Amtmænd og lensmænd

Før 1660. Centralt i kongemagtens lokaladministration før 1660 stod lensvæsnet. Lensmændene udfyldte rollen som lokaladministratorer på det kongelige gods. De stod bl.a. for håndhævelse af lov og ret, udnævnelse af lokale embedsmænd (f.eks. herredsfogeder), den øverste militære ledelse og skatteopkrævning. Fra ca. 1488 til 1660 hørte Bogø under Nykøbing Len.

1660-1849. Amtmanden var overøvrigheden og kongens øverste embedsmand i lokalsamfundet. Han sorterede direkte under Danske Kancelli, Rentekammeret eller Krigskancelliet, alt efter hvad sagen drejede sig om. Under ham fungerede amtsforvalterne, der indsamlede skatterne fra godsejerne, og retsbetjentene, som hed herreds- eller byfogeder. De var dommere eller politimestre i deres herreder eller købstad. I hvert landsogn kunne herredsfogeden fra sidst i 1700-tallet udpege en sognefoged. Da Nykøbing Len omkring 1660 bliver til Nykøbing Amt, forbliver Bogø endnu i tre årtier under Nykøbing, men henlægges derefter for de næste godt hundrede år til Møns Amt (1689-1803).

Ifølge den enevældige forfatning, Kongeloven fra 1665, havde kongen den samlede statsmagt som lovgiver, regent og øverste dommer. I den enevældige periode var der således ingen adskillelse mellem regering, administration, lovgivningsmagt og retsudøvelse, altså mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Nykøbing Len - Nykøbing Amt

1657-61 Kristoffer Lindenov var lensmand på Nykøbing Slot 1657-61. Bogø hørte under Nykøbing Len (Nykøbing Amt) indtil 2. februar 1689.

1661-72 Hans Hansen Osten.

1672-81 Kornelius Lerche.

1681-86 Tomas Grote.

1686-91 Marcus Gjøe.


Kilde: J. Bloch, Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848, København 1895.


Møns Amt med Bogø fra 1689 til 1803

1660 ff.

Læs her om de mønske amtmænd helt fra starten i 1660

1689-97

Samuel Kristof von Plessen var amtmand over Møns Amt fra marts 1685 til november 1697. Bogø kom først under Møns Amt fra 2. februar 1689.

1698-1703

Kristian Sigfried von Plessen var amtmand over Møns Amt fra 1698 til 1703.

1703-28

Kaspar Gottlob Moltke var amtmand over Møns Amt fra 1703 til 1728.

1783-1803

Gerhard Peter Anton Bosc de la Calmette var den sidste amtmand over Møns Amt.
Wikipedia har en liste over mønske amtmænd.

Præstø Amt 1803-1970


1803-08 Johan Rudolf Bielke1808-23 Kristian Konrad Sofus Danneskjold-Samsøe / Danneskiold-Samsøe, Christian Conrad Sophus (11.06.1774-06.08.1823). Litografi på Det Kgl. Bibliotek.


1823-24 Ehrenreich Kristoffer Ludvig Moltke. Foto på Det Kgl. Bibliotek.


1824-31 Sigismund Ludvig Schulin


1831-36 Hans Schack Knuth1836 (Jens Andreas Graah)

1837-49 Johan Ferdinand Neergaard

1849-85 Fritz Brun (konstitueret det første år); Petrus Friedrich Constantin Brun

1886-1910 Georg Frederik Tillisch (og endnu et billede fra Det Kgl. Bibliotek)

1910-26 Axel Vedel

1926-49 Gustav Toft

1949-70 Sigurd Wechselmann, billeddata fra Starbas.

Kilde: Harald Jørgensen. Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970 : med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70. København, 1970.

Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. Litografi på Det Kgl. Bibliotek.

Amtsgården i Næstved

Amtsgården blev bygget i 1887-88 ved arkitekt Fr. Wilsbech for Præstø Amtsråd og Næstved Kommune. Her boede amtmændene over Præstø Amt indtil amtets nedlæggelse i 1970.

Storstrøms Amt 1970-2006