Havne

Bogø Havn - Lindebroen

På øens sydside ved Lindebroen ligger Bogø Havn. På matrikelkort fra første halvdel af 1800-tallet er der på dette sted markeret et "Baadeleie". Efter udvidelsesarbejder i 1860 og 1885 var den oprindelige anløbsbro vokset til en knapt 5 meter bred, brolagt mole, beskyttet af et lille stenrev mod øst. I 1892 foretog Vandbygningsvæsenet på sognerådets foranledning opmålinger på sydkysten for at sondere mulighederne for etablering af en egentlig havn med større vanddybde end ved den eksisterende mole ved Lindebroen. Tre alternativer blev undersøgt, og der blev udarbejdet skitser for dem alle. Det ene projekt omfattede en udbygning af det eksisterende anlæg ved Lindebroen med etablering af et havnebassin og dertil hørende uddybning, og det var dette projekt, der senere blev arbejdet videre med.

I 1918 blev 1892-projektet igen taget op, og sognerådet argumenterede udførligt for dets nødvendighed over for Rigsdagen, regeringen og amtet i et formfuldendt brev fra sognerådsformanden, lærer A.P. Andersen. Tilladelser og finansiering kom på plads, og i 1921 blev der gennemført en licitation på arbejdet, der omfattede udvidelse af den smalle mole til næsten den form, som den store midtermole har i dag, samt indretning af det nuværende centrale havnebassin. Hertil kom de nødvendige uddybningsarbejder i det nye bassin og ved indsejlingen.[25] I 1922 kunne den udbyggede havn åbnes.

Snart derefter kom en udvidelse af havnen med et færgeleje på tale. Det skete i sammenhæng med projekteringen af en bro mellem Sjælland og Møn. Mens den erfarne brobygger Anker Engelund projekterede broen, stod ingeniør J. Utkov fra Præstø Amt for det, som blev kaldt Bogø-forbindelsen, dvs. en vejdæmning over farvandet Letten mellem Møn og Bogø, forbedrede tilkørselsforhold til Bogø Havn, samt indretning af færgeleje, ventesal og boliger til Bogø-Stubbekøbing-overfartens personale. I 1930 udarbejdede ingeniør Utkov detaljerede tegninger for det hele, men først i 1943 kunne Dronning Alexandrines Bro og Bogø-forbindelsen indvies. Dermed var Bogø ikke blot blevet landfast med Møn og Sjælland, men havde også fået bedre forbindelser til Falster og Lolland.

I slutningen af 1950'erne blev ventesalen udvidet med cafeteria, i 1962 blev der foretaget en større uddybning, og i 1998 blev der bygget en ny bro for lystbåde vest for midtermolen. I 2012 skete der yderligere udvidelser, og der blev etableret et egentligt bassin vest for midtermolen med endnu flere pladser for lystbåde. Endelig fik midtermolen i 2018-19 den store tur, bl.a. med bygning af et nyt glacis mod vest.

En 20 meter bred gravet rende fører til havnen. Dybden i den gravede rende og i det vestlige bassin tilstræbes holdt på 2,5 meter. I det østlige bassin 2 meter. Hurtig tilsanding er et problem. Største skibe, der kan besejle havnen: længde 25 meter, bredde 8 meter og dybgang 2,5 meter.

DET FÆRDIGE RESULTAT AF DET STORE INFRASTRUKTURPROJEKT "BOGØ-FORBINDELSEN". Bogø Havn med det nye færgeleje mellem 1945 og 1949. Færgen Gudrun i baggrunden uden krigsbemaling. Den var begyndt på ruten i 1944. Fiskebåd med vod til tørre. Den elegante nye ventesal mm. fra 1943, tegnet af arkitekt Tidemand-Dal.

Lindebroen ca. 1904, fotograferet af Anton Rasmussen, Stubbekøbing. Fotografiet blev også anvendt på postkort.

Achton Friis' båd Rylen ved molen i den nybyggede Bogø Havn, kort efter, at den var blevet indviet i september 1922. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Lindebroen set fra nord på et luftfoto, formentlig taget mellem 1956 og 1961. Midt i billedet ligger Lodshuset, Bogø Hovedgade 6.

Bogø Havn på et dobbelt postkort fra 1960'erne med færgerne Gudrun og Ida.

Lindebroen i Den danske Havnelods 1899

Omtale i Den danske havne-lods. Hertil 150 planer. Udg. af det Kongelige søkaart-archiv. Sluttet den 1. juli 1899. HathiTrust Digital Library https://hdl.handle.net/2027/chi.090583674

Skåningebro

Omkring 1873 blev der på nordkysten etableret en anløbsbro ved Skåningebro, som blev anvendt til passager- og godstransport samt fiskeri. Den var et vigtigt udskibningssted for sukkerroer til sukkerfabrikken i Stege fra 1880'erne til 1947, da de sidste pramme med roer til Stege blev lastet. I dag fungerer Skåningebro som badested og lystbådehavn. 

Tidspunktet for broens etablering var nok ikke uden forbindelse med, at Den Sydsjællandske Jernbane var blevet indviet i 1870 og havde skabt forbindelse til København. Togturen fra Masnedsund til København tog kun 5½ time, en stor forskel fra tidligere, hvor den samme tur havde varet i dagevis, når man kørte i hestevogn.

Præstø Amtsråd besluttede den 15. marts 1872 at yde et tilskud på tre fjerdedele af 740 Rd. til opførelse af to anlægsbroer på Østbogø. Det må være Stenkilde og Ålborgbroen, der er tale om. Samtidig blev der bevilget 3/4 af 1260 Rd. til opførelse af Skåningebro. Forudsætningen var, at arbejdet blev udført under amtsvejinspektørens kontrol - de to små broer skulle anlægges i 1872 og den store i 1873. Kilde: Rigsarkivet. Præstø Amtsråd. Forhandlingsprotokol 1845-1878. 

Joy Raun - Skåningebro i august 1989.

Lindebroens første udbygning i 1860

Licitation i 1860 over bygningen af en landgangsbro som fortsættelse af Lindebroen. Her er nogle af de første arbejder med en modernisering af landgangsforholdene på Bogø. Broen skulle være 38 m lang, knap 4 m bred, og med et brohoved på 57 m2. Bogø Sogneforstanderskabs opslag i Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 25. juni 1860. Permanent link til den pågældende avisside.

Ansøgning om tilskud til uddybning i 1883

Besejlingen af Bogø med dampskibet Stubbekøbing siden 1881 aktualiserede en uddybning af sejlrenden ved Lindebroen. Derfor ansøgte Bogø Sogneråd i 1883 Præstø Amtsråd om et tilskud til projektet.

Kilden er referatet fra amtsrådet møde i Næstved Tidende. Sydsjællands Folkeblad, 1. oktober 1883. Se eventuelt klippet direkte på Mediestream. Referatet blev også gengivet i Stubbekøbing Avis, 4. oktober 1883, og i Møens Avis, 11. oktober 1883.

Undersøgelse af havnemuligheder 1889-1892

I en notits "Andragender til Finansudvalget" hedder det i marts 1890 om en ansøgning, som Bogø Sogneråd den 11. november 1889 har indbragt ved folketingsmand Bojsen fra Præstø Amt, at sognerådet andrager om, at der foretages en undersøgelse af kystforholdene ved øens sydside.

Stubbekjøbing Avis, 12. marts 1890, s. 2.

I 1892 gennemførte ingeniør Hummel den ønskede undersøgelse for Vandbygningsvæsenet. Sagen ligger i Rigsarkivet.

Uddybningen gennemføres i 1898

Efter de mange diskussioner, undersøgelser og overvejelser i de foregående årtier blev uddybningen endelig gennemført i 1898 - til 7 fods vanddybde (2,20 meter). Til sammenligning havde fleste købstadshavne ved uddybning i de foregående årtier nået en vanddybde på 12 fod. I dag tilstræbes det at holde vanddybden på 2,5 meter, men der sker hurtig tilsanding.

Fra Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 10. februar 1898.

Til sammenligning er her en notits fra juli 1962 om uddybnings- og opmudringsarbejder og fjernelse af sten i sejlløbet. Det sidste skulle dykker Jensenius Hansen stå for. Der var nu blevet uddybet til en vanddybde på 10 fod (3,1 meter). I 2022 er dybden i den gravede rende og i det vestlige bassin 2,5 meter. I det østlige bassin 2 meter. Største skibe der kan besejle havnen: længde 25 meter, bredde 8 meter og dybgang 2,5 meter.


Færgelejet fra 1943

Den 30. maj 1943 var der fest på Bogø Havn for at indvi havn, færgested og færge. Med gavlen til ses arkitekt Tidemand-Dals nyopførte ventesal og på bakken til venstre lidt af den nyopførte bolig til personalet, ligeledes tegnet af Tidemand-Dal.

Færgen Koster på indvielsestur på den nye rute Bogø-Stubbekøbing. Koster endte sine dage som husbåd i Hamborgs Spreehafen. Færgen skiftede navn flere gange.

Fra indvielsen i Stubbekøbing Havn. Foto: P. Riber-Nielsen.

Ved indvielsen af Bogø-forbindelsen den 30. maj 1943 kørte et stort officielt selskab over dæmningen til den smukt pyntede Bogø Havn, hvor der var samlet en mængde mennesker. Sognerådsformand, ritmester Arnold Andersen bød velkommen ved et glas vin og takkede Præstø Amtsråd for den gode forbindelse, som her var skabt. Amtmand Toft udtalte pæne ord om Bogø og udbragte et leve for øen og dens befolkning. Derefter sejlede færgen Koster på sin første officielle tur fra det nye færgeleje til Stubbekøbing Havn, hvor der ligeledes ventede en festlig modtagelse. Billedet viser ritmester Andersen under hans tale foran den nye ventesal, mens amtmand Toft lytter. Bagved dem ses førstelærer A.P. Andersen og frue. Billede og referat blev bragt i Lolland-Falsters Folketidende den 31. maj 1943.

Bogen "Dronning Alexandrines Bro", udgivet af Præstø Amtsråd i 1943, beskriver på 122 spændende sider hele det store infrastrukturprojekt lige fra planlægningen startede i 1929. (Den indeholder Utkov, J. "Bogø-forbindelsen" og rummer desuden bidrag af  amtmand Høyrup, F.H. "En oversigt over brosagens forløb" og professor Engelund, Anker. "Broarbejdernes projektering og udførelse").

Bogen er efterhånden ret sjælden på bibliotekerne, men Vordingborg Bibliotekerne har 3 eksemplarer af den.


Jomfrutur på den nye rute med et forventningsfuldt publikum. Billettør Carl Nielsen holder godt fast i bommen. Han var flyttet med til Bogø fra den nedlagte rute Kalvehave-Koster. I den næste snes år assisterede han også sin kone, Caroline Nielsen, med værtskabet i  Bogø Skovpavillon.

Ændrede tilkørselsforhold til færgelejet fra 1978

Arbejdet med at forlænge Grønsundvej fra Bogø Havn til Farø er i fuld gang på dette foto fra Møns Tidende, formentlig 1978. https://arkiv.dk/vis/6276458

Nu var det slut med at køre i lige linje fra Bogø Hovedgade til Havnen.

Betonkaj repareret i 1953

I 1953 reparerede dykker Jensenius Hansen betonkajen i Bogø Havn med amerikanske metoder. 


Lolland-Falsters Folketidende, 14.11.1953.

Grønbogen om havnefogeder

Øjvind Olsen var havnefoged i mange år, han blev afløst af Karl Christensen, der igen blev afløst af sin søn Charles. I dag er der ingen erhvervsfiskere tilbage i Bogø Havn. (Fra den grønne bog "Bogø År 2000. 100 års handel og håndværk på Bogø", udgivet 1999).

Af senere havnefogeder kan nævnes Jan Hansen.

Transport af dyr til slagteriet i Masnedsund

Dampskibet Særimner på billedet nedenfor transporterede slagtedyr fra Bogø til Andelssvineslagteriet i Masnedsund. Notits i Næstved Tidende, 1. oktober 1915.

Mandag morgen plejede der at være livlig aktivitet på ”Lindebroen”, når slagteriets båd ”Galten” kom fra Masnedsund efter dyr til slagteriet. Så kom landmændene kørende med deres grise, køer eller måske en tyr, der skulle ud på deres sidste rejse. Engang havde Johannes Hansen, ”Stormmanden”, sendt en tyr med båden, troede han da, men den var sprunget over bord og var hjemme før ham. (Fra den grønne bog "Bogø År 2000. 100 års handel og håndværk på Bogø", udgivet 1999).

Kreaturbåden Galten, der i mange år sejlede slagtedyr fra Bogø til Masnedsund Andelssvineslagteri, forliste i 1956 ved Femø. Her er historien om bådens endeligt som beskrevet af Femø Lokalhistoriske Arkiv. [Dog er dateringen til 1955 i Femøarkivets beskrivelse forkert; grundstødningen skete i 1956].

Emneord: havn havne havnebassin landgangsbro anløbsbro bådeleje mole havnefoged slagteri sogneforstanderskab sogneråd sognerådsformand uddybning sejlrende indsejling opmudring