdommen vilde komme til denne Erkjendelse, og udbragte saa et Leve for den opvoksende Slægt, der blev besvaret med kraftige Hurraer. Efter at den alvorlige Del af Festen var sluttet, var der Dans til Kl. 2.             (Meddelt.)”.

Referatet fra 1889 med ordene "den sædvanlige køretur" viser, at festligholdelsen i 1889 ikke var nogen ny foreteelse.

Referatet fra år 1900 tyder dog på, at der har været stilstand eller afmatning i grundlovsfesterne i 1890'erne, men det har vi dog ikke fundet beviser for i andre kilder. Det kan imidlertid tænkes, at Christen Bergs død medførte, at kampiveren blev slukket i nogle få år, for så at blusse op igen i 1900.

Bogø Grundlovsforenings bestyrelse

Den 11. oktober 2022 rekonstituerede foreningens bestyrelse sig således:


Grundlovsforeningens webside

https://www.bogoegrundlov.dk/


Bogø Grundlovsforenings 75 års jubilæum 1915-1990

Tegninger af Lotte Hilden

Beretning ved Hertha Damkjær

Forfatningskampen 1866-1901

Forfatningskampen var baggrunden for de politisk ladede grundlovsfester. Læs Jens Wendel-Hansens glimrende indføring i forfatningskampens historie.

Klik på indledningen til Jens Wendel-Hansens artikel ovenfor for at læse hele artiklen.

Stavnsbåndsfesten i 1888

Den 20. juni 1888 blev der ligesom mange andre steder i Danmark holdt en fest på Bogø i anledning af 100-året for stavnsbåndets ophævelse. Stubbekøbing Avis bragte den 23. juni 1888 et længere referat fra festen.

I dagens anledning havde Anna Wad fra Bogø Kostskole skrevet digtet "Frihed", som blev fremsagt ved festen. Det stod trykt på forsiden af samme nummer af Stubbekøbing Avis.

Mia Gerdrup har gengivet avisens omtale i Bogø Tidende, den 23. juni 2021. Den bringes også nedenfor.

Festen blev indledt med en køretur med smykkede vogne ad en rute, som har været brugt mange gange før og siden. Den er forsøgsvis indtegnet på nedenstående kort efter artiklens beskrivelse. Starten gik fra Rytterskolen, og turen sluttede ved festpladsen i Østerskov.


Den kun 25-årige Anna Wad fra Bogø Kostskole havde skrevet digtet "Frihed", som blev fremsagt ved festen. Det glødede af lyst til at gøre op med samfundsformer, der byggede på vold, privilegier og ulighed.

Sange ved grundlovsfesten i Bogø Skov, 5. juni 1901 

Herunder vist som billedfiler. Se også sangen som pdf længere nede.

Eksemplaret findes i Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Schandorphs sang for grundloven indledes med "Begejstrings Jubel vaktes". Forfatteren døde i januar 1901.

Portræt af Sophus Schandorph by P.S. Krøyer - National Gallery of Denmark, Denmark - CC0.

Hostrups sang indledes med "Er vor Trældomstid forbi, er det sandt, at vi blev fri".


Jens Christian Hostrup i 1849. - Danmarks Nationalgalleri.


Drachmanns sang indledes med "For Frihed! var vore Fædres Ord".

Holger Drachmann af Peder Severin Krøyer - Farvereproduktioner efter 20 portrætter af berømte danske mænd (København 1943)

SangevedGrundlovsfestenpåBogøi1901.pdf

Christian Bogøs grundlovsplakat fra 1915

Tegneren, maleren og forfatteren Christian Bogø havde familiebånd til Bogø og tilbragte mange somre på Bogø Badehotel. Han skrev sangen "Bogøs pris" til Badehotellets revy i 1918. Her ser vi hans grundlovsplakat fra 1915 med egen tekst.

Fra Grundlovsfesten i 2022

Nykøbing F Postorkester underholdt ved Grundlovsfesten, både på Bogø Hovedgade over for Rytterskolen og ved Pavillonen i Bogø Østerskov. Pavillonen fyldte 100 år i 2022.

Fra Grundlovsfesten i 2023

På Bogø Grundlovsforenings side er der lagt et flot galleri med billeder fra Grundlovsdagen 2023. Billederne er taget af medlemmer i Næstved Ny Fotoklub og lagt på Grundlovsforeningens side med tilladelse fra fotograferne.
https://www.bogoegrundlov.dk/?page_id=463

Også i 2023 blev Grundlovskørslen på Bogø afsluttet på festpladsen i skoven.
Medlemmer af Næstved Ny Fotoklub tog et hav af billeder ude på ruten og i skoven, Sigurd Bo Bojesen fra TV Møn optog en video, Grundlovsforeningens formand Helle Hansen bød velkommen i Skovpavillonen, Kirsten Hansen akkompagnerede og Svend Aage Christensen holdt grundlovstalen.

Den nye og kortere rute i 2022 og 2023

Af sikkerhedshensyn er ruten siden 2022 blevet omlagt, så man undgår det meget lange stræk ad Grønsundvej fra Vesternæs.

"Tour de Bogø" - fra Grundlovskørslen 2023.