Bogø Navigationsskole

Fra grundlæggelsen i 1866 til lukningen ifølge en rigsdagsbeslutning af april 1930 var Bogø Navigationsskole med til at befæste Bogøs ry som søfartsø. Det var på ingen måde en selvfølge, at der var en navigationsskole på Bogø. Der var i 1919 kun syv statsgodkendte navigationsskoler i Danmark: København, Bogø, Fanø, Marstal, Rømø, Svendborg og Ålborg. Navigationsskolen blev i 1922 overtaget af Bogø Kommune fra I/S Bogø Navigationsskole (se sognerådets tak nedenfor), og staten påtog sig at drive skolen videre inden for de eksisterende rammer. I 1930 besluttede Rigsdagen som nævnt at nedlægge skolen. 

Bogø Navigationsskole begyndte sin virksomhed i 1862 som en efterskole eller højskole, hvor der undervistes i almene fag. Skoleleder var i begyndelsen Christen Berg, dengang skolelærer på øen, senere Venstre-folketingsmand. Efter krigen 1864 meddelte Christen Berg, at der nu ville blive udvidet med en særlig søfartslinje for de unge søfolk, der kom hjem om vinteren og søgte skolen. Hans forslag blev anbefalet af navigationsdirektør, kommandør G. Tuxen, af Foreningen til Søfartens Fremme ved J.C. Tuxen og af skibsreder Frederik Stage, der lidt senere lod det første skoleskib Georg Stage bygge.

Som leder af den nystartede Bogø Sømandsskole blev ansat seminarielærer Jørgen Peter Kerstens. På elevernes opfordring blev skolen omdannet til en fuldstændig navigationsskole i november 1866, hvorfra Bogø Navigationsskoles formelle oprettelse regnes. Kerstens blev ansat sammen med lærer Ole Mathiasen og senere lærer Antoni Landt, der kom til, da skolen oprettede en tredje afdeling i 1869. Kerstens forlod skolen i 1872 og blev efterfulgt som forstander af realskolebestyrer, cand.mag. Søren Svendsen fra Sæby, der tiltrådte januar 1873 og virkede indtil 1903 eller 1904, hvor han blev afløst af H.P. Hjelm, der kom fra fiskeskipperskolen i Frederikshavn. Mellem 1870 og 1885 var skolen på Bogø landets næststørste navigationsskole, kun overgået af Københavns.

Skolen havde i begyndelsen lokaler hos skipper Peter Ibsen, men en række byggeprojekter gennem årene blev kronet med indvielsen i januar 1885 af den stadig eksisterende hovedbygning, tegnet af arkitekt Emil Blichfeldt. Kulturstyrelsen besluttede i 2014 at ophæve fredningen af Bogø Navigationsskole, Bogø Hovedgade 140, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Et mindesmærke for Christen Berg blev i 1897 rejst foran navigationsskolen i form af en buste på granitsokkel. Billedhuggeren er Rasmus Andersen, der også er kunstneren bag en statue af Christen Berg, rejst i Kolding i 1906.

Bogø Navigationsskole - 3. januar 1885 - ved indvielsen af den nye hovedbygning

Til indvielsen blev der i 1885 udgivet en lille publikation med tegninger af den nye hovedbygning, en fremstilling af skolens hidtidige historie (fra s. 35) og et par artikler af skolens lærere. Publikationen er i 2022 blevet digitaliseret af Det Kgl. Bibliotek.

Se den digitaliserede version.

Christen Berg annoncerer i 1869 som forstander 

Annonce i Dags-Telegraphen (København), 1. juni 1869, s. 3, spalte 6. Link til siden.

Annoncen har fået ekstra pondus ved at være undertegnet af Christen Berg som forstander og rigsdagsmand, selvom det på dette tidspunkt strengt taget var J.P. Kerstens, der var ansat som leder af skolen.

Man får et ganske godt indblik i forholdene på skolen og af rejsen dertil. 

Fra indholdet citeres: "Under Opholdet paa Skolen, der er beliggende paa et smukt og roligt Sted, er Eleven ikke udsat for forstyrrende Adspredelse og har ikke Anledning til at foretage unødvendige Udgifter. Skolen modtager og afsender Post daglig igjennem Øens Brevstation."

Eksamensprotokoller fra Bogø Navigationsskole

Protokollerne er scannet i Rigsarkivet

Eksamenerne på Bogø Navigationsskole var nyhedsstof både i de landsdækkende og regionale aviser, f.eks. i Politiken, den 9. maj 1889, hvor det meddeltes, at 4 elever var indstillet til eksamen i navigation, 7 i maskinlære, 4 i søret og handelsvidenskab, 4 i meteorologi og geografi samt 2 i engelsk. Alle de indstillede bestod prøven.

Liv og lære på skolen

Kerstens, Jørgen Peter, f. i Alstrup sogn 28.12.1839, d. i Ålborg, Hasseris, 16.10.1915, leder i årene 1864-1870 af Bogø Navigationsskole, Lokalarkiv for Møn.

Han blev i 1864 ansat som leder af undervisningen på Bogø Navigationsskole, mens Berg forblev forstander. Han var nyuddannet seminarielærer og havde styrmandseksamen. 

Samlet var Kerstens 6 år på Bogø, inden han tiltrådte som skolelærer på den nye skole i Vesterby på Fejø i 1870. Ved siden af lærergerningen oprettede han  1.10.1872 Fejø Navigationsskole i “Det gule Palæ” på Herredsvej 90 lige over for den nye skole på Herredsvej 89. Kerstens forlod Fejø i 1874 til fordel for stillingen som leder af Ålborg Navigationsskole, og Navigationsskolen på Fejø lukkede.

Udsnit af nedenstående billede. Med briller og foldede hænder forstander Søren Svendsen. Til højre for ham, ligeledes med bowlerhat, O. Mathiasen. Stående, med rundpuldet stråhat, Antoni Landt.

Forstander Søren Svendsen med hustru og datter.

Bogø Navigationsskole. Lærere og elever foran skolen, sikkert ved en eksamen. Antoni Landt med rundpuldet stråhat. Datering uvis, men formentlig 1896 eller 1897. Hovedbygningen har endnu sine oprindelige prydgavle. Se en bedre version af billedet nedenfor. Foto: Anton Rasmussen, Stubbekøbing.

Forstander, cand.mag. Søren Svendsen, Bogø Navigationsskole (1841-1921). Svendsen var forstander fra 1873 til 1903/1904.

Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing. Lokalarkiv for Møn, https://arkiv.dk/vis/5887745

Lærere og elever foran Bogø Navigationsskole i 1896 eller 1897, sikkert ved en eksamen. Hovedbygningen har endnu sine oprindelige prydgavle. Den med kuglepen påførte datering er ikke sikker.

Med briller og foldede hænder forstander Søren Svendsen. Til højre for ham, ligeledes med bowlerhat, Ole Mathiasen. Stående, med rundpuldet stråhat, Antoni Landt. Foto af Anton Rasmussen, Stubbekøbing, i familien Klogs samling.

Eksamenerne på Bogø Navigationsskole var nyhedsstof både i de landsdækkende og regionale aviser, f.eks. i Politiken, den 9. maj 1889, hvor det meddeltes, at 4 elever var indstillet til eksamen i navigation, 7 i maskinlære, 4 i søret og handelsvidenskab, 4 i meteorologi og geografi samt 2 i engelsk. Alle de indstillede bestod prøven.

I Navigationsskolens have efter et ringspil ses syv navigationselever, alle fra Dragør. Året er 1884. I øverste række f.v.: Jacob Peter Schmidt, Harald Julius Hansen, Taarnby, Egbert Schmidt, Peter Mathias Steffensen. I nederste række f.v.: Niels Peter Svendsen, Jan Henrik Jansen, Emil Krabbe.


Historisk Arkiv Dragør.

Fra klasseværelserne

Elever på Bogø Navigationsskole i et klasseværelse, 1919.

Elever på Bogø Navigationsskole i et klasseværelse, 1919.

Undervisning på Navigationsskolen. Udateret foto i Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

 Annonce for Bogø Navigationsskole i  Frederiksborg Amts Avis, 21.12.1922.

Fest på Navigationsskolen i 1912 eller 1916

Fest på Bogø Navigationsskole.

Også på nationalt niveau er dette billede vist en sjældenhed; måske det eneste af sin slags! Det er i 2022 dukket op i Bogø-købmanden Johannes W. Tjørnebys arkiv, som er blevet afleveret til Bogø Lokalhistoriske Arkiv. Motivet er fra en fest på Navigationsskolen. Tjørneby tog styrmandseksamen fra Bogø i 1912 og skibsførereksamen i 1916. Når billedet ligger i hans arkiv, kunne det meget vel være fra en fest i anledning af en af hans eksamener. Det er muligvis Tjørneby, som står i bagerste række med moustache lige under det, der ligner et koøje.

De to ældre par i tredjeforreste række er til venstre den pensionerede forstander Søren Svendsen med frue og til højre navigationslærer Ole Mathiasen med frue. Helt til højre står skolens forstander, H.P. Hjelm. 

Der er ingen oplysninger om fotograf. Formatet er 16x22 cm.

Blandt Tjørnebys medstuderende i 1916 var der nogle, som kom langvejs fra: to fra Tungu på Island, en fra Sverige og en fra Thorshavn.

En kutter til Navigationsskolen

I 1911 købte Bogø Navigationsskole kutteren Madame. Ved en festlighed blev den omdøbt til "C.B." efter skolens grundlægger, Christen Berg.


Lolland-Falsters Folketidende, 26. august 1911

Jubilæet i 1916

Reportage i Lolland-Falsters Folketidende, 2. november 1916

Permalink til ovenstående side i Lolland-Falsters Folketidende.

Notitser om lærerkorpset

Den 21. november 1916 meddelte Lolland-Falsters Folketidende, at lærer Møller fra Bogø Navigationsskole var blevet ansat på Navigationsskolen i København.


Annonce fra august 1917. Lærerne var på dette tidspunkt forstander Hjelm, samt W. Hartvig, H.M. Hansen (fra 1926 H.M. Hytoft), O. Mathiasen og Dr. Linnet [Nis Linnet].


Lærere og timelærere på Navigationsskolen var i 1921 forstander Hjelm samt navigationslærerne W. Hartwig, H.M. Hansen, C. Dahl og dr. Linnet. 

1921 Foto af elever og lærere

Elever og lærere ved Bogø Navigationsskole, formentlig i 1921. Lærere og timelærere på Navigationsskolen var i 1921 forstander Hjelm (2. rk. forfra, nr. 3 fra venstre med mørk kasket), samt navigationslærerne W. Hartwig, H.M. Hansen (fra 1926 Hytoft), C. Dahl og dr. Linnet. I forreste række ses som nr. 3 fra højre Aage Willum Caspersen, der tog afgangseksamen fra skolen 2/7-1921. Kaptajn F.F. Botsch, som slog sig ned på Bogø, er vist nr. 9 fra venstre i næstbagerste række, med butterfly.


Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing.

Navigationslærer Hans Morten Hansen, f. 1885, fra 1926 Hans Morten Hytoft. Foto P.P. Adrian

Lokalarkiv for Møn, B4623

1922 Bogø Kommune modtager navigationsskolen som gave

Bogø Sogneråds tak til familien Berg for at have modtaget Bogø Navigationsskole som gave.

Bogø Kommune modtog i 1922 Bogø Navigationsskole som gave med bygninger, grund, skolemateriel etc. 

Kommunen stillede hele komplekset til rådighed for staten, som garanterede skolens drift inden for de eksisterende rammer. 

Underskrevet af Bogø Sogneråds medlemmer, den 20. april 1922: A.P. Andersen, J.P. Nielsen, L. Hemmingsen, Th.P. Thomsen, P. Christensen, Valdemar Jensen og Valdemar Steffensen. 

Kolding Folkeblad, 26. april 1922.

Formentlig 1928 - et afgangshold

Gruppebillede af elever på Bogø Navigationsskole. Erik Chr. Poulsen står i midterste række. Han aflagde skibsførereksamen i sommeren 1928.

Udateret, men efter 1897; det kan man udlede af, at Christen Bergs buste i baggrunden blev indviet i juni 1897. Se nærmere på https://sites.google.com/view/bogoehistorie/højtid-og-fritid/monumenter

Et kig i Navigationsskolens eksamensprotokoller bringer os meget nærmere til en datering. Heraf fremgår det, at Erik Christian Poulsen var født i Holbæk 20.9.1905, indtrådte på Navigationsskolen 1.9.1926 og afgik med skibsførereksamen 23.6.1928. I Navigatørernes bog har hans eksamensdatoer forskubbet sig lidt. Det er nok datoerne i eksamensprotokollen, som er de rigtige. Antallet af elever på billedet passer nogenlunde med dimittenderne i eksamensprotokollen for juni 1928, hvor deres navne, hjemsted og fødselsdato også står.

Museet for Søfarts billedarkiv.

1930 Nedlæggelsen

I april 1930 besluttede Rigsdagen med alle stemmer mod Venstres at nedlægge Bogø Navigationsskole.

Skolens sidste bestyrer i årene 1927-30 var den senere navigationsdirektør H.A. Guldhammer.

Det ser ud til at Carl Nicolaj Louis Falck, f. 22.4.1868 i København, d. på Bogø 16.12.1929, i et par år indtil sin død på Bogø i 1929 indtog stillingen som konstitueret bestyrer. Det er ikke helt afklaret. På dødsattesten anføres han som forstander for Navigationsskolen. Fra 1899 til 1922 var Carl Falck bestyrer af Rønne Navigationsskole; blev derefter lærer ved Svendborg Navigationsskole og kom så tilsidst til Bogø som bestyrer.

Carl Falck, 1868-1929. Forstander for Bogø Navigationsskole i et par år i 1920'erne.

Restaurering i 2020-21

Den nyrestaurerede skole i marts 2021.

Det restaurerede tårn hejses på plads i 2020. Foto: Jørgen Stæhr.