ᏣᏂ 1 Tsani 1 John 1

ᏣᏂ Tsani John
1st Chapter

John 1:1
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᎧᏃᎮᏛ ᎡᎮᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏧᎳᎭ ᎠᏁᎮᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎨᏎᎢ.
Di-da-le-ni-s-gv Ka-no-he-dv e-he-i, a-le na-s-gi Ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi i-tsu-la-ha a-ne-he-i, a-le na-s-gi Ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi ge-se-i.
didalenisgv kanohedv ehei, ale nasgi kanohedv unelanvhi itsulaha anehei, ale nasgi kanohedv unelanvhi gesei.

John 1:2
The same was in the beginning with God.
ᏗᏓᎴᏂᏍᎬᎢ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏧᎳᎭ ᎠᏁᎮᎢ.
Di-da-le-ni-s-gv-i na-s-gi U-ne-la-nv-hi i-tsu-la-ha a-ne-he-i.
didalenisgvi nasgi unelanvhi itsulaha anehei.

John 1:3
All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏬᏢᏁᎢ, ᎠᎴ ᏂᎦᎥ ᎪᏢᏅᎯ ᏥᎩ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏄᏬᏢᏅᎾ ᏱᎩ.
Ni-ga-v go-hu-s-di na-s-gi u-wo-tlv-ne-i, a-le ni-ga-v go-tlv-nv-hi tsi-gi v-tla go-hu-s-di na-s-gi nu-wo-tlv-nv-na yi-gi.
nigav gohusdi nasgi uwotlvnei, ale nigav gotlvnvhi tsigi vtla gohusdi nasgi nuwotlvnvna yigi.

John 1:4
In him was life; and the life was the light of men.
ᎾᏍᎩ [ᎧᏃᎮᏛ] ᎬᏂᏛ ᎤᏪᎮᎢ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎬᏂᏛ ᏴᏫ ᎢᎦ ᎤᎾᏘᏍᏓᏁᎯ ᎨᏎᎢ.
Na-s-gi [Ka-no-he-dv] gv-ni-dv u-we-he-i; a-le na-s-gi gv-ni-dv yv-wi i-ga u-na-ti-s-da-ne-hi ge-se-i.

John 1:5
And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᎦ-ᎦᏘᏍᏗᏍᎩ ᎤᎵᏏᎬ ᏚᎸᏌᏕᎢ, ᎤᎵᏏᎩᏃ ᎥᏝ ᏱᏚᏓᏂᎸᏤᎢ.
A-le na-s-gi i-ga--ga-ti-s-di-s-gi u-li-si-gv du-lv-sa-de-i, u-li-si-gi-no v-tla yi-du-da-ni-lv-tse-i.
ale nasgi iga-gatisdisgi ulisigv dulvsadei, ulisigino vtla yidudanilvtsei.

John 1:6
There was a man sent from God, whose name was John.
ᎩᎶ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏍᎦᏯ ᎡᎲᎩ ᏣᏂ ᏧᏙᎢᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏳᏅᏏᏛ ᎨᏒᎩ.
Gi-lo i-yu-s-di a-s-ga-ya e-hv-gi Tsa-ni tsu-do-i-dv U-ne-la-nv-hi nv-da-yu-nv-si-dv ge-sv-gi.
gilo iyusdi asgaya ehvgi tsani tsudoidv unelanvhi nvdayunvsidv gesvgi. 

John 1:7
The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
ᎾᏍᎩ ᎤᎷᏨᎩ ᎧᏃᎮᏍᎩ ᎨᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᎦ-ᎦᏘ ᎤᏃᎮᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏩᏂᏐᏗᏱ ᎾᏂᎥ ᎤᏃᎯᏳᏗᏱ.
Na-s-gi u-lu-tsv-gi ka-no-he-s-gi ge-sv-gi, na-s-gi I-ga--ga-ti u-no-he-di-yi, na-s-gi i-yu-wa-ni-so-di-yi na-ni-v u-no-hi-yu-di-yi.
nasgi ulutsvgi kanohesgi gesvgi, nasgi iga-gati unohediyi, nasgi iyuwanisodiyi naniv unohiyudiyi.

John 1:8
He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
ᎥᏝ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎢᎦ-ᎦᏘ ᏱᎨᏎᎢ, ᎧᏃᎮᏍᎩᏉᏍᎩᏂ ᎨᏒᎩ ᎾᏍᎩ ᎢᎦ-ᎦᏘ.
V-tla na-s-gi na I-ga--ga-ti yi-ge-se-i, ka-no-he-s-gi-quo-s-gi-ni ge-sv-gi na-s-gi I-ga--ga-ti.
vtla nasgi na iga-gati yigesei, kanohesgiqosgini gesvgi nasgi iga-gati.

John 1:9
That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᎢᎦ-ᎦᏘ ᎨᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎡᎶᎯ ᏧᎷᏨ, ᎢᎦ ᏥᏕᎠᏘᏍᏓᏁ ᎾᏂᎥ ᏴᏫ.
Na-s-gi-s-gi-ni na ka-no-he-dv u-do-hi-yu-sv I-ga--ga-ti ge-sv-gi, na-s-gi e-lo-hi tsu-lu-tsv, i-ga tsi-de-a-ti-s-da-ne na-ni-v yv-wi.
nasgisgini na kanohedv udohiyusv iga-gati gesvgi, nasgi elohi tsulutsv, iga tsideatisdane naniv yvwi.

John 1:10
He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
ᎾᏍᎩ ᎡᎶᎯ ᎡᎲᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎡᎶᎯ ᎤᏬᏢᏅᎯ ᎨᏒᎩ, ᎠᎴ ᎡᎶᎯ ᎥᏝ ᏳᏬᎵᏤᎢ.
Na-s-gi e-lo-hi e-hv-gi, a-le na-s-gi e-lo-hi u-wo-tlv-nv-hi ge-sv-gi, a-le e-lo-hi v-tla yu-wo-li-tse-i.
nasgi elohi ehvgi, ale nasgi elohi uwotlvnvhi gesvgi, ale elohi vtla yuwolitsei.

John 1:11
He came unto his own, and his own received him not.
ᎤᏤᎵᎪᎯ ᎤᎷᏨᎩ, ᎠᏎᏃ ᏧᏤᎵ ᎥᏝ ᏱᏗᎬᏩᏓᏂᎸᏤᎢ.
U-tse-li-go-hi u-lu-tsv-gi, a-se-no tsu-tse-li v-tla yi-di-gv-wa-da-ni-lv-tse-i.
utseligohi ulutsvgi, aseno tsutseli vtla yidigvwadanilvtsei.

John 1:12
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
ᎾᏂᎥᏍᎩᏂ ᏗᎬᏩᏓᏂᎸᏨᎯ ᏕᎤᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎩ ᎤᏁᎳᏅ Ꭿ ᏧᏪᏥ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᏕᎤᏙᎥ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ:
Na-ni-v-s-gi-ni di-gv-wa-da-ni-lv-tsv-hi de-u-li-s-go-lv-da-ne-lv-gi U-ne-la-nv-hi tsu-we-tsi i-yu-na-li-s-do-di-yi, na-s-gi de-u-do-v-i a-no-hi-yu-hv-s-gi:
nanivsgini digvwadanilvtsvhi deulisgolvdanelvgi unelanvhi tsuwetsi iyunalisdodiyi, nasgi deudovi anohiyuhvsgi:

John 1:13
Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
ᎾᏍᎩ ᎩᎬ ᏧᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᎤᏇᏓᎵ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᏧᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᏴᏫ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᏧᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᏧᎾᏄᎪᏫᏒᎯ.
Na-s-gi gi-gv tsu-na-nu-go-wi-sv-hi ni-ge-sv-na, a-le u-que-da-li a-da-nv-te-s-gv tsu-na-nu-go-wi-sv-hi ni-ge-sv-na, a-le yv-wi a-da-nv-te-s-gv tsu-na-nu-go-wi-sv-hi ni-ge-sv-na, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni tsu-na-nu-go-wi-sv-hi.
nasgi gigv tsunanugowisvhi nigesvna, ale uquedali adanvtesgv tsunanugowisvhi nigesvna, ale yvwi adanvtesgv tsunanugowisvhi nigesvna, unelanvhisgini tsunanugowisvhi.

John 1:14
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
ᎠᎴ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏇᏓᎵ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ, ᎠᎴ ᎢᏕᎲ ᎤᎴᏂᏙᎸᎩ, ᎤᎧᎵᏨᎯ ᎨᏒᎩ ᎤᏓᏙᎵᏣᏛ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛᎢ, (ᎠᎴ ᎢᏗᎪᏩᏘᏍᎬᎩ ᎤᏤᎵᎦ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎤᏩᏒᎯᏳ ᎤᏕᏁᎸᎯ ᎤᏤᎵᎦ) ᎾᏍᎩᏯ ᎨᏒᎩ.
A-le Ka-no-he-dv u-que-da-li nu-li-s-ta-nv-gi, a-le i-de-hv u-le-ni-do-lv-gi, u-ka-li-tsv-hi ge-sv-gi u-da-do-li-tsa-dv a-le du-yu-go-dv-i; a-le i-di-go-wa-ti-s-gv-gi u-tse-li-ga ga-lv-quo-di-yu ge-sv-i, na-s-gi ga-lv-quo-di-yu ge-sv A-ga-yv-li-ge u-wa-sv-hi-yu u-de-ne-lv-hi u-tse-li-ga na-s-gi-ya ge-sv-gi.
ale kanohedv uquedali nulistanvgi, ale idehv ulenidolvgi, ukalitsvhi gesvgi udadolitsadv ale duyugodvi, (ale idigowatisgvgi utseliga galvquodiyu gesvi, agayvlige uwasvhiyu udenelvhi utseliga) nasgiya gesvgi.

John 1:15
John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.
ᏣᏂ ᎧᏃᎮᏍᎬᎩ ᎾᏍᎩ [ᎧᏃᎮᏛ,] ᎠᎴ ᎤᏪᎷᏅᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏥᏥᏃᎮᏍᎬᎩ, ᎯᎠ ᏥᏂᏥᏪᏍᎬᎩ: ᎣᏂ ᏨᏓᏯᎢ ᎢᎬᏱ ᎠᎦᎴᏗ, ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎡᎲᎩ ᎠᏏ ᏂᎨᎥᎾ ᏥᎨᏒᎩ.
Tsa-ni ka-no-he-s-gv-gi na-s-gi [Ka-no-he-dv,] a-le u-we-lu-nv-gi hi-a nu-we-sv-gi, Hi-a na-s-gi tsi-tsi-no-he-s-gv-gi, hi-a tsi-ni-tsi-we-s-gv-gi: o-ni tsv-da-ya-i i-gv-yi a-ga-le-di, na-s-gi-ye-no e-hv-gi a-si ni-ge-v-na tsi-ge-sv-gi.
tsani kanohesgvgi nasgi [kanohedv,] ale uwelunvgi hia nuwesvgi: hia nasgi tsitsinohesgvgi, hia tsinitsiwesgvgi, oni tsvdayai igvyi algaledi, nasgiyeno ehvgi asi nigevna tsigesvgi.

John 1:16
And of his fulness have all we received, and grace for grace.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᎧᎵᏨᎯ ᎨᏒ ᏂᏗᎥ ᎡᎩᏁᎸᎯ, ᎬᏩᎦᏘᏯᏰᏃ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎶᏏᎶᏛ ᎡᎩᏁᎸ.
A-le na-s-gi u-ka-li-tsv-hi ge-sv ni-di-v e-gi-ne-lv-hi, gv-wa-ga-ti-ya-ye-no u-da-do-li-s-di ge-sv u-lo-si-lo-dv e-gi-ne-lv.
ale nasgi ukalitsvhi gesv nidiv eginelvhi, gvwagatiyayeno udadolisdi gesv ulosilodv eginelv.

John 1:17
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
ᏗᎧᎿᏩᏛᏍᏗᏰᏃ ᎼᏏ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᏩᏁᎸᎯ ᎨᏒᎩ, ᎤᏓᏙᎵᏣᏛᏍᎩᏂ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛᎢ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏂᏙᏓᏳᎵᏍᎪᎸᏔᏅᎯ.
Di-ka-hna-wa-dv-s-di-ye-no Mo-si gv-ni-ge-sv i-yu-wa-ne-lv-hi ge-sv-gi, u-da-do-li-tsa-dv-s-gi-ni a-le du-yu-go-dv-i Tsi-sa Ga-lo-ne-dv ni-do-da-yu-li-s-go-lv-ta-nv-hi.
dikahnawadvsdiyeno mosi gvnigesv iyuwanelvhi gesvgi, udadolitsadvsgini ale duyugodvi tsisa galonedv nidodayulisgolvtanvhi.

John 1:18
No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
ᎥᏝ ᎩᎶ ᎢᎸᎯᏳ ᏱᎬᏩᎪᎰ ᎤᏁᎳᏅᎯ; ᎤᏩᏒᎯᏳ ᎤᏕᏁᎸᎯ ᎤᏪᏥ, ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎦᏁᏥᎢ ᎡᎯ, ᎾᏍᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᏄᏩᏁᎸ.
V-tla gi-lo i-lv-hi-yu yi-gv-wa-go-ho U-ne-la-nv-hi; u-wa-sv-hi-yu u-de-ne-lv-hi U-we-tsi, A-ga-yv-li-ge ga-ne-tsi-i e-hi, na-s-gi gv-ni-ge-sv nu-wa-ne-lv.
vtla gilo ilvhiyu yigvwagoho unelanvhi; uwasvhiyu udenelvhi uwetsi, agayvlige ganetsi ehi, nasgi gvhigesv nuwanelv.

John 1:19
And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏣᏂ ᎤᏃᎮᎸᎯ, ᎾᎯᏳ ᎠᏂᏧᏏ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏙᏧᏂᏅᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎠᎴ ᎠᏂᎵᏫ ᎬᏩᏛᏛᏗᏱ, ᎯᎠ ᎢᏳᏂᏪᏍᏗᏱ; ᎦᎪ ᏂᎯ?
A-le na-s-gi hi-a Tsa-ni u-no-he-lv-hi, na-hi-yu A-ni-tsu-si Tsi-lu-si-li-mi do-tsu-ni-nv-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi a-le A-ni-li-wi gv-wa-dv-dv-di-yi, hi-a i-yu-ni-we-s-di-yi; Ga-go ni-hi?
ale nasgi hia tsani unohelvhi, nahiyu anitsusi tsilusilimi dotsuninvsv atsilv-anelohi ale aniliwi gvwadvdvdiyi, hia iyuniwesdiyi; gago nihi?

John 1:20
And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
ᎠᎴ Ꭴ'ᏃᏅᎩ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏳᏓᏱᎴᎢ, Ꭴ'ᏃᏅᏉᏍᎩᏂ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎥᏝ ᎠᏴ ᎦᎶᏁᏛ ᏱᎩ.
A-le u'no-nv-gi, a-le v-tla yu-da-yi-le-i, u'no-nv-quo-s-gi-ni hi-a nu-we-sv-gi; V-tla a-yv Ga-lo-ne-dv yi-gi.
ale u'nonvgi, ale vtla yudayilei, u'nonvquosgini hia nuwesvgi; vtla ayv galonedv yigi.

John 1:21
And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
ᎠᎴ ᎥᎬᏩᏛᏛᏅᎩ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎦᎪᎨ? ᎢᎳᏯᏍᎪ ᏂᎯ? ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏒᎩ; ᎥᏝ. ᏥᎪᎨ Ꮎ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ ᏂᎯ? ᎥᏝ, ᎤᏛᏅᎩ.
A-le v-gv-wa-dv-dv-nv-gi hi-a nu-ni-we-sv-gi; Ga-go-ge? I-la-ya-s-go ni-hi? Hi-a-no nu-we-sv-gi; V-tla. Tsi-go-ge na a-do-le-ho-s-gi ni-hi? V-tla, u-dv-nv-gi.
ale vgvwadvdvnvgi hia nuniwesvgi; gagoge? ilayasgo nihi? hiano nuwesvgi; vtla. tsigoge na adolehosgi nihi? vtla, udvnvgi.

John 1:22
Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
ᎿᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎦᎪ ᏂᎯ? ᏫᏙᏥᏃᏁᏗᏱᏰᏃ ᏅᏓᎪᎩᏅᏒᎯ; ᎦᏙ ᎭᏗᎭ ᏨᏒ ᎭᏓᏃᎮᏍᎬᎢ?
Hna-quo-no hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Ga-go ni-hi? Wi-do-tsi-no-ne-di-yi-ye-no nv-da-go-gi-nv-sv-hi; Ga-do ha-di-ha tsv-sv ha-da-no-he-s-gv-i?
hnaquono hia nvgvwaweselvgi; gago nbihi? widotsinonedigyiyeno nvdagoginvsvhi; gado hadiha tsvsv hadanohesgvi?

John 1:23
He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎠᏴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏪᎷᎩ ᎯᎠ ᏥᏂᎦᏪ ᎢᎾᎨᎢ; ᎢᏥᏥᏃᎯᏍᏓ ᏅᏃᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏤᎵᎦ; ᎾᏍᎩ ᏄᏪᏒ ᎢᏌᏯ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ.
Hi-a nu-we-sv-gi; A-yv na-s-gi na u-we-lu-gi hi-a tsi-ni-ga-we i-na-ge-i; I-tsi-tsi-no-hi-s-da nv-no-hi U-gv-wi-yu-hi u-tse-li-ga; na-s-gi nu-we-sv I-sa-ya a-do-le-ho-s-gi.
hia nuwesvgi, ayv nasgi na uwelugi hia tsinigawe inagei, itsitsinohisda nvhohi ugvwiyuhi utseliga; nasgi nuwesv isaya adolehosgi.


John 1:24
And they which were sent were of the Pharisees.
ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᏅᏓᎨᏥᏅᏏᏛ ᎠᏂᏆᎵᏏᏱ ᎤᎾᎵᎪᎯ ᎨᏒᎩ.
Na-s-gi-no na nv-da-ge-tsi-nv-si-dv A-ni-qua-li-si-yi u-na-li-go-hi ge-sv-gi.
nasgino na nvdagetsinvsidv aniqualisiyi unaligohi gesvgi.

John 1:25
And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
ᎬᏩᏛᏛᏅᎩᏃ ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙᏃ ᏥᏕᎭᏓᏬᏍᎦ, ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎴ ᎢᎳᏯ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ?
Gv-wa-dv-dv-nv-gi-no hi-a ni-gv-wa-we-se-lv-gi; Ga-do-no tsi-de-ha-da-wo-s-ga, i-yu-no ni-hi na-s-gi na Ga-lo-ne-dv a-le I-la-ya a-le na-s-gi na a-do-le-ho-s-gi ni-ge-sv-na yi-gi?
gvwadvdvnvgino hia nigvwaweselvgi; gadono tsidehadawosga, iyuno nihi nasgi na galonedv ale ilaya ale nasgi na adolehosgi nigesvna yigi?

John 1:26
John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
ᏣᏂ ᏚᏁᏤᎸᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ, ᎠᏴ ᎠᎹ ᏕᎦᏓᏬᏍᏗᎭ: ᎠᏎᏃ ᎦᏙᎦ ᎩᎶ ᎢᏥᏙᎾᎥ ᎤᏓᏑᏯ ᎾᏍᎩ ᏁᏥᎦᏔᎲᎾ;
Tsa-ni du-ne-tse-lv-gi, hi-a nu-we-sv-gi, A-yv a-ma de-ga-da-wo-s-di-ha: a-se-no ga-do-ga gi-lo i-tsi-do-na-v u-da-su-ya na-s-gi ne-tsi-ga-ta-hv-na;
tsani dunetselvgi, hia nuwesvgi, ayv ama degadawosdiha: aseno gadoga gilo itsidonav udasuya nasgi netsigatahvna;

John 1:27
He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᎣᏂ ᏨᏓᏯᎢ, ᎢᎬᏱ ᏣᎦᎴᏗ; ᎾᏍᎩ ᏧᎳᏑᎶ ᏕᎪᎸᏌᏛ ᎥᏝ ᏰᎵ ᏱᏂᎪᎢ ᏗᏍᎩᎧᏁᏴᏗᏱ.
Na-s-gi-s-gi-ni na o-ni tsv-da-ya-i, i-gv-yi tsa-ga-le-di; na-s-gi tsu-la-su-lo de-go-lv-sa-dv v-tla ye-li yi-ni-go-i di-s-gi-ka-ne-yv-di-yi.
nasgisgini na oni tsvdayai, igvyi tsagaledi; nasgi tsulasulo degolvsadv vtla yeli yinigoi disgikaneyvdiyi.

John 1:28
These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᎵᏍᏔᏂᏙᎸᎩ ᏗᎦᏐᎯᏍᏗᏱ ᏦᏓᏂ ᏍᎪᏂᏗᏢ ᎾᎿᏣᏂ ᏓᏓᏬᏍᎬᎢ.
Na-s-gi hi-a nu-li-s-ta-ni-do-lv-gi Di-ga-so-hi-s-di-yi Tso-da-ni s-go-ni-di-tlv na-hna Tsa-ni da-da-wo-s-gv-i.
nasgi hia nulistanidolvgi digasohisdiyi tsodani sgoniditlv nahna tsani dadawosgvi.

John 1:29
The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
ᎠᎴ ᎤᎩᏨᏛ ᏣᏂ ᏭᎪᎲᎩ ᏥᏌ ᎦᏙᎬ ᎢᏗᏢ ᏛᎦᏛᎩ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏤᏣᎦᏅᎦ ᎠᏫ-ᎠᎩᎾ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᎠᎲᏍᎩ ᎡᎶᎯ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎢ.
A-le u-gi-tsv-dv Tsa-ni wu-go-hv-gi Tsi-sa ga-do-gv i-di-tlv dv-ga-dv-gi, a-le hi-a nu-we-sv-gi; Tse-tsa-ga-nv-ga A-wi--a-gi-na U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, na-s-gi a-hv-s-gi e-lo-hi u-ni-s-ga-nv-tsv-i.
ale ugitsvdvtsani wugohvgi tsisa gadogv iditlv dvgadvgi, ale hia nuwesvgi; tsetsaganvga awi-agina unelanvhi utseliga, nasgi ahvsgi elohi unisgnvtsvi.

John 1:30
This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᎯᎠ Ꮎ ᏥᏥᏁᎢᏍᏗᏍᎬᎩ; ᎣᏂ ᏓᏯᎢ ᎢᎬᏱ ᎠᎦᎴᏗ ᏥᎦᏗᏍᎬᎩ, ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎡᎲᎩ ᎠᏏ ᏂᎨᎥᎾ ᏥᎨᏒᎢ.
Na-s-gi-s-gi-ni hi-a na tsi-tsi-ne-i-s-di-s-gv-gi; O-ni da-ya-i i-gv-yi a-ga-le-di tsi-ga-di-s-gv-gi, na-s-gi-ye-no e-hv-gi a-si ni-ge-v-na tsi-ge-sv-i.
nasgisgini hia na tsitsineisdisgvi; onidayai igvyi agaledi tsigadisgvgi, nasgiyeno ehvgi asi nigev na tsigesvi.

John 1:31
And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.
ᎠᎴ ᎠᏴ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎮᎢ; ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᎢᏏᎵ ᎨᏥᎾᏄᎪᏫᏎᏗᏱ ᏅᏧᎵᏍᏙᏔᏅ ᎠᎩᎷᏨ ᎠᎹ ᏕᎦᏓᏬᏍᏗᎭ.
A-le a-yv v-tla yi-tsi-ga-ta-he-i; a-se-no na-s-gi I-si-li ge-tsi-na-nu-go-wi-se-di-yi nv-tsu-li-s-do-ta-nv a-gi-lu-tsv a-ma de-ga-da-wo-s-di-ha.
ale ayv vtla yitsigatahei; aseno nasgi isili getsinanugowisediyi nvtsulisdotanv agilutsv ama degadawosdiha.

John 1:32
And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
ᎠᎴ ᏣᏂ ᎤᏃᎮᎸᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎠᎩᎪᎲᎩ ᎠᏓᏅᏙ ᎫᎴ-ᏗᏍᎪᏂᎯ ᎾᏍᎩᏯ ᏓᏳᏁᏡᏅᎩ ᎦᎸᎳᏗ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏚᎩᎸᏨᎩ.
A-le Tsa-ni u-no-he-lv-gi hi-a nu-we-sv-gi; A-gi-go-hv-gi A-da-nv-do gu-le--di-s-go-ni-hi na-s-gi-ya da-yu-ne-tlu-nv-gi ga-lv-la-di, a-le na-s-gi du-gi-lv-tsv-gi.
ale tsani unohelvgi hia nuwesvgi; agigohvgi adanvdo gule-disgonihi nasgiya dayunetlunvgi galvladi, ale nasgi dugilvtsvgi.

John 1:33
And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
ᎠᎴ ᎠᏴ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎮᎢ; ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᎠᎹ ᏗᏆᏓᏬᏍᏙᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎾᎩᏪᏎᎸᎩ; ᎩᎶ ᎯᎪᎥᎭ ᎠᏓᏅᏙ ᎠᏁᏡᎲᏍᎬᎢ ᏚᎩᎸᏨᎭ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᏗᏓᏬᏍᏗᏍᎩ.
A-le a-yv v-tla yi-tsi-ga-ta-he-i; a-se-no na-s-gi na nv-dv-gi-nv-si-dv a-ma di-qua-da-wo-s-do-di-yi na-s-gi hi-a na-gi-we-se-lv-gi; Gi-lo hi-go-v-ha A-da-nv-do a-ne-tlu-hv-s-gv-i du-gi-lv-tsv-ha, na-s-gi Ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do di-da-wo-s-di-s-gi.
ale ayv vtla yitsigatahei; aseno nasgi na nvdvginvsidv ama diquadawosdodiyi nasgi hia nagiweselvgi; gilo higovha adanvdo anetluhvsgi dugilvtsvha, nasgi galvquodiyu adanvdo didawosdisgi. 

John 1:34
And I saw, and bare record that this is the Son of God.
ᎠᎩᎪᎲᎩᏃ ᎠᎴ ᎠᎩᏃᎮᎸᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎨᏒᎢ.
A-gi-go-hv-gi-no a-le a-gi-no-he-lv-gi na-s-gi U-ne-la-nv-hi U-we-tsi ge-sv-i.
agigohvgino ale aginohelvgi nasgi unelanvhi uwetsi gesvi.

John 1:35
Again the next day after John stood, and two of his disciples;
ᎠᎴᏬ ᎤᎩᏨᏛ ᏣᏂ ᎦᏙᎬᎩ, ᎠᎴ ᎠᏂᏔᎵ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏓᏂᏙᎬᎩ.
A-le-wo u-gi-tsv-dv Tsa-ni ga-do-gv-gi, a-le a-ni-ta-li gv-wa-s-da-wa-di-do-hi da-ni-do-gv-gi.
alewo ugitsvdv tsani gadogvig, ale anitali gvwasdawadidohi danidogvgi.

John 1:36
And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
ᏚᎧᎿᏅᏃ ᏥᏌ ᎠᎢᏒᎢ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏤᏣᎦᏅᎦ ᎠᏫ-ᎠᎩᎾ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ;
Du-ka-hna-nv-no Tsi-sa a-i-sv-i hi-a nu-we-sv-gi; Tse-tsa-ga-nv-ga A-wi--a-gi-na U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga;
dukahnanvno tsisa aisvi hia nuwesvgi; tsetsaganvga awi-agina unelanvhi utseliga;

John 1:37
And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᎠᏂᏔᎵ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎤᎾᏛᎦᏅᎩ ᎤᏁᏨ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏍᏓᏩᏛᏒᎩ ᏥᏌ.
Na-s-gi-no na a-ni-ta-li gv-wa-s-da-wa-di-do-hi u-na-dv-ga-nv-gi u-ne-tsv; a-le na-s-gi u-ni-s-da-wa-dv-sv-gi Tsi-sa.
nasgino na anitali gvwasdawadidohi unadvganvgi unetsv; ale nasgi unisdawadvsvgi tsisa.

John 1:38
Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?
ᏥᏌᏃ ᎤᎦᏔᎲᏒ, ᎠᎴ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏒ ᏚᎪᎲ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙ ᎢᏍᏗᏲᎭ? ᎯᎠᏃ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏔᏈ-ᎾᏍᎩ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᎦᏛᎦ ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ-ᎭᏢ ᏗᏤᏅ.
Tsi-sa-no u-ga-ta-hv-sv, a-le gv-wa-s-da-wa-di-sv du-go-hv, hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Ga-do i-s-di-yo-ha? Hi-a-no ni-gv-wa-we-se-lv-gi; Ta-qui---na-s-gi a-ne-tlv-ta-nv-hi ga-dv-ga Ta-de-yo-hv-s-gi---ha-tlv di-tse-nv.
tsisano utatahvsv, ale gvwasdawadisv dugohv, hia niduweselvgi; gado isdiyoha? hiano nigvwaweselvgi; taqui-nasgi anetlvtanvhi gadvga tadeyohvsgi-hatlv ditsenv.

John 1:39
He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.
ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ, ᎢᏕᎾ, ᏫᏍᏓᎦᏔ. ᎤᏁᏅᏒᎩᏃ ᎠᎴ ᎤᎾᎦᏔᏅᎩ ᎦᏁᎸᎢ, ᎠᎴ ᎢᏧᎳᎭ ᎤᏁᏙᎸᎯ ᎾᎯᏳ ᎢᎦ; ᏅᎩᏁᏰᏃ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎧᎳᏩᏗᏒ ᎨᏒᎩ.
Hi-a ni-du-we-se-lv-gi; I-de-na, wi-s-da-ga-ta. U-ne-nv-sv-gi-no a-le u-na-ga-ta-nv-gi ga-ne-lv-i, a-le i-tsu-la-ha u-ne-do-lv-hi na-hi-yu i-ga; nv-gi-ne-ye-no i-yu-tli-lo-dv ka-la-wa-di-sv ge-sv-gi.
hia niduweselvgi, idena, wisdagata.

John 1:40
One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
ᎠᏏᏴᏫ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏂᏔᎵ ᏣᏂ ᎤᎾᏛᎦᏁᎸᎯ, ᎠᎴ [ᏥᏌ] ᎤᏂᏍᏓᏩᏛᏛ, ᎾᏍᎩ ᎡᏂᏗ ᎨᏒᎩ, ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᏗᎾᏓᏅᏟ.
A-si-yv-wi na-s-gi na a-ni-ta-li Tsa-ni u-na-dv-ga-ne-lv-hi, a-le [Tsi-sa] u-ni-s-da-wa-dv-dv, na-s-gi E-ni-di ge-sv-gi, Sa-wa-ni Qui-da di-na-da-nv-tli.
asiyvwi nasgi na anitali tsani unadvganelvhi, ale [tsisa' unisdawadvdv, nasgi enidi gesvgi, sawani quida dinadanvtli.

John 1:41
He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
ᎢᎬᏱ ᎤᏩᏛᎲᎩ ᎤᏤᎵ ᎤᏂᎵ ᏌᏩᏂ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎣᏥᏩᏛᎲ ᎺᏌᏯ; (ᎾᏍᎩ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᎦᎶᏁᏛ ᎦᏛᎦ.)
I-gv-yi u-wa-dv-hv-gi u-tse-li u-ni-li Sa-wa-ni, a-le hi-a nu-we-se-lv-gi, O-tsi-wa-dv-hv Me-sa-ya, na-s-gi a-ne-tlv-ta-nv-hi Ga-lo-ne-dv ga-dv-ga.)
igvyi uwadvhvgi utseli unili sawani, ale hia nuweselvgi, otsiwadvhv mesaya, (nasgi anetlvtanvhi galonedv gadvga).

John 1:42
And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏘᏃᎸᎩ ᏥᏌ ᎡᏙᎲᎢ. ᏥᏌᏃ ᏚᎧᎿᏅ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏌᏩᏂ ᏂᎯ, ᏦᎾ ᎤᏪᏥ, ᏏᏆᏏ ᏕᏣᏙᎡᏍᏗ: ᎾᏍᎩ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᏈᏓ ᎦᏛᎦ.
A-le na-s-gi u-ti-no-lv-gi Tsi-sa e-do-hv-i. Tsi-sa-no du-ka-hna-nv hi-a nu-we-sv-gi; Sa-wa-ni ni-hi, Tso-na u-we-tsi, Si-qua-si de-tsa-do-e-s-di; na-s-gi a-ne-tlv-ta-nv-hi Qui-da ga-dv-ga.
ale nasgi utinolvgi tsisa edohvi. tsisano dukhnanv hia nuwesvgi: sawini nihi, tsona uwetsi, siquasi detsadoesdi, nasgi anetlvtanvhi quida gadvga.

John 1:43
The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.
ᎤᎩᏨᏛ ᏥᏌ ᎤᏚᎵᏍᎬᎩ ᎨᎵᎵ ᎤᏪᏅᏍᏗᏱ; ᏈᎵᎩᏃ ᎤᏩᏛᎲᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏍᎩᏍᏓᏩᏚᎦ.
U-gi-tsv-dv Tsi-sa u-du-li-s-gv-gi Ge-li-li u-we-nv-s-di-yi; Qui-li-gi-no u-wa-dv-hv-gi, a-le na-s-gi hi-a nu-we-se-lv-gi; S-gi-s-da-wa-du-ga.
ugitsvdv tsisa udulisgvgi gelili uwenvsdiyi, quiligino uwadvhvgi, ale nasgi hia nuweselvgi, sgisdawaduga.

John 1:44
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
ᏈᎵᎩ ᏇᏣᏱᏗ ᎡᎯ ᎨᏒᎩ, ᎡᏂᏗ ᎠᎴ ᏈᏓ ᎤᏂᏚᎲᎢ.
Qui-li-gi Que-tsa-yi-di e-hi ge-sv-gi, E-ni-di a-le Qui-da u-ni-du-hv-i.
quilig quetsayidi ehi gesvgi, enidi ale quida uniduhvi.

John 1:45
Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
ᏈᎵᏃ ᎤᏩᏛᎲᎩ ᏁᏓᏂᎵ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎣᏥᏩᏛᎲ ᎾᏍᎩ ᎼᏏ ᎫᏬᏪᎳ ᏥᎧᏃᎮᎭ ᏗᎧᎿᏩᏛᏍᏗ ᎪᏪᎵᎯ, ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᏣᏂᏃᎮᎭ, ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎾᏎᎵᏗ ᎡᎯ ᏦᏩ ᎤᏪᏥ.
Qui-li-no u-wa-dv-hv-gi Ne-da-ni-li, a-le hi-a nu-we-se-lv-gi; O-tsi-wa-dv-hv na-s-gi Mo-si gu-wo-we-la tsi-ka-no-he-ha di-ka-hna-wa-dv-s-di go-we-li-hi, a-le a-na-do-le-ho-s-gi tsa-ni-no-he-ha, na-s-gi Tsi-sa Na-se-li-di e-hi Tso-wa u-we-tsi.
quilino uwadvhvgi nedanili, ale hia nuweselvgi, otsiwadvhv nasgi mosi guwowela tsikanoheha dikahnawadvsdi gowelihi, ale anadolehosgi tsaninoheha, nasgi tsisa naselidi ehi tsowa uwetsi.

John 1:46
And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.
ᏁᏓᏂᎵᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏰᎵᏍᎪ ᎪᎱᏍᏗ ᎣᏍᏛ ᏅᏓᎬᏩᎾᏄᎪᎢᏍᏗ ᎾᏎᎵᏗ? ᏈᎵᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏁᎾ, ᏩᎦᏔ.
Ne-da-ni-li-no hi-a nu-we-se-lv-gi; Ye-li-s-go go-hu-s-di o-s-dv nv-da-gv-wa-na-nu-go-i-s-di Na-se-li-di? Qui-li-gi hi-a nu-we-se-lv-gi; I-ne-na, wa-ga-ta.
nedanilino hia nuweselvgi, yelisgo gohusdi osdv nvdagvwananugoisdi naselid? quiligi hia nuweselvgi, inena, wagata.

John 1:47
Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
ᏥᏌ ᏭᎪᎲᎩ ᏁᏓᏂᎵ, ᎦᏙᎬ ᎢᏗᏢ ᏛᎦᏛᎩ; ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎢᏍᏔᏅᎩ; ᎬᏂᏳᏉ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎢᏏᎵ ᎤᏪᏥ, ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏄᎮᏛ ᏄᏓᏑᏴᎾ.
Tsi-sa wu-go-hv-gi Ne-da-ni-li, ga-do-gv i-di-tlv dv-ga-dv-gi; hi-a-no nu-we-sv-gi, na-s-gi u-ne-i-s-ta-nv-gi; Gv-ni-yu-quo u-do-hi-yu-hi-ya I-si-li u-we-tsi, na-s-gi ga-lo-nu-he-dv nu-da-su-yv-na.
tsisa wugohvg nedanili, gadogv iditlv dvgadvgi, hiano nuwesvgi, nasgi uneistanvgi, gvniyuquo udohiyuhiya isili uwetsi, nasgi galonuhedv nudasuyvna.

John 1:48
Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.
ᏁᏓᏂᎵ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙ ᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎢᏍᎩᎦᏔᎭ? ᏥᏌ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏏᏉ ᏈᎵᎩ ᏫᏂᏣᏯᏂᏍᎬᎾ ᏥᎨᏒᎩ, ᎡᎦᏔ-ᎢᏳᏍᏗ ᏡᎬᎢ ᎭᏫᏂᏗᏢ ᏥᏦᎸᎩ, ᏫᎬᎪᎥᎩ.
Ne-da-ni-li hi-a nu-we-se-lv-gi; Ga-do di-ga-li-s-do-di i-s-gi-ga-ta-ha? Tsi-sa u-ne-tsv hi-a nu-we-se-lv-gi; A-si-quo qui-li-gi wi-ni-tsa-ya-ni-s-gv-na tsi-ge-sv-gi, e-ga-ta--i-yu-s-di Tlu-gv-i ha-wi-ni-di-tlv tsi-tso-lv-gi, wi-gv-go-v-gi.
nedanili hia nuweselvgi, gado digalisdodi isgigataha? tsisa unetsv hia nuweselvgi, asiquo quiligi winitsayanisgvna tsigesvgi, egata-iyusdi tlugvi hawiniditlv tsistsolvgi, wigvgovgi.

John 1:49
Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.
ᏁᏓᏂᎵ ᎤᏅᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ, ᏂᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ; ᏂᎯ ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎢᏏᎵ ᎤᎾᏤᎵᎦ.
Ne-da-ni-li u-nv-tsv hi-a nu-we-sv-gi; Ta-de-yo-hv-s-gi, ni-hi U-ne-la-nv-hi u-we-tsi; ni-hi Tsa-gv-wi-yu-hi I-si-li u-na-tse-li-ga.
nedanili unvtsv hia nuwesvgi, tadeyohvsgi, nihi unelanvhi uwetsi; nihi tsagvwiyuhi isili unatseliga. 

John 1:50
Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.
ᏥᏌ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ, ᏥᎪ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏪᏏ, ᎬᎪᎥᎩ ᎭᏫᏂᏗᏢ ᏒᎦᏔ-ᎢᏳᏍᏗ ᏡᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎰᎯᏳᎲᏍᎦ? ᎤᏟ ᎢᏳᏍᏆᏂᎪᏗ ᎯᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗ, ᎡᏍᎦᏉ ᎾᏍᎩ.
Tsi-sa u-ne-tsv hi-a nu-we-se-lv-gi, Tsi-go hi-a tsi-ni-gv-we-si, gv-go-v-gi ha-wi-ni-di-tlv sv-ga-ta--i-yu-s-di tlu-gv-i, na-s-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha ho-hi-yu-hv-s-ga? U-tli i-yu-s-qua-ni-go-di hi-go-wa-ti-s-ge-s-di, e-s-ga-quo na-s-gi.
tsisa unetsv hia nuweselvgi, tsigo hia tsinigvwesi, gvgovgi hawiniditlv svgata-iyusdi tlugvi, nasgi nvdigalisdodiha hohiyuhvsga? utli iyusquanigodi higowatisgesdi, esgaquo nasgi.

John 1:51
And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.
ᎠᎴᏬ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏙᎯᏳᎯᏩ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎪᎯ ᎢᏳᏓᎴᏅᏛ ᎢᏥᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ ᎤᎵᏍᏚᎢᏛ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᏥᎪᏩᏘᏍᎨᏍᏗ ᏗᏂᎧᎿᏩᏗᏙᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ ᎠᎾᎵᏌᎳᏗᏍᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᎡᎳᏗ ᎾᎾᏛᏁᎮᏍᏗ ᎬᏩᎷᏤᎮᏍᏗ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ.
A-le-wo hi-a nu-we-se-lv-gi; U-do-hi-yu-hi-wa u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha; Go-hi i-yu-da-le-nv-dv i-tsi-go-wa-ti-s-ge-s-di ga-lv-la-di u-li-s-du-i-dv ge-se-s-di, a-le de-tsi-go-wa-ti-s-ge-s-di di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga a-na-li-sa-la-di-s-ge-s-di a-le e-la-di na-na-dv-ne-he-s-di gv-wa-lu-tse-he-s-di yv-wi U-we-tsi.
alewo hia nuweselvgi, udohiyuhiwa, udohiyuhiya, hia nitsvweseha, gohi iyudalenvdv itsigowatisgesdi galvladi ulisduidv gesesdi, ale detsigowatisgesdi dinikahnawadidohi unelanvhi tsutseliga analisaladisgesdi ale eladi nanadvnehesdi gvwalutsehesdi yvwi uwetsi.
PREVIOUS BOOK         NEXT CHAPTERSubpages (1): John 2
Comments