Tørlægning

I 1882 i L. Boths topografiske beskrivelse af Danmark anføres det under Bogø, at der er givet koncession til inddæmning og udtørring af sundet Letten i forbindelse med Fanefjord på Møn, men at koncessionen hidtil ikke var blevet benyttet. I august 1872 skrev Stubbekøbing Avis, at flere interessentskaber var i gang med at undersøge forholdene, og at et af dem havde erhvervet de tilgrænsende lodsejeres tilladelse. Det påtænkte inddæmningsareal var, hed det, på mellem 1.000 og 1.500 tdr. land fed jord med en ubetydelig vandstand.

I april 1874 kunne Møens Avis sætte navne på nogle af de interesserede i en inddæmning. Ifølge avisen agtede civilingeniør Glæsner, kancellist Thellemann, mølleejer Dan [Bogø Mølle] og bogbinder Thellemann at tørlægge farvandet mellem Møn og Bogø, kaldet Letten, samt det såkaldte Kirkenor i Fanefjord Sogn på Møn.


L. Both. Kongeriget Danmark, en historisk-topografisk Beskrivelse. Anden omarbejdede og forøgede Udgave. Første Del. København 1882.

Fra 1919 og helt op i 1960'erne blev der fortsat arbejdet med landvindingsprojekter i farvandene omkring Bogø.

I planerne fra midten af 1950’erne indgik omfattende inddæmningsprojekter, der stort set ville tørlægge Ulvsund fra Farø i vest til Nyord i øst. Beregninger baseret på den indvundne jords rentabilitet stod dog ikke i noget rimeligt forhold til projektudgiften på 200 millioner kroner. Denne vurdering stammer fra "Ny fast forbindelse over Storstrømmen : betænkning", K. Bang form. ; Vejdirektoratet; Ministeriet for Offentlige Arbejder. Kbh., november 1969. 60 s., 6 kortbilag, bilag 1-34. (Tilgængelig i Det Administrative Biblioteks Magasin (Mag. 69.79/13 )).

1919


Landvindingsprojekt for Bogø Letten. Ingeniør Munch-Petersens projekt gik ud på at bygge to dæmninger mellem Bogø og Møn og derved indvinde 800 tdr. land jord. Bogø Sogneråd gik ind for planen.

Jyllandsposten, 25. april 1919.

1933

Berlingske Tidende Søndags forside den 15. januar 1933. Projektet omfattede tørlægning af et areal på 12.100 ha. I den hollandske dagspresse blev det omtalt som et projekt efter nederlandsk forbillede - med henvisning til tørlægningen af Zuiderzee.

"Nogle bemærkninger til projektet vedrørende inddæmning af farvandet mellem Sjælland, Bogø og Møen". Redegørelse til dagspressen fra de forslagsstillende ingeniører Carl L.E. Jensen, Aug. Kjær-Petersen, Ulrik Pedersen og Kai Warming, København, den 6. marts 1933.

Rigsarkivet. Præstø Amtsråd. Journalsager. Grønsund Færgeri, 1929-1949. Ved samme sag ligger kopi af de fire forslagsstilleres på samme tid afleverede redegørelse til statsministeren med diverse bilag.

1940

Flensborg Avis, 9. oktober 1940

Kristeligt Dagblad, 8. oktober 1940

1954

Ved et møde i Landvindingsudvalget, et udvalg nedsat af Ministeriet for Offentlige Arbejder, blev det i januar 1954 besluttet at undersøge inddæmningen af Bogø Letten nærmere.

Lolland-Falsters Folketidende, 12. januar 1954.

Klik på avisteksten og læs hele udklippet.


(Sag 1405 ang. Letten (mellem Bogø og Møn). Indæmning og udtørring, stillet i bero. 1405 (1953): 23: 1405 Det danske Hedeselskabs oversigt over inddæmningsmuligheder ved Danmarks kyster og fjorde; 487,70 hektar).

1956

Projekt LETTEN. Oversigtskort udarbejdet af landinspektørerne L. & E. Olivarius Hansen, Vordingborg, i december 1955, indgået Præstø Amt, 2. januar 1956.

Rigsarkivet. Projekt LETTEN - Bogø Kommune, Sognerådet - Diverse ujournaliserede sager, 1842 65-1968 71, Løbenummer 10-35

1966

I Johannes Humlums projekt fra 1966 blev Bogø til et industriområde. Farvandet mellem Bogø og Sjælland blev til en lokal lufthavn. Nyord blev kaldt "den forhenværende ø Nyord". Boksen er fra © KJELD HANSEN, DET TABTE LAND.


© KJELD HANSEN, DET TABTE LAND • LOLLAND-FALSTER