Bremagård

Gården var før udskiftningen gård nr. 6 og lå ca. på Skovvangen 4-6, på den nye kommuneskoles plads. Efter udflytningen til matrikel 17 blev gården først kaldt Stiebankegård efter navnet på de omgivende marker. Navnet Bremagård kom til senere.

Et luftfoto af Bremagård fra 1939.

Niels Frederiksen erhvervede Bremagård på Bremavej 1 i 1912. I 1946 blev dens jordtilliggende angivet til 53 tdr. land, og der var en besætning på 5 heste, 15 køer, 10 stk. ungkvæg, 15 svin og 2 får.

Viggo Frederiksen overtog sine forældres gård den 1. august 1947. Samtidig ansatte han Agnete Albrekt som husbestyrerinde, en ansættelse der ophørte i 2000, da Agnete fyldte 80 år.

Viggo Frederiksen drev Bremagård, indtil han solgte den i 2010.

Beskrivelse fra 1918

Beskrivelse i Danske Gaarde, 3. række, 4. bind, 1918. Om navngivningen "Bremergården" skyldes en fejlhøring fra udgiverens side eller en idé hos ejeren er næppe til at afgøre. Det "originale" navn er Bremagård, afledt af Bredemade.

Beskrivelse fra 1946

Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Fjordgården, Enggård og Bredemadegård på de høje målebordsblade, som blev produceret i perioden 1842-99. Kortene er håndkolorerede.

Stiebankegaard på matrikelkort fra 1809 - lige efter udflytningen

Stiebankegaard, senere Klovgård og senere igen Bremagård, blev som nævnt udflyttet fra gammel gård nr. 6, der lå der, hvor den nye kommuneskole blev bygget i 1951-52.

Her ses et udsnit af matrikelkortet 1809, som er kopieret efter det oprindelige udskiftningskort, hvor alle åsene (med deres agre) var angivet. Åsene er vist med deres omrids på denne kopi fra 1809, men kun markeret med bogstaver. Tallene angiver på en 24-skala jordens bonitet. Jo højere tal, des højere bonitet.

Den ås, kaldet Stiebankeagre, som ligger til grund for gårdens første navn, er nok en af de gode åse ved siden af gården, altså enten N 12, O 13, Q 13 eller T 14. Vandhullet L ved siden af gården har kun bonitet 2. Den lille sø ved litra S har bonitet 0. Tørveskæret/mosestykket ved litra E har bonitet 6.