Karmærker

Her bringer vi først citater fra etnologen Holger Rasmussens artikel om bomærker, dernæst Ejler Svans artikel om Bogøs karmærker.

Holger Rasmussen om bomærker

Etnologen Holger Rasmussen har i tidsskriftet Skalk, 1968, nr. 4, skrevet en fin lille artikel om bomærker, hvor han også omtaler karmærkerne, der ligesom bomærkerne oftest er indridsede eller indhuggede tegn. Blandt Holger Rasmussens mange interessante observationer kan her fremhæves følgende:

"Men bomærket blev brugt til meget andet end mærkning af jagtvåben, og også her var det store økonomiske interesser, der stod på spil. Dets væsentligste funktion var nok at sikre fast ejendom - fast ejendom såvel som løsøre. Det var vigtigt, at mærket, der skulle bruges til mange forskellige formål, var enkelt at fremstille, let at genkende og vanskeligt at forveksle med andre. ...

En karakteristisk ting ved bomærkerne er, at de udgøres af enkle linjer, der danner en figur; de skulle jo indridses eller indskæres i hårdt materiale. Grundelementet er i reglen en lodret hovedstav, hvortil der kan føjes lige eller krumme linjer i en mangfoldighed af kombinationer. ... Bomærkerne er af større alder end adelsvåbnene, og de holder sig som borgeres og bønders mærker længe efter, at adelen havde kastet vrag på dem. ... De havde ... en omfattende brug, som delvis kan aflæses af de forskellige benævnelser, man brugte om ejermærket. Betegnelsen bomærke er almindelig over hele Norden for det mærke, der fulgte en jordejendom og dens løsøre, først og fremmest arbejdsredskaberne, som kom uden for gårdens bygninger og blev blandet med andre gårdes; for at undgå tab og trætte var det praktisk, at de var mærket, så enhver kunne genkende sine. Som knyttet til en ejendom kunne det også hedde husmærke, mens karmærke sigter på anvendelsen til mærkning af løsøre som mælkekar, ostekar og lignende....

Der er flere benævnelser, som hænger sammen med funktionen. I landsbyfællesskabets tid havde hver jordbruger pligt at sætte og vedligeholde sin del af det gærde, der skærmede de dyrkede marker mod løsgående kreaturer. I det stykke gærde, en jordbruger skulle svare for, kunne hans bomærke sættes, og så talte man om et gærdemærke. Hvor landsbyboerne havde fælles tørveskær, vat det oldermandens opgave at fordele arealet mellem de enkelte. På den lille ø Nyord ved Møn afmærkede oldermanden sammen med en medhjælper de enkelte stykker med en pind eller et bræt i hjørnerne, og i disse mærkepæle var den enkelte gårds bomærke skåret ind, men det kaldtes i dette tilfælde for et tørvemærke. Tørvemærket kunne dog også skæres ud i selve grønsværen; det kendes både fra Danmark og fra Skåne, hvor man i gamle dage kunne se sådanne mærker i græsvolden ved landevejen til Skanør."

Holger Rasmussen gør opmærksom på, at bomærker kendes fra hele verden. Han nævner også, at bomærkerne kunne bruges som juridisk gyldig underskrift. Det var praktisk i en tid, hvor skrivekunsten ikke var så vidt udbredt, og hvor det hed "Den, der ikke kan læse, bedes henvende sig hos smeden!" I Christian 5.s Danske Lov fra 1683 hed det ligefrem: "Den, som ej kan læse eller skrive, skal sætte sit segl under, om han har noget, eller sit bomærke, med to dannemænds hænder til vidnesbyrd, som han selv dertil har opfordret, og som skal være til stede, når handlingen sluttes og lydeligt oplæses."

En anden mulig forklaring på ordet karmærkes oprindelse findes i Ordbog over det danske Sprog: "formen Karv(e)mærke skyldes formodet afledning af karve, snitte; især dial., foræld.) d. s. s. Bomærke. Moth.​K48. Almuen . . betjente sig dengang, naar de skulde undertegne Noget, af de saakaldte Karmærker, som de malede hen paa Papiret. JPaludan. Møen.​I.(1822).267."

BOGØS KARMÆRKER af Ejler Svan

Artikel fra Bogø Lokalhistoriske Forenings Årsskrift 2016

Ejler Svan Bogøs karmærker fortryk af 21-02-2017 til BLF Årsskrift 2016 PDF.pdf

Bomærker brugt som underskrift

I 1697 underskrev fire mænd fra Bogø en klage over deres fortrædeligheder under den onde amtmand Plessen. Den ene af dem, Morten Jørgensøn, underskrev med sit bomærke/karmærke. Vi har rentegnet karmærket, som ser ud til at være en variant af karmærket for Gallegården.

Her er bomærker brugt i et dokument undertegnet i Nyborg i 1629.

Nogle bønder fra Møn har her med deres bomærker eller initialer underskrevet deres klagemål mod Cort von Lützow i 1695. En skriver har skrevet bøndernes navne med et mellemrum mellem fornavne og efternavne, og bønderne har derefter indsat deres mærker i mellemrummene. Fra websiden Mandemarke.dk

Karmærkerne, som vi kender fra løskøbelsesstenen i Bogø Østerskov, er ikke et fænomen, der er specielt for Bogø. De kendes fra hele landet, ofte under betegnelsen bomærker. De blev f.eks. brugt som underskrift i retsdokumenter af dem, der ikke kunne skrive. Her et eksempel fra Falsters Nørre Herreds tingbog, hvor 12 bønder fra Sortsø underskriver en indførsel i tingbogen af 18. december 1652 med deres bomærker (eller Boermerker som de her kaldes). Bomærkerne er de skarpkantede hieroglyffer i tredje og fjerde linje. De ni ord foran hieroglyfferne lyder: "Till Witterlighed voriss Boermercker underskreffuett, dend 18. Decembris 1652". Man kan læse hele siden med egne øjne på ArkivalierOnline .

Bomærker var som nævnt meget brugt til mærkning af genstande, især i landbosamfundet, i hele 1600-tallet og også op i de følgende århundreder. Derimod synes bomærkerne langsomt at glide ud til fordel for initialer og egenhændigt skrevne navne, når der skulle sættes pen på papir ved indgangen til 1700-tallet.