Rasmus Stæhrs dagbog

Rasmus Stæhrs dagbog - en vigtig dansk bondedagbog

Ført i årene 1801-1854 af ejeren af gård nr. 2 på Farø. Syv bind i folioformat med i alt over 2.000 tæt beskrevne sider. Stæhr døde i 1855, 86 år gammel. Dagbogen findes i Rigsarkivet. Klavs Espen Gruno har skrevet en bog om denne vigtige kilde "Rasmus Stæhrs dagbog. Indblik i en øbondes liv og dagligdag set gennem hans dagbog fra Farø, 1801-1854".

Møns Museum har en afskrift på ca. 1.000 sider udført af Rasmus Stæhrs barnebarn Carl Christian Tange-Stæhr.

Rasmus Stæhrs søn Peter Martin Stæhr overtog gården på Farø efter sin far, og han fortsatte også dagbogsskriveriet, omend i mere beskeden målestok. Originalerne til Peter Stæhrs dagbog er formentlig gået tabt, men en afskrift af uddrag af den, også udført af Carl Christian Tange-Stæhr, findes ligeledes på Møns Museum.

Rasmus Stæhrs dagbog 1803

Notater fra januar 1803

Anno 1803 1ste Januari Nytaars Dag Vinden S:O: een Storm betrukken Luft og sterk Frost.

Søndagen d 2den Ditto Vinden S:O: enn storm Tyk Luft og frost med lisslag.

Mandagen d 3die Vinden S:W: betrukken Luft og tøe Morten Præst tarsk Byg paa den Westre Loe.

Tiirsdagen d 4de Vinden S:O: Laber Kuling Betrukken Luft samme dag kom Lars Jyde herover at sye Nye Seil til den store Jolle som tilforn havde kiøbt een 1/2 Rulle Seildug for 7 Rd:

Onsdagen d 5de Vinden Ost N:O: fast Kuling tyk Luft og frost samme Dag var vi over til Niemans i besøg.

Torsdagen d 6de Vinden S:O: med stille og tyk Luft. samt frost og Snee Mod Aften Afklaret Luft. Karlen Brodet Haure.

Fredagen d 7de Vinden S:O: blæsende Vinde og frost.

Lørdag d 8de Vinden S:O: stiv Kuling og frost, Karlen Maalte op efter at have brodet 3 traver haure af samme fik 20 skpr opmaalt og baaret paa Loftet, samme Dag fik Lars Jyde de Nye seil færdig for samme bekom han 1 Rd men kom ikke over førend

Søndagen d 9de Variabel Vinde stiv Kuling og frost samme Morgen tog vi vores store Jolle Paa Land da man Merkede at frostet blev Ved, siden gik Vores folk og Lars Jyde til Baagøe paa lisen,

Mandagen d 10de Vinden O:S:O: stormvinde betrukken Luft og sterk frost.

Tirsdagen d 11de Vinden Østl: een storm og frost.

Onsdagen d 12de Vinden N:W: Laber Kuling Klar Luft og frost. Karlen i Arbeide at tærske Vikker og tærske-mændene tarsk Byg af det som Var i Rugladen.

Torsdagen d 13de Vinden N:N:W: Laber Kuling betrukken Luft og frost.

Fredagen d 14de Vinden N:O: Laber Kuling Klar Luft og frost.

Lørdagen d 15. Vinden S:O: Jevn Kuling Klar Luft og frost.

Søndagen d 16de Vinden S:S:O: Ditto Kuling samt frost. nu kunde man gaae til Selland paa lisen samme dag var ieg paa Baagøe til Kirke.

Mandag d 17de Vinden S:O: stiv Kuling Klar Luft samme dag var min svoger Hans Koch og Kone, herover Kørendes paa lisen.

Tiirsdagen d 18de Ditto Vind een storm og sterk frost med Klar Luft, imod Midag gik vi til Selland for at se om Vii kunde Rytte den Eeg som ieg tilforn havde kiøbt paa Accion.

Onsdagen d 19de Vinden S:O: een storm med Klar Luft, og frost samme dag var Niels Stub herover, Karlene Var i Selland for at Rytte, Men Formeedelst Jordens haardhed afFrostet kunde de ikke udrette.

Torsdagen d 20de Variabel Vinde med Klar Luft og frost.

Fredagen d 21de samme Vind Laber Kuling tyk Luft og lidet Rim eller Iislag samt frost, samme dag Var vi paa Baagøe at Geleide Mette Stubs til sit hvilested. Peter var i Selland at hukke eegen om som overn er Melt.

Lørdagen d 22de Vinden Sydl. tyk Luft og taage, var i Selland at sauge Eegen og Smeeden var her over at skoe de sorte heste, Kørte saa over om Eftermidagen efter et Læs Greene af samme.

Søndagen d 23de Vinden S:O: stiv Kuling betrukken Luft og frost Var Kørendes til Kirke med Anders Jydes Kone som gjorde sin Kirkegang.

Mandagen d 24de Vinden Østl: een storm og sterk frost var i Selland til Mølle og fik et stykke Asketre hiem med, fra Smeden i W:bek [Vestenbæk] som før var kiøbt.

Tiirsdagen d 25de Januari Vinden SydOst. een Storm og Sterk frost. Ditlev Staals Karl fra baagøe var her over med 4 tynder Byg at Bytte til Saaed og fik 4re tynder tilbage med igen. Morten Prest kastede Byg. [Ditlev Staal var købmand i Stubbekøbing].

Onsdagen d 26de Variabel vind stiv Kuling Klar Luft og frost. Var i Selland efter et Læs grene brænde hos Smeeden i Westenbek [Vestenbæk], og et Aske Kevle som tilforn var kiøbt, samme Dag var vores Præst og Kone herover.

Torsdagen d 27de Vinden Syd Ost fast kuling Klar Luft og sterk frost, Var i Selland efter et Læs greene brende hos Anders Madsen i Bachebølle.

Fredagen d 28de Vinden Nord: og N:W: Laber Kuling og sterk Frost, fløttet Noget af Ertehalms Hæsen ind som stoed i Gaarden.

Lørdagn d 29de Vinden Nord: og N:O: Laber Kuling og frost samme dag var i Selland med tvende Vogne efter de toe største Kevler af Ovenmelte Eeg.

Søndagen d 30de Vinden N:W: Laber Kuling Klar Luft og frost var i Selland efter Brænde for Hans Bagge paa Baagøe.

Mandagen d 31de Januari Vinden Nord: Fast Kuling Klar Luft, Karlen var i Selland at Hugge Nogle Smaae eeger og Bøjer som ieg kiøbte Dagen tilforn af een Mand fra Nyeraad for 2 Rdl; Samme dag døde vores Tøyr som nogen Tiid tilforn hafte varet Lidet skrøbelig i Bagdeelen dog saa at han kunde baade gaae til Vandes og tillige Aad godt, Men blev Raadt af Niels Skofoged paa Baagoe at man skulde Smørre Terpentin og lidet Salt Spiirtus iblant, over Lændekrysset tvende gange om dagen hvilket ieg og Giorde, men fik strax efter som et slag og efter een Times forløb Næsten Døde saa vi Maatte stikke een Kniv i ham at blodet kunde løbe af ham for at bruge Kiødet.

Rasmus Stæhrs dagbog. Engelske orlogsgaster på Farø

Baggrunden for de engelske orlogsskibes tilstedeværelse ved Farø

Man tager næppe meget fejl, hvis man antager, at de engelske skibe, der ankrede op ved Farø den 17. oktober 1807, var nogle af de kanonbrigger, som i dagene forud havde angrebet Gåbense. De engelske skibe var i farvandet for at forhindre en overførsel af danske forstærkninger fra de sydlige øer til Sjælland. I kampene ved Gåbense deltog fem engelske brigger. Se nærmere nedenfor.

Fra Rasmus Stæhrs dagbog, 17. oktober 1807

Først gengives Morten Pontoppidans afskrift fra originalen som den blev bragt i Illustreret Tidende i 1914, dernæst en renskrift af C.C. Tange-Stæhrs håndskrevne afskrift af originalen. Der er visse forskelle mellem de to afskrifter.

Fra Illustreret Tidende, 1914, Nr. 48. Digital version.

Fra Rasmus Stæhrs dagbog, 17. oktober 1807. C.C. Tange-Stæhrs håndskrevne afskrift i Møns Museum, renskrevet af Mia Gerdrup.

"Lørdagen 17. Winden N.W. Fast Kuling og Bøijer. Samme Dag bød jeg til Fadder til min søn Hans. Om Aftenen kl. 9 satte Vagten op paa Wester Kanter af Landet, og da de havde været der ungevær 1 Time, blev de vaer en Scharlup kom roendes iland fra de Engelske Skibe, hvorover de strax løb hiem og varskoede, da en Mand tog ufortøvet til Baagøe for at faa nogle af Krigs Folkene herover til dem; imidlertid gik ieg udefter paa Landet, for at se om de ogsaa virkelig var kommet paa Landet, men da ieg paa hele Westerleeden ingen saa, at var lagt iland, tænkte ieg de kunde være roet ombord igen, men da ieg blev ved at forfølge Landet rundt Øster efter, for at være desto mere sikker, at der ingen var, fik ieg, da ieg kom ungefær i Nord fra vores Gaard, at see en Flok Mennesker. Ieg tænkte strax, efterde ieg ingen Baad endnu havde seet, det kunde være mine Folk, som vilde ud at søge efter mig, da ieg havde været noget borte, men som ieg bukkede mig ned for at se lidt bedre til, saae ieg, at de alle Fem havde blaae korte Trøier og Langbuxer paa. Ieg som var kun ganske alene mod disse bevæbnede Fiender, som var forsynet med hver et Gevæer i den eene Haand og een Hukkert i den anden, blev strax noget i Blodet forandret, men fattede dog strax Mod, og uden at standse gik lige hen ad dem, og raabte dem an: de blev alle standsendes, til ieg kom til dem; ieg bød God Aften, men de tagde endnu stille, maaske af ligesaastoer Frygt som ieg. Ieg spurgte da om de var Englis, de svarte Jes: saa spurgte de paa deres Maal, om vi havde ingen Franske Soldater her, hvortil ieg svarede, Noo, de igentog ordet Nooe adskillige Gange, og blev ligesom fornøiet, da de hørte, at her ingen Franske var; de spurgte da, om ieg ikke havde Brændi; hvortil ieg svarte Jes, men som ieg befrygtede at lade dem komme op, for at sætte Skræk i min Kone og Børn, opholdt ieg dem lidt, ligeledes for at de Jægere [formentlig danske krigsfolk], som var sendt Bud efter, var ieg bange de skulde giort et stor Moer [rod, uorden] i Huset, naar de havde kommet sammen, og tænkte saa det var bedst de vilde gaae; hvorom ieg sagde, at det var raadeligst, at de gik ombord. De vilde da, at ieg skulde følge med til Scharlupen. Der havde de en Hollandsk Mand, om ieg kunde bedre forstaae ham. De spurgte mig da, hvormange Soldater, der kom herover, ieg resolverede og svarte tolv, endskiønt ieg ikke vidste det, men da de hørte, endskiønt der var kun sex af de Engelske, at der var ikke fleer, blev de glade og løb, de bildte mig ind, at de vilde lede efter en Slup, som var drevet fra dem. De sagde da, at jeg skulde blive ved Sluppen til de kom igen, som ieg og gjorde; de vilde baaret mig ud for ikke at blive vaaed, men ieg havde self Støvler paa, og gik saa selv ud. Den eene Mand, nemlig Hollænderen blev i Sluppen hos mig, og en stod Vagt paa Landet. Imidlertid men [mens] vi sad og talte een heel Deel tilsammen, kom de iagende med 2 af mine Ungstykker [kalve], og løb længe efter den største, inden de fik ham fat. De fik ham da til Slutning, og slængte ham ind i Sluppen. Saa spurgte Løytnanten mig, om ieg vilde lade dem faae en 5 Potter Brændevin, da skulde ieg faae min Kalv igen, men ieg svarte, meer end 1 Pot fik de ikke. De loed mig da gaae hiem efter Brændevin og Brøed at spiise til, som de og begiærte. Ieg bringte dem det need saasnart som muelig, men da ieg leveerte dem det, spurte de mig hvormange Penge, ieg skulde have for min Kalv. Ieg svarte da, for i en Hast at komme fra dem, førend Jægerne kom, som nu allerede var her paa Landet, at ieg vilde have een Gennie, foruden 1 Tredidel Specsies. Hand flyete mig og 1½ Engelsk Skilling, som ieg mente var for Brændevinet. Ieg gik da hiem, men saa snart ieg kom hiem var Jægerne ved Gaarden og løb ned til Stranden. Men da de var roet derfra, hvor de laa, nemlig ved den østre Side af Nørodde, traf de dem ved Klinten under Nørre[bøyer?] og fyrede paa dem, saa man kunde høre det skrup på Sluppen, men om der var nogen at fik Skade, veed man ikke. De lovede at skulde komme paa Landet om Morgenen med den lovede Gennie, men de blev borte, som vel var. Ieg fik altså heller ikke nogen Betaling for min Kalv. Efter den Dag var de ikke meer her i Land."

Kampene ved Gåbense i oktober 1807

Fra J. v. Ræder: Danmarks Krigs- og Politiske Historie fra Krigens Udbrud 1807 til Freden til Jönköping den 10de December 1809, Förste Deel, Kjöbenhavn 1845.

En mere udførlig beretning om kampene ved Gåbense findes dog i De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender, 27. oktober 1807.

Kanonbådskrigen 1807-1814. I "Beltet under Laalland"

Søe-Lieutenant C. Wulff erobrer med sine 4re Canon-Chalouper den engelske Orlogs-Brig the Tickler, armeret med 12 Stkr. 18pundige Caronader og 2 lange 18 p[undige] Canoner i Bougen i Beltet under Laaland, efter en hæderfuld Kamp fra Kl. halv5 til 7½ Eftermidagen d. 3die Junii, 1808. - De "caronader", som omtales i billedteksten, var kortløbede, glatløbede kanoner. De staves normalt "carronader" efter det skotske jernværk Carron, der fremstillede dem.

The Tickler blev omdøbt Frederikke Louise og i 1842 solgt til et interessentselskab i Rønne, der udrustede skibet til robbefangst i det nordlige Ishav.

Billedet er af Niels Truslew, 1762-1827, og findes både som maleri og som akvatinte/stregætsning. Nationalmuseet.

Car[r]onade anglaise 1805. Musée naval de Québec. Wikimedia.

Capt-Lieutenant J.J. Suensen, med 6 Canon-Chalouper under sin Commando, angribes af det engelske Linie-Skib Dictator, armeret med 68 Canoner, den 26. Junii 1808, om Morgenen Kl. 3½, under Stevnsklint, paa sin Cours fra Kjøge, og efter en levende Canonade i 65 Minuter - hvorved en Canon-Chaloupe faaer et Grundskud og landsætter - ikke allene tvinger Orlogsmanden til Flugt, men endog forfølger ham med idelige Skud agter ind en halv Miil til Søes.

Vi kender ikke navnene på de engelske orlogsfartøjer, som ankrede op ved Farø den 17. oktober 1807, men et af dem kunne måske have været HMS Dictator. I 1808 var Dictator en del af admiral Hoods eskadre på fire linieskibe, der havde til opgave at opretholde blokaden mellem Sjælland og Jylland. I 1807 deltog det i angrebet på København.

Farvelagt akvatinte af Niels Truslew. Statens Museum for Kunst.