Løskøbelsen 1769

I denne form blev det første gang bekendtgjort, at kongen ville sælge krongodset på bl.a. Møn og Bogø: "Placat angaaende Auctions Holdelse over endeel forbeholden Kongelig Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begreben Nyeords Øe, item paa Baagöe, Masnedöe, Fauröe, Færöe [dvs. Tærø] og Langöe, ...". Udstedt af Rentekammeret, den 4. april 1769.

Den 27. juli 1769 udsendte Rentekammeret et noget længere dokument med de nærmere betingelser for auktionen, som blev afholdt den 19.-20. september 1769: "Nærmere Conditioner som efter Kongel. Allernaadigste Resolution bekiendt giøres til Auction over det Hans Majestæt forbeholdene Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begrebne Nyeords-Øe, item paa Masned-Øe, Faröe, Tæröe og Langöe under Wordingborg Amt, samt Baagöe under Nyekiöbings Amt ...". [Det er en fejl, når Bogø tilskrives Nykøbing Amt. Siden 1689 havde Bogø hørt til Møns Amt].

Plakaten findes i Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Bogø som krongods og øens løskøbelse fra kronen i 1769

Fra begyndelsen af 1200-tallet og senest fra 1348 til 1769 var Bogø krongods. Selve begrebet krongods og dets indhold er omdiskuteret, og det udviklede sig gennem tiden. I 1200-tallet kan det blot have betydet, at kongen havde bestemte rettigheder, f.eks. jagtretten og ret til underhold for sig selv og sit følge ved besøg, samt evt. retten til særlige skatter, afgifter og naturalieydelser. Dette kan udmærket have været kombineret med, at bønderne var selvejere. Man kan forestille sig, at fæsteforholdet på krongodset er en senere udvikling. I lighed med, hvad der var tilfældet på de private godser, var bønderne dermed blevet fæstere under en godsejer, i dette tilfælde altså kongen. Fæsterne ejede hverken jorden eller bygningerne. Fuldstændigt som på de private godser havde kongen en ridefoged, der administrerede fæsteforhold og fæstekontrakt. Fra 1600-tallet og indtil løskøbelsen har vi kendskab til en kongelig ridefoged for Møn og Bogø. Han residerede i Stege.

I 1769 blev der holdt auktion over krongodset på Møn, Nyord, Bogø, Farø, Tærø og Masnedø, og Bogøs bønder købte øen af kongen for 18.456 rigsdaler. For Bogø kirke og kirketiende betaltes derudover 1.920 rigsdaler. Ejeren af Bogø Mølle fik møllejorden for 61 rigsdaler. Møllebygningerne (gården og møllen) var således allerede, mens Bogø var under kronen, møllerens ejendom. Kun for så vidt angår jorden havde mølleren altså været fæster på krongodset. På Møn var det derimod under halvdelen af bønderne, der blev selvejere, idet flere af de udbudte godser blev købt af private godsejere. De mønske bønder på de nyetablerede private godser var således fortsat fæstebønder.

Købet af Bogø blev finansieret ved at fælde Bogø Vesterskov, der var på 148 tdr. land. Træet, som ved salget indbragte 17.000 rigsdaler, blev anvendt til skibsbygning i København. En del af købesummen blev stående med pant i de enkelte ejendomme til en årlig rente på 4 pct., såkaldte kongelige penge, og blev først afviklet i 1900-tallet.

Ved løskøbelsen blev bønderne selvejere, og skatter og afgifter blev fremover inddrevet af en amtsforvalter i Stege, mens ridefogedembedet forsvandt for selvejerbøndernes vedkommende.

Løskøbelsen og selvejet var vigtige forudsætninger for landbrugets udvikling her på egnen, men man kan vist med rette sige, at potentialet først blev udfoldet med udskiftningen ca. 30 år senere. Udskiftningen var med andre ord mindst lige så vigtig som løskøbelsen. Med gårdenes udflytning var det slut med landsbyfællesskabets mange snærende bånd.

Selvejerbønder var bønder, der ejede deres egen jord. Næsten al Danmarks landbrugsjord kom siden middelalderen til at tilhøre godsejere. I 1536 var dog endnu ca. en sjettedel af landets bønder selvejere I 1688 var dette tal svundet yderligere ind, således at kun 2 pct. af jorden tilhørte bønder, som selv ejede deres jord. I tiden efter landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet og frem til ca. 1930 ændredes dette billede markant, så den altovervejende del af jorden kom til at tilhøre bønder og husmænd. På Bogø blev bønderne, som vi har set, selvejere i 1769 ved løskøbelsen fra krongodset.

Et fæste var et kontraktforhold, hvor en godsejer overdrog brugsretten af en gård eller af et hus til en fæster, mod at denne svarede diverse fæsteafgifter såsom landgilde (en afgift i penge eller naturalier), hoveri (en arbejdsindsats) og eventuelt andre afgifter. Fæstet var siden 1500-tallet som oftest udformet på skrift i et såkaldt fæstebrev. Fæstevæsen fandtes i Danmark fra middelalderen og blev først helt afviklet ved lovgivning i 1919. I løbet af denne lange periode antog det naturligvis forskellige former. På Bogø skete afviklingen i 1769.

Kongeligt skøde til selvejergård på Bogø. 1773

Kongeligt skøde af 15. november 1773 til Rasmus Andersen Kiælang [Kehling] på hans gård i Bogø Hovedgade (gammelt gårdnummer 18). Gården lå i området ved det nuværende Bogø Hovedgade 153 og 161. Den var blevet selvejergård ved auktionen over krongodset i 1769, men der gik som man kan se et stykke tid før den nye ejer fik sit skøde; det er på 6 sider, som kan læses og downloades her. Godt 30 år senere blev gården udflyttet ved den store udskiftning.

Skøde Kehling gl.nr. 18 i BH 6 sider_compressed.pdf