Monumenter

Den oprindelige sten fra 1919 med indskriften "Frem, Bondemand, frem!"

Den nuværende løskøbelsessten fra 1960 . Tegnene under inskriptionen er karmærker, også kaldet bomærker

Løskøbelsesstenen

I sommeren 1917 foreslog førstelærer Peder Lydik på et møde i Bogø Skov, at man skulle rejse en mindestøtte for de bønder, der i sin tid købte Bogø fri. Det fremgår af en notits i Lolland-Falsters Folketidende, 29. juni 1917. Lydiks forslag blev ført ud i livet.

Lolland-Falsters Folketidende skrev den 22. september 1919 om opsætningen af mindestenen i Bogø Østerskov: Den 20. september var det 150 år siden Bogø overgik til selveje. I den anledning var der samlet ind til et smukt mindesmærke, der rejstes på en åben plads i skoven omtrent ved indgangen. Stenen er i mandshøjde, af bornholmsk granit og bærer indskriften "Til Minde om Øens Løskøbelse. 20.9.1769. Frem, Bondemand, frem". Foroven er stenen forsynet med et relief, forestillende en gammel hjulplov. Lærer Lydik holdt talen ved afsløringen, og til den efterfølgende fest i Forsamlingshuset var der fuldt hus.

Avisen bragte siden hen, den 7. oktober 1932 en helsidesartikel "Et Efteraarsbesøg paa Bogø". Her blev stenen betegnet som en granitstøtte i Østerskov, og man havde nu et billede af stenen. Vi bringer det her, selvom det er utydeligt. Af billedteksten fremgik igen indskriften på stenen "Frem, Bondemand, frem!" Dette spor fra 1932 er det seneste, vi har af stenen. Denne sten er tydeligvis ikke den samme som den løskøbelsessten, der nu står i Østerskov, og indskriften på den nye sten "Rejst 1919" er derfor lidt misvisende. Den nuværende sten blev opstillet i 1960.

I referatet fra generalforsamlingen i Bogø Skov den 11. november 1959 findes den afgørende oplysning, nemlig, at mindestenen over øens løskøbelse var blevet væltet og slået itu, og at det blev drøftet, om man skulle opstille en ny.

Det enedes skovens bestyrelse efter drøftelse med sognerådet om at gøre, og skoven og kommunen slog halv skade om den nye sten med en vægt på 3 tons, som man fandt i strandkanten ved Østerskov. Stenhugger Philipsen fra Stubbekøbing sørgede for stenhuggerarbejdet, og regningen fra Philipsen kom til at lyde på 983 kr., små 13.000 kr. i dagens penge.

Lige før Grundlovsdag 1960 var den nye sten færdighugget og opstillet, sådan som skovejernes daværende formand, J.P. Hansen, Steffensminde, havde ønsket. I omtalen af grundlovsfesten, hvor taleren var politimester Vagn Bro, Køge, hed det: "De mange mødedeltagere fylkedes siden om skydeteltet og under skovens grønne grene; mange beundrede den nye sten til minde om øens løskøbelse ..." (L-F Folketidende, 7. juni 1960).

Sagen gav i det hele taget genlyd i lokalpressen. På forsiden af Lolland-Falsters Folketidende lød overskriften dagen efter skovens generalforsamling: "En ny mindesten søges rejst i Bogø Østerskov". Af aviserne fremgik det, at der var tale om groft hærværk. Der findes også en del stof om begivenhederne i Møns Tidende og Stubbekøbing Avis.

Christen Bergs mindestøtte

Christen Bergs mindestøtte blev afsløret ved en storstilet ceremoni foran Bogø Navigationsskole den 5. juni 1897. Fyns Venstreblad bragte den 20. maj 1897 denne notits om den forestående begivenhed.

I notitsen oplystes det, at mindestøttens sokkel var af bornholmsk granit og leveret af stenhugger Scheller, mens busten var modelleret af billedhugger R. Andersen. Man mente, at monumentet ville gøre et smukt og harmonisk indtryk.

Det hele var blevet arrangeret af arkitekt Emil Blichfeldt, København, som i 1884-85 havde tegnet navigationsskolens hovedbygning. Om Blichfeldt nævntes det, at han var manden bag Tivolis facade mod Vesterbrogade og Store Nordiske Telegrafselskabs hovedsæde på Kongens Nytorv.

Afsløringen af Bergs mindestøtte blev en vældig begivenhed med næsten 1.500 deltagere. Reportager fra højtideligheden var forsidestof i mange af landets aviser. Nedenfor citeres der fra artiklerne.

Befrielsesstenen - 5. maj

Inskriptionen på mindestenen lyder:


5. Maj 1945

En Majmorgen skøn med Glædens Brus

lød Fredens Budskab i Danmarks Hus

Med dybfølt Tak i Sinde

vi rejste denne Sten til Minde


Rejst af Øens Beboere

1948

Bogø Grundlovsforening bekostede stenen. Arbejdet blev udført af Philipsens stenhuggeri i Stubbekøbing.