Amtmænd og lensmænd

Før 1660. Centralt i kongemagtens lokaladministration før 1660 stod lensvæsnet. Lensmændene udfyldte rollen som lokaladministratorer på det kongelige gods. De stod bl.a. for håndhævelse af lov og ret, udnævnelse af lokale embedsmænd (f.eks. herredsfogeder), den øverste militære ledelse og skatteopkrævning. Fra ca. 1488 til 1660 hørte Bogø under Nykøbing Len. De øverste embeder i lokalforvaltningen, forløberne for amterne, kaldtes således len fra senmiddelalderen til midten af 1600-tallet. (Michael H. Gelting: lensvæsen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 5. marts 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=115872).

1660-1849. Amtmanden var overøvrigheden og kongens øverste embedsmand i lokalsamfundet. Han sorterede direkte under Danske Kancelli, Rentekammeret eller Krigskancelliet, alt efter hvad sagen drejede sig om. Under ham fungerede amtsforvalterne, der indsamlede skatterne fra godsejerne, og retsbetjentene, som hed herreds- eller byfogeder. De var dommere eller politimestre i deres herreder eller købstad. I hvert landsogn kunne herredsfogeden fra sidst i 1700-tallet udpege en sognefoged. Da Nykøbing Len omkring 1660 bliver til Nykøbing Amt, forbliver Bogø endnu i tre årtier under Nykøbing, men henlægges derefter for de næste godt hundrede år til Møns Amt (1689-1803).

Ifølge den enevældige forfatning, Kongeloven fra 1665, havde kongen den samlede statsmagt som lovgiver, regent og øverste dommer. I den enevældige periode var der således ingen adskillelse mellem regering, administration, lovgivningsmagt og retsudøvelse, altså mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Nykøbing Len - Nykøbing Amt

Falsters lensmænd, altså lensmændene i Nykøbing Len, er opregnet i Peter Rhode: Samlinger til de Danske Øers Lollands og Falsters Historie, Andet Bind, 1794, ss. 3-9. Den første, der nævnes, er Lasse Jonson, som døde i 1397. Blandt de sidste er Otto Scheel, der døde i 1655. Fra 1483 til 1517 var lensmanden Oluf Holgersen Ulfstand.

1657-61 Kristoffer Lindenov var lensmand på Nykøbing Slot 1657-61. Bogø hørte under Nykøbing Len (Nykøbing Amt) indtil 2. februar 1689.

1661-72 Hans Hansen Osten.

1672-81 Kornelius Lerche / Cornelius Lerche.

1681-86 Tomas Grote.

1686-91 Marcus Gjøe.


Kilde: J. Bloch, Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848, København 1895.


Ambassadør Cornelius Pedersen Lerche med sin stab i Madrid i 1662. Lerche er manden med det blonde hår ved bordenden. Fra 1672 til sin død i 1681 var han stiftamtmand over Lolland og Falster og amtmand over Ålholm og Halsted klosters amter samt Nykøbing amt, enkedronning Sophie Amalies livgeding. I Bøggild-Andersens artikel om ham hedder det, at spanske statsmænd havde rost hans klare forstand, retsind og flid, og at de samme egenskaber trådte frem i hans amtmandsgerning. Lerche fortalte i et brev til dronningen, at de falsterske bønder undertiden kom til hans gods Nielstrup på Lolland i grupper på 10-20 for at søge deres hårde afgifter nedsat. (Bo Fritzbøger, 1989, s. 35f.).


Maleri af den spanske maler José Antolínez (1662). Statens Museum for Kunst.

Møns Amt med Bogø fra 1689 til 1803

1660 ff.

Læs her om de mønske amtmænd helt fra starten i 1660

1689-97

Samuel Kristof von Plessen var amtmand over Møns Amt fra marts 1685 til november 1697. Bogø kom først under Møns Amt fra 2. februar 1689.

1698-1703

Kristian Sigfried von Plessen var amtmand over Møns Amt fra 1698 til 1703.

1703-28

Kaspar Gottlob Moltke var amtmand over Møns Amt fra 1703 til 1728.

1728-30

Johan Folkmar Tobias Hofmann

1731-33

Kristoffer Ulrik Lützow

1734-47

Kristoffer Sigismund v. Galkowsky

1747-73

Fredrik Kristian v. Mösting

1773-83

Kristoffer Georg v. Wallmoden

1783-1803

Gerhard Peter Anton Bosc de la Calmette var den sidste amtmand over Møns Amt.
Wikipedia har en liste over mønske amtmænd.

Præstø Amt 1803-1970


1803-08 Johan Rudolf Bielke1808-23 Kristian Konrad Sofus Danneskjold-Samsøe / Danneskiold-Samsøe, Christian Conrad Sophus (11.06.1774-06.08.1823). Litografi på Det Kgl. Bibliotek.


1823-24 Ehrenreich Kristoffer Ludvig Moltke. Foto på Det Kgl. Bibliotek.


1824-31 Sigismund Ludvig Schulin


1831-36 Hans Schack Knuth1836 (Jens Andreas Graah)

1837-49 Johan Ferdinand Neergaard

1849-85 Fritz Brun (konstitueret det første år); Petrus Friedrich Constantin Brun

1886-1910 Georg Frederik Tillisch (og endnu et billede fra Det Kgl. Bibliotek)

1910-26 Axel Vedel

1926-49 Gustav Toft

1949-70 Sigurd Wechselmann, billeddata fra Starbas.

Kilde: Harald Jørgensen. Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970 : med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70. København, 1970.

Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. Litografi på Det Kgl. Bibliotek.

Amtsgården i Næstved

Amtsgården blev bygget i 1887-88 ved arkitekt Fr. Wilsbech for Præstø Amtsråd og Næstved Kommune. Her boede amtmændene over Præstø Amt indtil amtets nedlæggelse i 1970.

Storstrøms Amt 1970-2006

Storstrøms Amtskommune holdt til på Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Bygningerne er i dag rådhus i Guldborgsund Kommune.