Galatians 1

Galatians 1st Chapter
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ ᎨᎪᏪᎳᏁᎸᎯ 1 ᎠᏯᏙᎸᎢ
ge-le-si-yi a-ne-hi 1 A⁠-ya⁠-do-⁠lv⁠-i⁠
gelesiyi anehi 1 ayadolvi

Galatians 1:1-24 KJV (public domain)
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:1-24
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:1-24
gelesiyi anehi 1:1-24

Galatians 1:1
Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:1
ᏉᎳ, ᎥᎩᏅᏏᏛ, ᏴᏫ ᎬᎩᏅᏏᏛ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᏴᏫ ᎬᎩᏁᏤᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ, ᏥᏌᏍᎩᏂ ᎦᎶᏁᏛ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎾᏍᎩ ᏧᎴᏔᏅᎯ ᏥᎩ ᎤᏲᎱᏒᎢ ᎾᏍᎩ ᎬᎩᏁᏤᎸᎯ;
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:1
Quo-la, v-gi-nv-si-dv, (yv-wi gv-gi-nv-si-dv ni-ge-sv-na, a-le yv-wi gv-gi-ne-tse-lv-hi ni-ge-sv-na, Tsi-sa-s-gi-ni Ga-lo-ne-dv, a-le U-ne-la-nv-hi A-ga-yv-li-ge na-s-gi tsu-le-ta-nv-hi tsi-gi u-yo-hu-sv-i na-s-gi gv-gi-ne-tse-lv-hi; )
gelesiyi anehi 1:1
quola, vginvsidv, (yvwigvginvsidv nigesvna, ale yvwi gvginetselvhi nigesvna, tsisasgini galonedv, ale unelanvhi agayvlige nasgi tsuletanvhi tsigi uyohusvi nasgi gvginetselvhi;)

Galatians 1:2
And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:2
ᎠᎴ ᏂᎦᏛ ᎢᏓᎵᏅᏟ ᏦᏤᏙᎭ, ᏫᏨᏲᏪᎳᏏ ᏗᏣᏁᎶᏗ ᏕᏣᏓᏡᏩᏗᏒ ᎨᎴᏏᏱ;
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:2
A-le ni-ga-dv i-da-li-nv-tli tso-tse-do-ha, wi-tsv-yo-we-la-si di-tsa-ne-lo-di de-tsa-da-tlu-wa-di-sv Ge-le-si-yi;
gelesiyi anehi 1:2
ale nigadv idalinvtli tsotsedoha, witsvyowelasi ditsanelodi detsadatluwadisv gelesiyi;

Galatians 1:3
Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:3
ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎨᏤᎳᏗᏙᎮᏍᏗ, ᎨᏣᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎠᎴ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ,
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:3
Gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv a-le nv-wa-do-hi-ya-dv ge-tse-la-di-do-he-s-di, ge-tsa-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi U-ne-la-nv-hi A-ga-yv-li-ge-i, a-le i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv,
gelesiyi anehi 1:3
gvwagatiya udadolisdi gesv ale nvwadohiyadv getseladidohesdi, getsalisgolvdanelvhi unelanvhi agayvligei, ale igatseli ugvwiyuhi tsisa galonedv,

Galatians 1:4
Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of
God and our Father:
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:4
ᎾᏍᎩ ᏥᏚᏓᏲᏎ ᎠᏴ ᎢᎩᏍᎦᏅᏨ ᏥᏍᏗ ᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎫᏓᎴᏍᏗᏱ ᎪᎯ ᎨᏒ ᎡᎲ ᎤᏲᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᏄᏍᏛ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎴ ᎢᎩᏙᏓ:
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:4
Na-s-gi tsi-du-da-yo-se a-yv i-gi-s-ga-nv-tsv tsi-s-di ga-li-s-do-di-s-ge-i, na-s-gi i-gu-da-le-s-di-yi go-hi ge-sv e-hv u-yo-i, na-s-gi-ya nu-s-dv a-da-nv-te-s-gv U-ne-la-nv-hi a-le I-gi-do-da:
gelesiyi anehi 1:4
nasgi tsidudayose ayv igisganvtsv tsisdi galisdodisgei, nasgi igudalesdiyi gohi gesv ehv uyoi, nasgiya nusdv adanvtesgv unelanvhi ale igidoda:

Galatians 1:5
To whom be glory for ever and ever. Amen.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:5
ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸᎢ. ᎡᎺᏅ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:5
Na-s-gi ga-lv-quo-do-di ge-se-s-di ni-go-hi-lv a-le ni-go-hi-lv-i. E-me-nv.
gelesiyi anehi 1:5
nasgi galvquododi gesesdi nigohilv ale nigohilvi. emenv.

Galatians 1:6
I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:6
ᎠᎩᏍᏆᏂᎪᏍᎦ ᏥᎾᏞᎬ ᎡᏣᏓᏅᎡᎸ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎢᏥᏯᏅᏛ ᏫᏥᎧᏅᎯ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ, ᏅᏩᏓᎴ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏥᏥᎬᏫᏳᏔᏅ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:6
A-gi-s-qua-ni-go-s-ga tsi-na-tle-gv e-tsa-da-nv-e-lv na-s-gi na i-tsi-ya-nv-dv wi-tsi-ka-nv-hi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv Ga-lo-ne-dv, nv-wa-da-le o-s-dv ka-no-he-dv tsi-tsi-gv-wi-yu-ta-nv.
gelesiyi anehi 1:6
agisquanigosga tsinatlegv etsadanvelv nasgi na itsiyanvdv witsikanvhi gvwagatiya udadolisdi gesv galonedv, nvwadale osdv kanohedv tsitsigvwiyutanv.

Galatians 1:7
Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:7
ᎾᏍᎩ ᏅᏩᏓᎴ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ; ᎠᏁᎭᏍᎩᏂᏃᏅ ᎨᏣᏕᏯᏙᏗᏍᎩ, ᎠᎴ ᎤᏂᏁᏟᏴᏍᏗᏱ ᎤᎾᏚᎵᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:7
Na-s-gi nv-wa-da-le ni-ge-sv-na tsi-gi; a-ne-ha-s-gi-ni-no-nv ge-tsa-de-ya-do-di-s-gi, a-le u-ni-ne-tli-yv-s-di-yi u-na-du-li-s-gi o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga.
gelesiyi anehi 1:7
nasgi nvwadale nigesvna tsigi; anehasgininonv getsadeyadodisgi, ale uninetliyvsdiyi unadulisgi osdv kanohedv galonedv utseliga.

Galatians 1:8
But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:8
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ, ᎠᎴ ᏗᎧᎿᏩᏗᏙᎯ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ, ᏅᏩᏓᎴ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏱᏨᏯᎵᏥᏙᏁᎸ, ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎢᏨᏯᎵᏥᏙᏁᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ, ᎾᏍᎩ ᎠᏥᏍᎦᏨᎯ ᎨᏎᏍᏗ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:8
I-yu-s-gi-ni na-s-quo a-yv, a-le di-ka-hna-wa-di-do-hi ga-lv-la-di nv-da-yu-lo-sv-hi, nv-wa-da-le o-s-dv ka-no-he-dv yi-tsv-ya-li-tsi-do-ne-lv, na-s-gi ga-yu-la i-tsv-ya-li-tsi-do-ne-lv-hi ni-ge-sv-na, na-s-gi a-tsi-s-ga-tsv-hi ge-se-s-di.
gelesiyi anehi 1:8
iyusgini nasquo ayv, ale dikahnawadidohi galvladi nvdayulosvhi, nvwadale osdv kanohedv yitsiyalitsidonelv, nasgi gayula itsvyalitsidonelvhi nigesvna, nasgi atsisgatsvhi gesesdi.

Galatians 1:9
As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:9
ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎢᏲᎩᏪᏛ ᏥᎩ, ᎤᏠᏱᏉ ᎯᎠ ᎪᎯ ᎨᏒ ᏂᏥᏪᎭ, ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎢᏣᎵᏥᏙᏁᎮᏍᏗ ᏅᏩᏓᎴ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ, ᎾᏃ ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᏗᏣᏓᏂᎸᏨᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᏥᏍᎦᏨᎯ ᎨᏎᏍᏗ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:9
Na-s-gi ga-yu-la i-yo-gi-we-dv tsi-gi, u-tlo-yi-quo hi-a go-hi ge-sv ni-tsi-we-ha, I-yu-no gi-lo i-tsa-li-tsi-do-ne-he-s-di nv-wa-da-le o-s-dv ka-no-he-dv, na-no na-s-gi ga-yu-la di-tsa-da-ni-lv-tsv-hi tsi-gi, na-s-gi a-tsi-s-ga-tsv-hi ge-se-s-di.
gelesiyi anehi 1:9
nasgi gayula iyogiwedv tsigi, utloyiquo hia gohi gesv nitsiweha iyuno gilo itsalitsidonehesdi nvwadale osdv kanohedv, nano nasgi gayula ditsadanilvtsvhi tsigi, nasgi atsisgatsvhi gesesdi.

Galatians 1:10
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:10
ᎪᎯᏰᏃ ᎨᏒ ᏥᎪ ᏴᏫ ᏗᏆᎵᎢ ᏂᏕᎬᏁᎭ? ᎤᏁᎳᏅᎯᎨ? ᏥᎪᎨ ᎣᏍᏛ ᎤᏂᏰᎸᏗ ᏴᏫ ᎠᎩᏲᎭ? ᎢᏳᏰᏃ ᎣᏍᏛ ᎤᏂᏰᎸᏗ ᏴᏫ ᎠᏏ ᏯᎩᏲᎭ, ᎥᏝ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏅᏏᏙᎯ ᏱᎦᎩ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:10
Go-hi-ye-no ge-sv tsi-go yv-wi di-qua-li-i ni-de-gv-ne-ha? U-ne-la-nv-hi-ge? tsi-go-ge o-s-dv u-ni-ye-lv-di yv-wi a-gi-yo-ha? i-yu-ye-no o-s-dv u-ni-ye-lv-di yv-wi a-si ya-gi-yo-ha, v-tla Ga-lo-ne-dv a-gi-nv-si-do-hi yi-ga-gi.
gelesiyi anehi 1:10
gohiyeno gesv tsigo yvwi diqualii nidegvneha? unelanvhige? tsigoge osdv uniyelvdi yvwi agiyoha? iyuyeno osdv uniyelvdi yvwi asi yagiyoha, vtla galonedv aginvsidohi yigagi.

Galatians 1:11
But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:11
ᎠᏎᏃ ᎢᏨᏃᏁᎭ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏣᏆᎵᏥᏙᏅᎩ, ᎥᏝ ᏴᏫ ᏧᏕᏲᏅᎯ ᏱᎩ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:11
A-se-no i-tsv-no-ne-ha i-da-li-nv-tli, na-s-gi hi-a o-s-dv ka-no-he-dv tsa-qua-li-tsi-do-nv-gi, v-tla yv-wi tsu-de-yo-nv-hi yi-gi.
gelesiyi anehi 1:11
aseno itsvnoneha idalinvtli, nasgi hia osdv kanohedv tsaqualitsidonvgi, vtla yvwi tsudeyonvhi yigi.

Galatians 1:12
For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:12
ᎥᏝᏰᏃ ᏴᏫ ᏗᎬᎩᏲᎯᏎᎸᎯ ᏱᎩ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎩᎶ ᎠᏇᏲᏅᎯ ᏱᎩ, ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛᏍᎩᏂ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏯᏋᏁᎸᎯ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:12
V-tla-ye-no yv-wi di-gv-gi-yo-hi-se-lv-hi yi-gi, v-tla a-le gi-lo a-que-yo-nv-hi yi-gi, Tsi-sa Ga-lo-ne-dv-s-gi-ni gv-ni-ge-sv i-ya-quv-ne-lv-hi.
gelesiyi anehi 1:12
vtlayeno yvwi digvgiyohiselvhi yigi, vtla ale gilo aqueyonvhi yigi, tsisa galonedvsgini gvnigesv iyaquvnelvhi.

Galatians 1:13
For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:13
ᎢᏣᏛᎦᏅᏰᏃ ᏄᏍᏛ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒ ᎠᏆᎴᏂᏙᎸ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᎾᏤᎵ ᏗᎧᎿᏩᏛᏍᏗ ᏕᏥᎦᎿᏩᏗᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᎶᏒᏍᏔᏅᎯ ᎦᏥᏯᏕᏯᏙᏔᏅ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᏕᏥᏛᏔᏅᎢ:
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:13
I-tsa-dv-ga-nv-ye-no nu-s-dv tsu-wa-gu-ta-nv-sv a-qua-le-ni-do-lv A-ni-tsu-si tsu-na-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di de-tsi-ga-hna-wa-di-sv-i, na-s-gi u-lo-sv-s-ta-nv-hi ga-tsi-ya-de-ya-do-ta-nv tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga, a-le de-tsi-dv-ta-nv-i:
gelesiyi anehi 1:13
itsadvganvyeno nusdv tsuwagutanvsv aqualenidolv anitsusi tsunatseli dikahnawadvsdi detsigahnawadisvi, nasgi ulosvstanvhi gatsiyadeyadotanv tsunanelodi unadatlugvi unelanvhi tsutseliga, ale detsidvtanvi:

Galatians 1:14
And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:14
ᎠᎴ ᎠᎩᏁᏉᏤᎲ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᎾᏤᎵ ᏗᎧᎿᏩᏛᏍᏗ ᏥᎦᏙᎥᏍᎬᎢ ᏕᏥᎪᎾᏛᏛᎩ ᎤᏂᏣᏘ ᎢᏗᎦᏲᎦᏛᏅ ᏗᏆᏤᎵ ᏴᏫ, ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎠᏆᏓᏅᏛᎩ ᏓᏇᎷᎬᎩ ᏗᎩᎦᏴᎵᎨ ᎤᏂᏃᎮᎸᎯ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:14
A-le a-gi-ne-quo-tse-hv A-ni-tsu-si tsu-na-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di tsi-ga-do-v-s-gv-i de-tsi-go-na-dv-dv-gi u-ni-tsa-ti i-di-ga-yo-ga-dv-nv di-qua-tse-li yv-wi, u-tli i-ga-i u-li-ni-gi-dv a-qua-da-nv-dv-gi da-que-lu-gv-gi di-gi-ga-yv-li-ge u-ni-no-he-lv-hi.
gelesiyi anehi 1:14
ale aginequotsehv anitsusi tsunatseli dikahnawadvsdi tsigadovsgvi detsigonadvdvgi unitsati idigayogadvnv diquatseli yvwi, utli igai ulinigidv aquadanvdvgi daquelugvgi digigayvlige uninohelvhi.

Galatians 1:15
But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:15
ᎠᏎᏃ ᎿᏉ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏅ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᎾᎯᏳ ᎡᏥ ᎠᎩᎾᏄᎪᏫᏒ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ ᎠᏆᏓᏓᎴᏔᏅᎯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎩᏯᏅᏔᏅᎯ ᏥᎩ,
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:15
A-se-no hna-quo o-si-yu u-ye-lv-nv U-ne-la-nv-hi, na-s-gi na-hi-yu e-tsi a-gi-na-nu-go-wi-sv nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv a-qua-da-da-le-ta-nv-hi tsi-gi, a-le gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv a-gi-ya-nv-ta-nv-hi tsi-gi,
gelesiyi anehi 1:15
aseno hnaquo osiyu uyelvnv unelanvhi, nasgi nahiyu etsi aginanugowisv nvdagvwadalenvdv aquadadaletanvhi tsigi, ale gvwagatiya udadolisdi gesv agiyanvtanvhi tsigi,

Galatians 1:16
To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:16
ᎾᏍᎩ ᎤᏪᏥ ᎠᎩᎾᏄᎪᏫᏎᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎦᎵᏥᏙᎲᏍᎬ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏥᏴᏁᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎠᏁᎲᎢ; ᎩᎳᏉ ᎢᏴᏛ, ᎥᏝ ᎤᏂᏇᏓᎵ ᎠᎴ ᎩᎬ ᎤᏂᏁᎯ ᏱᏗᎦᏥᏯᏁᎶᏔᏁᎢ:
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:16
Na-s-gi U-we-tsi a-gi-na-nu-go-wi-se-di-yi, na-s-gi a-yv ga-li-tsi-do-hv-s-gv gv-ni-ge-sv i-tsi-yv-ne-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi a-ne-hv-i; gi-la-quo i-yv-dv, v-tla u-ni-que-da-li a-le gi-gv u-ni-ne-hi yi-di-ga-tsi-ya-ne-lo-ta-ne-i:
gelesiyi anehi 1:16
nasgi uwetsi aginanugowisediyi, nasgi ayv galitsidohvsgv gvnigesvitsiyvnediyi tsunadalenvdv yvwi anehvi; gilaquo iyvdv, vtla uniquedali ale gigv uninehi yidigatsiyanelotanei:

Galatians 1:17
Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:17
ᎥᏝ ᎠᎴ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏱᏩᎩᎶᏎᎢ, ᏱᎦᏥᏩᏛᎲᏎ ᎢᎬᏱ ᎨᏥᏅᏏᏛ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅᎯ ᎠᏴ ᎣᏂ; ᎠᎴᏈᏱᏍᎩᏂ ᏩᎩᎶᏒᎩ, ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᏕᎹᏍᎦ ᏛᎠᎩᎷᏨᎩ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:17
V-tla a-le Tsi-lu-si-li-mi yi-wa-gi-lo-se-i, yi-ga-tsi-wa-dv-hv-se i-gv-yi ge-tsi-nv-si-dv i-yu-na-li-s-ta-nv-hi a-yv o-ni; A-le-qui-yi-s-gi-ni wa-gi-lo-sv-gi, a-le ta-li-ne De-ma-s-ga dv-a-gi-lu-tsv-gi.
gelesiyi anehi 1:17
vtla ale tsilusilimi yiwagilosei, yigatiswadvhvse igvyi getsinvsidv iyulnalistanvhi ayv oni; alequiyisgini wagilosvgi, ale taline demasga dvagilutsvgi.

Galatians 1:18
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:18
ᎿᏉᏃ ᏦᎢ ᏫᏄᏕᏘᏴᎲ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎠᏇᏅᏒᎩ ᏈᏓ ᎥᏥᏩᏛᎲᏒᎩ, ᎯᏍᎩᎦᏚᏃ ᏧᏒᎯᏛ ᎦᏁᎸ ᎠᎩᏅᎩ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:18
Hna-quo-no tso-i wi-nu-de-ti-yv-hv Tsi-lu-si-li-mi a-que-nv-sv-gi Qui-da v-tsi-wa-dv-hv-sv-gi, hi-s-gi-ga-du-no tsu-sv-hi-dv ga-ne-lv a-gi-nv-gi.
gelesiyi anehi 1:18
hnaquono tsoi winudetiyvhv tsilusilimi aquenvsvgi quida vtsiwadvhvsvgi, hisgigaduno tsusvhidv ganelv aginvgi.

Galatians 1:19
But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:19
ᎠᏂᏐᎢᏍᎩᏂ ᎨᏥᏅᏏᏛ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏱᏥᎪᎡ ᏥᎻ ᎤᏩᏒ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᎾᎵᏅᏟ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:19
A-ni-so-i-s-gi-ni ge-tsi-nv-si-dv v-tla gi-lo yi-tsi-go-e Tsi-mi u-wa-sv U-gv-wi-yu-hi a-na-li-nv-tli.
gelesiyi anehi 1:19
anisoisgini getsinvsidv vtla gilo yitsigoe tsimi uwasv ugvwiyuhi analinvtli.

Galatians 1:20
Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:20
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏥᏨᏲᏪᎳᏁᎭ, ᎬᏂᏳᏉ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲᎢ, ᎥᏝ ᏱᎦᏥᎪᎥᏍᎦ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:20
Na-s-gi-no hi-a tsi-tsv-yo-we-la-ne-ha, gv-ni-yu-quo, U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv-i, v-tla yi-ga-tsi-go-v-s-ga.
gelesiyi anehi 1:20
nasgino hia tsitsvyowelaneha, gvniyuquo, unelanvhi agatahvi, vtla yigatsigovsga.

Galatians 1:21
Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:21
ᎣᏂᏃ ᏏᎵᏱ ᎠᎴ ᏏᎵᏏᏱ ᏩᎩᎶᏒᎩ;
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:21
O-ni-no Si-li-yi a-le Si-li-si-yi wa-gi-lo-sv-gi;
gelesiyi anehi 1:21
onion siliyi ale silisiyi wagilosvgi;

Galatians 1:22
And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:22
ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᏂᎦᏔᎯ ᏱᎨᏎ ᎠᏆᎧᏛ ᎾᏍᎩᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒ ᏧᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏗᎬᏩᏁᎶᏗ:
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:22
A-le v-tla a-ni-ga-ta-hi yi-ge-se a-qua-ka-dv na-s-gi-tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv Tsu-di-yi, na-s-gi Ga-lo-ne-dv di-gv-wa-ne-lo-di:
gelesiyi anehi 1:22
ale vtla anigatahi yigese aquakadv nasgitsunanelodi dunadatluwadisv tsudiyi, nasgi galonedv digvwanelodi:

Galatians 1:23
But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed. ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:23
ᎤᎾᏛᎦᏅᎯᏉᏍᎩᏂᏃᏅ ᎨᏎᎢ ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏲ ᏥᏂᎬᎿᏕᎬ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒ, ᎿᏉ ᎠᎵᏥᏙᎲᏍᎦ ᎢᎧᏃᎮᎭ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎢᎸᎯᏳ ᏣᏛᏗᏍᎬᎩ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:23
U-na-dv-ga-nv-hi-quo-s-gi-ni-no-nv ge-se-i hi-a na-ni-we-s-gv-i, Na-s-gi na u-yo tsi-ni-gv-hna-de-gv tsu-wa-gu-ta-nv-sv, hna-quo a-li-tsi-do-hv-s-ga i-ka-no-he-ha go-hi-yu-di ge-sv na-s-gi i-lv-hi-yu tsa-dv-di-s-gv-gi.
gelesiyi anehi 1:23
unadvganvhiquosgininonv gesei hia naiwesgvi, nasgi na uyo tsinigvhnadegv tsuwagutanvsv, hnaquo alitsidohvsga ikanoheha gohiyudi gesv nasgi ilvhiyu tsadvdisgvgi.

Galatians 1:24
And they glorified God in me.
ᎨᎴᏏᏱ ᎠᏁᎯ 1:24
ᎤᏂᎸᏉᏔᏁᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏴ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᎢ.
ge-le-si-yi a-ne-hi 1:24
U-ni-lv-quo-ta-ne-no U-ne-la-nv-hi a-yv nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-i.  
gelesiyi anehi 1:24
unilvquotaneno unelanvhi ayv nvdigalisdodisgei.

 2 Corinthians 13    PREVIOUS BOOK                NEXT CHAPTER     Galatians 2
Subpages (1): Galatians 2
Comments