Retsvæsen, sognefoged, politi

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af retsvæsenet med bl.a. herredsfogederne og politimyndigheden gennem tiden.

Personalhistorisk stof til emnet findes under sognefogeder.

I henhold til kgl. anordning af 5. marts 1966 henlagdes Bogø kommune fra 1. april 1966 fra Nykøbing retskreds til Stege retskreds .

Fra 2007 blev Bogø henlagt til Nykøbing Falster Retskreds. Retten i Nykøbing F betjener ca. 150.000 indbyggere i tre kommuner: Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.

Bogø Birk

På linje med mange andre danske småøer er Bogø anført i kong Valdemar 2.s jordebog fra 1231 som en del af krongodset. Ved samme lejlighed antages de nævnte øer at være blevet defineret som særlige retkredse, birker, sammen med en række andre landdistrikter. Det står klart, at birket var tæt knyttet til kongemagten. Et birk var en selvstændig retskreds, som ikke indgik i et herred. Beboerne i et birk søgte ikke herredstinget, men deres eget birketing, som var sideordnet med et herredsting. Bogø Birk blev nedlagt i 1694 til indbyggernes fortrydelse, og de protesterede bravt over nedlæggelsen.

Retsreglerne i birkerne blev til forskel fra reglerne i herrederne kaldt birkeret eller birkelov. Reglerne fulgte landskabslovene. Senere samlede Christian 4. reglerne i Birkeretten af 1623. Birkefogeden fungerede som dommer, og han må vel have været udnævnt af kongen (som birkepatron) eller dennes stedfortræder. Birketingets afgørelser kunne appelleres til landsretten.

På Bogø kender vi ikke noget nærmere til birkefogederne eller deres navne. Vi går ud fra, at det har været en af de toneangivende bønder, der er blevet udpeget til birkefoged.