Søren Jørgensen Stub

Gårdejer Søren Jørgensen Stub (28.6.1837-1897) var gift med Ane Dorthea Pedersdatter (Galle) (f. 27.03.1839, datter af gårdmand Peder Rasmussen Galle og hustru Bodil Kirstine Pedersdatter). Han havde sejlet som ung og taget styrmandseksamen i 1856 i Flensborg. I 1868 overtog han gården på Vesterskovvej, som senere blev kaldt Luemosegård, matr. #10c, #10d og #11q. Hans forældre var gårdejeren på matrikel 7, hjemstedgården senere kaldt Højstedgård, sognefoged Jørgen Sørensen Stub og dennes kone Karen Mortensdatter.

En af parrets døtre, Rasmine, blev gift med Rasmus Rasmussen, der antog tilnavnet Stub. Rasmus og Rasmine Stub havde Luemosegård fra 1897.

Søren Jørgensen Stub er omtalt i 50 års jubilæumspublikationen for Bogø Sparekasse 1873-1923, hvor der står følgende om ham:

"Søren Jørgensen Stub fødtes paa Bogø 1837 og døde 1897. Som ung sejlede han, og i 1856 tog han Styrmandseksamen i Flensborg. I 1865 og 1866 var han paa Island som Styrmand, og der fik han Skipperborgerskab af Budenstad [Stykkishólmur] paa Island. 1868 overtager han Gaarden [matr. #10c, #10d og #11q, senere kaldet Luemosegård]; han byggede hele Gaarden op. Deltog i Krigen i 1864. Hans Hustru, Ane Dorthea Petersen, døde 1891. Han var en interesseret Mand, der var Medstifter af flere Foreninger og Medlem af Sogneraadet. Af Bogø Sparekasses Bestyrelse var han Medlem fra dens Stiftelse til sin Død."


Paprammen på det store billede har blindstempel fra P.P. Adrian, Stubbekøbing. Han etablerede sig først i Stubbekøbing i 1903, så der må være tale om en affotografering af et ældre forlæg.

Fra Søren Jørgensens elevtid på navigationsskolen i Storegade - Große Straße - i Flensborg er der bevaret en "Spørgsmåls Bog for S. Jørgensen paa Bogoe, den 14. Februar 1856. Brede Spørgsmaal".

Det håndskrevne hæfte er på små 100 sider og er af familien overleveret til Bogø Lokalhistoriske Arkiv.