Lærere

Se de enkelte biografier over lærere i nyere tid

Brug undermenuerne under personalia > biografier > lærere.

Knapperne nedenfor er blot nogle få eksempler på enkeltbiografier af lærere i nyere tid.

Degne og skoleholdere i ældre tid

-1677, -1678

Hans Hansen

-1682, -1704

Peder Rasmussen

1707-1746

Mads Nielsen Lindboe, sognedegn, dør 1746.

1727-1735

Niels Thuresen Arensberg, skoleholder. Skifteforretningen efter Arensberg fandt sted den 30. september 1735 og blev foretaget af sognepræsten, Niels Pedersen Sølle, sognedegnen Mads Nielsen Lindboe og kirkeværgen Rasmus Nielsen Kræsing. Den afdødes ejendele fra klæder og indbo til bøger blev minutiøst optegnet over fem sider i Falsters Nørre Herreds Provstis skifteprotokol 1721-1758, som er tilgængelig i ArkivalierOnline. Linket fører til første side af opgørelsen.

1738-1742

Caspar Laxman, skoleholder, staves også

Caspar Lachmand

1748

Carl Haar, skoleholder. Nævnt i Møns Amts Ekstraktprotokol. Forud havde han været ansat ved Frøslev Legatskole, hvor der var blevet klaget over ham.

1746-1765

Niels Ring, sognedegn

Se skifte efter Niels Ring i Falsters Nørre Herreds skifteprotokol under 21. maj 1765.


-1752, 1757, 1765-

Ludvig Christian Wulf, skoleholder. 25. august 1752 blev der afholdt skifteforhandling efter Wulfs afdøde hustru Maren Nielsdatter. Ved skiftet efter Nils Rings hustru i 1766 var Wulf som skoleholder blandt kunderne.

I Møns Amtstues kontributionsregnskab for 1757-62 er indført en udgiftspost for årsløn til skoleholder Ludvig Christian Wulf på Bogø. Udgiften er attesteret af sognepræst Mathias Hansen Bloch. Årslønnen var på 24 rigsdaler.

Skoleholder Wulff på Bogø omtales i et brev af 23. september 1761 fra amtmanden på Falster til amtmanden på Møn.

Uddrag af skifte efter sognedegn Nils Ring, der døde i 1765.

Sognedegn Nils Rings hustru døde allerede året efter sin mand og efterlod fire umyndige pigebørn. Her et uddrag af skiftet fra 1766.

Man kan se hele skiftet fra august 1766 på ArkivalierOnline. Madame Ring var ifølge kirkebogen blevet begravet den 6. juli 1766

1765-1768

Andreas Julius Hjorth, degn på Bogø ifølge skifte af 1768. Derefter degn i Tingsted, hvor han døde i 1770.

1766

Rydal / Rydahl / Rhydal. Ved skifteforretningen over Nils Rings hustrus bo optræder en Rydal / Rydahl / Rhydal som auktionskunde. Han benævnes skoleholder.

1768-1793

Thomas Chr. Warde, 47 år ved folketællingen i 1787, sognedegn, ugift, født 1740. Bor i Bogø Hovedgade 173. Ved en bispevisitats klages der over hans tyranniske omgang med børnene og hans forsømmelighed i skolegerningen. Han får et pålæg af biskop Tønne Bloch i den anledning.

1793-1806

Erland Glørsen Bang. I en liste over degne i Skovby, anneks til Bogense, nævnes Erland Glørsen Bang, 1793 januar-februar. - Febr. 1793: degn på Bogø ved Falster.

Kilde: K. BANG MIKKELSEN, DEGNE OG SKOLEHOLDERE samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814, Odense 1977, HISTORISKE STUDIER FRA FYN Nr. 2, Udgivet af Historisk Samfund for Fyns stift.

Erland Bang, født 1753, er ved folketællingen i 1801 registreret som degn og skoleholder med bopæl i Bogø Hovedgade 173. 48 år. Gift første gang med Christine (Kirstine) Nielsdatter (1747-31. december 1801), anden gang i Stubbekøbing den 5. marts 1802 med jomfru Anna Margrethe Canariis, f. i Tjørnemarke 12. maj 1778, døbt i Stege 25. maj 1778. Kvitteringsbog for hans skoleløn er bevaret i Bymandslavsarkivet.

1806-1815

Peder Rasmussen Søegaard, født ca. 1774, død 27. august 1815 på Bogø. Skoleholder på Samsø til 1797, da han blev optaget på seminariet. Degn og lærer i Tårs 1802-06. Degn og skolelærer på Bogø 1806-1815. Gift 30. oktober 1802 i Svendborg med Karen Paulsen, f. 12. januar 1778 i Nyborg, d. 17. marts 1848 i Nyborg. Kvitteringsbog for skoleløn bevaret i Bymandslavsarkivet.

1816-1834

Peter Eschildsen, f. ca. 1788, d. 1834 på Bogø. Afsluttede seminariet i Vesterborg med 2. karakter i 1815. Fra 1816 til sin død i 1834 skolelærer og kirkesanger på Bogø. Nævnt ved folketællingen i 1834. Gift med Ane Juliane Eschildsen.

Eskildsen, skolelærer på Bogø klager over, at hans naboer beplanter hegnet om hans hus på en urigtig måde (fra Præstø Amts journalregister for 1828).

1821

Christoffer Holm. Der er fundet et spor af en degn af dette navn i forsikringsprotokollen fra Stege Branddirektorat.

1835-1861

Hans Diderik Sidenius. Født 3. november 1799 i Skovby på Falster, død 15. juni 1861. Uddannet fra Vesterborg Seminarium 1820. Virkede som lærer fra 1820. Kilden er bl.a. Im. Barfod: Familien Sidenius, en bispevisitats fra 1846 og folketælling 1850 og folketælling 1860. Gift 30. oktober 1822 med Bodil Lovise Jensen.

1845-1847

Lorentz P. Adolf Boje / Bøje. Født 22. juli 1819, død 9. september 1878 . Kilde: bispevisitats fra 1846. Efterretninger om Skolelærerembederne i Lollands-Falsters Stift, Af Jacob Jorgen Frederik Friis, 1847. Uddannet som privatist fra Lyngby Seminarium i Jylland i 1841. I Dansk Demografisk Database, FT-1845, registreret som Adolph Boil, men det er en fejllæsning for Adolph Boie.


1860-1861

Peter Anton Worm (29. december 1828-19. oktober 1866) - andenlærer - afsked 1861.

"Lærerboligen var kun var for en Ugift, men Worm måtte desuagtet bo der med hele sin Familie, fordi han ingen anden Leilighed kunne faae. En skjøn Dag faaer Worm imidlertid en Skrivelse fra sine Foresatte, hvori det befales ham ufortøvet at lade sin Familie flytte ud, da han i modsat Fald vil blive afsat. Det var Vintertid, og der var ingen Leilighed at opdrive paa Øen, Worm indgav derfor et Andragende om at maatte forblive boende i Lærerboligen med sin Familie, indtil det blev ham muligt at skaffe en anden Leilighed. Svaret lød afslaaende, og der sattes ham en vis Frist, inden hvilken han skulde fraflytte Lærerboligen. Et Andragende, som Øens næsten samtlige Beboere indgav til Ministeriet, om at maatte beholde Worm som Lærer, da de holdt meget af ham og vare rede til at skaffe ham en Bolig, saasnart Leilighed gaves, frugtede heller ikke det allermindste. Fristen, som var sat ham, løb ud, og Worm erholdt sin Afsked. Det var den 2den August 1861. Worm stod da husvild og uden Erhverv med Kone og fire Børn. "


Citatet er fra P.A. Worms Levnet. Se desuden Erslew, Supplement til almindeligt Forfatterlexikon.

1861-1874

Christen Berg. Født fredag den 18. december 1829 i Fjaltring, Lemvig. Død lørdag den 28. november 1891 i København.

Christen Berg startede sin lærergerning i Kolding i 1852. Fra 1861 til 1874 var han førstelærer på Bogø, grundlagde 1866 en navigationsskole og fik henlagt en telegraf- og meteorologi-station til øen. I 1865 gik han ind i politik og blev valgt til Folketinget, hvor han deltog i forhandlingerne om den udvidede Grundlov. Blev hurtigt en af de førende i det grundtvigsk prægede Nationale Venstre og holdt talrige folkemøder rundt om i landet.

1861-1867 og 1875-1901

Niels Petersen, f. 22. oktober 1840, d. 26. november 1901. Var andenlærer i den første periode. I 1875 blev han kaldet til førstelærer og kirkesanger.

1864-1867

Julie Weberg blev af Christen Berg ansat som håndarbejdslærerinde. Hun blev gift med andenlærer Niels Petersen. Mellem 1867 og 1875 var ægteparret ansat i Jylland.

1871-1877

E.A. Gaardsted, f. 31. januar 1850, d. 1927. Uddannet fra Lyngby, 1870, kaldet til andenlærer på Bogø i 1871. Senere ansat i Stenstrup og Bårse.

1876-1880

Jens Kamp. Indsamlede folkeeventyr fra Bogø og andre dele af landet.

1876-1891

Knud Larsen, f. 9. februar 1849 i Ulfborg. kaldet til nyoprettet lærerembede i 1876, andenlærer, afskediget efter ansøgning 31. december 1890 på grund af sygdom. Larsen udarbejdede i 1888, efter opfordring af skolekommissionen, et udkast til en fuldstændig ny skoleplan, der i næsten uforandret skikkelse blev godkendt af myndighederne.

1888

Frøken E.A. Clausen, beskikket til konstitueret lærerinde.

1889

J.A. Andersen, konstitueret lærerinde.

1891

L. Petersen, tredjelærer, kaldet til andenlærer.

H.J. Pedersen, seminarist, kaldet til tredjelærer.

Knud Larsen

1895

I.C. Arentzen. Ifølge Dagbladet (København) af 2. august 1895 havde skoledirektionen for Bogø kaldet lærerinde ved Galten Skole I.C. Arentzen til lærerinde ved Bogø Almue- og Realskole.

1906-1910

Olaf Johannes Olsen, fast ansættelse som tredjelærer, dimitteret fra Jonstrup Seminarium. Han var i 1905 vikar på Bruntofte skole, 1906 lærer på Bogø Almue- og Realskole. Lærer i Nøbbet på Lolland fra 1. april 1910.1907

Kirstine Grand, kaldet til forskolelærerinde.

Der søges en tredjelærer med forpligtelse til at fungere som organist ved kirken. Annonce i Lolland-Falster Stifts-Tidende, 22. marts 1906.

Provsten i Falsters Nørre Herreds provsti, Oscar Meulengracht i Ønslev, var formand for Bogøs Skoledirektion.

Nyere lærerportrætter

Ø.tv.: Ragnhild Eckhardt. Ø.th. Ada Louise Tranberg.

N.tv.: Alfred Nielsen. N.th.: Ludvig Rasmussen.

Ragnhild Eckhardt emigrerede til Canada i februar 1960.

Forstander Christian Wad (1852-1926) og Anna Wad (1863-1938) med lærerstaben foran Bogø Kostskole (Bogø private Realskole). Udateret, men formentlig 1916-20. Wad var forstander 1887-1920. Han sidder yderst på bænken, mens Anna Wad sidder nr. 2 fra venstre. Det kunne se ud til at være efterfølgeren H.B. Kragh, der står nr. 2 fra højre. Han blev ansat som lærer i 1916. Er der nogen bud på identifikation af de øvrige?


Lokalarkiv for Møn

Bogø Kostskole. Lærerne i 1956. Stående fv. H.L. Thøgersen, P.F. Laursen, Torben F. Jørgensen, Per Forchhammer Viggo Nielsen, H.E. Jensen og Mogens Galatius. Siddende fv. Ruth Mason, Ellen Jensen, Carl Overgaard, Else Overgaard og Karla Nielsen. Fra Bogø Kostskoles arkiv. Foto: A.M. Knudsen, Nr. Alslev

Bogø Kostskole 1958. Lærerkollegiet samlet til fotografering.

Stående fv. P.F. Laursen, ??, Per Forchhammer, ??, Torben F. Jørgensen og H.E. Jensen.

Siddende fv. H.L. Thøgersen, Karla Nielsen, Else Overgaard, Carl Overgaard, Ruth Mason og Viggo Nielsen.