Knud Larsen

KNUD LARSEN Tidligere andenlærer ved Bogø Almue- og Realskole, er født i Ulfborg den 9. februar 1849, tjente indtil sit 17. år ved landbruget og kom i maj 1866 på Staby Højskole, for at blive uddannet til biskolelærer. Efter afvekslende vinterlærergerning og højskoleophold indkaldtes han i 1871 som soldat og gennemgik som korporal officersskolens yngste klasse for under tjenesten som løjtnant at kunne forberede sig til lærereksamen, som han bestod i 1874. Efter endt lejrøvelse samme år lod han sig hjempermittere og ansattes den 13. september som lærer ved Bogø Navigationsskole, hvor han virkede, indtil han den 1. oktober 1876 kaldedes som andenlærer ved Bogø Almue- og Realskole og underviste her i realfagene og gymnastik, indtil han den 31. december 1890 efter ansøgning entledigedes med pension på grund af sygdom og bosatte sig i Aarhus. Ved siden af sin skolegerning har pens. lærer Larsen taget virksom del i foreningslivet, bl. a. i den stedlige sangforening, politiske forening, foredragsforening o. lign., holdt aftenskole for den konfirmerede ungdom og var sekretær for sognerådet samt medhjælper ved øens sparekasse. Da øens skolevæsen trængte til en fuldstændig omordning, udarbejdede han i 1888, efter opfordring af skolekommissionen, et udkast til en fuldstændig ny skoleplan, der i næsten uforandret skikkelse approberedes af autoriteterne, og som gjorde Bogø Almue- og Realskole til den mønsterskole, den endnu den dag i dag er. Siden sin afskedigelse har Larsen hovedsagelig været beskæftiget med bogføring og revision, var i ni år valgt kommunerevisor i Aarhus og er stifter og medindehaver af »Østjydsk Revisionsbureau« i Aarhus. 


Kilde: Poulsen, Carl og W.Th. Benthin (red.). Lærerne og samfundet. Folkeskolens kendte mænd og kvinder. Jubilæumsskrift 1814-1914. Tredje Bind. København 1913. 

Bopæl på Bogø

Smedestræde 6 blev opført som tjenestebolig for lærer Knud Larsen i 1876. Matr. 101b. Skøde fra Bogø Bymandskab til lærer Knud Larsen, 20.11.1883, No. 4. Bygningspolice læst samme tingdag, No. 4. Skøde fra lærer Knud Larsen til Præstø Amtskommune, 30.8.1892, No. 3.

Derefter var huset i en menneskealder - i hvert fald fra 1920'erne - jordemoderbolig for distriktsjordemoder Kristine Frederiksen, i 1933 gift Kristine Steffensen. Ved vurderingerne i 1932 og 1950 anføres ejendommen som ejet af Præstø Amtsråd. Jordemoderens mand fra 1933, Cornelius Steffensen, drev i nogle år efter 2. verdenskrig taxiforretning fra adressen. En overgang havde han også forpagtningen af Skovpavillonen.