Præstelister

Præstetavlerne i Bogø Kirke

Jacob Nielsen havde en berømt søn, Lucas Debes, Lucas Jacobsen Debes, 1623-28.9.1675, præst, topograf. Født i Stubbekøbing, død i Torshavn, begravet sst. D. blev student 1647 fra Slagelse, kapellan i Torshavn 1651, sognepræst og rektor ved latinskolen sst. 1652, viceprovst 1667, landprovst 1670 og magister 1673. 

Børge Pontoppidan (præst på Bogø 1809-21) var forfatteren Henrik Pontoppidans bedstefar. 

Jens Ivar Lyhne Thøgersen, søn af pastor Helge Lyhne Thøgersen.

Brochure om Bogøs præster efter reformationen

Peder Hansen Sommer nævnes i Nykøbing Lens regnskab 1582-83 i en oversigt over bispetiende i lenets sogne. Her står der, at "Hr. Peder giffuer ingen giesterij for hands ringe underholdings skyld", dvs. at han er fritaget for gæsteriafgiften til biskoppen, fordi hans embede er magert.

Om sagen med betjeningen af Farø, se Holger Fr. Rørdam: Mester Anders Christensen Arrebos Levnet og Skrifter, 1857, ss. 212-15.

Pastor Sølle var i 1726 over for amtmand Moltke på Møn en virksom fortaler for, at der blev bygget en skole på Bogø. Moltke lovede, at han i givet fald ville anbefale et formelt andragende fra Bogø over for myndighederne i København. Det fremgår af breve i amtmandens kopibog.

Otto Rafn sendte den 2. januar 1826 en harmdirrende klage til herredsfoged Meincke i Stege over skyderi  Nytårsdag i kirketiden uden for kirken.

Hans Andreas Wiborg (31.01.1807- 22.03.1887). Sognepræst på Bogø 1857-73. 

Foto: Alexandersen, Georg W. (11.11.1843-11.10.1931).

Det Kgl. Biblioteks billedsamling.Georg Vilhelm Sodemann (1836-1902) var hjælpepræst på Bogø fra 16. juni 1871. Han overtog et embede på Anholt den 20. oktober 1873. 

Han er omtalt i Peter Stæhrs dagbog under den 21. juli 1872.

Bogøpræsten lever i armod. Fra Kancelliets brevbøger 1646

Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold i uddrag, 1646. Udgivet af Rigsarkivet 1885-2005. Sognepræst Poul Hansen får bevilget et afslag, dvs. nedslag, i præsteskatten på grund af sit "kalds ringhed".

Edsbog for præster og rektorer i Fyens Stift under biskop Hans Mikkelsen, 1616-1651

Bogø hørte under Fyens Stift fra arilds tid til 1803.  I listen over underskrivende præster optræder også Bogøpræster

I edsbogen for præster og rektorer i Fyens Stift kan man læse de løfter, som præster og rektorer aflagde, når de tiltrådte deres embeder. Tillige kan man se navne og embeder på dem, der underskrev løfterne. Det hele er udgivet af Rørdam, Holger Fr.: Edsbog for Præster og Rektorer i Fyns stift 1616-51. (Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 111-145). Selve eden eller løftet er gengivet på latin nedenfor. Eden står hos Rørdam på side 113. 

På de efterfølgende sider hos Rørdam er anført de præster i Fyens Stift, som skrev under ved tiltrædelsen af embedet. Blandt dem tre fra Bogø, nemlig "Pavlus Johannis Naopolitanus(*), commin. in Bogøe penes Falstrios. 9 Sept. 1627, æt. 27". "Janus Petri Falstrius, pastor eccl. Bogøe. 6 Apr. 1649" og "Johannes Johannis, pastor eccl. in insula Bogøe. 16 Aug. 1648".

    (*) Naopolitanus er formentlig en fejlskrivning for Neopolitanus (fra Nysted).

Præsteløftet på latin - Tryk på pilen til højre for at folde det ud.

Juramenti Formula, cui subscribant electi verbi ministri, priusquam impositione manuum ad docendi munus in Ecclesia admissi fuerint.

Hæc prædicta, et si quæ alia fuerint legitime mihi a Superioribus meis demandata, quæ vel personam, vel officium meum concernunt, adjuvante spiritu Dei, ad mortem usque fideliter me servaturum recipio. 

Ita me Deus adjuvet suo sancto Evangelio.

Nos examinati in partibus doctrinæ veræ religionis, atque approbati a D. Superintendente nostro Doct. Johanne Michaelio, præsentibus Ecclesiarum Otthoniensium pastoribus, huic juramento propria manu subscribimus.

Om Bogøs præster og kapellaner i Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 1854, Bind 2, ss. 46-60

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 46

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 47

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 48

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 49

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 50

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 51

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 52

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 53

Om Karen Bloch, hendes forhold til pastor Arentz i Mern og giftmordet på Karens mand Sakarias Hahn.

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 54

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 55

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 56

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 57

Orientalisten Jens Lassen Rasmussens værk om arabernes og persernes handel med Rusland og Skandinavien i middelalderen blev genudgivet i 2013.

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 58

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 59

Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Bind 2, s. 60. Slut på Bogø

Præstelisten hos Peter Rhode - 1794

Peter Rhode: Samlinger til de Danske Øers Lollands og Falsters Historie, Andet Bind, 1794, ss. 256-266

Rhodes præsteliste stemmer i begyndelsen ikke helt overens med Immanuel Barfods ovenfor anførte oplysninger.

Hele sagen om Bogø-præsten Jacob Nielsens kirkelige betjening af Farø-boerne er belyst ganske interessant i Rhodes samlinger, Andet Bind, s. 257-64, hvor retsforhandlingerne er indført fuldstændig efter landemodets protokol.