Kroen

Bygningshistorie

Det vides ikke helt nøje, hvornår kroen er bygget. I BBR-registeret står blot 1800, hvilket vist er ensbetydende med, at man ikke ved det. Den ældste del af komplekset er nordenden, oprindelig opført til privatbolig. Et gæt på opførelsesåret for denne ældste del kunne være 1870-71, idet Peter Emil Jacobsen Holm fik skøde på ejendommen den 10. januar 1871. Ifølge Kargaard Svans optegnelser var de gamle krostuer imidlertid endnu en del af den gamle stuelænge i nord, der gik længere tilbage end Holms overtagelse. Ligeledes ifølge Svan var det Holm, der byggede tilbygningen med gavlen mod gaden. Det må altså være sket i Holms ejertid mellem 1871 og 1895. Her var der oprindelig to stuer med indgang fra haven.

Ved Præstø Amtsråds forhandlinger den 28. november 1876 blev den såkaldte brændevinsafgift for gæstgiveri (krohold) i amtet fastsat for årene 1877-79. For gæstgiveriet på Bogø kom afgiften til at lyde på 40 kr. (Næstved Tidende, 22. januar 1877).

I 1890 møder vi P.E. Holm (Peder Emil Jacobsen Holm) i rollen som gæstgiver. Han arrangerede også sommerballer og høstballer på festpladsen i Bogø Østerskov. P.E. Holm var skibsfører, før han blev kromand.

I 1895 afholdt gæstgiver Holm auktion over en mængde løsøre, og Peter Karstensen overtog gæstgivergården. Han fik skøde den 28. august 1895.

I 1929 solgte husbestyrerinde Marie Østen efter Karstensens død i februar 1929 gæstgivergården til radiotelegrafist Axel Henry Hansen ifølge skøde af 24. september 1929. I efteråret 1929 blev hovedkomplekset udvidet med den sydlige del.

Ved vurderingen i 1932 hed kromanden/gæstgiveren stadig Aksel Hansen.

Ved vurderingen i 1950 var ejeren Nicolai Nielsen, nu med stillingsbetegnelsen restauratør.

I 1975 blev kroen af den daværende ejer Jegvan Danielsen udvidet med en lav tilbygning ud til parkeringspladsen.

Kroens udseende i Peter Karstensens tid frem til 1929

Bogø Gæstgivergård på et postkort, afsendt i 1911. Endnu kun med den oprindelige nordlige længe og med en højere tilbygning med gavl mod gaden. Det er endnu ikke lykkedes at datere tilbygningen nøjagtigt, men ifølge Kargaard Svans optegnelser blev den opført af P.E. Holm, altså engang mellem 1871 og 1895. Manden foran huset er formentlig ejeren, gæstgiver P. Karstensen.

Efter Aksel Hansens overtagelse i 1929

Anne og Aksel Hansen med deres datter foran den nye sydfløj fra 1929. Det ser ud til, at vinduerne ikke er malet endnu, så man kunne gætte på, at billedet er fra 1929.

Bekendtgørelse om bevilling til gæstgiver Axel (Aksel) Henry Hansen på beværtning og gæstgiveri med ret til udskænkning af stærke drikke på Bogø Kro / Gæstgivergård.

Dateret 12. februar 1935 og underskrevet af sognerådsformand A.P. Andersen.

Aksel Hansens periode varede altså mindst fra 1929 til 1935.

Bogø Gæstgivergård i 1939. Nu med den sydlige del tilføjet. Sydhuset blev opført i efteråret 1929, da den nye ejer Aksel Henry Hansen overtog kroen.

Bogø Kro i 1950'erne

Bogø Kro i 1951. I baggrunden er Bogøs nye kommuneskole under opførelse. I forgrunden med to skorstene ses Skipperhuset. Odense Luftfoto. Det Kongelige Bibliotek.

Samme parti engang efter 1958, men i hvert fald før udvidelsen i 1975. Der er ikke sket større forandringer med kroen. Den venstre del af komplekset, nordhuset, har fået nyt tag og en tagkvist. På sydhuset er en af skorstenene fjernet.

Ejerskifte og restaurering i 1963

Bogø Avis, 6. marts 1963. Svend Nielsen takker af, og Knud Larsen tager over.

Vera Hansen og den nye kromand, Knud Larsen, ved indvielsesfesten i juni 1963. Knud Larsen havde sejlet som hovmester i ØK i 25 år og medbragte en række eksotiske udstillingsgenstande til kroens udsmykning, bl.a. det viste leopardskind.

Lokale håndværksmestre samlet til fejring af en tilendebragt restaurering af kroen i juni 1963. Siddende ses fra venstre maler Gunnar Wilkki, Bogø, elektriker Kurth Albrekt Hansen, Bogø, murermester Peter Jensen, Fanefjord, tømrermester Åge Pedersen, Damme, murermester Mogens Jensen, Fanefjord, og yderst til højre murermester Poul Jensen. Stående fra venstre murermester Svend Aage Jensen, Fanefjord, og tømrermester Svend Naur, Askeby.

Bogø Avis, 29. maj 1963. Det nye værtspar var Edith og Knud Larsen.

Bænk foran kroen, dekoreret af maler Gunnar Wilkki.

Ejerskifte igen allerede i 1964

Jegvan Danielsen tog over i november 1964.

Bogø Avis, 4. november 1964.

Danielsens reklamepostkort for Bogø Kro. Kortet er nok fra tiden 1965-72, da den manuelt betjente Bogø Telefoncentral blev nedlagt i 1972.

Ved en fest den 3. maj 1975 blev Danielsens udvidelse til højre i billedet indviet. Udvidelsen blev udførligt omtalt i en større artikel i Lolland-Falsters Folketidende, 30. april 1975.

Danielsen søgte en ung pige til kroen i den færøske avis Dimmalætting, 3. august 1971.Udklippet om Danielsen som færøsk forlystelseskonge på Bogø er fra Dimmalætting, 15. maj 1971. Han havde bl.a. forpagtet Skovpavillonen.

I 1973 søgte Johannes Hammer personale til kroen

I 1973 havde Johannes Hammer, tilsyneladende også færing, forpagtet kroen af Danielsen. Han søgte personale til kroen i Dimmalætting, 10. juli 1973.

En mellemfase omkring 1979 med Allan Lihme

Allan Lihme, Bogø Avis, 10. oktober 1979.

Ejerskifte i 1983

I juni 1983 skiftede kroen ejer. Erik Klubien, som siden januar 1983 havde forpagtet kroen, overtog den i juni måned efter Jegvan Danielsen. Overtagelsen er omtalt i Møns Tidende, 22. juni 1983. Der var på dette tidspunkt 14 dobbeltværelser og tre enkeltværelser. Klubien opgav relativt hurtigt sin virksomhed på kroen. Nedenfor en annonce i Bogø Avis, 23. januar 1983, underskrevet af Ninni Klubien. Hun afhændede kroen i 1986.

Ejerskifte i 1986

I 1986 solgte Ninni Klubien (også stavet Nini) kroen til Keht og Jan Fiehn.

Lolland-Falsters Folketidende kunne den 27. oktober 1986 fortælle, at Keht Fiehn, der gennem ti år havde arbejdet som servitrice, ville stå for den daglige drift, mens hendes mand, som arbejdede i byggebranchen, ville tage del i arbejdet i weekenderne.

Keht og Jan melder sig på scenen med reception og krobal. Bogø Avis, 22. oktober 1986.

Ejer 2003 - 2013

Lonnie og Henning Nordfjord havde kroen i perioden oktober 2003-maj 2013. Da de overtog, havde kroen været lukket et års tid. Kroen havde i 2007 et familieværelse, et enkeltværelse og otte dobbeltværelser. Omsætningen var i 2005 1.382.179 kr. excl. moms.

Henning Nordfjord foran Bogø Kro.