Bogø Kirke

Kilder

Kilder til istandsættelsen af kirkens altertavle, prædikestol og krucifiks i 1935 og de forudgående tanker om en mere omfattende restaurering

  1. Førstelærer A.P. Andersens brev til Bogø Menighedsråd af 6.4.1932
  2. Konservator Povl Jensens rapport af januar 1936 om istandsættelsen af kirkens altertavle, prædikestol og krucifiks i 1935

Førstelærer A.P. Andersens brev til Bogø Menighedsråd af 6.4.1932

I Anledning af Menighedsraadets Skrivelse af 17. ds. vedrørende den af Fru M.A. Johnson i sin Tid paatænkte Udsmykning af Bogø Kirke, skal jeg herved meddele følgende sammentrængte Udredning af Sagen.

I Sommeren 1925 var Fru M.A. Johnson, Miami, der er født paa Bogø, hjemme paa sin Fødeø og tilbød da at udvide Øens Elektricitetsværk. I den Anledning havde jeg efter hendes Afrejse til Amerika en Del Korrespondance med hende, og i denne tilbød hun at lade udføre forskellige andre Arbejder til Gavn for Øen. Første Gang Sagen om Kirken bringes paa Bane er i et Brev fra Fru Johnson til mig, hvori hun siger, at hun vil "opbygge Kirken, sætte Flisegulve, kulørte nye vinduer, nyt Alter og Prædikestol" og beder mig give sig raad. Som svar derpaa foreslaar jeg forskellige Forbedringer, idet dog Kirkens Spil og Alter ønskedes bibeholdt.

I Skrivelse af 10/10 1925 skriver hun bl.a. saaledes: "faa mig en Decoratør, som kan give Ide, Pris og Tid det vil tage samt Betingelser." Da jeg kendte Arkitekt Mogens Clemmensen, og han var mig anbefalet paa Grund af hans Arbejder i denne Retning tidligere, skrev jeg til ham d. 4/11 25, at der var en amerikansk Dame, Mrs. Johnson, der ønskede at udsmykke Kirken og forespurgte, om Sagen interesserede ham, og lod ham komme til Øen. Mogens Clemmensen vilde med Glæde paatage sig Arbejdet med Udsmykningen, og d. 18/11 kom han hertil og undersøgte Forholdene. Samtidig fremskaffer jeg fra forskellige Firmaer Tilbud på et Pibeorgel. Under 30/11 1925 fremsendte jeg efter ny Anmodning fra Fru Johnson om at fremskynde Sagen en Forespørgsel til Bogø Menighedsraad om det vilde modtage Fruens Tilbud. Se vedlagte Bilag 1 og modtog Svar under 3/12 25 Bilag 2. Under 5/12 25 fremsendte Mogens Clemmensen til mig forslag med Kalkulation vedrørende Udsmykning og Forbedring af Bogø Kirke til et Beløb af ca. 30.000 Kr. iberegnet Orgel. Under 30/12 25 fremsender Mogens Clemmensen Forslag til Menighedsraad - Bilag 3 - med Anmodning om at søge fremskaffet Tilladelse til Udførelse af Arbejderne.

I Skrivelse af 18. marts 1926 meddeler Nordre Herreds Provsti, at Ministeriet intet har at erindre mod den foreliggende Plan; men at man førend Tilladelse til Arbejdets Udførelse gives, forventer sig "tilstedet Forslag med Tegninger, Opmaaling af Kirken og ny Vurdering." Dette meddeler jeg Arkitekt Clemmensen i Skrivelse af 5/4 1926, idet det samtidig forespørges, om Arkitekten er i Stand til at udføre Detailtegninger i den nærmeste Fremtid, da Fru Johnson snart ventes hjem. Under 4/4 meddeler Mogens Clemmensen mig, at han d. 27/4 rejser til Grækenland, men har aftalt med Tegner, Arkitekt Nystrøm, at han omkring 1. maj tager til Bogø for at opmaale hele Kirken. I Skrivelse af 9. maj meddeler Arkitekt Nystrøm, at han først kommer d. 21. Se Bilag 4. Imidlertid kommer Arkitekt Nystrøm alligevel før Fruens komme. Jeg talte da med ham, om det ikke var rigtigt at udsætte Opmaalingen, da vi intet vidste om Fru Johnsons Stilling dertil. Han spurgte mig, om jeg troede, at Fruen ikke vilde betale det. Jeg svarede, at det troede jeg egentlig nok, at hun vilde, selvom jeg naturligvis ikke kunde garantere derfor; men jeg syntes alligevel, det var rigtigt at vente, til hun kom. Imidlertid holdt Arkitekten naturligvis ikke af at rejse hjem igen, og desuden var han jo ogsaa anmodet af Arkitekt Clemmensen om at foretage Opmaaling, hvorfor han blev og maalte op. Under 2/9 26 fremsender Arkitekt C. til mig Opmaaling af Bogø Kirke, 4 Tegninger paa Karton samt Restaureringsforslag - 5 Tegninger i Lystryk med tilhørende Beskrivelse - Derefter kom den store Cyklon over Miami - Den 27/9 meddeler jeg Arkitekt Clemmensen, at Fru Johnson har meddelt mig under sit Besøg her, at hun for Fremtiden selv ville slutte nøjagtig Akkord om, hvad der skal udføres og meddeler, at jeg mener, at det er rigtigst, at der bliver sendt Fruen et Eksemplar af Tegninger og Forslag - Bilag 5. Samtidig sender jeg et Eksemplar af Tegninger og Beskrivelse til Fruens Hjælper A. Andersen, København og beder ham meddele mig, om han har faaet nogen Ordre i denne Sag. Jeg har ikke senere hørt fra Hr. Andersen om Sagen, hvilket maa sættes i Forbindelse med de store økonomiske Vanskeligheder, Fru Johnson kom i paa den Tid, og som førte til, hvad jeg først har faaet bestemt oplyst i Aar, at hun blev erklæret fallit i 1929. Boet havde ingen Aktiver.

I 1927 henvendte Arkitekt Mogens Clemmensen sig til mig om Sagen, og jeg meddelte, at jeg troede, at Fruen stadig tænkte paa at fremme Sagen, men henviste til, at Fru Johnson som tidligere meddelt selv havde taget Sagen i sin Haand, hvorfor Arkitekten maate henvende sig til Fru Johnson om alt vedrørende denne Sag. Under 20/5 31 henvendte Arkitekten sig paany til mig om Sagen, og jeg henviser paany til Fru M. A. Johnson og giver ham hendes Adresse.

Som Følge af det det herom anførte, mener jeg fremdeles at maatte henvise Arkitekt Clemmensen til at gøre sit Erstatningskrav gældende overfor Fru Johnson eller hendes Bo.

Det bemærkes, at de udførte Tegninger, nogle Lystryk og Overslag m. v. beror hos mig og paa Forlangende selvfølgelig staar til Arkitektens Disposition.

Ærbødigst.

A. P. Andersen

[Afskrift ved Lars Seerup, 2008]Konservator Povl Jensens rapport, 1936

Povl Jensens rapport af januar 1936 om istandsættelsen af kirkens altertavle, prædikestol og krucifiks i 1935

Povl Jensen var konservator og kirkemaler. Hans redegørelse for istandsættelsen indeholder en detaljeret analyse af inventarets vedligeholdelseshistorie fra 1655 frem til istandsættelsen i 1935. Det får stå hen, om der er nogen forbindelse mellem den på fru Johnsons initiativ igangsatte proces og istandsættelsen i 1935.

Beskrivelse og regnskab for restaureringen findes i Kirkesynsprotokol Bogø, fol. 18-19.

Kirkesynsprotokol Bogø, 1862-2008

Protokollen findes i Bogø Kirkes arkiv

Et uddrag af protokollens beskrivelse af restaureringen i 1935.

Om godtgørelse til præstens medhjælpere på Bogø

[Resolutioner og Collegialbreve, s. 376-377, 12. juli 1788]

Man kan gå direkte til de to citerede sider i den digitale udgave med et klik på de to vinduer med den gotiske tekst

12 Juli Canc Prom (til Stiftbefalingsm og Biskopen over Lollands Stift) ang. Præstens Medhjelpere paa Bogø, og de at gjøre Tjeneste uden Betaling.

Gr Sognepræsten paa Bogø har begjert, at det med Provstens Vidende og Samtykke maatte tillades ham, der bedst kjender Sognemændene, at udnævne 2 Mænd, som uden at have med Kirkeværgerskabet at bestille, kunde i det mindste i 4 Aar være Præstens Medhjelpere; derhos han tillige har forespurgt, om Medhjelperne, naar Præsten behøver deres Tjeneste, og sender Bud til dem, for at skaffe ham fat paa En eller Anden af Menigheden, som han

han har Noget af Vigtighed, enten i Eenrum eller i deres Overværelse at tale med, skal have Betaling for deres Forretning, og da af hvem, hvortil Supplicanten er foranlediget, ved det at en af hans Medhjepere, navnlig R. S. Degn, har med Frekhed forlanget Betaling for et saadant forrettet Ærinde, og paastaaet, at Præsten skulde skaffe ham Betaling, og, dersom han ei vilde det, skulde han, bandende, trække det af i hans Offer til Præsten med videre. Det tilkommer Stiftbefal. og Biskopen i Henseende til Præstens Medhjelpere paa Øen Bogø at foranstalte det Fornødne efter Lovens 2-9-2, 3, 4, da Amtmanden ellers herfra er tilskreven at give Bonden R. S. Degn en alvorlig Irettesættelse for hans uskikkelige Forhold imod Præsten, og at betyde ham, at han ingen Penge haver at fordre enten af Præsten eller nogen Anden for som Medhjelper at gaae Præsten tilhaande.

Ovenstående er fra Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge

Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsvis udgivne i chronologisk Orden ved Laurids Fogtman, VI. Deel, 4. Bind. 1787-1788, Kiøbenhavn 1795. Trykt paa Gyldendals Forlag

Link til dette bind